Общи
условия

Условия за ползване на свързани услуги за превозни средства [в.1  2017.]

Настоящите Условия за ползване са между Вас и компанията OnStar Europe Limited и нейните свързани дружества („OnStar” или „Нас” или „Ние”). Те важат за Ваше ползване на услугите, които Ви предоставяме периодично, както е описано по-нататък в раздел 4 и на уебсайта, както и изключва услугите, предоставяни от доставчици на мрежи от трети страни, доставчици на безжични услуги и други услуги на трети страни („Услугите”). Термините, написани с главни букви са определени в Раздел 3 по-долу. Веднага с достъпа до Услугите Вие приемате, че няма да имате право на отказ в рамките на четиринадесет (14) дни от сключването на Споразумението.

Резюме

Приемайки тези Условия за ползване, по време на процеса на регистрация или когато получите достъп или използвате Услугите, Вие се съгласявате на следното:
 • Да използвате Услугите само, когато това е безопасно; Да използвате Услугите само в съответствие със закона и настоящото Споразумение;
 • Ако други използват Услугите чрез Вашия потребителски профил, свързано устройство или транспортно средство, Вие трябва да се уверите, че те използват Услугите, само когато това е безопасно и е в съответствие със закона и настоящото Споразумение;
 • Когато е възможно се предлагат приложения, навигиране в реално време и други услуги (включително резервации за хотел и паркинг услуги, където се предлагат) от трети страни, а не от OnStar, освен ако изрично е посочено друго. Ако инсталирате или използвате приложения и услуги от трети страни, важат Общите условия (включително правилата за лоялно използване) и политиката за поверителност на тази трета страна. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не носят отговорност за приложенията и услугите на трети страни. Приложенията, картографирането и функциите за навигация подлежат на промяна и могат да бъдат преустановени частично или изцяло по всяко време;
 • Свързаните автомобилни услуги OnStar не се предлагат във всички държави. За подробности вижте уебсайта;
 • За да използвате Wi-Fi HotSpot във Вашето превозно средство, трябва да закупите пакет от данни от определен доставчик на безжични услуги от трета страна и да имате активен абонамент за Услуги на Пакети от данни не се предлагат във всички държави. За да активирате тази функционалност във Вашето превозно средство (където е налице), трябва да приемете условията на доставчика на безжични услуги. За подробности, свържете се с консултант на OnStar;
 • Може да преустановим временно или напълно достъпа Ви до някои или всички Услуги, при обстоятелства, изложени в настоящите Условия за ползване;
 • Може да имаме достъп, да променяме или актуализираме софтуера, използван за доставка на Услугите. При определени обстоятелства (например, когато се изисква актуализация, за да се отговори на проблем, свързан с безопасността или сигурността със Софтуера, използван за предоставяне на Услугите), ние или Вашият доставчик на превозни средства може да имаме достъп, да променяме или актуализираме този софтуер, без да получаваме допълнително уведомление или съгласие от Вас;
 • Следва да ни уведомите, когато искате да отмените някакви Услуги, или когато планирате да продадете или да бракувате Вашето превозно средство, чрез натискане на синия бутон OnStar във Вашето превозно средство, или като се свържете с нас на onstar.europe@onstar.com и трябва да спрете да използвате Услугите за това превозно средство;
 • Не всички услуги ще работят на всички превозни средства, уеб браузъри, мобилни телефони или таблети (за повече подробности се обърнете към консултант на OnStar);
 • Имаме определени права да използваме и да споделяме информацията, която Вие ни предоставяте във връзка със Услугите. Тази информация ще бъде обработвана от нас в съответствие с нашата Декларация за поверителност;
 • Услугите се предоставят „КАКТО СА” и са ограничени до въпроси извън нашия контрол. Освен, ако изрично не е предвидено в тези Условия за ползване или не се изисква от закона, ние не правим никакви декларации или гаранции за Услугите или тяхната наличност;
 • Ние можем периодично да променяме настоящото Споразумение и ще Ви уведомим за съществени промени. Продължаващият достъп или използване на Услугите показва, че Вие приемате промененото Споразумение. Ако не сте съгласни с промените, можете да прекратите това Споразумение и да престанете да използвате Услугите;
 • Вашето използване на Услугите се урежда от настоящото Споразумение, както е определено по-долу;
 • Използването на определени услуги може да изисква да предоставите определена информация на OnStar или на трета страна, за да потвърдите своята самоличност преди активиране на услугата или в рамките на определен период от време след активирането;
 • OnStar постоянно променя и подобрява Услугите. Можем да добавяме или премахваме функционалности или функции и можем временно или напълно да преустановим Услуга;
 • Можете да престанете да използвате Услугите по всяко време. OnStar може, също така, да спре да Ви предоставя Услугите или да добавя, или създава нови ограничения на Услугите по всяко време;
 • Не можете да препродавате някоя от Услугите;
 • Ако получавате Услугите безплатно през пробен период, тези Услуги ще спрат автоматично, без допълнително уведомление, в края на пробния период, освен ако не изберете да продължите Услугите и да се съгласите да заплатите свързаните с тях такси.

Условия за потребителя

 1. Съгласие с условията. Когато приемате тези Условия за ползване по време на процеса на регистрация или когато имате достъп или използвате Услугите, Вие посочвате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили с тези Условия за ползване и другите условия, политики, насоки както и процеси, към които се отнасят (заедно, настоящото „Споразумение”), което включва:
  • настоящите Условия за ползване;
  • Лиценза (както е посочено в Приложението към настоящите Условия за ползване); и
  • други условия, указания, политики или процедури, които Ви съобщаваме.
  Срокът на настоящото Споразумение започва да тече от датата, на която приемете това Споразумение и продължава да действа до изтичането му или до прекратяването му от Вас или нас. Ако не сте съгласни с някои от тези условия, тогава Вие трябва да се откажете от тези Условия за ползване. При някои Услуги може да се прилагат допълнителни условия, които може да бъдете помолени да приемате поотделно. Нямате право на достъп или използване на някоя от Услугите, ако не приемате това Споразумение.
 2. Безопасност. Трябва да се съобразявате с всички закони (включително правилата за движение по пътищата и правилниците за движение, които регулират работата на Вашето превозно средство и използването на свързаните от Вас устройства), които са от значение за Вашето използване на Услугите и няма да имате достъп до Услуга и/или Свързано устройство, както и да ги ползвате по начин, който нарушава закон, правило или правилник. Без ограничаване на гореизложеното, Ваша отговорност е да упражнявате дискретност и да спазвате всички изисквани от закона мерки за безопасност (включително правилата за движение по пътищата и правилниците за движение по пътищата, където е приложимо), докато осъществявате достъп до Услугите и Свързаните устройства и/или ги използвате. Достъпът и/или използването на Услугите и Свързаните устройства са на Ваш личен риск и отговорност, а Услугите и Свързаните устройства трябва да бъдат достъпни и/или използвани само, когато Вие можете безопасно да ги управлявате. От съображения за безопасност, някои функции и функционалност на Услугите не са достъпни по време на работа на Вашето превозно средство или Свързано устройство. Ако закупите пакет данни за Wi-Fi, Услугите на OnStar (включително реакцията при аварийни ситуации) може временно да бъдат прекъснати по време на процеса на активиране. Моля, следвайте инструкциите и осигурете безопасно паркиране на Вашето превозно средство, ако такова действие е налице. Вие следва да се уверите, че други, които използват Услугите чрез Вашия потребителски профил, превозно средство или Свързано устройство ще се съобразяват с този раздел 2 винаги, когато използват Услугите.
 3. Някои определения.
  • Споразумение” е дефинирано в раздел 1;
  • Свързано устройство” означава устройство, съвместимо със Системите или Услугите, което може да получава актуализации и надстройки на софтуера, инсталиран във Вашия автомобил от нас или от нашите свързани фирми, или е разрешено от нас за използване във връзка с Услугите;
  • Обратна връзка” е дефинирана в раздел 25;
  • Автопарк” означава група Превозни средства, които се поддържат, притежават или отдават под наем от трета страна или от друго предприятие, а не от физическо лице или от семейство. Например, кола под наем, предоставена Ви от компания за наем на автомобили или автомобил, предоставен Ви от работодател, който поддържа множество превозни средства за използване от служители, често е част от Автопарка;
  • Компания с автопарк” е дружеството, което притежава, отдава под наем или управлява Автопарка;
  • GPS” е дефиниран в раздел1;
  • Лица на OnStar” са дефинирани в раздел 19;
  • PDF” е дефиниран в раздел4;
  • Допуснат потребител” е дефиниран в раздел 17;
  • Софтуер” е дефиниран в раздел 17;
  • Системи” са дефинирани в раздел 17;
  • Услуги на трети страни” означава услуги, предоставени Ви от трета страна, включително Вашия доставчик на превозни средства;
  • Търговски марки” са дефинирани в раздел 23;
  • Превозно средство” означава автомобилно превозно средство, чрез което Ви предоставяме Услугите;
  • Доставчик на превозни средства означава производителят, дистрибуторът и/или продавачът на Вашето превозно средство и всеки от неговите свързани фирми;
  • Уебсайт” означава уебсайта(ите), които се намират на https://www.onstareurope.com/bg/;
  • Доставчици на безжични услуги” означава трети страни, които могат да Ви предоставят пакети с данни, както е описано в Раздел 4, и
  • Вие” и „Вашият” означава всяко лице, което ползва или има достъп до Услугите.
