Naudotojo
sąlygos

Prijungtųjų transporto priemonių paslaugų vartotojo nuostatos [v.1  2017]

Šios Vartotojo nuostatos skirtos Jūsų ir „OnStar Europe Limited“ bei jos patronuojamųjų bendrovių („OnStar“ arba mes bei visos šio įvardžio formos) santykiams. Jos galioja Jums naudojantis paslaugomis, kurias mes teikiame Jums įvairiu metu, kaip toliau aprašyta 4 skyriuje ir Svetainėje, išskyrus paslaugas, kurias teikia trečiųjų šalių tinklo teikėjai, Belaidžių paslaugų teikėjai ir kitas Trečiųjų šalių paslaugas (Paslaugos). Didžiosiomis raidėmis rašomi terminai apibrėžti tolesniame 3 skyriuje. Iškart prieidami prie Paslaugų Jūs sutinkate, kad neturėsite teisės jų atsisakyti keturiolika (14) dienų po Sutarties sudarymo.

Santrauka

Kai sutiksite su šiomis Vartotojo nuostatomis mūsų registracijos procedūros metu arba prieidami prie Paslaugų ar jomis naudodamiesi, Jūs sutinkate su šiais dalykais:
 • naudotis Paslaugomis tik tada, kai tai bus saugu daryti, ir tik laikydamiesi teisės aktų ir šios Sutarties;
 • jeigu Paslaugomis per Jūsų vartotojo paskyrą, Prijungtąjį įrenginį arba Transporto priemonę naudojasi kiti asmenys, Jūs užtikrinsite, kad jie naudotųsi Paslaugomis tik tada, kai tai daryti saugu, ir laikydamiesi teisės aktų ir šios Sutarties;
 • kai taikoma, Programėles, interaktyvius žemėlapius ir kitas paslaugas (įskaitant viešbučių užsakymo ir automobilių statymo paslaugas, kai jos siūlomos), teikia trečiosios šalys, o ne „OnStar“, jei aiškiai nenurodyta kitaip. Jeigu Jūs įdiegiate arba naudojatės trečiųjų šalių Programėlėmis ir paslaugomis, galioja tos trečiosios šalies nuostatos bei sąlygos (įskaitant sąžiningo naudojimosi taisykles) ir privatumo taisyklė „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas nėra atsakingi už trečiųjų šalių Programėles ir paslaugas. Programėlių, žemėlapių ir navigacijos funkcijos bet kuriuo metu gali keistis ir gali būti iš dalies arba visiškai nutrauktos;
 • „OnStar“ prijungtųjų transporto priemonių paslaugos teikiamos ne visose š Išsamiau žr. Svetainėje;
 • norėdami savo Transporto priemonėje naudotis „Wi-Fi“ saitviete („HotSpot), privalote įsigyti duomenų paketą iš paskirto trečiosios šalies Belaidžių paslaugų teikėjo ir turėti aktyvią „OnStar“ Paslaugų prenumeratą. Duomenų paketai prieinami ne visose š Norėdami aktyvinti šią funkciją savo Transporto priemonėje (kai prieinama), privalote sutikti su Belaidžių paslaugų teikėjo nuostatomis ir sąlygomis. Išsamiau teiraukitės „OnStar“ konsultanto;
 • mes galime laikinai arba visam laikui nutraukti Jūsų prieigą prie kai kurių arba visų Paslaugų šiose Vartotojo nuostatose išdėstytomis aplinkybėmis;
 • mes galime prieiti prie Paslaugoms teikti naudojamos programinės įrangos, ją modifikuoti arba atnaujinti. Tam tikromis aplinkybėmis (pvz., kai būtina atnaujinti norint pašalinti Paslaugoms teikti naudojamos Programinės įrangos saugos ar saugumo spragą) mes arba Jūsų transporto priemonės suteikėjas gali prieiti prie tokios programinės įrangos, ją modifikuoti arba atnaujinti, papildomai nepranešdamas Jums ir negavęs Jūsų sutikimo;
 • jeigu norėsite atsisakyti kokios nors Paslaugos arba planuosite parduoti arba atsisakyti savo Transporto priemonės, pranešite mums, paspausdami savo Transporto priemonėje mėlyną „OnStar“ mygtuką arba parašydami mums adresu: onstar.europe@onstar.com ir privalote nustoti naudotis Paslaugomis toje Transporto priemonėje;
 • ne visos Paslaugos veikia visose transporto priemonėse, interneto naršyklėse ar mobiliųjų telefonų įrenginiuose ar planšetėse (išsamiau teiraukitės „OnStar“ konsultanto);
 • mes turime tam tikras teises naudotis ir dalintis Jūsų pateiktais duomenimis, susijusiais su mūsų teikiamomis Paslaugomis. Šie duomenys bus tvarkomi laikantis mūsų Privatumo pareiškimo;
 • Paslaugos teikiamos „TOKIOS, KOKIOS YRA“ ir jas riboja mūsų nevaldomi dalykai. Jeigu aiškiai nenustatyta šiose Vartotojo nuostatose arba nereikalaujama teisės aktuose, mes neįsipareigojame ir negarantuojame dėl Paslaugų ar jų prieinamumo;
 • kartais galime iš dalies pakeisti šią Sutartį ir pranešime Jums apie bet kokius esminius pakeitimus. Jeigu toliau prieinate prie Paslaugų ir jomis naudojatės, tai reiškia, kad sutinkate su pakeistąja Sutartimi. Jeigu nesutinkate su kokiu nors pakeitimu, galite nutraukti šią Sutartį ir nustoti naudotis Paslaugomis;
 • Jūsų naudojimąsi Paslaugomis ši Sutartis reglamentuoja kaip toliau aprašyta;
 • kad Jūs galėtumėte naudotis tam tikromis paslaugomis, gali būti reikalaujama pateikti tam tikrus duomenis „OnStar“ arba trečiajai šaliai, norint patvirtinti Jūsų tapatybę prieš aktyvinant paslaugą arba per tam tikrą laikotarpį po aktyvinimo;
 • „OnStar“ nuolat keičia ir tobulina Paslaugas. Mes galime pridėti arba pašalinti funkcijų ar ypatybių ir laikinai arba visam laikui nustoti teikti Paslaugą;
 • Paslaugomis galite nustoti naudotis bet kada. „OnStar“ taip pat gali bet kada nutraukti Paslaugų teikimą Jums arba pridėti ar sukurti naujų Paslaugų apribojimų;
 • Jums draudžiama perparduoti bet kurias Paslaugas; ir
 • jeigu gaunate Paslaugas pabandyti nemokamai, bandomajam laikotarpiui pasibaigus tos Paslaugos bus automatiškai nutrauktos be papildomo įspėjimo, nebent nuspręstumėte toliau naudotis Paslaugomis ir sutiktumėte mokėti atitinkamas įmokas.

Vartotojo nuostatos

 1. Sutikimas su nuostatomis. Kai sutinkate su šiomis Vartotojo nuostatomis mūsų registracijos procedūros metu arba prieidami prie Paslaugų ar jomis naudodamiesi, nurodote, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su šiomis Vartotojo nuostatomis ir kitomis nuostatomis, taisyklėmis, gairėmis ir procedūromis, kurios jose nurodytos (kartu – ši Sutartis), įskaitant:
  • šias Vartotojo nuostatas;
  • Licenciją (pateiktą šių Vartotojo nuostatų priede); ir
  • kitas nuostatas, gaires, taisykles ar procedūras, kurias pateikiame Jums.
  Šios Sutarties nuostatos įsigalioja tą dieną, kai patvirtinate šią Sutartį, ir galioja tol, kol baigiasi jų galiojimas arba Jūs ar mes nutraukiame Sutartį. Jeigu nesutinkate su kuriomis iš šių nuostatų, turite atmesti šiais Vartotojo nuostatas. Kai kurioms Paslaugoms gali būti taikomos papildomos nuostatos, su kuriomis Jūsų gali būti paprašyta sutikti atskirai. Jeigu nesutinkate su šia Sutartimi, Jums draudžiama prieiti prie kokių nors Paslaugų ir jomis naudotis.
