Uživatelské Podmínky

Uživatelské podmínky pro služby připojených vozidel
[v.1 2017]

Tyto Uživatelské podmínky platí mezi Vámi a společností OnStar Europe Limited a jejími přidruženými společnostmi (dále jen „OnStar“ nebo „my“ nebo „nás“). Vztahují se na Vaše používání služeb, které Vám zpřístupňujeme čas od času, jak je dále popsáno v Oddílu 4 a na Webové stránce, a vylučují služby poskytovatelů síťových služeb třetích stran, Poskytovatelů bezdrátových služeb a další Služby třetích stran (dále jen „Služby“). Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Oddílu 3 níže.

Okamžitým přístupem ke Službám souhlasíte s tím, že nebudete mít právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od uzavření Smlouvy.

Shrnutí

Přijetím těchto Uživatelských podmínek během procesu registrace nebo při přístupu ke Službám nebo při jejich využívání souhlasíte s následujícím:

 • Služby budete používat pouze tehdy, když to bude bezpečné, v souladu s právními předpisy a touto Smlouvou;
 • Pokud prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, Připojeného zařízení nebo Vozidla používají Služby jiné osoby, zajistíte, že tyto Služby budou používat pouze tehdy, je-li to bezpečné, v souladu se zákonem a touto Smlouvou;
 • Tam, kde je to k dispozici, jsou poskytovány Aplikace, služby živého mapování a další služby (včetně rezervace hotelů a parkovacích služeb, kde jsou nabízeny) třetími stranami, nikoli společností OnStar, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud nainstalujete nebo používáte Aplikace a služby třetích stran, platí podmínky (včetně zásad spravedlivého použití) a zásady ochrany osobních údajů této třetí strany. Společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nejsou zodpovědní za Aplikace a služby třetích stran. Aplikace, mapování a funkce navigace mohou být změněny a mohou být kdykoli zrušeny, a to částečně nebo úplně;
 • Služba připojených vozů OnStar není k dispozici ve všech zemích. Podrobnosti naleznete na Webové stránce;
 • Chcete-li ve Vašem Vozidle používat službu Wi-Fi HotSpot, musíte zakoupit balíček dat od určeného Poskytovatele bezdrátových služeb třetích stran a mít aktivní předplatné Služeb OnStar. Datové balíčky nejsou k dispozici ve všech zemích. Chcete-li povolit tuto funkci ve Vašem Vozidle (je-li k dispozici), musíte přijmout smluvní podmínky Poskytovatele bezdrátových služeb. Podrobnosti Vám poskytne poradce OnStar;
 • Můžeme pozastavit nebo přerušit Váš přístup k některým nebo všem Službám, a to za okolností stanovených v těchto Uživatelských podmínkách;
 • Můžeme přistupovat k softwaru používanému k poskytování Služeb, upravovat jej či aktualizovat. Za určitých okolností (např. když je vyžadována aktualizace s cílem vyřešit problém s bezpečností nebo ochranou Softwaru používaného k poskytování Služeb), my nebo váš Poskytovatel Vozidla můžeme získat přístup k takovému softwaru, modifikovat jej nebo aktualizovat, a to bez dodatečného oznámení nebo souhlasu od Vás;
  • Pokud budete chtít přerušit jakékoli Služby nebo budete plánovat své Vozidlo prodat nebo zlikvidovat, budete nás o tom informovat stisknutím modrého tlačítka OnStar ve svém Vozidle nebo nás budete kontaktovat na adrese onstar.europe@onstar.com a Služby musíte pro dané Vozidlo přestat používat;
  • Ne všechny Služby budou fungovat na všech vozidlech, webových prohlížečích, mobilních zařízeních nebo tabletech (pro další podrobnosti se obraťte na poradce společnosti OnStar);
 • Máme určitá práva používat a sdílet informace, které nám poskytnete ve spojení se Službami. Tyto informace budou zpracovávány v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů;
 • Služby jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a jsou omezeny záležitostmi mimo naši kontrolu. Není-li výslovně uvedeno jinak v těchto Uživatelských podmínkách nebo požadováno zákonem, neposkytujeme žádná prohlášení ani záruky o Službách ani o jejich dostupnosti;
 • Tuto Smlouvu můžeme čas od času změnit a na jakékoli podstatné změny Vás upozorníme. Váš pokračující přístup ke Službám nebo jejich používání znamená, že změněnou Smlouvu přijímáte. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, můžete tuto Smlouvu ukončit a přestat používat Služby;
 • Vaše užívání Služeb se řídí touto Smlouvou, jak je definováno níže;
 • Vaše užívání určitých služeb může vyžadovat, abyste poskytli určité informace společnosti OnStar nebo třetí straně, aby před aktivací služby nebo během určitého časového období po aktivaci ověřili Vaši totožnost;
 • Společnost OnStar se neustále mění a zlepšuje Služby. Můžeme přidávat nebo odstraňovat funkce nebo prvky a můžeme úplně pozastavit nebo zastavit Službu;
 • Službu můžete kdykoli přestat používat. Společnost OnStar Vám také může kdykoli přestat poskytovat Služby nebo kdykoli přidat nebo vytvořit nová omezení Služeb;
 • Žádnou ze Služeb nesmíte přeprodat; a
 • Pokud Služby obdržíte zdarma, budou tyto Služby na konci zkušebního období automaticky ukončeny bez dalšího upozornění, pokud se nerozhodnete pokračovat v používání Služeb a nebudete souhlasit s tím, že budete platit související poplatky.

 

Uživatelské podmínky

 1. Souhlas s podmínkami. Pokud během našeho procesu registrace nebo při přístupu ke Službám nebo jejich využívání přijmete tyto Uživatelské podmínky, dáváte tím najevo, že jste si přečetli tyto Uživatelské podmínky a další zásady, pokyny a postupy, na něž odkazují (společně dále jen tato „Smlouva“), porozuměli jste jim a souhlasíte s nimi, přičemž tyto zahrnují:
  • Uživatelské podmínky;
  • Licenci (jak je uvedeno v Příloze k těmto Uživatelským podmínkám); a
  • další podmínky, pokyny, zásady nebo postupy, které vám oznámíme.

Doba platnosti této Smlouvy začíná dnem, kdy přijmete tuto Smlouvu, a bude platit až do vypršení její platnosti nebo ukončení z Vaší nebo naší strany. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste tyto Uživatelské podmínky přijmout. Některé Služby mohou podléhat dodatečným podmínkám, k jejichž přijetí Vás můžeme vyzvat zvlášť. Pokud tuto Smlouvu nepřijmete, nebude Vám umožněn přístup nebo používání těchto Služeb.

 1. Bezpečnost. Musíte dodržovat všechny zákony (včetně pravidel silničního provozu a dopravních předpisů upravujících provoz Vašeho Vozidla a používání Připojených zařízení, které jsou relevantní pro Vaše používání Služeb) a nebudete mít přístup ke Službě nebo Připojenému zařízení a/nebo je nesmíte využívat způsobem, který porušuje jakýkoli zákon, pravidlo nebo předpis. Bez omezení výše uvedeného nesete při přístupu a/nebo využívání Služeb a Připojeným zařízení výhradní zodpovědnost za obezřetnost dle svého uvážení a dodržování všech bezpečnostních opatření vyžadovaných zákonem (včetně pravidel silničního provozu a dopravních předpisů, kde je to relevantní). Přístup ke Službám a Připojeným zařízením a jejich používání je jen na Vaše riziko a Vaši výhradní odpovědnost a ke Službám a Připojeným zařízením by mělo být přistupováno a/nebo byste je měli využívat pouze tehdy, když je můžete bezpečně obsluhovat. Z bezpečnostních důvodů nejsou některé prvky a funkce Služeb k dispozici během provozu Vašeho Vozidla nebo Připojeného zařízení. Pokud zakoupíte balíček dat Wi-Fi, mohou být během aktivačního procesu Služby společnosti OnStar (včetně reakce na mimořádné události) dočasně přerušeny. Dodržujte prosím pokyny a zajistěte, aby bylo Vaše Vozidlo bezpečně zaparkováno, pokud k tomu dojde. Ujistíte se, že ostatní osoby, které využívají Služby prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, Vozidla nebo Připojeného zařízení, budou vždy při používání Služeb v souladu s tímto Oddílem 2.
 2. Některé definice.
 • Smlouva“ je definována v Oddílu 1;
 • Připojené zařízení“ znamená zařízení kompatibilní se Systémy nebo Službami a schopné přijímat aktualizace nebo vylepšení softwaru, který je buď nainstalován ve Vašem Vozidle námi nebo našimi pobočkami, nebo je námi autorizován pro použití v souvislosti se Službami;
 • Zpětná vazba“ je definována v Oddílu 25;
 • Flotila“ znamená skupinu Vozidel, která jsou provozována, vlastněna nebo pronajata obchodním nebo jiným subjektem třetí strany a nikoliv osobou nebo rodinou. Například auto, které vám poskytne půjčovna automobilů, nebo Vozidlo, které vám poskytne zaměstnavatel, který provozuje více vozidel pro zaměstnance, je často součástí Flotily;
 • Společnost s Flotilou“ je společnost, která vlastní, pronajímá nebo řídí Flotilu;
 • GPS“ je definována v Oddílu 15.1;
 • Osoby OnStar“ jsou definovány v Oddílu 19;
 • PDF“ je definováno v Oddílu 28.4;
 • Oprávněný uživatel“ je definován v Oddílu 17;
 • Software“ je definován v Oddílu 17;
 • Systémy“ jsou definovány v Oddílu 17;
 • Služby třetích stran“ jsou služby, které Vám byly poskytnuty třetí stranou, včetně Vašeho Poskytovatele Vozidel;
 • Ochranné známky“ jsou definovány v Oddílu 23;
 • Vozidlo“ je automobilové vozidlo, jehož prostřednictvím poskytujeme Služby;
 • „Poskytovatel Vozidla“ je výrobce, distributor a/nebo prodejce Vašeho Vozidla a každá z jeho poboček;
 • Webová stránka“ je webová stránka (webové stránky) na adrese https://www.onstareurope.com/cz/
 • Poskytovatelé bezdrátových služeb“ jsou třetí strany, které Vám mohou poskytnout datové balíčky, jak je dále popsáno v Oddílu 4; a
 • Vy“ a „Vaše“ znamená každou osobu, která přistupuje ke Službám nebo je používá.
 1. Podrobnosti o službě. Tato Smlouva upravuje Vaše používání Služeb. Další informace o Službách (včetně popisů služeb a pokynů pro nastavení Služby) naleznete na Webové stránce. Tato Smlouva upravuje veškeré aktualizace, vylepšení, úpravy nebo nové verze, jakýkoli kód, text, obrázky, zvuk, video a jiný obsah nebo materiál vložený nebo jinak obsažený ve Službách nebo se Službami.