 4. Подробности за Услугите. Настоящото Споразумение урежда използването от Ваша страна на Услугите. Допълнителна информация за Услугите (включително описания и инструкции за настройка на Услугите) може да бъде намерена на Уебсайта. Настоящото Споразумение урежда всички актуализации, надстройки, модификации или нови версии, кодове, текстове, изображения, аудио, видео и друго съдържание или материали, вградени или по някакъв друг начин съдържащи се във или с Услугите.Ето някои от най-важните елементи на Услугите, до които може да имате достъп в зависимост от: Вашия тип превозно средство; Услугите, предлагани във Вашата страна; Услугите, които Вие избирате да получавате:
  • Услуги на OnStar: Услугите на OnStar за свързани автомобили могат да Ви се предлагат на база платен абонамент или безплатно, като част от пробен период, ако това се предлага във Вашата страна.
  • Информационноразвлекателна програма: В зависимост от Вашето Превозно средство, Услугите могат да включват функции на Информационно-развлекателна програма (ИРП), като например възможността за достъп до приложения и други функции от Вашия автомобил. Приложенията и другите функции може да изискват да приемете Общите условия и декларациите за поверителност на трети страни, за да можете да ги използвате.
  • Мониторинг на състоянието на автомобила: Възможно е да са налице услуги за Вашето Превозно средство, които да събират данни от автомобилните системи и да предоставят на Вас и/или Вашия доставчик диагностични и прогностични уведомления. Тези услуги не отчитат всички условия, които могат да повлияят на работата на Вашето Превозно средство. Тези данни са ограничени и са предназначени да бъдат използвани в допълнение, а не като заместител при извършването на ръчни проверки на Вашето Превозно средство. Ваша отговорност е да наблюдавате и поддържате Превозното средство в съответствие с приложимите закони и разпоредби.
  • Приложения: Софтуерни приложения, до които може да имате достъп за изтегляне и/или използване, включително услуги, предлагани чрез тези приложения, както и актуализации или надстройки на тези приложения (наричани заедно „Приложения”). Приложенията се предоставят от трети страни, а не от OnStar, освен ако изрично не е посочено друго, когато ги изтегляте. Достъпът и използването на всяко Приложение се подчинява на всички допълнителни условия и декларации за поверителност, представени Ви при достъп или използване на Приложението. Моля, направете справка за всяко Приложение, относно подробности за конкретните функции и услуги, които са достъпни чрез това Приложение. При отсъствието на такива допълнителни условия Лицензионното споразумение с краен потребител („Лиценз”), посочено в приложението към тези Условия за ползване, е в сила. OnStar не носи отговорност за Приложенията на трети страни. Функциите на Приложенията подлежат на промяна. Приложенията в „AppShop” на Вашето превозно средство, ако има такива, могат да бъдат изтеглени безплатно, освен ако изрично не е посочено друго. Въпреки това, Вие носите отговорност за всички такси за мобилна мрежа, свързани с изтеглянето или използването на Приложенията. Приложенията могат да бъдат обект на справедливи ограничения за употреба, а злоупотребата или прекомерното използване на Приложението може да доведе до преустановяването му.
  В допълнение (т.е. не като част от Услугите), можете да получите пакети данни или други услуги от определен Доставчик на безжични услуги във Вашата страна, където е възможно. Използването от Ваша страна на пакети данни, предоставени от Доставчик на безжични услуги, ще бъде регулирано от отделни условия и ще бъде предмет на правилата за поверителност и правилата за честна употреба, дадени Ви от този Доставчик на безжични услуги. Някои услуги изискват активен абонамент за OnStar. Ако нямате активен профил в OnStar, не е възможно да купувате пакети с данни за WiFi. Ако деактивирате устройството си OnStar, не можете да закупите или използвате пакети с данни. Ако Вашите Услуги OnStar се прекратят, всички съществуващи пакети данни спират да бъдат достъпни. Ние не гарантираме, че всички услуги ще Ви бъдат достъпни на Вашия роден език. В редки случаи, когато консултантът не може да говори с Вас на родния Ви език, може да се наложи да се използва английски език. Непредоставянето на информация или предоставянето на непълна или неточна информация може да доведе до спиране или прекратяване на някои или всички услуги. Това се отнася по-специално за пакетите с данни, предоставени от Доставчиците на безжични услуги, за които местните закони могат да предотвратят анонимното използване. За да получите пакети с данни от Доставчик на безжични услуги, за платен или за безплатен пробен период, например, може да се наложи да представите официален документ за самоличност в сесия за лична идентификация или видео идентификация, или разрешение за кредитна карта 3DS. Тези закони и изисквания за превозвачите са различни в зависимост от държавата и подлежат на промяна.
 5. Плащане. Ако сте избрали платена услуга и ако имате кредитна или дебитна карта, или подобен начин на плащане записан при нас, Вие ще бъдете уведомени, ако имате избор на регулярни плащания по време на процеса на регистрация. Приложимите такси за Услугите, ако има такива, трябва да бъдат платени предварително. Всички такси, посочени в процеса на плащане ще включват ДДС или други приложими данъци върху продажбите, освен ако не е посочено друго. Не всички методи за плащане може да са налице, а някои може да изискват специфични функции за сигурност, като например 3DS. Цената на Услугите Ви може да се променя с течение на времето и ще използваме тарифите за плащане на таксите, прилагани за съответния период. Ще бъдете уведомени за всяко увеличение на цената на Услугите, за които плащате, за да можете да откажете Услугата, ако не желаете да плащате по-висока цена. Ако не получим плащане, може да преустановим предоставянето на Услугите, докато не ни платите дължимите суми.Инсталирането и използването на Услугите на Свързани устройства, както и автоматичните им актуализации може да доведе до такси, начислявани от Вашия оператор на мобилната мрежа. Тези такси могат да бъдат по-високи, ако се използват в чужбина. Вие, обаче, носите отговорност за всички такси за мобилна мрежа. Ако получавате Услугите безплатно през пробен период, тези Услуги ще спрат автоматично, без допълнително уведомление, в края на пробния период, освен ако не изберете да продължите Услугите и да се съгласите да заплатите свързаните с тях такси. Ако изберете да продължите Услугите и да приемете плащането на свързаните с тях такси, ние автоматично ще таксуваме тези такси от датата на приключване на безплатния пробен период, чрез начина на плащане, свързан с Вашата сметка.
 6. Имате право да отмените Услугите. Настоящото Споразумение важи от датата на Вашето приемане до изчерпване на избрания от Вас Ценови план или, ако Услугите са анулирани или прекратени от Вас или от нас, както е разрешено в това Споразумение. Можете да анулирате Услугите в зависимост от Ценовия план, който сте избрали. За да отмените Услугите, можете да се обадите на телефонния номер, посочен за Вашата държава в Уебсайта или, ако сте абонат на OnStar, можете да натиснете синия бутона OnStar във Вашето Превозно средство и да информирате консултанта, че искате да отмените съответните Услуги. Трябва, също така, да се свържете с нас по същия начин, ако желаете да продадете или прехвърлите Вашето Превозно средство. Когато сте платили за Услуга, може да имате право на възстановяване на част или на цялата сума, която сте платили преди това, в зависимост от това, кога я анулирате. Моля, в момента на покупката, прочетете приложимата политика за анулиране. Ако през периода, когато сте абонат на OnStar, анулирате Услугите и по-късно желаете отново да активирате Услугите, може да се наложи да заплатите такси за повторно активиране. Можете, също така, да ни се обадите или да натиснете синия бутон OnStar във Вашето Превозно средство по всяко време, за да получите инструкции как да изключите свързаните Услуги, предоставяни чрез Вашия автомобил или Свързано устройство.Независимо от продължителността на договора Ви, можете да деактивирате свързаните Услуги по всяко време. За инструкции, обадете ни се или натиснете синия бутон OnStar в автомобила. Ако по-късно желаете да активирате отново Услугите, може да бъдете задължени да платите такса за повторно активиране.
 7. Имаме право да прекратим Услугите. До степента, позволена от закона и освен ако не е забранено от закона, ние си запазваме правото да прекратим Вашето участие или достъп до Услугите и настоящото Споразумение, ако, по наша преценка, Вие сте нарушили настоящото Споразумение. Например, може да прекратим настоящото Споразумение незабавно, ако: (i) нарушите задължение по настоящото Споразумение; (ii) лице или страна, действаща от Ваше име, чрез Вас, за ​​Вас или в съгласие с Вас, предприеме действия, несъвместими с настоящото Споразумение; (iii) участвате, насърчавате или вземете участие в незаконно, заблуждаващо или измамно поведение по някакъв начин, свързан с настоящото Споразумение или някоя от Услугите; (iv) Вие не сте съгласни с промените в настоящото Споразумение, които може да Ви предложим.
 8. Допълнителни права на прекратяване; Ефект от прекратяването. В допълнение към другите права за прекратяване, предвидени в настоящото Споразумение, можем да прекратим настоящото Споразумение по всяко време след тридесет(30)-дневно писмено предизвестие до Вас. При прекратяване или изтичане на настоящото Споразумение Вие трябва незабавно да преустановите използването на Услугите, а Вашият лиценз за Софтуера автоматично и незабавно ще бъде прекратен. Всички разпоредби на настоящото Споразумение, които по своето естество остават в сила след прекратяването или изтичането на настоящото Споразумение, остават в сила след прекратяването или изтичането му. Когато сте платили за Услуга, може да имате право да Ви бъде възстановена част или цялата сума, която сте платили преди, в зависимост от това кога е прекратено настоящото Споразумение.