 2. Sauga. Privalote laikytis visų teisės aktų (įskaitant eismo taisykles, visus eismo nuostatus, reglamentuojančius Jūsų Transporto priemonės valdymą ir Jūsų prijungtojo (-ųjų) įrenginio (-ių) naudojimą, susijusius su Jūsų naudojimusi Paslaugomis, ir neprieisite ir (arba) nesinaudosite Paslauga ar Prijungtuoju įrenginiu taip, kad pažeistumėte kokį nors teisės aktą, taisyklę ar nuostatus. Neribojant ankstesnių nuostatų, tik Jūs atsakote už apdairumą ir visų teisės aktais (įskaitant eismo taisykles ir taikomus eismo nuostatus) reikalaujamų saugos priemonių paisymą, prieidami ir (arba) naudodamiesi Paslaugomis ir Prijungtaisiais įrenginiais. Prieinate ir (arba) naudojatės Paslaugomis ir Prijungtaisiais įrenginiais tik savo rizika ir atsakomybe, o prieiti ir (arba) naudotis Paslaugomis ir Prijungtaisiais įrenginiais galima tik tada, kai tai daryti saugu. Saugos sumetimais kai kurios Paslaugų ypatybės ir funkcijos neprieinamos valdant Jūsų Transporto priemonę arba Prijungtąjį įrenginį. Jeigu įsigyjate „Wi-Fi“ duomenų paketą, „OnStar“ paslaugos (įskaitant avarinį atsiliepimą) gali būti laikinai nutrauktos aktyvinimo procedūros metu. Tokiu atveju prašome laikytis nurodymų ir užtikrinti, kad Jūsų Transporto priemonė saugiai pastatyta. Užtikrinsite, kad Paslaugomis per Jūsų vartotojo paskyrą, Transporto priemonę arba Prijungtąjį įrenginį besinaudojantys kiti asmenys visada laikytųsi šio 2skyriaus nuostatų, kai naudojasi Paslaugomis.
 3. Kai kurios apibrėžtys.
  • Sutartis yra apibrėžta 1
  • Prijungtasis įrenginys – su Sistemomis arba Paslaugomis suderinamas įrenginys, galintis priimti programinės įrangos naujinius arba tobulinimus, kurį Jūsų Transporto priemonėje įrengėme mes ar mūsų patronuojamosios bendrovės arba kurį mes leidome naudoti Paslaugoms priimti.
  • Atsiliepimai yra apibrėžti 25
  • Parkas – tai grupė Transporto priemonių, kurias prižiūri, kurios priklauso arba kurias nuomoja trečiosios šalies bendrovė arba kitas juridinis asmuo, o ne fizinis asmuo ar š Pavyzdžiui, Parkui dažnai priklauso nuomojamas automobilis, kurį Jums išnuomojo automobilių nuomos bendrovė, arba Transporto priemonė, kurią Jums suteikė darbdavys, turintis ne vieną transporto priemonę darbuotojams naudotis.
  • Parko bendrovė – bendrovė, kuriai priklauso Parkas, kuri jį nuomoja arba administruoja.
  • GPS yra apibrėžta 15.1 skyriuje
  • „OnStar“ asmenys yra apibrėžti 19
  • PDF yra apibrėžtas 28.4 skyriuje..
  • Leistinas vartotojas yra apibrėžtas 17
  • Programinė įranga yra apibrėžta 17
  • Sistemos yra apibrėžtos 17
  • Trečiosios šalies paslaugos – paslaugos, kurias Jums teikia trečioji šalis, įskaitant Jūsų Transporto priemonės suteikėją.
  • Prekių ženklai yra apibrėžti 23
  • Transporto priemonė – savaeigė transporto priemonė, per kurią mes teikiame Paslaugas.
  • Transporto priemonės suteikėjas – Jūsų Transporto priemonės gamintojas, platintojas ir (arba) pardavėjas ir visos jų patronuojamosios bendrovė
  • Svetainė – interneto svetainė (-s), esanti (-čios) adresu https://www.onstareurope.com/lt/;
  • Belaidžių paslaugų teikėjai – trečiosios šalys, kurios gali teikti Jums duomenų paketus, kaip išsamiau aprašyta 4
  • Jūs ir visos šio įvardžio formos bei kreipiniai į Jus nevartojant įvardžių reiškia kiekvieną asmenį, prieinantį prie Paslaugų ir besinaudojantį jomis.
 4. Informacija apie paslaugą. Ši Sutartis reglamentuoja Jūsų naudojimąsi Paslaugomis. Daugiau informacijos apie Paslaugas (įskaitant paslaugos aprašus ir nurodymus dėl Paslaugos sąrankos) pateikta Svetainėje. Ši Sutartis reglamentuoja visus naujinius, tobulinimus, modifikacijas arba naujas versijas, bet kokį kodą, tekstą, vaizdus, garso, vaizdo įrašus ir bet kurį kitą turinį ar medžiagą, įterptus į Paslaugas arba kitaip jose esančius.Toliau pristatome keletą Paslaugų rūšių, kurios Jums gali būti prieinamos, atsižvelgiant į Jūsų Transporto priemonės tipą, Jūsų šalyje siūlomas Paslaugas ir Jūsų pasirinktas gauti Paslaugas:
  • „OnStar“ Paslaugos. „OnStar“ prijungtųjų automobilių paslaugos Jums gali būti siūlomos pagal mokamą prenumeratą arba nemokamai bandomuoju laikotarpiu, jeigu tai siūloma Jūsų šalyje.
  • Informacinės pramogos. Atsižvelgiant į Jūsų Transporto priemonę, Paslaugos gali turėti informacinių pramogų funkcijų, pvz., galimybę prieiti prie Programėlių ir kitų funkcijų iš Jūsų Transporto priemonė Programėlėms ir kitoms funkcijoms Jums gali reikėti sutikti su trečiosios šalies nuostatomis bei sąlygomis ir privatumo pareiškimais, kad jomis būtų galima naudotis.
  • Transporto priemonės veikimo stebėjimas. Jūsų Transporto priemonei gali būti prieinamos Paslaugos, renkančios duomenis iš Jūsų Transporto priemonės sistemų ir teikiančios Jums ir (arba) prekybos atstovui diagnostikos arba prognozinius praneš Šios Paslaugos nepraneša apie visas sąlygas, kurios gali kenkti Jūsų Transporto priemonei. Šie duomenys riboti ir skirti naudoti papildomai prie fizinių Jūsų Transporto priemonės patikrinimų, o ne kaip jų pakaitalas. Jūs atsakote už savo Transporto priemonės priežiūrą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
  • Programėlės. Tai yra programos, kurios Jums gali būti prieinamos atsisiųsti ir (arba) naudotis, įskaitant per šias programas siūlomas paslaugas ir jų naujinius ir tobulinimus (kartu –Programėlės). Programėles teikia trečiosios šalys, ne „OnStar“, nebent jas atsisiunčiant Jums būtų aiškiai nurodyta kitaip. Priėjimui prie kiekvienos Programėlės ir naudojimuisi ja taikomos bet kokios papildomos nuostatos bei sąlygos ir privatumo pareiškimai, pateikiami Jums prieinant arba naudojantis Programė Kiekvienoje Programėlėje išsamiau nurodytos per ją prieinamos konkrečios funkcijos ir paslaugos. Jeigu tokių papildomų nuostatų nėra, galioja šių Vartotojo nuostatų priede pateikta Galutinio vartotojo licencijos sutartis (Licencija). „OnStar“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių Programėles. Programėlių funkcijos gali keistis. Transporto priemonių programėlių parduotuvėje „AppShop“ siūlomas Programėles galima atsisiųsti nemokamai, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Tačiau Jums reikės padengti visas mobiliojo tinklo išlaidas, susijusias su bet kokių Programėlių atsisiuntimu ar naudojimusi jomis. Programėlėms gali būti taikomi sąžiningo naudojimosi apribojimai, o dėl piktnaudžiaujamo arba perteklinio naudojimosi Programėle ji gali tapti nebeprieinama.
  Be to (t. y. ne kaip Paslaugų dalis), Jums, kai prieinama, gali būti pasiūlyta duomenų paketų ar kitų paslaugų iš paskirto Jūsų šalies Belaidžių paslaugų teikėjo. Naudojimąsi Jūsų šalies Belaidžių paslaugų teikėjo teikiamais duomenų paketais reglamentuos atskiros nuostatos bei sąlygos ir jam bus taikomos privatumo taisyklės ir sąžiningo naudojimosi taisyklės, kurias Jums pateiks Belaidžių paslaugų teikėjas. Kai kurioms paslaugoms būtina galiojanti „OnStar“ prenumerata. Jeigu neturite galiojančios „OnStar“ paskyros, negalite įsigyti „Wi-Fi“ duomenų paketų. Jeigu deaktyvuojate savo „OnStar“ įrenginį, negalite įsigyti arba naudotis duomenų paketais. Jeigu „OnStar“ Paslaugų teikimas Jums nutraukiamas, visi esami duomenų paketai taps nebeprieinami. Negarantuojame, kad visos paslaugos Jums bus prieinamos Jūsų kalba. Retais atvejais, kai nebus konsultanto, galinčio kalbėti Jūsų kalba, galime vėl pereiti prie anglų kalbos. Nepateikus informacijos arba pateikus neišsamią arba netikslią informaciją, kai kurios arba visos paslaugos gali būti laikinai arba visam laikui nutrauktos. Tai pirmiausia taikoma Belaidžių paslaugų teikėjų teikiamiems duomenų paketams, kurių naudoti anonimiškai gali neleisti vietos teisės aktai. Norint gauti duomenų paketus iš Belaidžių paslaugų teikėjo mokamai arba nemokamai bandomajam laikotarpiui, pvz., Jums gali reikėti pateikti oficialų tapatybės dokumentą su nuotrauka asmeniškai arba vaizdo ryšio seanso metu, arba patvirtinimą 3DS kredito kortele. Šie teisės aktai ir operatorių reikalavimai įvairiose šalyse skiriasi ir gali keistis.