Zde jsou některé důležité informace o Službách, které pro Vás mohou být dostupné v závislosti na typu Vašeho Vozidla, Službách nabízených ve Vaší zemi a Službách, které se rozhodnete přijmout:

 • Služby společnosti OnStar: Služba připojených vozidel společnosti OnStar Vám může být nabízena na základě placeného předplatného nebo bezplatně v rámci zkušební doby, pokud je ve Vaší zemi nabízena.

 

 • Informace a zábava: V závislosti na Vašem Vozidle mohou Služby obsahovat informační a zábavní funkce, jako například možnost přístupu k Aplikacím a dalším funkcím Vašeho Vozidla. Aplikace a další funkce mohou vyžadovat, abyste za účelem jejich použití přijali podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran.

 

 • Sledování stavu Vozidla: Pro Vaše Vozidlo mohou být k dispozici Služby, které shromažďují data ze systémů Vašeho Vozidla a poskytují Vám a/nebo Vašemu prodejci diagnostická a prognostická upozornění. Tyto Služby nehlásí všechny podmínky, které mohou ovlivnit provoz Vašeho Vozidla. Tato data jsou omezená a jsou určena k tomu, aby byla použita jako doplňující, nikoliv jako náhrada za provádění manuálních kontrol Vašeho Vozidla. Je vaší odpovědností kontrolovat a udržovat Vaše Vozidlo v souladu s platnými zákony a předpisy.

 

 • Aplikace: Softwarové aplikace, které Vám mohou být k dispozici ke stažení a/nebo použití, včetně služeb nabízených prostřednictvím těchto aplikací a aktualizací nebo vylepšení těchto aplikací (společně nazývány jako „Aplikace“). Aplikace jsou poskytovány třetími stranami, nikoli společností OnStar, pokud není při jejich stažení výslovně uvedeno jinak. Přístup a používání každé Aplikace podléhá jakýmkoli dodatečným podmínkám a prohlášením o ochraně osobních údajů, které jsou uvedeny při Vašem přístupu nebo použití Aplikace. Podrobné informace o konkrétních funkcích a službách, které jsou prostřednictvím Aplikace k dispozici, naleznete v jednotlivých Aplikacích. Při neexistenci takových dodatečných podmínek bude platit Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen „Licence“) uvedená v příloze k těmto Uživatelským podmínkám. Společnost OnStar nezodpovídá za Aplikace třetích stran. Funkce Aplikací mohou být změněny. Aplikace v obchodu „AppShop“ Vozidla, je-li k dispozici, je možné stáhnout zdarma, pokud není výslovně uvedeno jinak. Jste však zodpovědní za veškeré poplatky za mobilní síť spojené se stahováním nebo použitím veškerých Aplikací. Aplikace mohou podléhat spravedlivým omezením používání a zneužívající nebo nadměrné používání Aplikace může mít za následek, že Aplikace již nebude k dispozici.

 

Je-li to k dispozici, můžeme Vám navíc (tj. nikoliv jako součást Služeb) nabídnout datové balíčky nebo jiné služby od určeného Poskytovatele bezdrátových služeb ve Vaší zemi. Vaše užívání datových balíčků od Poskytovatele bezdrátových služeb ve Vaší zemi se bude řídit zvláštními podmínkami a bude podléhat zásadám ochrany soukromí a zásadám spravedlivého užívání, které Vám poskytne tento Poskytovatel bezdrátových služeb.

 

Některé služby vyžadují aktivní předplatné služby OnStar. Pokud nemáte aktivní účet OnStar, nebudete možná moci zakoupit datové balíčky Wi-Fi. Pokud deaktivujete své zařízení OnStar, nemůžete zakoupit ani používat datové balíčky. Pokud své Služby OnStar ukončíte, přestanou být stávající datové balíčky k dispozici.

 

Nezaručujeme, že všechny služby budou k dispozici ve Vašem jazyce. Ve vzácných případech, kdy s Vámi poradce nebude schopen mluvit ve Vašem jazyce, se možná budeme uchýlit k angličtině.

 

Neposkytnutí informací nebo poskytnutí neúplných nebo nepřesných informací může vést k pozastavení nebo ukončení některých nebo všech služeb. To platí zejména pro datové balíčky dodávané Poskytovateli bezdrátových služeb, pro něž místní zákony nedovolují anonymní používání. Chcete-li například získat datové balíčky od Poskytovatele bezdrátových služeb, a to placené či bezplatné na zkoušku, můžeme Vás požádat, abyste předložili oficiální doklad totožnosti s fotografií, a to osobně nebo v identifikační video relaci, nebo o autorizaci kreditní karty 3DS. Tyto zákony a požadavky na dopravce se v jednotlivých zemích liší a mohou se změnit.

 1. Platba. Pokud jste si zvolili placenou Službu a máte-li u nás v evidenci kreditní nebo debetní kartu nebo jinou podobnou platební metodu, budete během registračního procesu informováni o všech opakujících se platbách. Příslušné poplatky za Služby, pokud existují, musí být zaplaceny předem. Všechny poplatky uvedené v platebním procesu budou zahrnovat DPH nebo jiné příslušné daně z prodeje, pokud není uvedeno jinak. Ne všechny způsoby platby mohou být k dispozici a některé mohou vyžadovat určité funkce zabezpečení, jako například 3DS. Cena Vašich Služeb se může v průběhu času měnit a použijeme sazby, které jsou platné pro příslušné platební období těchto poplatků. Na jakékoliv zvýšení cen u Služeb, za které platíte, budete upozorněni, abyste mohli Službu zrušit, pokud si nepřejete platit vyšší cenu. Pokud neobdržíme platbu, můžeme pozastavit poskytování Služeb, dokud nám nezaplatíte nesplacené částky.

Instalace a používání Služeb na Připojených zařízeních, jakož i jejich automatické aktualizace mohou mít za následek poplatky účtované Vaším mobilním operátorem. Tyto poplatky mohou být vyšší, pokud budou Služby používány v zahraničí. Za veškeré poplatky za mobilní sítě však odpovídáte Vy.

Pokud Služby obdržíte zdarma, budou tyto Služby na konci zkušebního období automaticky ukončeny bez dalšího upozornění, pokud se nerozhodnete pokračovat v používání Služeb a nebudete souhlasit s tím, že budete platit související poplatky. Pokud se rozhodnete pokračovat ve využívání Služeb a budete souhlasit s tím, že budete platit související poplatky, budeme tyto poplatky automaticky účtovat od data ukončení zkušebního období prostřednictvím platební metody spojené s Vaším účtem.

 1. Vaše právo na zrušení služeb. Tato Smlouva je platná od data přijetí z Vaší strany, dokud neskončí zvolený cenový plán nebo nebudou Služby zrušeny či ukončeny z Vaší nebo naší strany, jak to dovoluje tato Smlouva. Služby můžete zrušit v závislosti na cenovém plánu, který jste si vybrali. Chcete-li Služby zrušit, můžete nám zavolat na telefonní číslo uvedené pro Vaši zemi na Webové stránce, nebo pokud jste předplatitelem společnosti OnStar, můžete stisknout modré tlačítko OnStar ve Vašem Vozidle a informovat poradce, že chcete zrušit příslušné Služby. Tímto způsobem nás musíte kontaktovat, i pokud chcete prodat nebo převést Vaše Vozidlo. Pokud jste za Službu zaplatili, můžete mít nárok na vrácení části částky nebo celé částky, kterou jste dříve zaplatili, a to v závislosti na tom, kdy Službu zrušíte. Přečtěte si prosím příslušné stornovací podmínky platné v době nákupu. Pokud jste předplatitelem služby OnStar, zrušíte služby a později znovu budete chtít Služby znovu aktivovat, možná budete muset zaplatit poplatek za opětovnou aktivaci. Můžete nám také zavolat nebo stisknout modré tlačítko OnStar ve Vašem Vozidle, abyste získali pokyny, jak zablokovat připojené Služby poskytované prostřednictvím Vašeho Vozidla nebo Připojeného zařízení.

Nezávisle na délce trvání Vaší smlouvy můžete kdykoli deaktivovat připojené Služby. Pro pokyny nám zavolejte nebo stiskněte modré tlačítko OnStar ve Vašem Vozidle. Pokud později budete chtít Služby znovu aktivovat, možná budete muset zaplatit poplatek za opětovnou aktivaci.