 9. Задължение за уведомяване на OnStar при продажба или трансфер на Превозно средство. Ако сте абонат на OnStar, трябва да ни уведомите, ако планирате да продадете или прехвърлите Вашия автомобил. Това е важно, за да защитите Вашия профил и информация, както и да избегнете таксуване за Услугите след продажбата или прехвърлянето. За да ни уведомите, можете да се обадите на телефонния номер, посочен за Вашата държава в Уебсайта или да натиснете синия бутон OnStar в автомобила си и да информирате консултанта за Вашите планове. Когато използвате Услуги и Приложения, които могат да съхраняват данни локално в Информационно-развлекателната система във Вашия автомобил, Ваша отговорност е да изтриете тези Приложения и данни, преди да продадете или прехвърлите превозното средство.
 10. Превозни средства в Автопарк. Това Споразумение важи и за Вас, ако сте собственик, управител или потребител на Автопарк, който използва някоя от Услугите. Когато използвате Услугите или управлявате превозно средство от Автопарк с активни Услуги, Вие се съгласявате с условията на това Споразумение, дори и да не сте купили или наели Превозното средство или поръчали Услугите. Ако притежавате превозно средство от Автопарк, може да важат допълнителни условия за услугите, предоставяни на Вашия Автопарк. Ако тези допълнителни условия са в противоречие с настоящите Условия за ползване, ще се прилагат допълнителните условия за услугите на Автопарка. Ако управлявате превозно средство от Автопарк, фирмата с Автопарк може да Ви позволи да поръчате допълнителни Услуги, които не са част от предоставените Услуги на компанията с Автопарк, както и може да имате възможност да закупите Услуги за Ваша лична употреба. Тези Услуги също са предмет на настоящото Споразумение. Вашата фирма с Автопарк може също да ограничи видовете услуги, които са налични за Вас. Услугите, предоставени на Автопарк, могат да се уреждат от допълнителни условия и декларации за неприкосновеност на личния живот, различни от тези, приложими за превозни средства, които не са част от Автопарка. По-конкретно, фирмата с Автопарк може да поиска допълнителни практики за събиране или обработка на данни, които се различават от тези, свързани с определени Услуги. Управителят на Автопарка може да ограничи определени Услуги и може да избере да предоставя OnStar само за ограничен период от време или изобщо да не предоставя. Вашият безплатен пробен период може да бъде обвързан с Вашата връзка с Автопарка. Трябва да се консултирате с фирмата с Автопарк, ако имате въпроси относно изискванията, ограниченията или практиките за данни, които могат да важат за използването на автомобила от Автопарка или Услугите, свързани с автомобила от Автопарка. Вие (ако сте собственик на Автопарка или негов управител) отговаряте за информирането на водачите на Автопарка, че Услугите са активни и че всяка информация за водача, предоставена като част от процеса на записване ще бъде видима както за собственика, така и за управителя на Автопарка, а също така и за получаване на съгласие от такива водачи, което може да се изисква от законите на Вашата страна. Трябва също така да уведомите всички шофьори, ако услугите на OnStar не са достъпни за тях/не са разрешени за закупуване, както и за изтичане на всеки пробен период и/или неподновяване на услугата.
 11. Промяна на Споразумението. Ние можем да променяме периодично настоящото Споразумение. Ще Ви уведомим за всякакви съществени промени. Ако не сте съгласни с промените, можете да прекратите настоящото Споразумение и да престанете да използвате Услугите. Вашият продължителен достъп или използване на която и да е от Услугите показва, че приемате измененото Споразумение. Ако месечното или годишното плащане се промени в бъдеще ще бъдете уведомени за всяко увеличение на цената, така че да можете да анулирате Услугите преди промяната да влезе в сила.
 12. Условия за участие. Приемайки това Споразумение или използвайки Услугите, потвърждавате, че Вие (а) сте пълнолетен(а) според законите във Вашата страна и имате пълна юридическа правоспособност да сключвате обвързващи договори или (б) сте навършили поне 13 години и притежавате законно съгласие от страна на родителите или настойника си, както и сте напълно способни и компетентни да сключвате и спазвате настоящото Споразумение. Ако не отговаряте на тези изисквания, тогава Вие трябва да отхвърлите това Споразумение с помощта на механизма, който Ви предоставяме. Нямате право да използвате никоя от Услугите, ако не отговаряте на тези изисквания и не сте съгласни с всички условия на настоящото Споразумение.
 13. Използване на Услугите от деца. Услугите не са насочени чрез реклама, външен вид, връзки към други сайтове или по друг начин към деца под 13-годишна възраст. Ако сте на възраст под 13 години или сте родител или настойник на дете под 13-годишна възраст, моля, имайте предвид, че не разрешаваме регистрация от деца под 13-годишна възраст и съзнателно не събираме информация от тях. Ако сте родител или настойник на дете под 13-годишна възраст, не трябва да му разрешавате да използва или да давате съгласието си за регистрация за използване на някоя от Услугите.
 14. Регистрация и профил. Може да се наложи да създадете профил, за да използвате някои от Услугите. Ако създадете профил, трябва:
  • да предоставите точна и пълна информация и да актуализирате тази информация, за да остане тя точна и пълна;
  • да бъдете единствено отговорни за активността в профила си (включително дейността на всяко друго лице, на което разрешавате да използва профила Ви);
  • да пазите профила и паролата си защитени и да не ги разкривате на никого;
  • да ни уведомите незабавно за всяко нарушаване на сигурността или неразрешено използване на Вашия профил, като използвате информацията за контакт, посочена в секцията „Въпроси” в края на настоящите Условия за ползване.
  Използването на Услугите е само за Ваша лична употреба (и тази на други потребители съгласно Раздел 16) или Вашата употреба във връзка с Автопарка, както е разрешено в настоящото Споразумение. OnStar няма да носи отговорност за загуби в резултат на неразрешен достъп или използване на Услугите, или на профила Ви. Може, обаче, да носите отговорност пред OnStar или други страни заради такъв неоторизиран достъп и/или употреба.
 15. Ограничения на услугата.
  1. Услугите, които са налични във всяка страна са изброени на Уебсайта. Моля, имайте предвид, че не всички услуги са достъпни за всички типове модели автомобили или във всяка страна. Някои услуги разчитат на безжични комуникационни мрежи и на сателитна мрежа за Глобалната система за позициониране („GPS”). Не всички услуги са достъпни навсякъде по всяко време. Районът, в който шофирате, може да засегне качеството на Услугите, които можем да Ви предоставим, включително услугите за маршрутизиране.
  2. Някои Услуги могат да работят само на места, където сме наели доставчик на мрежови услуги от трета страна в тази област и само ако доставчикът на мрежови услуги от трета страна има техническа съвместимост със Свързаното устройство, покритие, капацитет на мрежата и приемане, когато и където Услугата е необходима. Услугите, които използват информация за местоположението, работят само, ако GPS сателитните сигнали са свободни, достъпни на това място и съвместими с Вашите автомобилни системи или Свързани устройства. Също така, мрежите и системите на доставчиците на мрежи от трети страни подлежат на технологична промяна и развитие. Свързаното Ви устройство може да не е винаги съвместимо с мрежите и системите на трети страни или със самите Услуги. OnStar не Ви предоставя никаква мрежова връзка. Такова свързване се осигурява от доставчик на мрежови услуги от трети страни.
  3. Вашият автомобил и Свързано устройство трябва да имат работеща електрическа система (включително достатъчна мощност на батерията), за да работят Услугите. За да се пести живота на батерията, някои OnStar услуги и функционалност ще бъдат временно недостъпни, ако не стартирате двигателя на Вашето превозно средство в продължение на 10 последователни дни. Наличността на тези услуги и функции на OnStar ще бъде автоматично възстановена при следващото стартиране на двигателя на автомобила. Моля, вижте ръководството на собственика за повече подробности.
  4. Услугите може да не работят, ако:
   • оборудването на Вашия автомобил или софтуерът на Свързаното Ви устройство не са правилно инсталирани;
   • не сте поддържали оборудването или свързаното устройство, или Превозното средство в добро работно състояние;
   • не спазвате всички приложими закони;
   • се опитвате да добавите, свържете или промените каквото и да е оборудване или софтуер във Вашето Свързано устройство или Превозно средство (като включване на устройства в електрическата система на автомобила или диагностичния порт);
   • Вашето Свързано устройство или Превозно средство не е съвместимо с Услугите или безжичната услуга и технология, предоставена от нашите доставчици на мрежи от трети страни (тази безжична услуга и технология подлежи на промяна); или
   • възникват други проблеми, които не можем да контролираме и които възпрепятстват доставката или качеството на Услугите, като хълмове, високи сгради, тунели, метеорологично време, щети на важни части от Вашия автомобил при авария или претоварване, или заглушаване на безжичната телефонна мрежа.
  5. Ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне или провал при изпълнението, които (a) може да се предотвратят от Вас, ако предприемете разумни предпазни мерки, или (б) е причинено от природни бедствия или сили, или причини извън нашия разумен контрол (напр. електрически срив при електрическата компания, военни действия, действия на правителството, тероризъм, граждански безредици, недостиг на работна ръка или трудности – независимо от причината, или повреда на оборудването, включително повреда в интернет, компютри, телекомуникационно или друго оборудване). Ние не обещаваме непрекъсната доставка на Услугите.