 5. Mokėjimas. Jeigu pasirinkote mokamąją Paslaugą arba pas mus esate užregistravę mokėjimo būdą kredito ar debeto kortele arba panašiu būdu, Jums registracijos procedūros metu bus pranešta apie visas periodines įmokas. Paslaugoms taikomos įmokos, jeigu jų yra, turi būti sumokėtos iš anksto. Visos mokėjimo procedūros metu nurodomos įmokos bus pateikiamos su PVM ar kitais taikomais prekybos mokesčiais, nebent būtų nurodyta kitaip. Ne visi mokėjimo būdai gali būti prieinami, o kai kuriems jų gali prireikti specialių saugumo funkcijų, pvz., 3DS. Paslaugų kaina laikui bėgant Jums gali keistis ir atitinkamų įmokų laikotarpiui taikysime tuo metu galiojančius įkainius. Jums bus pranešta apie mokamų Paslaugų kainos padidėjimą, kad galėtumėte atsisakyti Paslaugos, jeigu nenorite mokėti didesnės kainos. Jeigu negausime įmokos, galime laikinai nutraukti Paslaugų teikimą, kol sumokėsite mums įsiskolintą sumą.Įdiegus ir naudojantis Paslaugomis Prijungtuosiuose įrenginiuose, taip pat automatiškai atnaujinant jas, Jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti mokesčius. Tokie mokesčiai gali būti didesni, jeigu naudojamasi užsienyje. Tačiau visus mobiliojo ryšio mokesčius turite sumokėti patys. Jeigu gaunate Paslaugas pabandyti nemokamai, bandomajam laikotarpiui pasibaigus tos Paslaugos bus automatiškai nutrauktos be papildomo įspėjimo, nebent nuspręstumėte toliau naudotis Paslaugomis ir sutiktumėte mokėti atitinkamas įmokas. Jeigu pasirenkate toliau naudotis Paslaugomis ir sutinkate mokėti susijusias įmokas, mes automatiškai išskaitysime jas nuo nemokamo bandomojo laikotarpio pabaigos, taikydami su Jūsų paskyra susietą mokėjimo būdą.
 6. Jūsų teisė atsisakyti Paslaugų. Ši Sutartis galioja nuo tada, kai su ja sutinkate, iki baigia galioti Jūsų pasirinktas mokėjimo planas arba Paslaugų atsisakote ar jas nutraukiame šioje Sutartyje leidžiamais būdais. Galite atsisakyti Paslaugų, atsižvelgiant į savo pasirinktą mokėjimo planą. Norėdami atsisakyti Paslaugų galite paskambinti mums Svetainėje Jūsų šaliai nurodytu telefono numeriu arba, jeigu esate „OnStar“ abonentas, galite paspausti mėlyną „OnStar“ mygtuką savo Transporto priemonėje ir informuoti konsultantą, kad norite atšaukti atitinkamas Paslaugas. Tokiu pat būdu turite susisiekti su mumis ir tada, jei norite parduoti arba perleisti savo Transporto priemonę. Jeigu sumokėjote už Paslaugą, galite turėti teisę atgauti dalį ar visą iš anksto sumokėtą sumą, atsižvelgiant į tai, kada atsisakote. Pirkimo metu prašome perskaityti galiojančias atsisakymo taisykles. Jeigu esate „OnStar“ abonentas, atsisakote Paslaugų ir vėliau norite vėl jas užsisakyti, Jums gali tekti sumokėti pakartotinio užsakymo mokesčius. Mums skambinti arba paspausti mėlyną „OnStar“ mygtuką savo Transporto priemonėje galite bet kada, jeigu norite gauti nurodymų, kaip pasyvinti prijungtąsias Paslaugas, teikiamas per Jūsų Transporto priemonę arba Prijungtąjį įrenginį.Neatsižvelgiant į Jūsų sutarties trukmę, prijungtąsias Paslaugas galite pasyvinti bet kada. Kad gautumėte nurodymų, paskambinkite mums arba paspauskite mėlyną „OnStar“ mygtuką savo Transporto priemonėje. Jeigu vėliau norite vėl užsisakyti Paslaugas, Jums gali tekti sumokėti pakartotinio užsakymo mokesčius.
 7. Mūsų teisė nutraukti Paslaugų teikimą. Tiek, kiek leidžiama teisės aktais ir nėra jais draudžiama, mes pasiliekame teisę nutraukti Jūsų naudojimąsi Paslaugomis ar prieigą prie jų ir šios Sutarties galiojimą, jeigu mūsų pačių vertinimu Jūs pažeidėte šią Sutartį. Pavyzdžiui, galime nedelsdami nutraukti šią Sutartį, jeigu: i) Jūs pažeidžiate bet kurį šios Sutarties įsipareigojimą; ii) bet koks asmuo ar šalis, veikiantys už Jus, per Jus, Jums arba kartu su Jumis, imasi kokių nors su šia Sutartimi nesuderinamų veiksmų; iii) užsiimate, skatinate arba dalyvaujate bet kokioje neteisėtoje, apgaulingoje arba nesąžiningoje veikloje, kaip nors susijusioje su šia Sutartimi ar kuriomis nors Paslaugomis; arba iv) nesutinkate su šios Sutarties pakeitimais, apie kuriuos Jums pranešame.
 8. Papildomos nutraukimo teisės; Nutraukimo įsigaliojimas. Be kitų šioje Sutartyje numatytų nutraukimo teisių, mes galime bet kada nutraukti šią Sutartį, raštu pranešdami Jums prieš trisdešimt (30) dienų. Nutraukus šią Sutartį arba jai baigus galioti, Jūs privalote nedelsdami nustoti naudotis Paslaugomis ir automatiškai bei nedelsiant nustoja galioti Jums skirta Programinės įrangos licencija. Visos šios Sutarties nuostatos, kurios dėl savo pobūdžio lieka galioti nutraukus šią Sutartį arba jai baigus galioti, ir toliau lieka galioti. Jeigu sumokėjote už Paslaugą, galite turėti teisę atgauti dalį ar visą iš anksto sumokėtą sumą, atsižvelgiant į tai, kada ši Sutartis nutraukiama.
 9. Prievolė pranešti OnStar parduodant arba perleidžiant transporto priemonę. Jeigu esate OnStar abonentas, privalote pranešti mums, jeigu planuojate parduoti arba perleisti savo Transporto priemonę. Tai svarbu norint apsaugoti Jūsų paskyrą ir duomenis ir išvengti apmokestinimo už Paslaugas pardavus arba perleidus. Norėdami pranešti mums, galite paskambinti mums Svetainėje Jūsų šaliai nurodytu telefono numeriu arba paspausti mėlyną OnStar mygtuką savo Transporto priemonėje ir informuoti konsultantą apie savo planus. Jeigu naudojatės Paslaugomis ir Programėlėmis, kurios gali laikyti duomenis vietoje, Jūsų Transporto priemonės Informacinių pramogų sistemoje, esate atsakingi už šių Programėlių ir duomenų pašalinimą prieš parduodami arba perleisdami savo Transporto priemonę.