 1. Naše právo ukončit Služby. V rozsahu povoleném zákonem, a pokud to není zákonem zakázáno, si vyhrazujeme právo ukončit Vaši účast nebo přístup ke Službám a tuto Smlouvu, pokud jste na základě našeho vlastního uvážení porušili tuto Smlouvu. Například můžeme tuto Smlouvu okamžitě ukončit, pokud: (i) porušíte jakoukoli povinnost této Smlouvy; (ii) jakákoli osoba nebo strana jednající prostřednictvím Vás, za Vás nebo ve shodě s Vámi podniká jakákoli opatření neslučitelná s touto Smlouvou; (iii) účastníte se, podporujete nebo se podílíte na jakémkoli nezákonném, podvodném nebo nečestném jednání jakýmkoli způsobem souvisejícím s touto Smlouvou nebo jakoukoli Službou; nebo (iv) nesouhlasíte s úpravami této Smlouvy, které Vám můžeme předložit.
 2. Dodatečná práva na ukončení; Účinek ukončení. Kromě dalších práv na ukončení uvedených v této Smlouvě můžeme tuto Smlouvu kdykoli vypovědět třicet (30) dní před písemným oznámením Vám. Po ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy musíte okamžitě přestat používat Služby a Vaše Licence na Software se automaticky a okamžitě ukončí. Všechna ustanovení této Smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy, zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení nebo uplynutí doby trvání této Smlouvy. Pokud jste za Službu zaplatili, můžete mít nárok na vrácení části částky nebo celé částky, kterou jste dříve zaplatili, a to v závislosti na tom, kdy je tato Smlouva ukončena.
 3. Povinnost oznámit společnosti OnStar prodej nebo převod Vozidla. Pokud jste předplatitelem společnosti OnStar a plánujete prodat nebo převést Vaše Vozidlo, musíte nám to oznámit. To je důležité pro ochranu Vašeho účtu a Vašich informací a vyvarování se toho, aby Vám byly účtovány poplatky za Služby po prodeji či převodu. Chcete-li nám toto oznámit, můžete nám zavolat na telefonní číslo uvedené pro Vaši zemi na Webové stránce nebo stisknout modré tlačítko OnStar ve Vašem Vozidle a informovat o svých plánech poradce. V případě, že používáte Služby a Aplikace, které mohou lokálně ukládat údaje do informačního systému ve Vašem Vozidle, je Vaší odpovědností odstranit tyto Aplikace a údaje před prodejem nebo převodem Vozidla.
 4. Vozidla patřící do Flotily. Tato Smlouva se na Vás vztahuje, i pokud jste vlastníkem, správcem nebo uživatelem Flotily, která používá kteroukoli Službu. Pokud využíváte Služby nebo řídíte Vozidlo patřící do Flotily s aktivními Službami, vyjadřujete souhlas s podmínkami této Smlouvy, a to i v případě, že jste Vozidlo nekupovali, nepronajali si ani si neobjednali Služby. Pokud vlastníte Vozidlo patřící do Flotily, mohou se na Služby poskytované Vaší Flotile vztahovat dodatečné podmínky. Pokud jsou tyto dodatečné podmínky v rozporu s těmito uživatelskými podmínkami, mají přednost dodatečné podmínky pro služby Flotile. Pokud řídíte Vozidlo patřící do Flotily, Společnost s Flotilou Vám může dovolit si objednat další Služby, které nejsou součástí Služeb poskytovaných Společnosti s Flotilou, a můžete mít také možnost zakoupit Služby pro vlastní osobní potřebu. Tyto Služby rovněž podléhají této Smlouvě. Vaše Společnost s Flotilou může také omezit typy Služeb, které máte k dispozici. Služby poskytované Flotile mohou být upraveny dodatečnými podmínkami a jinými prohlášeními o ochraně osobních údajů, než které se vztahují na Vozidla, která nejsou součástí Flotily. Společnost s Flotilou mohla konkrétně požádat o další postupy shromažďování údajů nebo zacházení s údaji, které se liší od postupů spojených s určitými Službami. Váš správce Flotily může omezit určité Služby a může se rozhodnout poskytnout OnStar pouze na omezenou dobu, nebo vůbec ne. Vaše bezplatná zkušební doba může být spojena s vaším vztahem k Flotile. Pokud máte dotazy ohledně jakýchkoli požadavků, omezení nebo postupů týkajících se údajů, které se mohou vztahovat na Vaše používání Vozidla patřícího do Flotily nebo Služby spojené s Vozidlem patřícím do Flotily, měli byste se poradit se Společností s Flotilou. Vy (pokud jste vlastník nebo správce Flotily) jste odpovědní za informování řidičů Flotily o tom, že jsou aktivní Služby a že jakékoli informace o řidiči poskytnutá v rámci registračního procesu budou viditelné jak vlastníkovi, tak správci Flotily, a za získání veškerých potřebných právoplatných souhlasů takových řidičů, které mohou být vyžadovány podle zákonů Vaší země. Všem řidičům musíte rovněž oznámit, pokud pro ně nejsou Služby OnStar k dispozici / nesmějí je zakoupit, pokud uplynulo zkušební obdobní a/nebo nebyla služba obnovena.
 5. Úprava Smlouvy. Tuto Smlouvu můžeme čas od času pozměnit. Na jakékoli podstatné změny Vás upozorníme. Pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, můžete tuto Smlouvu ukončit a přestat používat Služby. Váš pokračující přístup k jakýmkoli Službám nebo jejich používání znamená, že změněnou Smlouvu přijímáte. Pokud se v budoucnu změní měsíční nebo roční poplatky, budete o jakémkoli zvýšení ceny informováni, abyste mohli Služby zrušit ještě před tím, než dojde ke změně.
 6. Způsobilost. Přijetím této Smlouvy nebo používáním Služeb potvrzujete, že (a) jste v jurisdikci svého trvalého bydliště dosáhli plnoletosti a máte plnou právní způsobilost k uzavírání závazných smluv nebo (b) je Vám nejméně 13 let a máte právoplatný souhlas rodičů nebo opatrovníků a jsou plně schopní a kompetentní uzavřít a dodržovat tuto Smlouvu. Pokud nesplňujete tyto požadavky na způsobilost, měli byste tuto Smlouvu odmítnout pomocí mechanismu, který vám dáme k dispozici. Dokud nesplníte tyto požadavky na způsobilost a nebudete souhlasit se všemi podmínkami této Smlouvy, nesmíte žádnou ze Služeb používat.
 7. Žádné použití Služeb dětmi. Služby nejsou cíleny prostřednictvím reklamy, vzhledu, odkazů na jiné stránky nebo jinak na děti mladší 13 let. Pokud jste mladší 13 let nebo jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte mladšího 13 let, vezměte prosím na vědomí, že neumožňujeme registraci dětí do 13 let a vědomě od nich nezískáváme žádné informace. Pokud jste rodičem nebo opatrovníkem dítěte mladšího 13 let, nesmíte mu dovolit, aby používalo jakoukoli Službu, nebo souhlasit s jejich registrací k použití jakékoli Služby.
 8. Registrace a účet. Možná si budete muset vytvořit účet, abyste mohli některé Služby používat. Pokud si vytvoříte účet, musíte:
  • poskytnout přesné a úplné informace a tyto informace aktualizovat, aby zůstaly přesné a úplné;
  • nést výhradní odpovědnost za činnost Vašeho účtu (včetně aktivity kterékoli jiné osoby, které dovolíte používat Váš účet);
  • udržovat svůj účet a heslo v bezpečí a nikomu je nesdělovat; a
  • okamžitě nás informovat o jakémkoli narušení bezpečnosti nebo neoprávněném použití Vašeho účtu pomocí našich kontaktních informací uvedených v oddílu „Otázky“ na konci těchto Uživatelských podmínek.

Použití Služeb je určeno výhradně pro Vaše osobní použití (a použití ostatních uživatelů podle Oddílu 16) nebo pro Vaše použití v souvislosti s Flotilou, jak to umožňuje tato Smlouva. Společnost OnStar nenese odpovědnost za ztráty vyplývající z neoprávněného přístupu k Službám nebo Vašemu účtu či jejich neoprávněného použití. Za neoprávněný přístup a/nebo použití však můžete nést odpovědnost vůči společnosti OnStar nebo jiným stranám.

 1. Omezení Služeb.

15.1 Služby dostupné v každé zemi jsou uvedeny na Webové stránce. Upozorňujeme, že ne všechny Služby jsou k dispozici u všech typů modelů vozidel nebo v každé zemi. Některé Služby se spoléhají na bezdrátové komunikační sítě a satelitní síť Globálního polohového systému („GPS“). Ne všechny Služby jsou k dispozici všude a po celou dobu. Oblast, do které cestujete, může mít vliv na Služby, které vám můžeme poskytnout, včetně Služeb navigace.

15.2 Některé Služby mohou fungovat pouze v místech, kde máme pro tuto oblast poskytovatele síťových Služeb třetí strany, a pouze tehdy, pokud poskytovatel síťových služeb třetí strany disponuje technickou kompatibilitou s Připojeným zařízením, pokrytím, kapacitou sítě a příjmem informace, kdy a kde je Služba potřeba. Služby, které využívají informace o poloze, fungují pouze tehdy, jsou-li satelitní signály GPS neomezeny, dostupné na tomto místě a kompatibilní se systémy Vašeho Vozidla nebo s Připojeným zařízením. Rovněž sítě a systémy poskytovatelů síťových služeb třetích stran podléhají technologickým změnám a vývoji. Vaše Připojené zařízení nemusí být vždy kompatibilní se sítěmi a systémy třetích stran nebo samotnými Službami. Společnost OnStar Vám neposkytuje žádné síťové připojení. Takové připojení je poskytováno poskytovatelem sítě třetí strany.

15.3 Vaše Vozidlo a Připojené zařízení musí mít fungující elektrický systém (včetně dostatečné kapacity baterie), aby mohly Služby fungovat. Pokud nespustíte motor svého vozidla po dobu 10 po sobě jdoucích dnů, budou některé Služby a funkce společnosti OnStar dočasně nedostupné, aby se šetřila životnost baterie. Dostupnost těchto Služeb a funkcí společnosti OnStar bude automaticky obnovena při příštím spuštění motoru vozidla. Další podrobnosti naleznete v návodu k obsluze.

15.4 Služby nemusí fungovat, pokud:

 • nejsou zařízení na Vašem Vozidle nebo Software na Vašem Připojeném zařízení správně nainstalovány;
 • jste zařízení, Připojené zařízení nebo Vozidlo neudržovali v dobrém provozním stavu;
 • nedodržujete všechny platné zákony;
 • se pokoušíte přidávat, připojovat nebo měnit jakékoliv zařízení nebo software ve svém Připojeném zařízení nebo Vozidle (například připojování zařízení do elektrického systému Vozidla nebo do diagnostického portu);
 • není Vaše Připojené zařízení nebo Vozidlo kompatibilní se Službami nebo bezdrátovými službami a technologiemi, které poskytují naši poskytovatelé síťových služeb třetích stran (tyto bezdrátové služby a technologie se mohou měnit); nebo
 • se vyskytnou další problémy, které nemůžeme ovlivnit, které zasáhnou do poskytování nebo kvality Služeb, jako jsou kopce, vysoké budovy, tunely, počasí, poškození důležitých částí Vašeho Vozidla v důsledku nehody nebo zahlcení či rušení bezdrátové telefonní sítě.

15.5 Neneseme odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo nedostatky ve výkonu, které (a) jste mohli zamezit přijetím přiměřených opatření, nebo (b) jsou způsobeny přírodními katastrofami nebo silami nebo příčinami mimo naši přiměřenou kontrolu (např. výpadky v dodávce proudu, válka, činnost vlády, terorismus, občanské nepokoje, nedostatek pracovních sil nebo potíže s pracovními silami – bez ohledu na příčinu – nebo selhání zařízení, včetně poruch internetu, počítače, telekomunikačních nebo jiných zařízení). Neslibujeme nepřetržitou dostupnost Služeb.

15.6 Veškeré navigační údaje, které poskytujeme, jsou založeny na nejnovějších mapových informacích, které máme k dispozici, ale informace mohou být nepřesné nebo neúplné. Údaje o trasách například nemusí obsahovat informace o jednosměrných komunikacích, zákazech otáčení, stavebních projektech, sezónních cestách nebo nových silnicích. Navrhovaná trasa může využívat silnici, která je uzavřena kvůli stavbě, nebo na které je značkami na křižovatce zakázáno otáčení. Navrhované trasy rovněž nezohledňují, zda jsou oblasti u trasy obytné, komerční nebo smíšené, a nezahrnují dostupnost veřejného či soukromého zboží a služeb. Proto byste měli používat dobrý úsudek, řídit se zákony a pokyny o dopravě a silničním provozu a posoudit, zda je dodržování pokynů systému v současných podmínkách bezpečné a legální.