  6. Всички данни за маршрутизиране, които предоставяме се базират на най-актуалната налична карта, но информацията може да е неточна или непълна. Например, данните за маршрута може да не включват информация за еднопосочни пътища, ограничения за завой, строителни проекти, сезонни пътища или нови пътища. Предложеният маршрут може да използва път, който е затворен за строителство, или завой, забранен със знаци на кръстовището. Предложените маршрути също не отчитат факта, че пропътуваните райони са жилищни, търговски или смесени и не вземат пред вид наличието на обществени или частни стоки и услуги. Затова трябва да използвате Вашата добра преценка, да спазвате законите и инструкциите за движението по пътя и да прецените дали следването на указанията от системата е безопасно и законно за настоящите условия.
  7. Препоръчваме Ви да прочетете внимателно приложимите условия и политики, които съставляват настоящото Споразумение, включително нашата Декларация за поверителност, преди да използвате Услугите. Ако използвате Услуги на трети лица, Вие потвърждавате, че приложимите условия за ползване и декларацията за поверителност, предоставени от тази трета страна са споразумение единствено между Вас и тази трета страна, а не между Вас и нас. Ние не носим отговорност за условията на услугата, предоставена от тази трета страна, включително трети доставчик на мрежа и/или доставчик на безжични услуги, както и нямаме никакви задължения по тези условия.
  8. Ние не сме длъжни да предоставяме поддръжка или обслужване на Услугите, технически или други. Ако осигурим поддръжка или обслужване на Услугите, ние може да преустановим всякаква такава поддръжка, обслужване и/или услуги по всяко време.
  9. Диагностичните данни на Превозното средство, които предоставяме като част от някои от Услугите са ограничени до конкретна информация, която може да бъде получена от разстояние от Превозното средство. Въпреки че непрекъснато актуализираме пакета налични диагностични данни, както и диапазона от известия, от които можете да избирате, диагностичните данни са ограничени и са предназначени да бъдат използвани в допълнение, а не като заместител при извършването на ръчни проверки на Вашето Превозно средство. Ние не обещаваме да откриваме всички състояния на Превозното средство и Ваша отговорност е да наблюдавате и поддържате Вашето превозно средство в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Диагностичните функции не са налични във всеки автомобил.
 16. Други потребители. Настоящото Споразумение се прилага за всички потребители на Свързаното Ви устройство или Превозно средство. Вие сте отговорни за всички дейности на потребителите на Вашето Свързано устройство или Превозно средство, включително достъпа до Услугите или използването им. Без да се ограничава гореизложеното, Вие носите отговорност да:
  • информирате другите потребители на Свързаното Ви устройство или Превозно средство, че достъпът до тях и използването им се подчиняват на настоящото Споразумение;
  • информирате останалите потребители за декларациите за поверителност, които се отнасят до използването на Услугите;
  • да се ​​уверите, че другите потребители на Свързаното Ви устройство или Превозното средство спазват приложимите условия на настоящото Споразумение.
 17. Софтуерни актуализации; Прекратяване или премахване на Услугите. Съгласявате се, че OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства имат достъп до системите, свързани със Свързаното устройство и с Превозното средство („Системи”) за следните цели:
  • Софтуерни актуализации. Вашите системи включват софтуер, данни, Приложения и свързаните с тях настройки, които OnStar или Вашият Доставчик на превозни средства или Свързано устройство Ви предоставят (наричани заедно „Софтуер”). Софтуерът е лицензиран, не се продава на Вас и може да се наложи да бъде актуализиран или променян периодично. Вие се съгласявате, че OnStar може дистанционно да доставя някои основни софтуерни актуализации или промени в Свързаното Устройство или Превозно средство без допълнително уведомление или съгласие. Например, тези актуализации или промени могат да: повишат безопасността или сигурността; да поддържат правилното функциониране на Превозното средство или Свързано устройство; да гарантират, че услугите могат да Ви бъдат доставени. Ще Ви предоставим, когато е възможно, предварително известие за съществени актуализации на софтуер и ще изискаме Вашето съгласие преди да приложите несъществени софтуерни актуализации. OnStar може, също така, от разстояние да доставя актуализации на софтуера или промени в Свързаното устройство или в Превозното средство, както се изисква от Вашия Доставчик на превозни средства. Актуализациите или промените в софтуера могат да повлияят или да изтрият данните, които сте съхранили във Вашето Свързано устройство или Превозно средство (например, запазени навигационни дестинации или предварително зададени радио станции). Ние не носим отговорност за каквито и да било засегнати или изтрити данни поради актуализация или промяна на софтуера. Нашият Доставчик на мрежа – трета страна и Доставчиците на безжични услуги няма да предоставят актуализации на софтуера на Вашето Свързано устройство или Превозно средство и трябва да се уверите, че Вашите данни се архивират непрекъснато;
  • Прекратяване. Периодично може да се изисква да прекратим или ограничим достъпа Ви и ползването от Вас на Услугите без допълнително да Ви уведомим и без да носим отговорност към Вас, за справяне със системни проблеми, проблеми с Вашия профил или други проблеми, които могат да повлияят на ефективността, удовлетворението или сигурността на Услугите;
  • Премахване. Освен ако в настоящото Споразумение не е предвидено друго, можем да премахнем или да прекъснем някоя от Услугите. Това може да се случи в резултат на усилията ни да усъвършенстваме Услугите, за да се справим с влошаването на производителността или да отговорим на технологични промени, интереси на клиентите, регулаторни изисквания или бизнес нуждите. Ще бъдете уведомени за такава стъпка, а неизползваните предплатени суми ще Ви бъдат възстановени;
  • Кибер защита. Като част от Услугите, за целите на киберсигурността, Вие се съгласявате, че можем да наблюдаваме Системите във Вашето Свързано устройство или Превозно средство, както и информацията в тези Системи и че можем да задействаме защитни мерки за тези Системи, за да защитим Системите и Вашите права;
  • Известие и съгласие. Ако предоставим допълнително известие или изискаме допълнително съгласие за актуализация или промяна на Софтуера, известието или съгласието може да бъдат получени или предоставени от всеки разрешен потребител на Свързаното устройство или Превозно средство или на Услугите или Системите („Разрешен потребител”) от Ваше име, като собственик на Свързаното устройство или Превозното средство, от негово или нейно име и от името на всички други Разрешени потребители. Потребителят, който получава или предоставя това известие или съгласие, носи отговорност за уведомяването на всички останали Разрешени потребители за известието, както и за неговото/нейното съгласие. Вие, обаче, приемате, че във всеки един от случаите, ние можем да имаме достъп, да модифицираме или актуализираме софтуера от съображения за сигурност или защита, без допълнително уведомление или съгласие;
  • Настоящото Споразумение ще урежда всички актуализации или други промени, които правим в Услугите, Системите или Софтуера за всички Разрешени потребители.
 18. Вашите допълнителни заявления и задължения.Вие се съгласявате, че:
  • Имате правото и правомощието да сключвате настоящото Споразумение от свое име;
  • Вие ще използвате Вашия профил и Услугите само с Вашето Свързано устройство или ако сте оторизирани по друг начин от нас;
  • Вие напълно ще спазвате настоящото Споразумение и всички условия на трети страни, доставчици на Приложения;
  • Вие ще предоставяте на нас и на всеки доставчик на Приложенията истинска и точна информация, както и ще поддържате тази информация актуална;
  • Вие ще следите използването на Услугите и напълно ще се съобразявате с изискванията на настоящото Споразумение;
  • Вие ще носите отговорност за всички Ваши разходи и разноски, включително данъци, загуби и задължения, направени във връзка с използването на Услугите от Ваша страна и всякакви дейности, които Вие предприемате във връзка с Услугите или по какъвто и да е начин с настоящото Споразумение;
  • Вашето съгласие и спазването на настоящото Споразумение не нарушава никое от Вашите съществуващи задължения;
  • Ще имате достъп до услугите само чрез създадения от Вас профил;
  • Няма да се опитвате да нарушавате мерките за сигурност на Услугите;
  • Няма да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, декомпилирате, прилагате обратен инженеринг, разглобявате, премахвате, променяте, заобикаляте или по друг начин нарушавате технологиите за сигурност, превръщате в неупълномощена от нас употреба или да претендирате за собственост върху Услугите или върху свързани с Услугите наша информация или материали, или такива на друга страна;
  • Няма да използвате Услугите за каквато и да е незаконна цел, да тормозите лице, или използвате Услугите, за каквито и да било цели, които не са разрешени от нас;
  • Ще ни уведомявате незабавно за всички промени във Вашите данни за контакт;
  • Няма да използвате Услугите или друго Приложение, за да предавате или изпращате информация или данни, които Вие нямате право да предавате или изпращате;
  • Няма да препродавате Услугите;
  • Няма да премахвате, променяте или закривате никакви известия за авторско право, търговски марки или други съобщения за собственост върху Услугите, или съдържащи се в тях или върху част от тях, както и информация или материали за Услугите или получени от Услугите;
  • Ще спазвате навсякъде всички местни, щатски, провинциални, федерални и национални закони, законови актове, наредби, подзаконови нормативни актове и разпоредби, които се прилагат за използването на Услугите от Ваша страна;
  • Нямате право на собственост върху който и да е номер, определен за Свързаното Ви устройство, както и разбирате, че всеки такъв номер може да бъде променян периодично.