 10. Parko transporto priemonės. Ši Sutartis taip pat galioja Jums, jeigu esate Parko, kuriame naudojamasi kuria nors iš Paslaugų, savininkas, vadovas arba naudotojas. Kai naudojatės Paslaugomis arba važiuojate Parko Transporto priemone su veikiančiomis Paslaugomis, sutinkate su šios Sutarties nuostatomis, net jeigu nepirkote ir nenuomojote Transporto priemonės ir neužsakėte Paslaugų. Jeigu Jums priklauso Parko Transporto priemonė, Jūsų Parkui teikiamoms Paslaugoms gali būti taikomos papildomos nuostatos ir sąlygos. Jeigu tos papildomos nuostatos ir sąlygos prieštarauja šioms vartotojo nuostatoms, tuomet pirmenybė teikiama papildomoms Parko paslaugų nuostatoms ir sąlygoms. Jeigu vairuojate Parko Transporto priemonę, Parko bendrovė gali leisti Jums užsakyti papildomų Paslaugų, kurios nepriklauso Parko bendrovei teikiamoms Paslaugoms, ir taip pat galite turėti galimybę įsigyti Paslaugų savo asmeniniam naudojimui. Toms Paslaugoms taip pat galioja ši Sutartis. Parko bendrovės taip pat gali apriboti Jums prieinamų Paslaugų tipus. Parkui teikiamas Paslaugas gali reglamentuoti papildomos nuostatos bei sąlygos ir kiti nei ne Parko Transporto priemonėms skirti privatumo pareiškimai. Konkrečiai, Parko bendrovė gali pareikalauti papildomos duomenų rinkimo ar tvarkymo praktikos, kuri skiriasi nuo susijusios su tam tikromis Paslaugomis. Jūsų Parko vadovas gali apriboti tam tikras Paslaugas ir nuspręsti teikti „OnStar“ tik ribotam laikui arba neteikti visai. Jūsų nemokamas bandomasis laikotarpis gali būti susietas su Jūsų santykiais su Parku. Jeigu turite klausimų dėl bet kokių reikalavimų, apribojimų arba duomenų praktikos, kurie gali būti taikomi Jūsų naudojimuisi Parko Transporto priemonėmis arba su Parko Transporto priemone susijusiomis Paslaugomis, turėtumėte teirautis Parko bendrovės. Jūs (jeigu esate parko savininkas arba vadovas) atsakote už tai, kad Parko vairuotojai būtų informuoti, jog Paslaugos veikia ir bet kokia pagal naudojimosi jomis procedūras teikiama informacija apie vairuotoją bus matoma tiek Parko savininkui, tiek vadovui, ir kad iš tokių vairuotojų gautumėte visus būtinus teisinius sutikimus, kurių gali būti reikalaujama pagal Jūsų šalies teisės aktus. Taip pat privalote informuoti visus vairuotojus, jeigu „OnStar“ Paslaugos jiems neprieinamos arba jiems neleidžiama jų įsigyti, apie bet kokio bandomojo laikotarpio pabaigą ir (arba) paslaugos neatnaujinimą.
 11. Sutarties pakeitimai. Kartais galime keisti šią Sutartį. Pranešime Jums apie bet kokius esminius pakeitimus. Jeigu nesutinkate su kokiu nors pakeitimu, galite nutraukti šią Sutartį ir nustoti naudotis Paslaugomis. Jeigu toliau prieinate ar naudojatės Paslaugomis, tai rodo, kad sutinkate su pakeistąja Sutartimi. Jeigu ateityje keistųsi mėnesinė arba metinė įmoka, Jūs būsite informuoti apie bet kokį kainos padidėjimą, kad galėtumėte atsisakyti Paslaugų prieš pakeitimui įsigaliojant.
 12. Tinkamumas. Sutikdami su šia Sutartimi arba naudodamiesi Paslaugomis Jūs patvirtinate, kad a) esate sulaukę Jūsų gyvenamosios vietos jurisdikcijos pilnametystės ir turite visas teises sudaryti saistančias sutartis arba b) esate sulaukę bent 13metų amžiaus ir turite teisėtų tėvų arba globėjų sutikimą ir esate visiškai pajėgūs ir pilnateisiai sudaryti šią Sutartį bei jos laikytis. Jeigu neatitinkate šių tinkamumo reikalavimų, turėtumėte atmesti šią Sutartį mūsų Jums pateikiamomis priemonėmis. Jums draudžiama naudotis kokiomis nors Paslaugomis tol, kol neatitiksite šių tinkamumo reikalavimų ir sutiksite su visomis šios Sutarties nuostatomis.
 13. Paslaugų netinkamumas vaikams. Paslaugos reklama, išvaizda, nuorodomis į kitas svetaines ar kitais būdais neskirtos jaunesniems kaip 13metų vaikams. Jeigu nesate sulaukę 13metų arba esate jaunesnio kaip 13 metų vaiko vienas iš tėvų arba globėjas, prašome žinoti, kad mes neleidžiame registruotis ir žinomai nerenkame jokios informacijos iš jaunesnių kaip 13 metų vaikų. Jeigu esate jaunesnio kaip 13 metų vaiko vienas iš tėvų arba globėjas, privalote neleisti jiems naudotis arba sutikti su jų registravimusi naudotis Paslaugomis.
 14. Registracija ir Paskyra. Jums gali tekti sukurti paskyrą, kad galėtumėte naudotis kai kuriomis Paslaugomis. Jeigu sukuriate paskyrą, privalote:
  • pateikti tikslią ir išsamią informaciją ir atnaujinti ją taip, kad ji liktų tiksli ir išsami;
  • būti tik patys atsakingi už savo paskyros veiklą (įskaitant bet kurio kito asmens, kuriam leidžiate naudotis savo paskyra, veiklą);
  • saugiai laikyti informaciją apie savo paskyrą bei slaptažodį ir niekam jų neatskleisti; ir
  • nedelsiant pranešti mums apie bet kokį saugumo pažeidimą arba neteisėtą naudojimąsi Jūsų paskyra; tam skirta kontaktinė informacija pateikta šių Vartotojo nuostatų gale esančiame skyriuje „Klausimai“.
  Paslaugos skirtos tik Jūsų asmeniniam naudojimui (ir kitiems vartotojams pagal 16 skyrių) arba su Parku susijusiam Jūsų naudojimui, kaip leidžiama šioje Sutartyje. „OnStar“ nebus atsakinga už jokius nuostolius, atsirandančius dėl neteisėtos prieigos arba naudojimosi Paslaugomis ar Jūsų paskyra. Tačiau Jūs galite būti atsakingi „OnStar“ ar kitų šalių atžvilgiu už tokią neteisėtą prieigą ir (arba) naudojimą.
 15. Paslaugos apribojimai.
  1. Kiekvienoje šalyje prieinamos Paslaugos išvardytos Svetainėje. Prašome atkreipti dėmesį, kad ne visos Paslaugos prieinamos visuose transporto priemonių modeliuose arba visose šalyse. Kai kurios Paslaugos grindžiamos belaidžio ryšio tinklais ir Pasaulinės padėties nustatymo sistemos (GPS) palydovų tinklu. Ne visos Paslaugos prieinamos visur ir visada. Mūsų Jums galimos teikti Paslaugos, įskaitant maršruto parinkimo Paslaugas, priklauso nuo vietos, kuria važiuojate.
  2. Kai kurios Paslaugos gali veikti tik vietose, kuriose bendradarbiaujame su trečiąja šalimi tinklo paslaugų teikėja Paslaugai teikti toje vietoje ir tik tada, jeigu trečiosios šalies tinklo paslaugų teikėjos įranga yra techniškai suderinama su Prijungtuoju įrenginiu, ji turi aprėpties, tinklo pajėgumų ir ryšį tada ir ten, kur reikalingos Paslaugos. Paslaugos, kurioms naudojama buvimo vietos informacija, veikia tik tuomet, jeigu nekliudoma priimti GPS palydovų signalus, jie prieinami toje vietoje ir suderinami su Jūsų Transporto priemonės sistemomis arba Prijungtaisiais įrenginiais. Be to, trečiųjų šalių tinklo paslaugų teikėjų tinklai ir sistemos gali technologiškai keistis ir plėtotis. Jūsų Prijungtasis įrenginys gali ne visada būti arba išlikti suderinamas su trečiųjų šalių tinklais ir sistemomis arba pačiomis Paslaugomis. „OnStar“ nesuteikia Jums jokio ryšio su tinklu. Tokį ryšį suteikia trečioji šalis tinklo paslaugų teikėja.
  3. Jūsų Transporto priemonė ir Prijungtasis įrenginys privalo turėti veikiančią elektros sistemą (įskaitant pakankamą akumuliatoriaus galią), kad Paslaugos veiktų. Siekiant taupyti akumuliatoriaus įkrovą, tam tikros „OnStar“ Paslaugos ir funkcijos laikinai taps neprieinamos, jeigu neužvesite savo transporto priemonės variklio 10 dienų iš eilės. Šios „OnStar“ Paslaugos ir funkcijos vėl automatiškai taps prieinamos, kai kitą sykį užvesite savo transporto priemonės variklį. Išsamiau skaitykite naudotojo vadovą.