15.7 Doporučujeme, abyste si před použitím Služeb pečlivě přečetli platné podmínky a zásady, které tvoří tuto Smlouvu, včetně našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů. Používáte-li Služby třetích stran, berete na vědomí, že příslušné podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů poskytnuté touto třetí stranou jsou dohodou výhradně mezi Vámi a touto třetí stranou a nikoliv mezi Vámi a námi. Nejsme zodpovědní za podmínky služeb poskytovaných touto třetí stranou, včetně poskytovatelů síťových služeb třetích stran a/nebo Poskytovatele bezdrátových služeb, a na základě těchto podmínek poskytování služeb nemáme žádné povinnosti ani závazky.

15.8 Nejsme povinni poskytovat jakoukoliv údržbu nebo podporu pro Služby, a to technickou nebo jinou. Pokud poskytneme jakoukoli údržbu nebo podporu Služeb, můžeme jakoukoli takovou údržbu, podporu a/nebo služby kdykoli zastavit.

15.9 Diagnostické údaje Vozidla, které poskytujeme jako součást některých Služeb, jsou omezeny na konkrétní informace, které lze z Vozidel získat na dálku. Přestože neustále aktualizujeme sadu dostupných diagnostických údajů a rozsah upozornění, z nichž si můžete vybrat, jsou diagnostické údaje omezené a mají být použity jako doplněk a nikoliv jako náhrada za provádění manuálních kontrol Vašeho Vozidla. Neslibujeme, že zjistíme všechny informace o stavu vozidla, a je Vaší odpovědností kontrolovat a udržovat Vaše vozidlo v souladu s platnými zákony a předpisy. Ne všechny diagnostické funkce jsou k dispozici ve všech vozidlech.

 1. Ostatní uživatelé. Tato Smlouva se vztahuje na všechny uživatele Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla. Jste zodpovědní za veškeré činnosti uživatelů Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla, včetně veškerého přístupu k těmto Službám nebo jejich využívání. Bez omezení výše uvedeného je Vaší odpovědností:
 • informovat ostatní uživatele Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla, že jejich přístup k Službám a používání těchto Služeb podléhá této Smlouvě;
 • informovat ostatní uživatele o prohlášeních o ochraně osobních údajů, která se týkají používání Služeb;
 • zajistit, aby ostatní uživatelé Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla dodržovali platné podmínky této Smlouvy.
 1. Aktualizace Softwaru; Pozastavení nebo Odstranění Služeb. Souhlasíte s tím, že společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla mohou přistoupit k systémům spojeným s Vaším Připojeným zařízením a Vozidlem (dále jen „Systémy“) pro následující účely:
 • Aktualizace Softwaru. Vaše Systémy zahrnují software, data, Aplikace a související nastavení, která Vám poskytne společnost OnStar nebo Poskytovatel Vozidla nebo výrobce Připojených zařízení (souhrnně dále jen „Software“). Software je licencován, není Vám prodáván a může být čas od času aktualizován nebo změněn. Souhlasíte s tím, že společnost OnStar může vzdáleně dodat určité podstatné aktualizace Softwaru nebo změny Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla, a to bez jakéhokoli dalšího oznámení nebo souhlasu. Tyto aktualizace nebo změny mohou například zvýšit bezpečnost či ochranu, mohou zachovat správné fungování Vašeho Vozidla nebo Připojeného zařízení nebo zajistit, aby Vám Služby mohly být doručeny. Pokud to bude možné, budeme Vám poskytovat předchozí upozornění na nezbytné aktualizace softwaru a předem budeme požadovat Váš souhlas s aktualizacemi softwaru, které nejsou nezbytně nutné. Společnost OnStar může také vzdáleně dodávat aktualizace Softwaru nebo změny Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla podle požadavků Vašeho Poskytovatele Vozidla. Aktualizace nebo změny Softwaru mohou ovlivnit nebo smazat údaje, které jste uložili ve svém Připojeném zařízení nebo Vozidle (například uložené cíle v navigaci nebo přednastavené rozhlasové stanice). Neneseme odpovědnost za jakékoli poškozené nebo smazané údaje v důsledku aktualizace nebo změny Softwaru. Náš poskytovatel síťových služeb třetích stran a Poskytovatelé bezdrátových služeb nebudou dodávat aktualizace softwaru do Vašeho Připojeného zařízení nebo Vozidla a měli byste se ujistit, že Vaše data jsou vždy zálohována;
 • Dočasné pozastavení. Čas od času od nás může být požadováno, abychom pozastavili nebo omezili Váš přístup ke Službám nebo jejich využívání, a to bez dalšího upozornění Vám a bez odpovědnosti vůči Vám, za účelem řešení problémů se systémem, problémů s Vaším účtem nebo kvůli jiným problémům, které mohou mít vliv na výkon, užívání nebo zabezpečení služeb;
 • Odstranění. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, můžeme odstranit nebo ukončit jakoukoli Službu. K tomu může dojít v důsledku našeho úsilí o vylepšení Služeb s cílem vyřešit zhoršení výkonu nebo vyřešit změny technologií, zájmu zákazníků, regulačních požadavků nebo obchodních potřeb. Na jakýkoli takový krok budete upozorněni a veškeré nepoužité předplacené částky Vám budou vráceny;
 • Kybernetická bezpečnost. Jako součást Služby souhlasíte pro účely kybernetické bezpečnosti s tím, že můžeme sledovat Systémy ve Vašem Připojeném zařízení nebo Vozidle a informace v rámci těchto Systémů a že v těchto Systémech můžeme podniknout obranná opatření s cílem chránit tyto Systémy a Vaše práva;
 • Oznámení a souhlas. Pokud poskytneme další oznámení nebo požádáme o další souhlas s aktualizací nebo změnou Softwaru, oznámení nebo souhlas může obdržet nebo poskytnout jakýkoli oprávněný uživatel Připojeného zařízení nebo Vozidla nebo Služeb nebo Systémů (dále jen „Oprávněný uživatel“), a to jménem Vás, vlastníka připojeného zařízení nebo Vozidla a všech ostatních oprávněných uživatelů. Uživatel, který obdrží nebo poskytne toto oznámení nebo souhlas, nese odpovědnost za upozornění všech ostatních Oprávněných uživatelů na toto oznámení a souhlas. Souhlasíte však s tím, že v každém případě můžeme z bezpečnostních důvodů přistupovat, upravovat nebo aktualizovat Software bez dalšího upozornění nebo souhlasu; a
 • Tato Smlouva upraví veškeré aktualizace nebo jiné změny, které provedeme u Služeb, Systémů nebo Softwaru pro všechny Oprávněné uživatele.
 1. Vaše další prohlášení a povinnosti. Souhlasíte, že:
 • Máte právo a kompetenci uzavřít tuto Smlouvu svým vlastním jménem;
 • Budete svůj účet a Služby používat pouze s Vaším Připojeným zařízením nebo jiným způsobem, k němuž Vám poskytneme oprávnění;
 • Budete zcela dodržovat tuto Smlouvu a všechny podmínky poskytovatele aplikací třetí strany;
 • Poskytnete nám a všem poskytovatelům Aplikací pravdivé a přesné informace a budete tyto informace aktualizovat;
 • Budete sledovat své používání Služeb a plně dodržovat požadavky této Smlouvy;
 • Budete zodpovědní za veškeré Vaše náklady a výdaje, včetně daní, ztrát a závazků vzniklých v souvislosti s Vaším využíváním Služeb a veškerými činnostmi, které jakýmkoli způsobem provádíte v souvislosti se Službami nebo touto Smlouvou;
 • Váš souhlas s touto Smlouvou a její dodržování neporušují žádné z Vašich stávajících závazků;
 • Ke Službám budete přistupovat pouze prostřednictvím Vašeho založeného účtu;
 • Nepokusíte se porušit žádné bezpečnostní opatření Služby;
 • Nebudete kopírovat, reprodukovat, distribuovat, dekompilovat, zpětně dešifrovat, rozebírat, odstraňovat, měnit, obcházet nebo jinak manipulovat s jakoukoli bezpečnostní technologií, převádět na jakékoli námi neoprávněné použití nebo si nárokovat vlastnictví Služeb, našich informací nebo informací třetích stran nebo materiálů spojených se Službami;
 • Služby nebudete používat k jakýmkoli nezákonným účelům, obtěžování jakékoli osoby nebo k jakémukoli jinému účel, který jsme nepovolili;
 • Okamžitě nám oznámíte jakékoli změny Vašich kontaktních údajů;
 • Služby nebo jakoukoli Aplikaci nebudete používat k přenosu nebo odesílání informací nebo dat, které nemáte právo přenášet nebo odesílat;
 • Služby nebudete dále prodávat;
 • Nebudete odstraňovat, upravovat ani zakrývat žádné oznámení o autorských právech, ochranné známky ani jiná oznámení o vlastnických právech obsažená v nebo na jakékoli části Služby nebo jakékoli informace nebo materiály, které jsou z těchto Služeb získány;
 • Budete celosvětově dodržovat všechny místní, státní, provinční, federální a národní zákony, stanovy, nařízení, předpisy a směrnice, které se vztahují na Vaše používání Služeb; a
 • Nemáte žádná vlastnická práva na žádné číslo přiřazené Vašemu Připojenému zařízení a jste srozuměni s tím, že jakékoli takové číslo může být čas od času změněno.
 1. Odškodnění. Dle místního práva s ohledem na poskytování Služeb společností OnStar Vám a Vám zaručená práva, v nejvyšší míře povolené zákonem a pokud to není zakázáno zákonem, souhlasíte s odškodněním společnost OnStar, její mateřské společnosti, dceřiných společností, přidružených společností, poskytovatelů licencí, Poskytovatelů síťových služeb třetí strany, Poskytovatelů bezdrátových služeb, dodavatelů a jejich zaměstnanců, úředníků, ředitelů a zástupců (souhrnně dále jen „Osoby Onstar“) a s ochranou Osob OnStar před všemi potenciálními ztrátami, škodami, zraněními (včetně úmrtí), důvody žaloby, nároky, penále, úroky, dodatečnými daněmi, požadavky a výdaji, včetně přiměřených právních poplatků a výdajů jakékoliv povahy, vznikajících kvůli nároku jakékoliv třetí strany nebo požadavku vůči kterékoliv Osobě OnStar: (i) vzniklými kvůli Vašemu přístupu a/nebo použití Služeb; (ii) vzniklými v důsledku Vašeho selhání jednat v souladu s touto Smlouvu; (iii) souvisejícími s nepřesností nebo nepravdivostí jakéhokoliv prohlášení nebo záruky, kterou jste učinili na základě této Smlouvy; (iv) vzniklými v důsledku aktivit přes Váš účet, kterých jste se neúčastnili Vy, v souvislosti se Službami; (v) vzniklými v důsledku přístupu a/nebo použití, nebo neumožněnému přístupu nebo použití jakékoliv Služby prostřednictvím Vašeho Připojeného zařízení; nebo (vi) vzniklými v důsledku jakýchkoliv Vašich aktivit na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou nebo Službami. Tato povinnost odškodnění se nevztahuje, pokud jste toto nezavinili a nejste ani jinak odpovědní za ztráty, škody, zranění (včetně úmrtí), důvody žaloby, nároky, penále, úroky, dodatečné daně, požadavky a výdaje, včetně přiměřených právních poplatků a výdajů.
 2. Nepovolené použití nebo úprava Služeb. Není Vám uděleno právo a neměli byste se účastnit jakékoliv z následujících aktivit:
 • přenos jakéhokoliv softwaru nebo jiných materiálů obsahujících virusy, červy, trojské koně, defekty, datové bomby, časované bomby, pavouky, internetové boty, screen scrapery nebo web crawlery nebo jiné položky destruktivní nebo rušivé povahy;
 • zneužití Služeb nebo Softwaru jakýmkoliv nepovoleným způsobem, včetně překročení nebo zatížení serveru, kapacity sítě nebo infrastruktury;
 • upravení, přizpůsobení, postoupení, překlad, prodej, zpětný vývoj, dekompilace nebo rozložení jakékoliv části Služeb nebo Softwaru, nebo odstranění, upravení, obcházení nebo jiná manipulace s jakoukoliv bezpečnostní technologií;
 • „sestavování“, „zrcadlení“ nebo přeprodej jakékoliv části Služeb nebo Softwaru bez našeho předešlého písemného povolení; nebo
 • sběr nebo shromažďování informací o uživatelích.