 19. Обезщетение. При условията на местното законодателство и, като се има предвид предоставянето на Услугите от OnStar на Вас и предоставените Ви права до максималната степен, допустима от закона и освен ако не е забранена от закона, Вие се съгласявате да обезщетите OnStar, нейната компания-майка, дъщерни дружества, свързани дружества, лицензодатели, доставчици на мрежи – трети страни, доставчици на безжични услуги и подизпълнители, както и съответните им служители, ръководен екип, директори и агенти (наричани заедно „Лица на OnStar”) и да пазите от вреди Лицата на OnStar от и срещу всички и всякакви загуби, щети, наранявания (включително смърт), основания за искове, искове, санкции, лихви, допълнителни данъци, искания и разходи, включително разумни съдебни такси и разноски от всякакъв вид, произтичащи от трета страна или за сметка на трета страна или произтичащи от претенции или искания на трета страна, направени срещу Лице(а) на OnStar: (i) произтичащи от достъпа Ви до Услугите и/или използването им; (ii) произтичащи от неспазването от Вас на настоящото Споразумение; (iii) свързани с неточността или невярността на всяко представяне или гаранция, която сте направили съгласно настоящото Споразумение; (iv) произтичащи от всякакви дейности на някой друг, освен Вас, във връзка с Услугите, извършвани чрез Вашия профил; (v) произтичащи от достъпа до Услугите и/или употребата, както и невъзможността за достъп или използване на някоя от Услугите чрез Вашето Свързано устройство; (vi) произтичащи от някои от Вашите други дейности съгласно или във връзка с настоящото Споразумение или Услугите. Това задължение за обезщетение не се прилага, ако не сте действали неоправдано и не сте отговорни за загуби, щети, наранявания (включително смърт), основания за искове, претенции, санкции, лихви, допълнителни данъци, искания и разходи, включително разумни съдебни такси и разноски.
 20. Неразрешено използване или промяна на Услугите. Нямате право и следва да не участвате в никоя от следните дейности:
  • предаване на софтуер или други материали, които съдържат вируси, червеи, троянски коне, дефекти, бомби с дата, бомби със закъснител, паяци, уеб-ботове, скрийнскрапъри или уеб кролери или други разрушителени елементи или такива с разрушителен характер;
  • експлоатиране на Услугите или Софтуера по неправомерен начин, включително чрез нелегален вход или натоварване на сървърния или мрежовия капацитет, или инфраструктура;
  • редактиране, подменяне, преотстъпване, превеждане, продаване, преработване, декомпилиране или разглобяване на част от Услугите или Софтуера или премахване, променяне, заобикаляне или по друг начин нарушаване технологията за сигурност;
  • „сглобяване”, „огледални копия” или препродажба на която и да е част от Услугите или Софтуера без предварителното ни писмено разрешение; или
  • извличане или събиране на информация за потребителите.
  Всеки опит, от страна на който и да е потребител или друго физическо или юридическо лице, умишлено да поврежда Услугите или Софтуера, или да подронва законната работа на Услугите или Софтуера е нарушение на настоящото Споразумение. OnStar си запазва правото да разследва всяка подозрителна дейност и да предприема всички действия срещу такова лице, както и да получи средства за защита от такова лице в максималната степен, разрешена от закона. OnStar си запазва правото да разкрива информация на правоприлагащите органи за Вас, включително Вашия профил и достъпа Ви до него, както и използването му, когато е необходимо, за да осигури спазването на настоящото Споразумение, да изпълни съдебна заповед или както е разрешено в Декларацията за поверителност.
 21. Интелектуална собственост. Услугите и Софтуерът са защитени от международните закони за авторското право и могат да бъдат обект на други защити на интелектуална собственост, включително права върху патенти и търговски марки. Освен ако е разрешено от закона, Вие не можете да копирате, разпространявате, променяте, изпълнявате, излъчвате, показвате, предавате, повторно използвате, повторно публикувате, използвате (освен ако това е изрично посочено тук) или да претендирате за каквото и да е право във всеки аспект на Услугите или Софтуера, включително съдържанието, текста, изображенията, аудиото и видеото, без предварителното писмено разрешение на OnStar.
 22. Съобщение за нарушение на авторски права. Ако Вие или друга страна (в този случай „Жалбоподателят”) смятате, че някакво съдържание или друг аспект на Услугите или Софтуера нарушават авторските права на Жалбоподателя, последният трябва да изпрати писмено известие за нарушение на авторското право до назначения от нас представител за авторски права на посочения по-долу адрес. Това известие трябва да включва следната информация:
  • Физически или електронен подпис на лице, упълномощено да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.
  • Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено.
  • Идентифициране на материалите в Услугите или Софтуера, за които се твърди, че нарушават авторските права, с достатъчно съдържателна информация, за да ни позволи да намерим материала.
  • Информация, достатъчно съдържателна, за да ни позволи да се свържем с Жалбоподателя, като например адрес, телефонен номер и, ако има такъв, адрес на електронна поща, на която може да бъде осъществена връзка с Жалбоподателя.
  • Изявление, че Жалбоподателят искрено вярва, че използването на материала, според жалбата, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или от закона.
  • Изявление, че информацията в уведомлението е точна и че Жалбоподателят е упълномощен да действа от името на собственика на изключителното право, за което се твърди, че е нарушено.
  Такова писмено уведомление трябва да бъде изпратено до: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Телефон: 00-1-313-667-3544 Имейл: Copyright@gm.com Всички други отзиви, коментари, искания за техническа поддръжка и други съобщения трябва да бъдат насочени към OnStar, чрез информацията за контакт, предоставена в секцията „Въпроси” в края на настоящото Споразумение.
 23. Търговски марки. Всички търговски марки, лога и марки за услуги (наричани заедно „Търговски марки”), показвани във връзка със Услугите, са регистрираните и/или нерегистрирани търговски марки на OnStar, Вашия Доставчик на превозни средства или други трети страни. Нищо, което се съдържа в Услугите, не трябва да се тълкува като предоставящо, по подразбиране, принципа на estoppel или по друг начин на някакъв лиценз или право на ползване, или показващо търговска марка или някакъв неин вариант без писменото разрешение на OnStar или на другия собственик. Използването на запазените марки на OnStar или на Вашия Доставчик на превозни средства е строго забранено.
 24. Спазване на режима на износ. Вие следва да спазвате, навсякъде по света, всички законови и подзаконови актове, приложими към Услугите. Не може да използвате, експортирате, реекспортирате, импортирате, продавате или прехвърляте който и да е аспект на Услугите, освен ако не е разрешено от законите и разпоредбите, приложими във Вашата страна. Вие също се съгласявате, че няма да използвате Услугите за цели, забранени от закона, включително разработването, проектирането или производството на ракети, ядрени, химически или биологични оръжия.
 25. Информация и обратна връзка. В съответствие с тези Условия за ползване може да се наложи да ни предоставите информация, за да Ви доставим Услугите. Също така, искаме Вашите отзиви относно Услугите. Всяка информация и материали, които предоставяте във връзка с настоящото Споразумение („Отзиви”), освен ако не е предвидено друго в Декларацията за поверителност, не се счита за поверителна от OnStar и OnStar няма задължение да съхранява информацията или материалите поверително или да връща, или унищожава Отзиви. Вашите отзиви се предоставят доброволно и без ограничение и OnStar е свободна да използва, възпроизвежда, променя, разпространява, показва, изпълнява, излъчва, подлицензира и разкрива всеки Отзив по всякакъв начин, независимо от формата или носителя, без значение дали е известен в момента или получен по-късно, без никакво задължение, изрично или подразбиращо се, към Вас и без никакво уведомление, плащане или приписване на Вас. OnStar има правото, но не и задължението, да следи всякакви Отзиви, които изпращате.
 26. Събиране на данни/Поверителност. OnStar събира, използва и споделя информация от Вас и за Вас, както и за Вашето Свързано устройство и Превозно средство. Декларацията за поверителност на OnStar („Декларация за поверителност”) разкрива какво прави OnStar с тази информация. Вие се съгласявате със събирането, използването и споделянето на информацията, описана в Декларацията за поверителност и във всички ревизии на Декларацията за поверителност, които могат да бъдат променяни по същия начин като настоящото Споразумение. Ако продадете, прехвърлите, отдадете под наем или бракувате Превозното средство или Свързано устройство, Вие сте изцяло отговорни за изтриването на информацията за Вас, съдържаща се в Превозното средство или Свързаното устройство, или в свързания с него Ваш профил.Събирането, обработката и съхранението на всички данни, които сте предоставили в дадено Приложение или които се предават директно от Свързаното устройство към Приложението се уреждат от условията на доставчика на Приложението и декларацията за поверителност. Моля, прочетете внимателно условията и декларацията за поверителност на доставчика на Приложението. Ще бъдете помолени да ги приемете, преди да инсталирате Приложението. OnStar не носи отговорност за използването на данните Ви от доставчика на Приложение – трета страна. Ако въведете данни на друго лице в Приложение, например телефонен номер, трябва предварително да получите съгласието му. Ако имате активни услуги на OnStar, имайте предвид, че бутонът за поверителност може да не скрива местоположението Ви за приложения. Ако продадете, прехвърлите, или по друг начин се разпоредите с Вашето Свързано устройство, Вие изцяло носите отговорност за изтриването на Вашата AppShop сметка и всички Приложения, които използват Вашите лични данни.
 27. Без гаранция от OnStar или доставчик на Превозни средства.
  1. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не предоставя никакви декларации, условия или гаранции по отношение на Услугите. Услугите се предоставят „както са” и „когато са налични”, включително с всички грешки, които могат да възникнат в тях.