  4. Paslaugos gali neveikti, jeigu:
   • Jūsų Transporto priemonės įranga arba Prijungtojo įrenginio programinė įranga nėra tinkamai įrengta ir įdiegta;
   • nesirūpinote, kad įranga arba Jūsų Prijungtasis įrenginys arba Transporto priemonė būtų tinkami naudoti;
   • nesilaikote visų galiojančių teisės aktų;
   • bandote pridėti, prijungti arba modifikuoti kokią nors Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės įrangą arba programinę įrangą (pvz., įjungiate įrenginių į Transporto priemonės elektros sistemą arba diagnostikos prievadą);
   • Jūsų Prijungtasis įrenginys arba Transporto priemonė nėra suderinami su Paslauga arba mūsų trečiųjų šalių tinklo paslaugų teikėjų belaide paslauga ir technologija (tokia belaidė paslauga ir technologija gali keistis); arba
   • atsiranda kitų mūsų negalimų valdyti trukdžių, kurie trukdo teikti Paslaugas arba užtikrinti jų kokybę, pvz., kalvų, aukštų pastatų, tunelių, oro sąlygų, svarbių Jūsų Transporto priemonės dalių pažeidimų dėl eismo įvykio arba belaidžio telefono ryšio užimtumo ar perkrovos.
  5. Mes neatsakome už jokį vėlavimą ar neveikimą, a) kurių galėjote išvengti imdamiesi pagrįstų atsargumo priemonių arba b) kuriuos sukėlė gamtos jėgos ar mūsų pagrįstai nevaldomos jėgos ar priežastys (pvz., viešojo elektros tinklo sutrikimas, karo veiksmai, valdžios veiksmai, terorizmas, pilietiniai neramumai, darbo jėgos trūkumai ar sunkumai (neatsižvelgiant į priežastį) arba įrangos sutrikimai, įskaitant interneto, kompiuterio, telekomunikacijų ar kitos įrangos triktis). Mes nežadame nepertraukiamo Paslaugų prieinamumo.
  6. Visi mūsų teikiami maršruto parinkimo duomenys grindžiami naujausia mūsų turima žemėlapių informacija, tačiau ta informacija gali būti netiksli arba neišsami. Pavyzdžiui, maršruto duomenyse gali trūkti informacijos apie vienkrypčio eismo kelius, apsisukimo apribojimus, remonto projektus, sezoninius arba naujus kelius. Į siūlomą maršrutą gali būti įtrauktas remontui uždarytas kelias arba posūkis, kuriuo naudotis draudžia sankryžoje esantys ženklai. Siūlomuose maršrutuose taip pat neatsižvelgiama į tai, ar zonos, pro kurias važiuojama, yra gyvenamosios, komercinės arba mišrios, ir neįvertinamas valstybinio arba privataus turto ar paslaugų prieinamumas. Todėl turite kliautis sveika nuovoka, laikytis kelių eismo taisyklių bei nurodymų ir įvertinti, ar laikytis sistemos nurodymų yra saugu ir teisėta esamomis sąlygomis.
  7. Mes rekomenduojame Jums prieš naudojantis Paslaugomis atidžiai perskaityti atitinkamas šios Sutarties nuostatas ir taisykles, įskaitant Privatumo pareiškimą. Jeigu naudojatės Trečiosios šalies Paslaugomis, pripažįstate, kad tos trečiosios šalies pateikiamos atitinkamos paslaugų nuostatos ir privatumo pareiškimas yra tik Jūsų ir tos trečiosios šalies tarpusavio, o ne Jūsų ir mūsų santykių dalykas. Mes neatsakome už tokios trečiosios šalies teikiamos paslaugos nuostatas, įskaitant bet kurią trečiąją šalį tinklo paslaugų teikėją ir (arba) Belaidžių paslaugų teikėją, ir mes neturime įsipareigojimų ar atsakomybės pagal tas paslaugos nuostatas.
  8. Mes neturime įsipareigojimo teikti kokią nors Paslaugų techninę priežiūrą ar palaikymą, tiek techninio, tiek kitokio pobūdžio. Jeigu mes teikiame kokią nors Paslaugų techninę priežiūrą ar palaikymą, mes galime bet kuriuo metu nutraukti tokią techninę priežiūrą, palaikymą ir (arba) paslaugas.
  9. Pagal kai kurias paslaugas mūsų teikiami Transporto priemonės diagnostikos duomenys apsiriboja tik tam tikra informacija, kurią nuotoliniu būdu galima gauti iš Transporto priemonės. Nepaisant to, kad mes nuolat atnaujiname teikiamų diagnostikos duomenų rinkinį bei Jūsų galimų pasirinkti pranešimų apimtį, diagnostikos duomenys yra riboti ir skirti naudoti papildomai prie fizinių Jūsų Transporto priemonės patikrinimų, o ne kaip jų pakaitalas. Mes nežadame aptikti visų Transporto priemonės būsenų ir Jūs atsakote už savo Transporto priemonės priežiūrą pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus. Ne visos diagnostikos funkcijos prieinamos visose transporto priemonėse.
 16. Kiti Vartotojai. Ši Sutartis galioja visiems Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės vartotojams. Jūs atsakote už visą Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės vartotojų veiklą, įskaitant visą prieigą ir naudojimąsi Paslaugomis. Neribojant ankstesnių nuostatų, Jūs esate atsakingi už šiuos dalykus:
  • informuoti kitus Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės vartotojus apie tai, kad jų prieigai ir naudojimuisi Paslaugomis taikoma ši Sutartis;
  • informuoti kitus vartotojus apie privatumo pareiškimus, taikomus naudojimuisi paslaugomis; ir
  • užtikrinti, kad kiti Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės vartotojai laikytųsi galiojančių šios Sutarties nuostatų.
 17. Programinės įrangos naujiniai. Laikinas Paslaugų sustabdymas arba nutraukimas. Jūs sutinkate su „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjo prieiga prie sistemų, susijusių su Jūsų Prijungtuoju įrenginiu arba Transporto priemone (Sistemos), toliau nurodytais tikslais.
  • Programinės įrangos naujiniai. Jūsų Sistemose yra programinė įranga, duomenys, Programėlės ir susijusios nuostatos, kurias Jums suteikia „OnStar“ arba Jūsų Transporto priemonės suteikėjas arba Prijungtojo įrenginio gamintojas (kartu – Programinė įranga). Programinė įranga yra Jums licencijuojama, ne parduodama, ir kartais ją gali prireikti atnaujinti arba pakeisti. Jūs sutinkate, kad „OnStar“ gali nuotoliniu būdu pateikti esminius Programinės įrangos naujinius arba pakeitimus į Jūsų Prijungtąjį įrenginį arba Transporto priemonę be jokio papildomo pranešimo ar sutikimo. Pavyzdžiui, šie naujiniai ar pakeitimai gali padidinti saugą ar saugumą, arba palaikyti tinkamą Jūsų Transporto priemonės ar Prijungtojo įrenginio veikimą, arba užtikrinti, kad Jums būtų galima teikti Paslaugas. Kai įmanoma, mes iš anksto pranešime Jums apie esminius programinės įrangos naujinius ir iš anksto paprašysime Jūsų sutikimo dėl neesminių programinės įrangos naujinių „OnStar“ taip pat gali nuotoliniu būdu pateikti Programinės įrangos naujinius arba pakeitimus į Jūsų Prijungtąjį įrenginį arba Transporto priemonę, kai to reikalauja Jūsų Transporto priemonės suteikėjas. Programinės įrangos naujiniai arba pakeitimai gali paveikti arba ištrinti duomenis, kuriuos laikėte savo Prijungtajame įrenginyje arba Transporto priemonėje (pvz., įrašytas navigacijos paskirties vietas arba nustatytąsias radijo stotis). Mes neatsakome už jokius dėl Programinės įrangos atnaujinimo ar pakeitimo paveiktus ar ištrintus duomenis. Mūsų trečioji šalis tinklo paslaugų teikėja ir Belaidžių paslaugų teikėjai neteiks programinės įrangos naujinių į Jūsų Prijungtąjį įrenginį arba Transporto priemonę ir turite pasirūpinti, kad Jūsų duomenys nuolat turėtų atsarginę kopiją.
  • Laikinas sustabdymas. Kartais galime būti priversti laikinai sustabdyti arba apriboti Jūsų prieigą arba naudojimąsi Paslaugomis papildomai Jums nepranešę ir be atsakomybės Jūsų atžvilgiu, kad išspręstume sistemos nesklandumus, Jūsų paskyros sutrikimus arba kitus dalykus, kurie gali kenkti Paslaugų funkcionalumui, patogumui ar saugumui.