Jakýkoliv pokus kterýmkoliv uživatelem, jinou osobou nebo subjektem za účelem cíleného poškození Služeb nebo Softwaru nebo narušení správného fungování Služeb nebo Softwaru představuje porušení této Smlouvy. Společnost OnStar si vyhrazuje právo vyšetřovat jakoukoliv podezřelou aktivitu, podniknout kroky proti ní a získat prostředky nápravy od takových osob v nejširším rozsahu umožněném právem. Společnost OnStar si vyhrazuje právo na zveřejnění jakýchkoliv informací o Vás, včetně Vašeho účtu a přístupu a použití Vašeho účtu, orgánům na prosazování práva, v rozsahu nutném k prosazování této Smlouvy, k jednání v souladu se soudními příkazy, nebo jak je povoleno v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 1. Práva duševního vlastnictví. Služby a Software jsou chráněny mezinárodními autorskými zákony a mohou podléhat další ochraně intelektuálního majetku, včetně práv týkajících se patentů a ochranných známek. Pokud to není povoleno zákonem, nemůžete kopírovat, šířit, upravovat, provádět, vysílat, zveřejňovat, přenášet, znovu používat, znovu odesílat, používat (s výjimkou případů výslovně uvedených v tomto dokumentu) nebo si nárokovat jakákoliv práva v jakémkoliv aspektu Služeb nebo Softwaru, včetně obsahu, textu, obrázků, zvuku a videa bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti OnStar.
 2. Upozornění na porušení autorského práva. Pokud Vy nebo jiná strana (v každém případě dále jen „Strana podávající stížnost“) věříte, že jakýkoliv obsah nebo jakýkoliv jiný aspekt Služeb nebo Softwaru porušuje autorské právo Strany podávající stížnost, Strana podávající stížnost by měla odeslat písemné upozornění na porušení autorských práv našemu určenému zástupci autorského práva na adrese uvedené níže. Upozornění musí obsahovat následující informace:
 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem výhradního vlastníka práva, které je údajně porušeno.
 • Identifikace díla, u kterého bylo údajně porušeno autorské právo.
 • Identifikace materiálu Služeb nebo Softwaru, u kterých je údajně porušeno autorské právo, s informacemi přiměřeně dostačujícími k umožnění lokalizace materiálu.
 • Informace přiměřeně dostačující k povolení kontaktování Strany podávající stížnost, jako je adresa, telefonní číslo a, pokud je to možné, adresa elektronické pošty, na které je možné Stranu podávající stížnost kontaktovat.
 • Prohlášení, že Strana podávající stížnost je v dobré víře přesvědčená, že použití materiálu, který je předmětem stížnosti, není povoleno vlastníkem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem.
 • Prohlášení, že informace v oznámení jsou přesné a že Strana podávající stížnost má povolení jednat jménem výhradního vlastníka práv, která jsou údajně porušena.

Takové psané oznámení by mělo být odesláno na:

Copyright Agent,

General Motors Holdings LLC

400 Renaissance Center

Detroit, MI 48265

MC : 482-D24-B48

Telefon: 00-1-313-667-3544

E-mail: Copyright@gm.com

 

Jakákoliv jiná zpětná vazba, komentáře, žádosti o technickou podporu a jiná sdělení by měla být směřována společnosti OnStar přes kontaktní informace poskytnuté v oddílu „Otázky“ na konci této Smlouvy.

 

 1. Ochranné známky. Jakékoli ochranné známky, loga a značky služeb (souhrnně dále jen „Ochranné známky“), zveřejněné v souvislosti se Službami, které jsou registrované a/nebo neregistrované ochranné známky společnosti OnStar, Vašeho Poskytovatele Vozidla nebo jiných třetích stran. Nic obsaženo ve Službách nemá být vykládáno tak, že to implicitně, na základě právní překážky nebo jiným způsobem, uděluje licenci nebo právo používat nebo zobrazovat jakoukoli Ochrannou známku či jakoukoli její variaci bez písemného souhlasu společnosti OnStar nebo jiného jejího vlastníka. Vaše použití Ochranných známek společnosti OnStar nebo Vašeho Poskytovatele Vozidla je přísně zakázáno.
 2. Export v souladu s předpisy. Budete po celém světě jednat v souladu se všemi zákony a předpisy platnými v souvislosti se Službami. Nemůžete používat, vyvážet, znovu vyvážet, dovážet, prodávat nebo přemisťovat jakýkoliv aspekt Služeb, pokud to není výslovně povoleno zákonem a předpisy ve Vaší zemi. Také dáváte souhlas, že nebudete používat Službu pro žádný účel zakázaný zákonem, včetně vývoje, návrhu, výroby nebo produkci nukleárních, raketových, chemických nebo biologických zbraní.
 3. Informace a zpětná vazba. V souladu s těmito Uživatelskými podmínkami máte povinnost případně nám poskytnout informace k poskytnutí Služeb. Také chceme, abyste nám poskytli Vaši zpětnou vazbu ohledně Služeb. Jakékoliv informace a materiály, které předložíte v souvislosti s touto Smlouvou („Zpětná vazba“), nejsou, pokud není jinak určeno v Prohlášení o ochraně osobních údajů, společností OnStar považovány za důvěrné a společnost OnStar nemá žádnou povinnost uchovávat tyto informace nebo materiály jako důvěrné nebo vracet nebo ničit jakoukoliv Zpětnou vazbu. Vaše Zpětná vazba je odeslána dobrovolně a bez omezení a společnost OnStar může volně používat, reprodukovat, upravovat, šířit, zveřejňovat, předvádět, vysílat, postoupit a zveřejnit jakoukoli Zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem, jakoukoliv formou nebo médiem, ať už je známé teď, nebo teprve bude vyvinuto, bez jakýchkoli povinností, výslovných nebo implikovaných, vůči Vám, bez jakéhokoliv oznámení, platby nebo přiřazení Vám. Společnost OnStar má právo, ale ne povinnost monitorovat jakoukoli Zpětnou vazbu, kterou odešlete.
 4. Sběr údajů / ochrana údajů. Společnost OnStar shromažďuje, používá a sdílí informace od a o Vás a Vašem Připojeném zařízení a Vozidle. Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti OnStar (dále jen „Prohlášení o ochraně osobních údajů“) popisuje, co společnost OnStar s těmito informacemi dělá. Dáváte souhlas se shromažďováním, použitím a sdílením informací popsaných v Prohlášení o ochraně osobních údajů a v jakýchkoliv budoucích úpravách tohoto oznámení, které může být upravováno stejně jako tato Smlouva. Pokud prodáte, převedete, pronajmete nebo zlikvidujete své Vozidlo nebo Připojené zařízení, jste plně odpovědní za smazání informací o Vás, které jsou obsaženy ve Vozidle, Připojeném zařízení nebo ve Vašem souvisejícím účtu.

Shromažďování, zpracování a uchování jakýchkoliv dat, které poskytujete v této Aplikaci, nebo které jsou Aplikaci poskytnuty přímo Vaším Připojeným zařízením, je řízeno podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů poskytovatele Aplikace. Podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele Aplikace si pozorně přečtěte. Před instalací Aplikace budete požádání, abyste je přijali. Společnost OnStar nenese odpovědnost za používání Vašich údajů poskytovatelem Aplikace třetí strany. Pokud do Aplikace vložíte údaje o jiné osobě, například telefonní číslo, musíte před tím získat souhlas této osoby.

Pokud máte aktivní Služby OnStar, upozorňujeme, že Tlačítko pro soukromí nemůže skrýt Vaše umístění pro Aplikace.

Pokud prodáte, převedete nebo jinak zlikvidujete své Připojené zařízení, jste plně odpovědní za smazání svého účtu v obchodě AppShop a všech Aplikacích, v nichž používáte své osobní údaje.

 1. Neposkytování záruky společností OnStar nebo Poskytovatelem Vozidla.

27.1 Společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nevydávají žádné prohlášení, podmínky ani záruky v souvislosti se Službami. Služby se poskytují „Tak, jak jsou“ a „Tak, jak jsou k dispozici“, včetně všech poruch a chyb, které se v nich mohou vyskytnout.

27.2 V rozsahu povoleném zákonem společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nezaručují provoz, výkonnost nebo dostupnost Služeb ani kroky nebo postupy společnosti OnStar či Vašeho Poskytovatele Vozidla v souvislosti se Službami nebo touto Smlouvou. V rozsahu povoleném zákonem společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nezaručují, že Služby budou nadále existovat libovolně dlouhou dobu, a nezaručují, že budoucí provoz Služeb bude kompatibilní s aktuálním provozem nebo aplikacemi.