  2. До степента, позволена от приложимото право, OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не гарантират експлоатацията, производителността или наличието на Услугите или някаква ефективност или процедури на OnStar, или на вашия Доставчик на превозни средства във връзка със Услугите или настоящото Споразумение. Доколкото това е позволено от приложимото право, OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не гарантират, че Услугите ще продължат да съществуват за определен период от време и не гарантират, че бъдещата работа на Услугите ще бъде съвместима с текущата операция или приложения.
  3. До степента, позволена от приложимото право, OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не гарантират и не заявяват никакви условия или декларации относно пригодността, наличността, точността, надеждността, изчерпателността или навременността на данни или материали от всякакъв вид и за каквото и да е предназначение, съдържащи се в Услугите. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не декларират, че Услугите ще функционират без загуба, прекъсване, влошено качество, атаки, вируси, намеси, хакерски или други нарушения в сигурността. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства отхвърлят всяка отговорност, свързана с горепосоченото. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не гарантират, че Услугите ще са налични или че Услугите ще функционират без прекъсване или безпогрешно.
  4. Доколкото е позволено от приложимото право, OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не носят отговорност за: нефункциониране, причинено от грешки в сървърите; погрешно насочени или пренасочени предавания; пропаднала интернет връзка; прекъсвания или провали при предаване на данни; всякакви компютърни вируси; действия или пропуски на трети лица, които повреждат мрежата или нарушават безжичните услуги; повреда или увреждане, причинено от пропадане или забавяне на свързването с лице, включително спешна помощ; друг технически дефект, без значение дали е от човешка или техническа грешка.
  5. OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства не гарантират, че Услугите ще функционират правилно на Вашето устройство и Вие, и само Вие, ще бъдете отговорни за всички поправки на Вашето устройство и за всички други загуби, които са в действителност или се твърди, че са причинени от Услугите.
  6. Някои юрисдикции ограничават или не позволяват отхвърляне на подразбиращи се или други гаранции, така че някои от горните откази може да не са приложими, доколкото законите на такива юрисдикции се прилагат за настоящото Споразумение, като в този случай гаранциите на OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства следва да се ограничат до позволеното от закона.
  7. Ограничения на отговорността. Всяка отговорност от страна на OnStar и Вашият Доставчик на превозни средства за щети или напразни разходи, независимо как са причинени, следва да бъдат ограничени, независимо от правната основа, до степен, позволена от приложимото право, до размера на предсказуемите щети, типични за този вид договори, поради нарушение на договорни задължения.Никое от ограниченията на отговорността, съдържащи се в този раздел или навсякъде в настоящото Споразумение, няма да се прилага спрямо отговорността за нарушение на законово условие по подразбиране или спрямо отговорност, която не може да бъде ограничена съгласно приложимото право, по-специално отговорност за телесна повреда или смърт, причинени от небрежност, измама или умишлено неправомерно поведение. Вие заявявате, че ползите, които получавате от настоящото Споразумение са отчасти в замяна за ограниченията на отговорността, описани в настоящото Споразумение. OnStar няма да носи отговорност по никакъв начин във връзка с Услуги на трети страни, включително тези, предлагани от Доставчика на Вашето превозно средство. Вие сте длъжен(-а) да предприемете всички целесъобразни мерки за смекчаване, избягване и намаляване на щетите.
 28. Общи.
  1. Прехвърляне. Вие не можете да прехвърляте настоящото Споразумение (или част от него) без писменото съгласие на OnStar и всеки опит за прехвърляне, без писменото съгласие на OnStar е невалиден и без ефект. OnStar може да прехвърля настоящото Споразумение със или без уведомление до Вас.
  2. Взаимоотношения. Нищо, съдържащо се в настоящото Споразумение, няма да бъде тълкувано така, че да превърне Вас или OnStar в съдружници, партньори в съвместно предприятие, упълномощители, упълномощени/агенти или служители/работници на другата страна. Никоя страна няма право, правомощие или мандат, изричен или по подразбиране да задължава другата страна.
  3. Не е застраховка. Ние не сме застрахователна компания и не препоръчваме или промотираме застрахователни компании. Вие отговаряте за застраховката на Вашето превозно средство. Услугите не предоставят застраховка за Вашето превозно средство и не са застрахователен продукт. Услугите се предоставят за удобство. Плащанията, които правите за някоя от Услугите, не са свързани със стойността на Вашето превозно средство или на притежание в него, нито със стойността на физическото увреждане или щетите, понесени от Вас. Вие би трябвало да придобиете и подновите подходяща застраховка за Вашето превозно средство и за всички свързани с него рискове.
  4. Уведомления. Всички уведомления, искания, съгласия, одобрения и други съобщения, които се изискват или са позволени от Вас, съгласно настоящото Споразумение, трябва да бъдат в писмена форма и се считат дадени на адрес и доставени на отдел „Обслужване на клиента” с информация за връзка на Уебсайта. OnStar може да промени своя адрес за уведомления, като Ви извести за това. Ние може да изпратим известия по различен начин, включително чрез публикуване на съобщения на Уебсайта, изпращане до Вас на имейли, свързване с Вас чрез нашите консултанти или чрез използване на подходящи системи във Вашето превозно средство или Свързано устройство. Вие одобрявате получаването на такива съобщения и се съгласявате, че всички съобщения, които OnStar изпраща до Вас ще бъдат правно валидни. Вие се съгласявате, че всяко уведомление, изпратено от нас, чрез имейл или по пощата, задоволява изискванията на писмените уведомления. Ако не сте съгласни, моля, не приемайте настоящото Споразумение. Имате право да оттеглите съгласието си да получавате някои електронни комуникации и, ако е законосъобразно, при поискване, ще Ви изпратим копия на хартиен носител от всички документи и записи. Това може да направите като се свържете с нас по телефона или на имейл адрес, който може да намерите в отдел „Въпроси” в края на настоящите Условия на потребителя. Ако оттеглите Вашето съгласие, ние си запазваме правото да прекратим настоящото Споразумение. За да получавате или да имате достъп до уведомленията, които изпращаме чрез имейл, трябва да имате достъп до интернет и компютър или устройство със съвместим интернет браузър. Също така, трябва да имате софтуер, който да разчита файлове във формат („PDF”). За да задържите уведомленията които Ви изпращаме, Вашето устройство или компютър трябва да имат възможности да изтеглят и съхраняват електронни комуникации, включително PDF. Чрез приемането на настоящите условия, Вие потвърждавате, че имате възможност за достъп, получаване и задържане на уведомленията, които Ви изпращаме. Може да промените имейла си, във връзка с получаване на уведомления по всяко време, като се свържете с нас по телефона или на имейл адрес, който може да намерите в отдел „Въпроси” в края на настоящите Условия на потребителя.
  5. Разделност на клаузите. Ако дадено условие или разпоредба на настоящото Споразумение или на който и да е документ, включен тук за справка, е задържан от компетентна юрисдикция, защото противоречи на закона, това условие се отделя от настоящото Споразумение, а останалите разпоредби на настоящото Споразумение или прилагането на такава разпоредба на лица или обстоятелства, различни от тези, за които е невалидна или неприложима, не се засяга от тях. Всяка разпоредба на настоящото Споразумение е валидна и изпълнима в степента, позволена от закона, освен ако не е забранена от закона.
  6. Отказ от право. Условията на настоящото Споразумение се считат за отказ от право и няма извършено нарушение, само ако този отказ от право или съгласие е отразено писмено и подписано от страната, която предявява, че се е отказала от право или е дала съгласието си. Липсата на съгласие от която и да е страна или oтказ от право за нарушение от другата, изрично или подразбиращо се, представлява съгласие, отказ от право или извинение за всяко друго или последващо нарушение.
  7. Препратки; Заглавия; Примери. В настоящото Споразумение, заглавията на членовете и разделите са само за удобство и улеснение и няма да се считат за тълкувания на настоящото Споразумение. Примерите, посочени в това Споразумение, които се предхождат от изрази като „включително”, „например”, „такива като” или други подобни, са само илюстративни, а не ограничителни.
  8. Ръководно право. Ако Вие сте потребител, настоящото Споразумение и всички недоговорни задължения, свързани с него, следва да се тълкуват в съответствие със законите и ръководени от законите на страната, където живеете. Ако Вие не сте потребител, настоящото Споразумение и всички недоговорни задължения, свързани с него, следва да се тълкуват в съответствие със законите и ръководени от законите на Англия.
  9. Цялостно споразумение. Настоящото Споразумение, включително допълнителните условия и политики, към които има препратки в настоящото Споразумение, са цялото споразумение между страните, що се отнася до предмета на договора, и няма други декларации, разбирания или съгласия между страните по отношение на този предмет. Вие не можете да промените настоящото Споразумение, освен ако OnStar не се съгласи писмено с промяната. Освен ако друго не е предвидено в настоящото Споразумение, при конфликт между настоящите Условия на поребителя и други условия, политики и други материали, към които има препратки в настоящото, имат действие настоящите Условия на потребителя.
  10.  Въпроси. Услугите се предоставят от OnStar. Ако имате някакви въпроси, коментари или оплаквания относно настоящото Споразумение или Услугите, моля, свържете се с нас по всяко време като: натиснете синия бутон Onstar във Вашето Превозно средство, оборудвано с OnStar; като ни се обадите по телефона на номера за Вашата страна на Уебстраницата; като ни пратите имейл на onstar.europe@onstar.com; или както е указано по-друг начин онлайн на Уебсайта.