  • Jeigu kitaip nenumatyta šioje Sutartyje, mes galime nutraukti bet kurių Paslaugų teikimą. Taip gali nutikti mums stengiantis patobulinti Paslaugas, kad pašalintume funkcionalumo sumažėjimą arba atsižvelgtume į technologijos, klientų interesų, reglamentinių reikalavimų ar verslo poreikių pokyčius. Apie bet kokį tokį žingsnį būsite informuoti ir Jums bus grąžintos bet kokios iš anksto sumokėtos ir nepanaudotos lėšos.
  • Kibernetinis saugumas. Jūs sutinkate, kad kibernetinio saugumo sumetimais teikdami Paslaugas mes galime stebėti Jūsų Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės Sistemas ir jose esančią informaciją ir galime imtis apsauginių priemonių prieš tas Sistemas, kad apsaugotume jas ir Jūsų
  • Pranešimas ir sutikimas. Jeigu pateikiame papildomą pranešimą arba paprašome papildomo sutikimo su Programinės įrangos atnaujinimu ar pakeitimu, pranešimą arba sutikimą gali gauti arba pateikti bet kuris leistinas Prijungtojo įrenginio, Transporto priemonės, Paslaugų ar Sistemų vartotojas (Leistinas vartotojas); tai gali būti daroma Jūsų, Prijungtojo įrenginio arba Transporto priemonės savininko, savo ir visų kitų Leistinų vartotojų Tą pranešimą arba sutikimą gaunantis arba pateikiantis vartotojas yra atsakingas už visų kitų Leistinų vartotojų informavimą apie pranešimą arba jo sutikimą. Tačiau Jūs sutinkate, kad bet kuriuo atveju mes galime prieiti, modifikuoti arba atnaujinti Programinę įrangą saugos arba saugumo sumetimais be papildomo pranešimo ar sutikimo.
  • Ši Sutartis reglamentuoja bet kokius Paslaugų, Sistemų ar Programinės įrangos naujinius ar kitus pakeitimus visiems Leistiniems vartotojams.
 18. Jūsų papildomi užtikrinimai ir įsipareigojimai. Jūs sutinkate, kad:
  • turite teisę ir įgaliojimus sudaryti šią Sutartį savo vardu;
  • naudositės savo paskyra ir Paslaugomis per savo Prijungtąjį įrenginį ar kitais mūsų leidžiamais būdais;
  • visiškai laikysitės šios Sutarties ir bet kurios trečiosios šalies Programėlės teikėjos nuostatų;
  • pateiksite mums ir bet kuriam Programėlės teikėjui teisingą bei tikslią informaciją ir prižiūrėsite, kad ji nepasentų;
  • stebėsite savo naudojimąsi Paslaugomis ir visiškai laikysitės šios Sutarties reikalavimų;
  • padengsite visas savo išlaidas, įskaitant mokesčius, nuostolius ir įsipareigojimus, susijusius su Jūsų naudojimusi Paslaugomis ir bet kuria veikla, kuria užsiimate kokiu nors būdu siejant su Paslaugomis arba šia Sutartimi;
  • Jūsų sutikimas su šia Sutartimi ir jos laikymasis nepažeidžia jokių esamų Jūsų įsipareigojimų;
  • naudositės Paslaugomis tik per savo sukurtą paskyrą;
  • nebandysite pažeisti jokių apsauginių Paslaugų priemonių;
  • nekopijuosite, neatkursite, neplatinsite, nedekompiliuosite, netaikysite apgrąžos inžinerijos, neišskaidysite, nepašalinsite, nekeisite, nevengsite ar kitaip nemanipuliuosite jokia saugumo technologija, nekonvertuosite naudoti kokiu nors mūsų neleidžiamu būdu ir nesisavinsite Paslaugų arba mūsų ar kurios nors kitos bendrovės su Paslaugomis susijusios informacijos ar medžiagos;
  • nesinaudosite Paslaugomis jokiu neteisėtu tikslu, kad persekiotumėte kokį nors asmenį arba kokiu nors mūsų neleidžiamu tikslu;
  • nedelsdami pranešite mums apie bet kokius savo kontaktinės informacijos pasikeitimus;
  • nesinaudosite Paslaugomis ar kuria nors Programėle perduoti ar siųsti kokią nors informaciją ar duomenis, kurių perduoti ar siųsti neturite teisės;
  • neperparduosite Paslaugų;
  • nepašalinsite, nepakeisite ar nepaslėpsite jokių autoriaus teisių pranešimų, prekių ženklų ar kitų nuosavybės teisių pranešimų, esančių kurioje nors Paslaugų, informacijos ar medžiagos dalyje arba gaunamų su Paslaugomis;
  • visame pasaulyje laikysitės visų vietos, valstijos, provincijos, federalinių ir nacionalinių įstatymų, įstatų, potvarkių, poįstatyminių aktų ir kitų teisės aktų, kurie taikomi Jūsų naudojimuisi Paslaugomis; ir
  • neturite jokių nuosavybės teisių į kokį nors Jūsų Prijungtajam įrenginiui priskirtą numerį ir suprantate, kad bet koks toks numeris gali kartais būti pakeistas.
 19. Laidavimas. Laikydamiesi vietos teisės aktų, atsižvelgdami į „OnStar“ Paslaugų teikimą Jums, didžiausia teisės aktų leidžiama apimtimi ir jiems nedraudžiant, Jūs sutinkate laiduoti už „OnStar“, ją patronuojančiąją bendrovę, jos patronuojamąsias, susijusias bendroves, licencijų suteikėjus, trečiąją šalį tinklo paslaugų teikėją, Belaidžių paslaugų teikėjus ir rangovus, taip pat jų atitinkamus darbuotojus, pareigūnus, vadovus ir atstovus (kartu – „OnStar“ asmenis) ir apsaugoti „OnStar“ asmenis nuo bet kokių ir visų bet kokio pobūdžio ir kilmės nuostolių, žalos, sveikatos sutrikdymo (įskaitant mirtį), ieškinių, pretenzijų, nuobaudų, palūkanų, papildomų mokesčių, reikalavimų ir išlaidų, įskaitant pagrįstas teisines išlaidas, atsirandančių dėl bet kokios trečiosios šalies pretenzijos ar reikalavimo, pateiktų kuriam (-iems) nors „OnStar“ asmeniui (-ims): i) atsirandančių dėl Jūsų prieigos ir (arba) naudojimosi Paslaugomis; ii) atsirandančių dėl to, kad nesilaikote šios Sutarties; iii) susijusių su Jūsų pagal šią Sutartį pateiktu pareiškimu ar garantija; iv) atsirandančių dėl kokio nors kito asmens per Jūsų paskyrą vykdomos su Paslaugomis susijusios veiklos; v) atsirandančių dėl prieigos ir (arba) naudojimosi arba negalėjimo prieiti ir naudotis kuria nors Paslauga per Jūsų Prijungtąjį įrenginį; arba vi) atsirandančių dėl kokios nors kitos Jūsų veiklos pagal šią Sutartį arba siejant su ja ar Paslaugomis. Šis laidavimo įsipareigojimas negalioja, jeigu neveikėte pikta valia ir kitaip nesate atsakingi dėl nuostolių, žalos, sveikatos sutrikdymo (įskaitant mirtį), ieškinių, pretenzijų, nuobaudų, palūkanų, papildomų mokesčių, reikalavimų ir išlaidų, įskaitant pagrįstas teisines išlaidas.
 20. Neteisėtas Paslaugų naudojimas arba pakeitimas. Jums nesuteikiama teisė ir negalite užsiimti jokia tokia veikla:
  • perduoti kokią nors programinę įrangą ar kitą medžiagą, kurioje yra kokių nors virusų, kirminų, Trojos arklių, defektų, duomenų bombų, laiko bombų, žiniatinklio robotų, ekrano trikdiklių, žiniatinklio šliaužikų ar kitų naikinamojo ar trikdomojo pobūdžio dalykų;
  • naudotis Paslaugomis ar Programine įranga kokiu nors neleistinu būdu, įskaitant pažeidimą arba serverio ar tinklo pajėgumų arba infrastruktūros apkrovimą;
  • modifikuoti, pritaikyti, sublicencijuoti, versti, parduoti, taikyti apgrąžos inžineriją, dekompiliuoti arba išskaidyti kokią nors Paslaugų ar Programinės įrangos dalį arba pašalinti, pakeisti, apeiti arba kitaip kenkti kokiai nors apsaugos technologijai;
  • „kadruoti“, „dubliuoti“ arba perparduoti kurią nors Paslaugų ar Programinės įrangos dalį be išankstinio rašytinio mūsų leidimo; arba
  • rinkti informaciją apie vartotojus.