27.3 V rozsahu povoleném zákonem společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nezaručují ani nevytvářejí žádné podmínky ani nečiní žádná prohlášení týkající se vhodnosti, dostupnosti, přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo aktuálnosti jakýchkoli údajů nebo materiálů jakéhokoli druhu obsažených ve Službách. Společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nečiní žádné prohlášení, že se v souvislosti se Službami nebudou vyskytovat ztráty, přerušení, poškození dat, útoky, viry, rušení, hackování nebo jiné narušení bezpečnosti, a společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla se v této souvislosti zříkají veškeré odpovědnosti za takové události. Společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla neposkytují žádnou záruku, co se týče dostupnosti Služeb a toho, že Služby budou fungovat bez přerušení a bez chyb.

27.4 V rozsahu povoleném zákonem společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nejsou odpovědní za případné poruchy způsobené chybami serveru, nesprávně odeslanými nebo přesměrovanými přenosy, neúspěšným připojením k internetu, výpadky nebo poruchy při přenosu dat, jakýmkoli počítačovým virem, činy nebo nečinností třetích stran, které poškozují síť nebo nepříznivě ovlivňují bezdrátové služby, za poškození nebo úraz způsobený selháním nebo zpožděním při spojení hovoru s jakýmkoli subjektem, včetně pohotovostní služby, nebo jiné technické poruchy, bez ohledu na to, zda jsou svou povahou lidské nebo technické.

27.5 Společnost OnStar a Váš Poskytovatel Vozidla nezaručují, že Služby budou fungovat správně na Vašem zařízení a Vy a pouze Vy budete zodpovědní za všechny opravy svého vybavení a všechny další ztráty skutečně nebo údajně způsobené Službami.

27.6 Některé jurisdikce omezují nebo neumožňují vzdání se vyplývajících nebo jiných záruk, proto nemusí některé z výše uvedených vzdání se záruk platit v rozsahu, v němž platí právo takových jurisdikcí pro tuto Smlouvu, v takovém případě jsou záruky společnosti OnStar a Vašeho Poskytovatele Vozidla omezeny v takovém rozsahu, jaký povoluje zákon.

27.7 Omezení odpovědnosti. Každá odpovědnost na straně společnosti OnStar nebo Vašeho Poskytovatele Vozidla za škody nebo výdaje způsobené jakýmkoli způsobem bude bez ohledu na její právní výklad omezena v rozsahu povoleném rozhodným právem na sumu předpokládaných škod typických pro tento typ smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností.

Žádné z omezení odpovědnosti obsažené v tomto oddílu nebo na jiném místě této Smlouvy se neuplatňuje pro žádnou odpovědnost za porušení ze zákona vyplývajících podmínek ani žádnou odpovědnost, kterou nelze omezit, protože se na ni vztahují platné právní předpisy, především odpovědnost za poranění nebo úmrtí způsobené nedbalostí, podvodem nebo úmyslným pochybením. Berete na vědomí, že výhody, které dostanete na základě této Smlouvy, jsou zčásti výměnou za omezení odpovědnosti uvedené v této Smlouvě.

Společnost OnStar v žádném případě nenese odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli Službami třetích stran, včetně těch, které nabídl Váš Poskytovatel Vozidla.

Jste povinni přijmout veškerá přiměřená opatření, které zmírní, odvrátí a sníží škody.

 1. Obecné.

28.1 Převod smlouvy. Nemůžete tuto Smlouvu (ani některou její část) postoupit bez písemného souhlasu společnosti OnStar, a každý pokus o postoupení bez písemného souhlasu společnosti OnStar je neplatný a anuluje se. Společnost OnStar může tuto Smlouvu postoupit, přičemž Vám to může, ale nemusí oznámit.

28.2 Vztah. Žádné ustanovení této Smlouvy se nemá vykládat tak, že se Vy a společnost OnStar stáváte partnery, společníky, zaměstnavateli, zástupci nebo zaměstnanci druhé strany. Žádná ze stran nemá žádná práva, pravomoc ani oprávnění, a to výslovné či implicitní, zavazovat druhou stranu.

28.3 Neposkytování pojištění. Nejsme pojišťovna ani nedoporučujeme nebo neschvalujeme žádnou pojišťovnu. Za pojištění svého Vozidla jste zodpovědní Vy. Tyto Služby neposkytují pojištění Vašeho Vozidla a nejsou pojistným produktem. Služby jsou poskytovány pouze pro Vaše pohodlí. Platby, které jste uskutečnili za některou ze Služeb, nesouvisí s hodnotou Vašeho Vozidla nebo jiného majetku, který se v něm nachází, nebo náklady za případné zranění nebo škody, které Vám vznikly. Měli byste si zajistit a udržovat vhodné pojištění svého Vozidla a pro všechna související rizika.

28.4 Oznámení. Veškerá oznámení, žádosti, souhlasy, schválení a jiné typy sdělení vyžadované nebo povolené Vámi v rámci této Smlouvy musí být v písemné formě a budou považovány za adresované a doručené na kontaktní údaje zákaznického servisu na Webové stránce. Společnost OnStar může změnit svou adresu pro účely oznámení, na což Vás upozorní. Oznámení můžeme vydat prostřednictvím různých kanálů, včetně umístění zpráv na Webovou stránku, zaslání Vám e-mailu, obrácení se na Vás prostřednictvím našich poradců nebo použití vhodných systému, které jsou k dispozici ve Vašem Vozidle nebo Připojeném zařízení. Souhlasíte s tím, že budete dostávat taková oznámení, a s tím, že všechna taková oznámení, které Vám společnost OnStar pošle, budou právně účinná. Souhlasíte s tím, že všechna oznámení, která Vám zašleme e-mailem nebo poštou, splňují všechny požadavky na to, že se oznámení mají poskytovat v písemné podobě. Pokud nesouhlasíte, tuto Smlouvu nepřijímejte. Můžete mít právo odvolat svůj souhlas s přijímáním určitých elektronických zpráv, a pokud to vyžaduje zákon, na vyžádání Vám poskytneme papírové kopie všech dokladů a záznamů. To můžete učinit tak, že se na nás obrátíte pomocí telefonního čísla nebo e-mailové adresy uvedené v oddílu „Otázky“ na konci těchto Uživatelských podmínek. Pokud svůj souhlas odvoláte, vyhrazujeme si právo tuto Smlouvu vypovědět. Pro doručování nebo přijímání oznámení, které odesíláme e-mailem, musíte mít přístup k internetu a počítač nebo zařízení s kompatibilním webovým prohlížečem. Kromě toho budete potřebovat i software schopný prohlížet soubory ve formátu Portable Document Format („PDF“). Pro uchování oznámení, které Vám pošleme, musí mít Vaše zařízení nebo počítač možnost stahovat a ukládat elektronickou poštu, včetně souborů PDF. Přijetím těchto podmínek potvrzujete, že jste schopni přijímat, otevírat a uchovávat oznámení, které Vám můžeme poslat. Svou e-mailovou adresu pro účely oznamování můžete kdykoli změnit tak, že se na nás obrátíte pomocí telefonního čísla nebo e-mailové adresy uvedené v oddílu „Otázky“ na konci těchto Uživatelských podmínek.

28.5 Oddělitelnost. Pokud některou podmínku nebo některé ustanovení této Smlouvy nebo jakéhokoli dokumentu zahrnutého v tomto dokumentu formou odkazu považuje příslušný soud za podmínku nebo ustanovení v rozporu se zákonem, pak se toto ustanovení oddělí od této Smlouvy a zbylá ustanovení této Smlouvy nebo uplatňování takového ustanovení pro osoby nebo okolnosti jiné než ty, pro které je neplatné nebo nevymáhatelné, tímto nesmí být dotčeny. Každé ustanovení této Smlouvy je platné a vymáhatelné v rozsahu povoleném zákonem, a pokud to zákon nezakazuje.

28.6 Zřeknutí se práv. Žádné podmínky této Smlouvy se nezříká a žádné porušení se neomlouvá, pokud se nejedná o zřeknutí se nebo souhlas v písemné formě a nepodepíše ho strana, která se zříká tohoto práva nebo s porušením souhlasí. Žádný souhlas kterékoli strany nebo zřeknutí se práv vyplývajících z porušení druhé strany, a to výslovné či implicitní, nepředstavuje souhlas, zřeknutí se nebo odpuštění jakéhokoli jiného nebo následného porušení.

28.7 Odkazy, nadpisy, příklady. V této Smlouvě jsou nadpisy článků a oddílů určeny jen pro snazší odkazování a nemají být brány v úvahu při výkladu této Smlouvy. Příklady uvedené v této Smlouvě, které mohou být uváděny slovy „včetně“, „například“, „jako například“ nebo podobnými formulacemi, jsou určeny výhradně pro ilustraci a nejsou vyčerpávající.

28.8. Rozhodné právo. Pokud jste spotřebitelem, tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazky s ní související se mají vykládat a řídit v souladu s platnými právními předpisy země, v níž žijete. Pokud nejste spotřebitelem, tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazky s ní související se mají vykládat a řídit v souladu s platnými právními předpisy Anglie.

28.9 Úplnost Smlouvy. Tato Smlouva, včetně dodatečných podmínek a zásad, na které se v této Smlouvě odkazuje, tvoří úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na její předmět, a neexistují žádná jiná prohlášení, ujednání nebo dohody mezi stranami ve vztahu k předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu nemůžete změnit, pokud se změnou písemně nesouhlasí společnost OnStar. Pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, každý rozpor mezi těmito Uživatelskými podmínkami a dalšími podmínkami, zásadami a jinými materiály, na které se v tomto dokumentu odkazuje, se bude řídit těmito Uživatelskými podmínkami.

28.10 Otázky. Služby poskytuje společnost OnStar. Pokud máte jakékoli otázky, připomínky nebo stížnosti týkající se této Smlouvy nebo Služeb, neváhejte a kdykoli se na nás obraťte stisknutím modrého tlačítka OnStar ve Vašem Vozidle se systémem OnStar, zatelefonujte nám na telefonní číslo uvedené pro Vaši zemi na Webové stránce, pošlete nám e-mail na adresu onstar.europe@onstar.com, nebo jinak, jak je uvedeno na naší Webové stránce.