Допълнение към Условията за потребителя

Стандартен лиценз за краен потребител за Приложения

Настоящият стандартен лиценз за краен потребител („Лиценз”) важи за всяко Приложение, до което имате достъп или използвате във Вашето превозно средство, или Свързано устройство. Термините, които започват с главни букви, ако не са дефинирани в настоящия Лиценз са дефинирани в Условията за потребителя. Ако някакво Приложение е предоставено от OnStar, тогава под „Доставчик” в този лиценз се има предвид OnStar. Ако Приложението е предоставено от трета страна, която Ви е разкрита, когато осъществите достъп до Приложението, тогава под „Доставчик” в този Лиценз се има предвид третата страна, която Ви е разкрита, когато го сваляте. Доставчикът може да Ви покаже допълнителни условия, когато осъществите достъп до Приложението или го използвате. В този случай, тези допълнителни условия важат вместо условията на настоящия Лиценз, а настоящият Лиценз ще спре да се прилага за Вашия достъп или ползване на Приложението. Ако не сте съгласен с настоящия Лиценз, трябва да деинсталирате и да не използвате Приложението.
 1. Лиценз. Доставчикът е собственикът и лицензодателят на всички права, материални и нематериални, върху Приложението, включително без ограничение, съдържанието, графичния материал, аудиовизуалните файлове, процесите и кода, заедно с всички интелектуални права върху Приложението. При условие, че спазвате настоящия Лиценз, Доставчикът Ви предоставя ограничен, персонален, нетърговски (освен ако не е позволено ползване във връзка с Превозно средство в Автопарк), непрехвърляем, неподлицензируем, отменим, неексклузивен лиценз за инсталиране и ползване на Приложението единствено във формат кодирани елементи за предвидените цели, както е описано в настоящия Лиценз, и с Приложението на Вашето Свързано устройство за Срока (както е определен в раздел 6 по-долу) на Лиценза. Вие се съгласявате да спазвате настоящия Лиценз, когато инсталирате и ползвате Приложението. Приложението Ви се предоставя срещу лиценз, но не Ви се продава.
 2. Актуализации, модификации и изтривания от Доставчика. Доставчикът или OnStar, периодично, може дистанционно да актуализира, надстройва, модифицира или изтрива Приложението за определени причини, включително без ограничение, да подобрява Приложението или системната функционалност или стабилност, или да отговори на потенциални проблеми относно сигурността или защитата. Вие се съгласявате с това, че Доставчикът или OnStar, периодично, може да актуализира, надстройва, модифицира, изтрива или спира Приложението, или да причини автоматичното премахване на Приложението от Вашето Свързано устройство по време на синхронизацията с Вашия профил. Ако Приложението бъде актуализирано, надстройвано или модифицирано, за да се подобрят или коригират характеристики или функционалност, то настоящият Лиценз се прилага за актуализациите, осъвременяванията или модификациите, в допълнение на всички други условия, които са Ви представени във връзка с актуализациите, осъвременяванията или модификациите. Нито Доставчикът, нито OnStar имат някакви задължения да предоставят клиентско обслужване за Приложението или за ползването на услугите на приложението.
 3. Влияние на Приложението върху Свързаните устройства. Вие разбирате, че свалянето, функционирането или ползването на Приложението(ята) може да: (i) има нежелан или неблагоприятен ефект върху Свързаното устройство, всяка система или софтуер, действаща във или със Свързаното устройство, и/или едно или повече Приложения, (ii) доведе до модификация или промяна в Свързаното устройство, в система или софтуер, действащи във или със Свързаното устройство, едно или повече други Приложения, и/или функционалността на едно или повече от по-горните; (iii) направи недостъпни или неизползваеми целите или части от Свързаното устройство, система или софтуер, действащи във или със Свързаното устройство, и/или едно или повече други Приложения. Вие разбирате и се съгласявате, че свалянето, функционирането и използването на Приложението е на Ваш риск и е Ваша отговорност, както и че Доставчикът няма задължение да осигури клиентско обслужване за Приложението или всеки ефект което то може да има върху Свързаното устройство, система или софтуер, действащи във или със Свързаното устройство, и/или едно или повече други Приложения.
 4. Не се допуска обратен инженеринг, редистрибуция или избягване на защитата. Вие се съгласявате да не извършвате обратен инженеринг, да не разглобявате, да не използвате в компилация, да не декомпилирате, да не преработвате, да не разпространявате, да не препродавате или променяте Приложението. Можете да копирате Приложението само за целите на прехвърляне на Приложението към Свързаното Ви устройство и работа с Приложението на Свързаното Ви устройство. Не можете да предоставяте Приложението на други хора, които не използват Вашето Свързано устройство или Превозно средство. Вие се съгласявате да спазвате и да не избягвате защитата или технологията за контрол на достъпа, включени в Приложението или с него.
 5. Отворен код. Ако Приложението включва Софтуер с отворен код, то Вашите права и отговорности по отношение на Софтуера с отворен код ще се регулират в съответствие с условията на приложимия Лиценз за отворен код. „Софтуер с отворен код” означава софтуер, предоставен на други лица, при условията на Лиценз за отворен код; „Лиценз за отворен код” означава лиценз за софтуер, който включва, но не се ограничава до условия, които: (а) разрешават разпространението или преразпределянето на софтуера, включително безплатно и за продажба, от други лица без възнаграждение за авторски права или такса и позволява такова разпространение/преразпределение да включва изходния код и компилиран код; (б) разрешават модификации, компилации и производни произведения да бъдат създадени от софтуера и да бъдат разпространявани при същите условия като оригиналния софтуер; или (в) се прилагат към софтуера и се отнасят до всички лица, образувания, групи, организации и институции („Получателите”), до които се разпространява софтуерът и/или които разпространяват софтуера, без да е необходимо Получателите да сключат или по друг начин да получат допълнителен лиценз.
 6. Срок. Този Лиценз продължава до прекратяването му от Вас или от Доставчика, или докато преустановите използването на Приложението („Срока”). Можете да прекратите настоящият Лиценз по всяко време, като деинсталирате Приложението. Настоящият Лиценз се прекратява автоматично, по всяко време, при нарушаване от Вас на някое от условията на този Лиценз и в такъв случай Вие ще преустановите всякакво използване на Приложението.
 7. Условия на Услугата и Условията на уебсайта се прилагат. Ако използвате Приложението за достъп или ползвате някоя услуга, Вие приемате да спазвате приложимите условия на услугата и да гарантирате, че ще направите това. Ако използвате Приложението за достъп или използвате някой уебсайт, Вие приемате да спазвате приложимите условия на уебсайта и гарантирате, че ще го направите.
 8. Събиране на данни; Използване и резервно копиране. Доколкото OnStar е Доставчикът, OnStar може да събира и съхранява информация за Вас, Вашето превозно средство или Свързаното Ви Устройство чрез използването на Свързаното устройство и Приложението. Всяка информация, събрана от OnStar се подчинява и се ръководи от Декларацията за поверителност, включена и публикувана в Приложението.Когато използвате Приложение, предоставено от Доставчик, различен от OnStar, Доставчикът може също да събира, съхранява и обработва информация (включително споделяна с нас) за Вас, както е описано в декларацията за поверителност на този Доставчик. Препоръчваме Ви внимателно да прегледате декларацията за поверителност на Доставчика, преди да влезете в Приложението или преди да го използвате. Вие единствено носите пълна отговорност за архивиране или създаване на резервно копие на всички данни, които използвате с Приложението, до степента, до която имате право да го направите. Доставчикът не носи никаква отговорност за поддържането, архивирането или предоставянето на данни, които използвате с Приложението, както и не носи отговорност за загуба на достъп до такива данни или използването им.
 9. Съдържание, предоставено от Доставчика. Приложението може да Ви предоставя съдържание, което е собственост на Доставчика или на други, които дават на Доставчика разрешение да Ви го предостави. Това съдържание се предоставя само за използване чрез Приложението на Свързаното устройство като не Ви се предоставя никакво право и Вие се съгласявате да не копирате, разпространявате, променяте, изпълнявате, излъчвате, показвате, предавате, повторно използвате, повторно публикувате, използвате или да претендирате за каквото и да е право върху съдържанието, предоставено от Доставчика. Вие също се съгласявате, че няма да използвате съдържанието, предоставено от Доставчика или чрез Приложението, за да нарушите закон или да тормозите лица, група или фирма. Ако Приложението Ви свърже с уебсайт или услуга на трета страна, не Ви се предоставя никакво право и Вие се съгласявате да не копирате, разпространявате, променяте, изпълнявате, излъчвате, показвате, предавате, повторно използвате, препращате, използвате или претендирате за каквото и да е право върху съдържанието, предоставено от уебсайта или услугата на трета страна, освен ако нямате законно разрешение от третата страна. Също така се съгласявате, че няма да използвате съдържание от уебсайта или услугата на трета страна, за да нарушите някой закон или да тормозите лица, групи или фирми.
 10. Вашите предавания и използване. Вие се съгласявате да не използвате Приложението, за да предавате или изпращате информация или данни, които Вие нямате право да предавате или изпращате. Също така се съгласявате, че няма да използвате Приложението, за да предавате или изпращате информация или данни за незаконни цели или да тормозите лица, групи или фирми.
 11. Отказ от отговорност за данни. Приложението може да използва различни типове данни, за да изпълнява функции за Вас. Вие приемате, че предоставените данни може да не са точни и Вие използвате данните на свой собствен риск. Данните, на които не може да се разчита, включват, но не се ограничават до следните данни: данни за положение (т.е. местоположение/локация), получени от Превозното средство, Вашето Свързано устройство или по друг начин; данни, получени от уебсайт или трети доставчик на услуги; и данни, получени от системи в Превозното средство.