  Bet koks bet kurio vartotojo ar kito fizinio ar juridinio asmens bandymas tyčia kenkti Paslaugoms ar Programinei įrangai arba trikdyti teisėtą Paslaugų ar Programinės įrangos veiklą yra šios Sutarties pažeidimas. „OnStar“ pasilieka teisę tirti bet kokią įtartiną veiklą ir imtis visų tokių priemonių ir taikyti visus gynybos būdus prieš bet kurį tokį asmenį didžiausiu teisės aktais leidžiamu mastu. „OnStar“ pasilieka teisę atskleisti bet kokią informaciją apie Jus, įskaitant Jūsų paskyrą ir prieigą bei naudojimąsi paskyra, teisėsaugai, jeigu tai būtina šios Sutarties vykdymui užtikrinti, laikytis bet kurio teismo sprendimo arba kiek leidžiama Privatumo pareiškime.
 21. Intelektinė nuosavybė. Paslaugas ar Programinę įrangą gina tarptautiniai autoriaus teisių įstatymai ir jiems gali būti taikoma kita intelektinės nuosavybės apsauga, įskaitant patento ir prekių ženklų teises. Jei nėra leidžiama teisės aktais, Jums draudžiama kopijuoti, platinti, modifikuoti, atlikti, transliuoti, rodyti, perduoti, pakartotinai naudoti, pakartotinai paskelbti, naudoti (išskyrus čia aiškiai nurodytus būdus) arba pretenduoti į kokias nors teisės į kurį nors Paslaugų ar Programinės įrangos aspektą, įskaitant kontekstą, tekstą, atvaizdus, garsą ir vaizdą, be išankstinio rašytinio „OnStar“ sutikimo.
 22. Pranešimas apie autoriaus teisių pažeidimą. Jeigu Jūs ar kita šalis (kiekvienu atveju Skundą teikiančioji šalis) manote, kad koks nors Paslaugų ar Programinės įrangos turinys ar kuris nors kitas aspektas pažeidžia Skundą teikiančiosios šalies autoriaus teises, pastaroji turi atsiųsti rašytinį pranešimą apie autoriaus teisių pažeidimą mūsų paskirtam autoriaus teisių atstovui toliau nurodytu adresu. Tame pranešime turi būti tokia informacija:
  • išskirtinių teisių savininko arba jo interesus ginti įgalioto asmens elektroninis arba fizinis parašas;
  • autoriaus teisėmis apginto darbo, kurio atžvilgiu teigiamas pažeidimas, aprašas;
  • Paslaugų ar Programinės įrangos medžiagos, kuri teigiama esanti pažeidžianti, aprašas, suteikiant pagrįstai pakankamai informacijos, kad galėtume tą medžiagą rasti;
  • pagrįstai pakankama informacija, kad galėtume susisiekti su Skundą teikiančiąja šalimi, pvz., adresas, telefono numeris ir, jeigu yra, elektroninio pašto adresas, kuriais būtų galima susisiekti su Skundą teikiančiąja šalimi;
  • pareiškimas, kad Skundą teikiančioji šalis sąžiningai mano, jog skundžiamasis medžiagos naudojimas nėra leistas autoriaus teisių turėtojo, jo atstovo ar teisės aktais;
  • pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir kad Skundą teikiančioji šalis yra įgaliota veikti išskirtinių teisių, kurios tariamai pažeistos, turėtojo vardu.
  Tokį rašytinį pranešimą reikia siųsti adresu: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefonas: 00-1-313-667-3544 El. paštas: Copyright@gm.com Bet kokie kiti atsiliepimai, pastabos, techninės paramos prašymai ir kiti pranešimai turi būti adresuojami „OnStar“ remiantis kontaktine informacija, pateikta šių Vartotojo nuostatų gale esančiame skyriuje „Klausimai“.
 23. Prekių ženklai. Visi prekių ženklai, logotipai ir paslaugų ženklai (kartu – Prekių ženklai), rodomi siejant su Paslaugomis, yra registruoti ir (arba) neregistruoti „OnStar“, Jūsų Transporto priemonės suteikėjo arba kitų trečiųjų šalių prekių ženklai. Niekas Paslaugose neturi būti vertinama kaip numanomas, prieštara suponuojamas ar kitoks kokios nors licencijos ar teisės naudoti ar demonstruoti kokį nors Prekės ženklą ar jo variantą suteikimas, negavus rašytinio „OnStar“ arba kito jo savininko, leidimo. Jums griežtai draudžiama naudoti „OnStar“ arba Jūsų Transporto priemonės suteikėjo prekių ženklus.
 24. Eksporto atitiktis. Visame pasaulyje laikysitės visų Paslaugoms skirtų įstatymų ir kitų teisės aktų. Jums draudžiama naudotis, eksportuoti, pakartotinai eksportuoti, importuoti, parduoti ar perleisti kokį nors Paslaugų aspektą, išskyrus tai, kas leidžiama Jūsų šalyje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Jūs taip pat sutinkate, kad nesinaudosite Paslaugomis jokiais kitais teisės aktų draudžiamais tikslais, įskaitant naudojimą branduoliniams, raketiniams, cheminiams ar biologiniams ginklams kurti, projektuoti ir gaminti.
 25. Informacija ir atsiliepimai. Laikantis šių Vartotojo nuostatų Jums gali reikėti suteikti mums informaciją, kad galėtume teikti paslaugas. Mes taip pat norime Jūsų atsiliepimų apie Paslaugas. Bet kokia informacija ir medžiaga, kurią teikiate pagal šią Sutartį (Atsiliepimai), jei kitaip nenurodyta Privatumo pareiškime, „OnStar“ nelaikoma konfidencialiai ir „OnStar“ neturi prievolės laikyti tokią informaciją ar medžiagą konfidencialiai arba grąžinti ar sunaikinti kokius nors Atsiliepimus. Jūsų Atsiliepimai teikiami savanoriškai ir be apribojimų, o „OnStar“ gali laisvai naudoti, atkurti, keisti, platinti, rodyti, atlikti, transliuoti, sublicencijuoti ir atskleisti bet kokius Atsiliepimus bet kokiu būdu, bet kokiu pavidalu ar terpėje, dabar žinomais ar toliau plėtojamais, be jokių išreikštų ar numanomų įsipareigojimų Jums, niekaip Jums nepranešdama, neatlygindama ir nesusiedama su Jumis. „OnStar“ turi teisę bet nėra įpareigota stebėti visus Jūsų pateikiamus Atsiliepimus.
 26. Duomenų rinkimas ir privatumas. „OnStar“ renka, naudoja ir dalijasi informacija iš Jūsų ir apie Jus bei iš Jūsų ir apie Jūsų Prijungtąjį įrenginį ir Transporto priemonę ir iš jų. „OnStar“ privatumo pareiškime (Privatumo pareiškimas) aprašoma, ką „OnStar“ daro su ta informacija. Sutinkate su informacijos rinkimu, naudojimu ir dalijimusi, kaip aprašyta Privatumo pareiškime ir visose jo pataisose, kurios gali būti daromos taip pat, kaip keičiama ši Sutartis. Jeigu parduodate, išnuomojate arba atsisakote savo Transporto priemonės arba Prijungtojo įrenginio, tik Jūs atsakote už Transporto priemonėje arba Prijungtajame įrenginyje arba atitinkamoje Jūsų paskyroje esančios informacijos apie Jus pašalinimą.Bet kokių duomenų, kuriuos pateikiate Programėlėje, arba kuriuos Jūsų Prijungtasis įrenginys perduoda tiesiogiai Programėlei, rinkimą, apdorojimą ir laikymą reglamentuoja Programėlės teikėjo nuostatos ir privatumo pareiškimas. Prašome atidžiai perskaityti Programėlės teikėjo nuostatas ir privatumo pareiškimą. Jūsų bus paprašyta su jais sutikti prieš įdiegiant Programėlę. „OnStar“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių Programėlės teikėjo naudojimąsi Jūsų duomenimis. Jeigu į Programėlę įvedate kito asmens duomenis, pvz., telefono numerį, prieš tai turite gauti to asmens sutikimą. Jeigu Jums aktyvintos „OnStar“ Paslaugos, atkreipkite dėmesį, kad Privatumo mygtukas gali nepaslėpti Jūsų vietos Programėlėms. Jeigu parduodate, perleidžiate arba atsisakote savo Prijungtojo įrenginio, tik Jūs atsakote už savo „AppShop“ paskyros ir visų Programėlių, kuriose naudojami Jūsų asmens duomenys, pašalinimą.
 27. Jokių „OnStar“ arba Transporto priemonės suteikėjo garantijų.
  1. „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas nesuteikia jokių įsipareigojimų, sąlygų ar garantijų dėl Paslaugų. Paslaugos teikiamos „tokios, kokios yra“ ir „kai prieinamos“, įskaitant visus jose galimus gedimus ir klaidas.