Příloha k Uživatelským podmínkám

Standardní licence pro koncové uživatele pro Aplikace

 

 

Tato standardní licence pro koncové uživatele (dále jen „Licence“) platí pro každou Aplikaci, k níž máte přístup nebo kterou používáte ve svém Vozidle nebo Připojeném zařízení. Pojmy začínající velkým písmenem, nejsou-li definované v této Licenci, jsou definovány v Uživatelských podmínkách. Pokud Aplikaci poskytuje společnost OnStar, znamenají odkazy na „Poskytovatele“ v této licenci společnost OnStar. Pokud tuto Aplikaci poskytuje třetí strana, která je uvedena při Vašem vstupu do Aplikace, znamenají odkazy na „Poskytovatele“ v této licenci třetí stranu, která je uvedena během stahování. Poskytovatel může uvést dodatečné podmínky, když vstoupíte do Aplikace nebo ji budete používat. V takovém případě tyto dodatečné podmínky platí místo podmínek této Licence a tato Licence přestane platit pro Váš přístup nebo používání Aplikace. Pokud s touto Licencí nesouhlasíte, musíte tyto Aplikace odinstalovat a nesmíte je používat.

 

 1. Licence. Poskytovatel je vlastníkem nebo poskytovatelem licence pro všechna práva, nároky a podíly u Aplikace, mimo jiné včetně veškerého obsahu, grafiky, audiovizuálních souborů, procesů a kódů, spolu se všemi právy duševního vlastnictví u Aplikace. S výhradou Vašeho souladu s touto Licencí Vám Poskytovatel uděluje omezenou, osobní a nekomerční (není-li to povolené použití ve spojení s Vozidly patřícími do Flotily), nepřenosnou, nesublicencovatelnou, odvolatelnou, nevýhradní licenci na instalaci a používání Aplikace výhradně ve formě objektového kódu k jejímu zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této Licenci a v rámci Aplikace ve Vašem připojeném zařízení během Doby platnosti (dle definice v Oddílu 6 níže) této Licence. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tuto Licenci při Vaší instalaci a používaní této Aplikace. Udělujeme Vám licenci na tuto Aplikaci, ale neprodáváme ji Vám.
 2. Aktualizace, úpravy a odstranění ze strany Poskytovatele. Čas od času může Poskytovatel nebo společnost OnStar Aplikaci z určitých důvodů na dálku aktualizovat, vylepšovat, upravovat nebo odstranit, mimo jiné včetně kvůli zlepšení funkčnosti Aplikace nebo systému nebo vyřešení potenciálních rizik týkajících se bezpečnosti a zabezpečení. Souhlasíte s tím, že Poskytovatel nebo společnost OnStar mohou Aplikaci kdykoli automaticky aktualizovat, vylepšovat, upravovat, odstranit nebo přestat podporovat, nebo mohou způsobit, že se Aplikace automaticky odstraní z Vašeho Připojeného zařízení během synchronizace s Vaším účtem. V případě, že se Aplikace aktualizuje, vylepšuje nebo upravuje, aby byly zlepšeny nebo opraveny její vlastnosti nebo funkce, pak se tato Licence vztahuje na aktualizace, vylepšení a úpravy spolu se všemi dalšími podmínkami, které Vám budou v souvislosti s aktualizací, vylepšením nebo úpravou představeny. Poskytovatel ani společnost OnStar nemají povinnost poskytnout zákaznickou podporu pro aplikaci nebo pro používání služeb souvisejících s aplikací.
 3. Vliv Aplikací na Připojené zařízení. Chápete, že stažení, provoz a/nebo používání Aplikací může: (i) mít nezamýšlený nebo nepříznivý účinek na Připojené zařízení, některý systém nebo software pracující na Připojeném zařízení nebo s ním a/nebo jednu nebo více jiných Aplikací, (ii) způsobit úpravu nebo změnu Připojeného zařízení, některého systému nebo softwaru pracujícího na Připojeném zařízení nebo s ním a/nebo funkčnosti, jednu nebo více jiných aplikací a/nebo funkčnost jedné nebo více výše uvedených položek, a/nebo (iii) způsobit, že celé Připojené zařízení, jakýkoli systém nebo software pracující na Připojeném zařízení nebo s ním a/nebo jedna nebo více jiných aplikací bude nepřístupná nebo nepoužitelná. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že stahování, provoz a používání Aplikací je na Vaše vlastní riziko a na Vaši vlastní zodpovědnost a že Poskytovatel nemá povinnost poskytovat zákaznickou podporu pro Aplikace nebo s ohledem na jakýkoli jiný vliv, který může mít na Připojené zařízení, jakýkoli systém nebo software pracující v Připojeném zařízení nebo s ním a/nebo jednu nebo více jiných aplikací.
 4. Žádný zpětné dešifrování, další distribuce nebo obcházení bezpečnosti. Souhlasíte, že nebudete Aplikaci zpětně dešifrovat, rozebírat, používat v kompilaci, dekompilovat, měnit její využití, distribuovat ji, prodávat nebo upravovat. Aplikaci můžete kopírovat jen pro účely přenosu Aplikace na Vaše Připojené zařízení a ovládání Aplikace na Vašem Připojeném zařízení. Aplikaci nesmíte dále distribuovat jiným lidem, kteří nepoužívají Vaše Připojené zařízení nebo Vozidlo. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat a nebudete obcházet žádné bezpečnostní opatření nebo technologie na řízení přístupu, které jsou součástí Aplikace nebo jsou s ní poskytnuty.
 5. Otevřený zdrojový kód. V případě, že Aplikace zahrnuje jakýkoli Software s otevřeným zdrojovým kódem, Vaše práva a povinnosti s ohledem na tento Software s otevřeným zdrojovým kódem se řídí podle podmínek uvedených v platné Licenci pro otevřený zdrojový kód. „Otevřený zdrojový kód“ znamená software zpřístupněný ostatním za podmínek uvedených v Licenci pro otevřený zdrojový kód; „Licence pro otevřený zdrojový kód“ je softwarová licence, která zahrnuje mimo jiné podmínky, že: (a) povoluje distribuci nebo další distribuci softwaru, včetně bezplatného poskytnutí i pro prodej dalším osobám bez licenčních poplatků nebo poplatků, a umožňuje, aby taková distribuce / další distribuce zahrnovala zdrojový kód a zkompilovaný kód, (b) povoluje úpravy, kompilace a odvozená díla vytvořená z tohoto softwaru a distribuovaná za stejných podmínek jako původní software, nebo (c) připojuje se k softwaru a vztahuje se na všechny osoby, subjekty, skupiny, organizace a instituce (dále jen „Příjemci“), pro které se software distribuuje a/nebo kteří dále distribuují software, aniž by Příjemci potřebovali uzavřít nebo jinak získat dodatečnou licenci.
 6. Doba platnosti. Tato Licence bude platit, dokud ji neukončíte Vy nebo Poskytovatel, případně neukončíte používání Aplikace (dále jen „Doba platnosti“). Kdykoli můžete ukončit platnost této Licence tak, že Aplikaci odinstalujete. Tato Licence je automaticky ukončena vždy, když porušíte některou z podmínek této Licence, a v takovém případě Aplikaci přestanete používat.
 7. Platí podmínky Služeb a Webové stránky. Pokud používáte Aplikaci pro přístup k některé službě nebo jejímu používání, souhlasíte s tím, že se budete řídit platnými podmínkami této služby, a ručíte za to, že tak budete činit. Pokud používáte Aplikaci pro přístup k některé webové stránce nebo jejímu používání, souhlasíte s tím, že se budete řídit platnými podmínkami této webové stránky, a ručíte za to, že tak budete činit.
 8. Sběr dat, používání a zálohování. V rozsahu, v jakém je společnost OnStar Poskytovatelem, může společnost OnStar o Vás, Vašem Vozidle nebo vašem Připojeném zařízení shromažďovat informace prostřednictvím Vašeho používání Připojeného zařízení a Aplikace. Veškeré informace, které společnost OnStar shromáždila, podléhají Prohlášení o ochraně osobních údajů a řídí se jím, přičemž toto prohlášení je obsažené a umístěné v Aplikaci.

Při Vašem používání Aplikace, kterou poskytuje jiný Poskytovatel než společnost OnStar, může Poskytovatel také shromažďovat, uchovávat a zpracovávat informace (včetně sdílení s námi) o Vás, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů Poskytovatele. Doporučujeme Vám, abyste si pečlivě pročetli zásady ochrany osobních údajů Poskytovatele ještě před vstoupením do této Aplikace nebo jejím použitím.

Jste výhradně zodpovědní za zálohování a archivaci údajů, které budete s Aplikací používat, a to v rozsahu, v jakém jste oprávněni tak učinit. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za udržování, archivaci nebo poskytování jakýchkoli údajů, které používáte s Aplikací, a nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu přístupu nebo možnosti používat taková data.