 12. Съдържание, предоставено от сайтове на трети страни. Разбирате, че при използването на Приложението може да срещнете материал, който може да бъде обиден, вулгарен или неприличен. Също така разбирате, че ако използвате Приложението за достъп до услуги или уебсайтове, може да не успеете да контролирате резултатите от търсенето, които могат да върнат връзки или „посещения”, които бихте могли да намерите за обидни, вулгарни или неприлични. Вие използвате Приложението на свой собствен риск и нито Доставчикът, нито OnStar носят отговорност за съдържанието, което Вие или други хора може да намерите за обидно или по друг начин нежелателно. OnStar не носи отговорност за разглеждането или оценяването на съдържанието или точността, не гарантира, не одобрява и не носи отговорност за материали, услуги или уебсайтове на трети страни.
 13. Спазвайте всички закони, свързани с работата на Приложението. Вие потвърждавате, че Приложението (освен ако не е инсталирано от производителя на Превозното средство или Свързаното устройство) не е част от Вашето превозно средство или Свързано устройство, предоставени Ви при закупуване или отдаване под наем на Вашето превозно средство или Свързано устройство. Ако смятате, че Приложението Ви не работи правилно, трябва, ако е приложимо, да използвате функциите на профила си, за да премахнете Приложението от Свързаното Ви устройство. Вие се съгласявате и гарантирате, че ще спазвате всички закони (включително правилата за движение по пътищата и правилата, регулиращи работата на Вашето превозно средство и Услугите) и Вие няма да използвате Приложението по начин, който нарушава тези закони или разпоредби.
 14. Няма гаранция за функциониране на функции/мрежи. За услуги, предоставяни чрез мрежи, Вие сте отговорни за получаване на договор с доставчика на услуги за мрежова свързаност на Ваша собствена сметка. За услуги, предоставяни чрез мрежи, Доставчикът не може да обещае, че Вашите съобщения няма да бъдат прихванати от други лица и не може да обещае, че връзките към уебсайтове и услуги, чрез мрежите, ще бъдат достъпни за Вас без прекъсване или без грешки. Приемате, че и Доставчикът, и OnStar няма да носят отговорност за каквито и да е вреди за загуба на лични данни, възникващи при комуникация по такива мрежи или за загуба на свързаност или загуба, грешка или провал на друга функционалност, предоставяна чрез мрежи.
 15. Нефункциониране по време на всички режими на Превозното средство. Приложението може да предоставя функции и функционалност, които не са налични по време на работа на Вашето превозно средство.
 16. Без гаранция. Доставчикът не предоставя никакви декларации, гаранции или условия по отношение на продукта, някоя услуга или информация, които доставчикът или продуктът Ви предоставят на разположение. Продуктът, всяка услуга и всякаква информация, която доставчикът или продуктът Ви дават, се предоставят „така, както са” и „когато са налични”, включително с всички недостатъци и грешки, които могат да възникнат в тях.Доставчикът не гарантира, че продуктът ще продължи да работи или ще остане достъпен за даден период от време и не гарантира, че бъдещото функциониране ще бъде съвместимо с текущото функциониране или приложения. Доставчикът не гарантира, че използването на продукта ще бъде непрекъснато или без грешки, или че ще бъдат отстранени дефекти в продукта. Доставчикът не предоставя никаква гаранция, условие или законова гаранция, че продуктът ще работи правилно на Свързаното Ви устройство, а Вие, и само Вие, ще носите отговорност за всички ремонти на Вашето оборудване и всякакви други загуби, действително или предполагаемо, причинени от продукта. Доставчикът не предоставя никаква гаранция, условие или законова гаранция за точността на всички данни, предоставени на продукта или на Вас чрез продукта, без значение дали данните са данни за местоположението или всякакви други данни, налични за продукта или чрез него. Ако доставчикът е трето лице, тогава разбирате, че продуктът се предоставя от доставчика-трета страна, и че OnStar не предоставя никакви гаранции (независимо дали е споменато в този раздел или по друг начин), свързани с продукта, някоя услуга или информация, предоставена от Доставчика-трета страна или чрез такъв продукт на Доставчика-трета страна. Някои юрисдикции ограничават или не допускат отказ от отговорност на подразбиращи се или други гаранции, поради което някои от горните откази от отговорност не могат да се прилагат, доколкото приложимото право на юрисдикцията е в сила, в който случай гаранциите на OnStar ще бъдат ограничени до степента, разрешена от закона.
 17. Изключване на щети и ограничаване на отговорността. Всяка отговорност на OnStar за вреди или неизползвани разходи, поради каквато и да е причина, независимо от правното основание, се ограничава до степента, позволена от приложимото право, до размера на предвидимите щети, характерни за този вид договори в случаите на нарушение на договорните задължения.Никое от ограниченията на отговорността, съдържащи се в този раздел или навсякъде в настоящото Споразумение, няма да се прилага спрямо отговорността за нарушение на законово условие по подразбиране или спрямо отговорност, която не може да бъде ограничена съгласно приложимото право, по-специално отговорност за телесна повреда или смърт, причинени от небрежност, измама или умишлено неправомерно поведение. Вие заявявате, че ползите, които получавате от настоящото Споразумение са отчасти в замяна за ограниченията на отговорността, описани в настоящото Споразумение. Вие сте длъжен(-а) да предприемете всички целесъобразни мерки за смекчаване, избягване и намаляване на щетите.
 18. Обезщетение. Вие ще обезщетите и ще пазите Доставчика от вреди от всякакви задължения, щети, разходи и разноски (включително правни разноски), които възникват в резултат на иск на трета страна до степента, произтичаща от Вашето нарушаване на настоящия Лиценз или друго нехайно или умишлено неправомерно поведение.
 19. Приложим закон. Доколкото това е позволено от закона и ако не е забранено от закона, ако сте потребител, настоящото Споразумение и всички извъндоговорни задължения, свързани с него, се тълкуват в съответствие със законите и се уреждат от законите на страната, в която живеете. Ако Вие не сте потребител, настоящото Споразумение и всички извъндоговорни задължения, свързани с него, се тълкуват в съответствие със законите и се уреждат от законите на Англия, освен във връзка с негови разпоредби, уреждащи противоречащи закони, които налагат прилагането на друг избор на закон. Настоящото Споразумение не подлежи на Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки, чието прилагане е изрично изключено.
 20. Спазване на режима на износ. Вие следва да спазвате, навсякъде по света, всички законови и подзаконови актове, приложими към Приложенията. Не може да използвате, експортирате, реекспортирате, импортирате, продавате или прехвърляте Приложението, освен ако не е разрешено от законите и разпоредбите, приложими във Вашата страна. Вие също се съгласявате, че няма да използвате Приложението за цели, забранени от закона, включително разработването, проектирането или производството на ракети, ядрени или химически или биологични оръжия.
 21. Уведомления. Доставчикът може да Ви предостави уведомления относно Приложението, включително промени в този Лиценз, по електронната поща на Вашия имейл адрес, свързан с Вашия OnStar профил, ако е налице, чрез обикновена поща или чрез публикации, представени чрез Приложенията или услугите на Приложенията във Вашето превозно средство или Свързаното устройство.
 22. Заключителни разпоредби. Нямате право да прехвърляте този Лиценз без разрешение на Доставчика. Вие, Доставчикът и OnStar сте независими договарящи се страни. Ако приложението Ви е предоставено от трета страна-Доставчик, Вие сте съгласни с това, че OnStar и неговите дъщерни дружества са бенефициенти на Лиценза, и по този начин OnStar или неговите дъщерни дружества могат да защитят правата по настоящия Лиценз срещу Вас, дори ако той не е Доставчикът на приложението, при условие че ако се установи, че доктрината за трети страни-бенефициенти не се прилага по някаква причина, страните признават и се съгласяват, че макар OnStar да не е страна по настоящия Лиценз и няма задължения по този Лиценз, Доставчикът е попечител на OnStar за ограничената цел да управлява временно за OnStar декларираните писмено клаузи в полза на OnStar. Съответно страните се съгласяват, че OnStar може да упражни тези права и споразумения самостоятелно (без да е задължен да добавя Доставчика като страна, по каквито и да е съдебни производство, за такова изпълнение). Ако някоя разпоредба от настоящото Споразумение е невалидна или неприложима, тя се отстранява от настоящото Споразумение, а останалата част от споразумението остава в пълна сила. Никое условие на този Лиценз не се счита за отменено, освен ако не бъде оттеглено писмено от страната, за която се твърди, че се е отказала. Настоящият Лиценз и останалата част от настоящото Споразумение е пълното споразумение между страните, по отношение на неговия предмет, и няма други декларации, разбирания или споразумения между страните, относно този предмет. Нямате право да промените този Лиценз, освен ако Доставчикът не даде писмено съгласие за промяната. Доставчикът може да променя този Лиценз като за целта Ви уведомява и ако не сте съгласни с промените, тогава Вие трябва да прекратите използването на Приложението. Постоянното използване на Приложението от Вас ще се счита за приемане на такива модификации.

Важна Актуална
Информация
За OnStar

На 31 декември 2020 г. OnStar и Wi-Fi услугите с абонамент OnStar (ако са налични във вашата страна) ще спрат да се предлагат за автомобили с марка Opel, Vauxhall, Cadillac и Chevrolet.