 1. Obsah, který poskytuje Poskytovatel. Aplikace Vám může zpřístupnit obsah, který je majetkem Poskytovatele nebo jiných osob, které daly Poskytovateli souhlas s jeho poskytnutím Vám. Tento obsah se poskytuje jen pro použití prostřednictvím Aplikace na Připojeném zařízení a neposkytuje se Vám tímto žádné právo, a Vy souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, distribuovat, upravovat, předvádět, vysílat, zobrazovat, přenášet, opětovně používat, opakovaně odesílat, využívat nebo uplatňovat nějaký nárok na obsah, který Poskytovatel poskytl. Rovněž souhlasíte s tím, že nebudete používat obsah poskytnutý Poskytovatelem nebo prostřednictvím Aplikace k porušení jakéhokoli zákona nebo obtěžování jakékoli osoby, skupiny nebo podniku. Pokud Vás Aplikace odkazuje na nějakou webovou stránku nebo službu třetí strany, neposkytuje se Vám žádné právo, a vy souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, distribuovat, upravovat, předvádět, vysílat, zobrazovat, přenášet, opětovně používat, opakovaně odesílat, využívat nebo uplatňovat nějaký nárok na obsah, který byl poskytnut prostřednictvím webové stránky nebo služby třetí strany, pokud nemáte od této třetí strany legální povolení. Rovněž souhlasíte s tím, že nebudete používat obsah z webových stránek nebo služeb třetí strany k porušení jakéhokoli zákona nebo obtěžování jakékoli osoby, skupiny nebo podniku.
 2. Vaše přenosy a používání. Souhlasíte, že nebudete používat Služby ani žádné Aplikace k přenosu nebo odesílání informací nebo údajů, které nemáte právo přenášet nebo posílat. Rovněž souhlasíte s tím, že nebudete používat Aplikaci k přenosu nebo odesílání informací nebo údajů k porušení jakéhokoli zákona nebo obtěžování jakékoli osoby, skupiny nebo podniku.
 3. Odmítnutí odpovědnosti za data. Aplikace používá různé typy dat, jejich úlohou je vykonávat pro Vás určité funkce. Berete na vědomí, že data, která se takto poskytují, nemusí být přesné, a tato data používáte výhradně na vlastní nebezpečí. Data, která mohou být nespolehlivá, zahrnují mimo jiné tyto: polohu (tj. umístění), která je získána z Vozidla, Vašeho Připojeného zařízení nebo jinak; data získaná z webové stránky nebo od poskytovatele služeb třetí strany, a data získaný ze systému ve Vozidle.
 4. Obsah poskytovaný třetími stranami. Berete na vědomí, že při používání Aplikace se můžete setkat s materiálem, který bude urážlivý, vulgární nebo obscénní. Rovněž berete na vědomí, že pokud používáte Aplikaci pro přístup ke službám nebo webovým stránkám, možná nebudete moci kontrolovat výsledky vyhledávání, které mohou načíst odkazy nebo „prokliky“, které budou urážlivé, vulgární nebo obscénní. Aplikaci používáte na své vlastní nebezpečí a Poskytovatel ani společnost OnStar nenesou žádnou odpovědnost za obsah, který může být urážlivý nebo jinak nepříjemný. Společnost OnStar není odpovědná za zkoumání nebo hodnocení obsahu nebo přesnosti, neručí za něj ani ho neschvaluje a neponese odpovědnost za materiály, služby nebo webové stránky třetích stran.
 5. Dodržování všech právních předpisů souvisejících s provozem Aplikace. Berete na vědomí, že Aplikace (pokud nebyla nainstalována výrobcem Vozidla nebo Připojeného zařízení) není součástí Vašeho Vozidla nebo Připojeného zařízení, které Vám bylo dodáno, když jste si koupili nebo pronajali své Vozidlo nebo Připojené zařízení. Pokud si myslíte, že Vaše Aplikace nefunguje správně, měli byste, je-li to možné, použít funkce Vašeho účtu a odstranit Aplikaci z Vašeho Připojeného zařízení. Souhlasíte s tím a ručíte za to, že budete dodržovat všechny zákony (včetně dopravních předpisů nařízení upravujících provoz Vašeho Vozidla a Služeb) a nebudete používat Aplikaci žádným způsobem, který porušuje takové zákony a nařízení.
 6. Žádná záruka činnosti funkcí/sítí. Při službách poskytovaných prostřednictvím sítí nesete odpovědnost za získání smlouvy s poskytovatelem služby připojení k síti výhradně a své vlastní náklady. Při službách poskytovaných prostřednictvím sítí nemůže Poskytovatel slíbit, že Vaši komunikaci nebudou moci zachytit jiné osoby, a nemůže slíbit, že připojení na webové stránky a služby prostřednictvím sítí budete mít k dispozici bez přerušení nebo bez chyb. Souhlasíte s tím, že Poskytovatel ani společnost OnStar nebudou odpovědní za žádné škody spojené se ztrátou osobních údajů, k níž došlo při komunikaci prostřednictvím těchto sítí, ani za ztrátu připojení nebo ztrátu, chybu nebo selhání jiných funkcí poskytovaných prostřednictvím sítí.
 7. Nefunkčnost během všech režimů Vozidla. Tato Aplikace může poskytovat funkce a vlastnosti, které nebudou během provozu Vašeho Vozidla k dispozici.
 8. Neposkytnutí záruky. Poskytovatel neposkytuje žádné prohlášení, záruky nebo podmínky ve vztahu k produktu nebo jakýmkoli službám nebo informacím, které Vám poskytovatel nebo produkt zpřístupní. Tento produkt, každá služba a všechny informace, které Vám poskytovatel nebo produkt zpřístupní, se poskytují „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“, včetně všech poruch a chyb, které se v nich mohou vyskytnout.

Poskytovatel nezaručuje, že produkt bude i nadále fungovat nebo zůstane k dispozici po jakoukoli dobu, a nezaručuje, že budoucí činnost bude kompatibilní s aktuální činností nebo aplikacemi. Poskytovatel nezaručuje, že použití produktu bude nepřerušované nebo bezchybné, ani že budou poruchy produktu opraveny.

Poskytovatel neposkytuje žádnu garanci, podmínku ani záruku, že produkt bude správně pracovat na Vašem Připojeném zařízení, a Vy a pouze Vy budete odpovědní za veškeré opravy Vašeho vybavení a všechny další ztráty, které produkt skutečně nebo údajně způsobí.

Poskytovatel neposkytuje žádnou garanci, podmínku nebo záruku přesnosti jakýchkoli údajů dostupných pro tento produkt nebo jeho prostřednictvím, ani pokud se jedná o lokalizační údaje nebo jakékoli jiné údaje dostupné pro tento produkt nebo jeho prostřednictvím.

V případě, že poskytovatelem je třetí strana, berete na vědomí, že produkt poskytuje poskytovatel, kterým je třetí strana, a že společnost OnStar neposkytuje vůbec žádnou záruku (ani takovou, která se uvádí v tomto oddíle, ani jinou) v souvislosti s produktem nebo jakoukoli službou nebo informacemi dostupnými pro produkt poskytnutý Poskytovatelem, kterým je třetí strana, nebo prostřednictvím tohoto produktu.

Některé jurisdikce omezují nebo neumožňují vzdání se vyplývajících nebo jiných záruk, takže některé z výše uvedených vzdání se neplatí v rozsahu, v jakém platí právo takových jurisdikcí pro tuto Smlouvu, v takovém případě se záruky společnosti OnStar omezí jen na takový rozsah, jaký povoluje zákon.

 1. Vyloučení náhrady škody a omezení odpovědnosti. Každá odpovědnost na straně společnosti OnStar za škody nebo výdaje způsobené jakýmkoli způsobem bude bez ohledu na její právní základ omezená v rozsahu povoleném rozhodným právem na sumu předpokládaných škod typických pro tento typ smlouvy z důvodu porušení smluvních povinností.

Žádné z omezení odpovědnosti obsažené v tomto oddílu nebo na jiném místě této Smlouvy se neuplatňuje pro žádnou odpovědnost za porušení ze zákona vyplývajících podmínek ani žádnou odpovědnost, kterou nelze omezit, protože se na ni vztahují platné právní předpisy, především odpovědnost za poranění nebo úmrtí způsobené nedbalostí, podvodem nebo úmyslným pochybením. Berete na vědomí, že výhody, které dostanete na základě této Smlouvy, jsou zčásti výměnou za omezení odpovědnosti uvedené v této Smlouvě.

Jste povinni přijmout veškerá přiměřená opatření, které zmírní, odvrátí a sníží škody.

 1. Odškodnění. Odškodníte a budete chránit Poskytovatele před všemi závazky, škodami, náklady a výdaji (včetně právních poplatků), které mu vzniknou v důsledku jakéhokoli nároku třetí strany v rozsahu vyplývajícím z Vašeho porušení této Licence nebo jakékoli jiné nedbalosti nebo úmyslného pochybení.
 2. Platné právní předpisy. V rozsahu povoleném zákonem a není-li to zákonem zakázáno, pokud jste spotřebitelem, tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazky s ní související se mají vykládat a řídit v souladu s platnými právními předpisy země, v níž žijete. Pokud nejste spotřebitelem, tato Smlouva a všechny mimosmluvní závazky s ní související se mají vykládat a řídit v souladu s platnými právními předpisy Anglie, s výjimkou případů všech případných konfliktů jejích ustanovení se zákonem, které by vyžadovaly použití jiné volby práva. Na tuto Smlouvu se nevztahuje Konvence OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží, její uplatnění se tímto výslovně vylučuje.
 3. Export v souladu s předpisy. Na celém světě budete dodržovat všechny zákony a předpisy platné pro Aplikaci. Nesmíte používat, exportovat, opětovně exportovat, importovat, prodávat ani převádět Aplikaci, s výjimkou případů povolených zákony a předpisy platnými ve Vaší zemi. Rovněž souhlasíte s tím, že nebudete Aplikaci používat na jakékoli účely zakázané zákony, mimo jiné včetně vývoje, návrhu nebo výroby jaderných, raketových, chemických nebo biologických zbraní.
 4. Oznámení. Poskytovatel Vám může doručovat oznámení týkající se Aplikace, včetně změn této Licence, a to e-mailem na Vaši e-mailovou adresu spojenou s Vaším účtem OnStar, je-li k dispozici, poštou nebo prostřednictvím umisťování oznámení pomocí Aplikací nebo aplikačními službami ve Vašem Vozidle nebo Připojeném zařízení.
 5. Různé. Bez povolení Poskytovatele tuto Licenci nesmíte postoupit. Vy, Poskytovatel a společnost OnStar jste nezávislé smluvní strany. V případě, že tuto Aplikaci Vám poskytuje Poskytovatel třetí strany, souhlasíte s tím, že společnost OnStar a její dceřiné společnosti jsou oprávněné strany této Licence a tak mohou společnost OnStar nebo její dceřiné společnosti vymáhat platnost této Licence proti Vám, i pokud nejsou Poskytovatelem Aplikace, a to za předpokladu, že se zjistí, že teorie oprávněné strany, kterou je třetí strana, z nějakého důvodu neplatí, smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pokud společnost OnStar není smluvní stranou této Licence a nemá žádné závazky vyplývající z této Licence, Poskytovatel je zmocněncem společnosti OnStar pro omezený účel zachování těchto smluv pro společnost OnStar ve prospěch společnosti OnStar. Podobně smluvní strany souhlasí s tím, že společnost OnStar může plným právem vymáhat taková práva a dohody (aniž by se vyžadovalo přidat Poskytovatele jako účastníka jakéhokoli řízení pro takové vymáhání). Pokud je některá podmínka této Smlouvy neplatná nebo nevymahatelná, odstraní se z této Smlouvy a zbylá část smlouvy zůstane v plné platnosti a účinnosti. Žádná podmínka této Licence se nebude považovat za takovou, od které se upustilo, pokud to písemně nepotvrdí strana, o které se tvrdí, že od ní upustila. Tato Licence a zbytek této Smlouvy tvoří úplnou dohodu mezi stranami s ohledem na její předmět a neexistují žádná jiná prohlášení, ujednání nebo dohody mezi stranami ve vztahu k předmětu této dohody. Tuto Licenci nemůžete změnit, pokud se změnou písemně nesouhlasí Poskytovatel služeb. Poskytovatel může upravit tuto Licenci tím, že Vám to oznámí, a pokud s jakoukoli změnou nesouhlasíte, musíte Aplikaci přestat používat. Pokud budete Aplikaci dále používat, bude se to považovat za Váš souhlas s těmito změnami.

AKTUALIZACE
SLUŽEB
ONSTAR

Veškeré služby OnStar a Wi-Fi přestanou být k dispozici k 31. prosinci 2020.

Po tomto datu nebudou k dispozici žádné zkušební ani placené produkty, včetně pohotovostních služeb.

V sekci často kladených otázek se dozvíte, co to znamená pro vás a vaše předplatné.