  2. Galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas negarantuoja Paslaugų veikimo, funkcionalumo ar prieinamumo ar kokio nors „OnStar“ arba Transporto priemonės suteikėjo veikimo ar procedūrų siejant su Paslaugomis arba šia Sutartimi. Galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas negarantuoja, kad Paslaugos egzistuos kokį nors laikotarpį ir kad būsimas paslaugų Veikimas bus suderinamas su esamu veikimu ar programomis.
  3. Galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas negarantuoja ir nesuteikia sąlygų ar įsipareigojimų dėl kokių nors Paslaugose esančių duomenų ar bet kokios rūšies medžiagos tinkamumo, prieinamumo, tikslumo, patikimumo, išsamumo ar savalaikiškumo kokiam nors tikslui. „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas neįsipareigoja, kad Paslaugos nebus prarastos, pertrauktos, sugadintos, užpultos, neturės virusų, nebus trukdomos, į jas nebus įsibrauta ar kitaip sutrikdytas jų saugumas, ir „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas neprisiima jokios su tuo susijusios atsakomybės. „OnStar“ ir Jūsų Transporto paslaugų teikėjas negarantuoja Paslaugų prieinamumo ir to, kad jos veiks be pertrūkių ir klaidų.
  4. Galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas nėra atsakingi už jokias triktis, kurias sukelia serverio klaidos, klaidingai nukreipti persiuntimai, interneto ryšio triktys, duomenų perdavimo pertrūkiai ar triktys, bet kokie kompiuteriniai virusai, trečiųjų šalių veiksmai ar neveikimas, dėl kurių pakenkiama tinklui arba sutrikdoma belaidžio ryšio paslauga, už žalą ar sveikatos sutrikdymą, sukeltus dėl negalėjimo arba uždelsimo prisiskambinti kokiam nors subjektui, įskaitant skubios pagalbos tarnybą, ar už kitą žmogaus sukeltą ar techninio pobūdžio techninį defektą.
  5. „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjas negarantuoja, kad Paslaugos tinkamai veiks Jūsų įrangoje ir tik Jūs būsite atsakingi už bet kokį savo įrangos taisymą ar kitus nuostolius, kuriuos iš tiesų arba tariamai sukėlė Paslaugos.
  6. Kai kuriose jurisdikcijose ribojama arba draudžiama atsisakyti numanomų ar kitokių garantijų, tad kai kurie atsisakymai gali būti netaikomi tuo mastu, kuriuo tokios jurisdikcijos teisės galioja šiai Sutarčiai, o tokiu atveju „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjo garantijos būtų apribotos teisės aktais leidžiamu mastu.
  7. Atsakomybės apribojimas. Bet kokia „OnStar“ ir Jūsų Transporto priemonės suteikėjo atsakomybė už žalą ar prarastas išlaidas dėl bet kokios priežasties, neatsižvelgiant į jų teisinį pagrindą, galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu apsiriboja šio tipo sutarčiai būdingos numatomos žalos dėl sutarties įsipareigojimų pažeidimo suma.Jokie šiame skyriuje ar kitose šios Sutarties nuostatose numatyti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai atsakomybei už įstatyminių nuostatų pažeidimą ar bet kokiai atsakomybei, kurios negalima apriboti pagal galiojančius teisės aktus, pirmiausia atsakomybei už asmens sveikatos sutrikdymą arba mirtį dėl neapdairumo, apgaulės ar tyčinio aplaidumo. Sutinkate, kad nauda, kurią gaunate pagal šią Sutartį, iš dalies kompensuoja šioje Sutartyje numatytą atsakomybės apribojimą. „OnStar“ niekaip nebus atsakinga už su Trečiųjų šalių paslaugomis susijusius dalykus, įskaitant Jūsų Transporto priemonės suteikėjo siūlomas paslaugas. Esate įpareigoti imtis visų pagrįstų priemonių žalai sušvelninti, išvengti ir sumažinti.
 28. Bendrosios nuostatos.
  1. Perleidimas. Jūs negalite perleisti šios Sutarties (ar kurios nors jos dalies) be rašytinio „OnStar“ sutikimo ir bet koks bandymas perleisti be rašytinio „OnStar“ sutikimo yra niekinis ir negaliojantis. „OnStar“ gali perleisti šią Sutartį Jums pranešdama arba ne.
  2. Santykiai. Jokios šios Sutarties nuostatos nebus vertinamos kaip darančios Jus arba „OnStar“ partneriais, bendra įmone, vienas kito įgaliotojais, atstovais ar darbuotojais. Nė viena šalis neturi jokių išreikštų ar numanomų teisių, galių ar įgaliojimų saistyti viena kitą.
  3. Draudimo nesuteikimas. Mes nesame draudimo bendrovė ir nerekomenduojame bei neremiame jokios draudimo bendrovės. Jūs atsakote už savo Transporto priemonės draudimą. Paslauga nesuteikia Jūsų Transporto priemonei draudimo ir tai nėra draudimo produktas. Paslaugos teikiamos patogumui. Įmokos, kurias mokate už bet kurias Paslaugas, nėra susijusios su Jūsų Transporto priemonės ar kokios nors joje esančios nuosavybės verte arba kokio nors Jūsų patirto sveikatos sutrikdymo arba žalos kaštais. Turėtumėte įsigyti ir turėti atitinkamą savo Transporto priemonės ir bet kokios su ja susijusios rizikos draudimą.
  4. Pranešimai. Visi pranešimai, prašymai, sutikimai, patvirtinimai ir kiti keitimaisi informacija, reikalaujami arba leidžiami Jums pagal šią Sutartį, turi būti rašytiniai ir laikomi perduotais, jeigu yra adresuojami ir pristatomi Svetainėje nurodytais klientų aptarnavimo kontaktų adresais. „OnStar“ gali pakeisti savo pranešimams skirtą adresą apie tai pranešdama Jums. Mes galime teikti pranešimus įvairiais kanalais, įskaitant žinučių skelbimą Svetainėje, el. laiškų siuntimą Jums, susisiekimą su Jumis per savo konsultantus arba naudodamiesi tinkamomis sistemomis, esančiomis Jūsų Transporto priemonėje arba Prijungtajame įrenginyje. Jūs sutinkate gauti tokius pranešimus ir su tuo, kad bet kokie tokie „OnStar“ Jums siunčiami pranešimai turi būti teisiškai galiojantys. Jūs sutinkate, kad bet kokie mūsų el. paštu arba paprastu paštu siunčiami pranešimai atitinka bet kokį reikalavimą pranešimus siųsti raštu. Jeigu nesutinkate, nesutikite su šia Sutartimi. Jūs galite turėti teisę atsiimti savo sutikimą gauti tam tikrus elektroninius pranešimus ir, kai reikalaujama teisės aktais, paprašius mes suteiksime Jums popierines visų dokumentų ir įrašų kopijas. Tai galite padaryti kreipdamiesi į mus telefono numeriu arba el. pašto adresu, nurodytais šių Vartotojo nuostatų gale esančiame skyriuje „Klausimai“. Jeigu atsiimate savo sutikimą, mes pasiliekame teisę nutraukti šią Sutartį. Norėdami gauti arba prieiti prie mūsų el. paštu siunčiamų pranešimų Jūs privalote turėti interneto prieigą ir kompiuterį arba įrenginį su suderinama interneto naršykle. Jums taip pat reikės programinės įrangos, kurioje galėtumėte matyti PDF formato dokumentus. Kad pasiliktų mūsų Jums siunčiami pranešimai, Jūsų įrenginys ar kompiuteris turi turėti galimybę atsisiųsti ir įrašyti elektroninius dokumentus, įskaitant PDF failus. Sutikdami su šiomis nuostatomis patvirtinate, kad galite priimti, prieiti ir išlaikyti mūsų galimus siųsti pranešimus. Savo pranešimams skirtą el. pašto adresą galite bet kada pakeisti, kreipdamiesi į mus telefono numeriu arba el. pašto adresu, nurodytais šių Vartotojo nuostatų gale esančiame skyriuje „Klausimai“.
  5. Atskiriamumas. Jeigu kuri nors šios Sutarties ar bet kurio į ją nuorodos būdu įtraukto dokumento nuostata kompetentingos jurisdikcijos teismo paskelbiama prieštaraujančia teisės aktams, ta nuostata atskiriama nuo šios Sutarties, o likusių jų nuostatų galiojimui arba jų taikymui ne tiems asmenims ar aplinkybėms, kurių atžvilgiu ji negalioja ar yra neįgyvendinama, tai neturi poveikio. Kiekviena šios Sutarties nuostata turi galioti ir būti įgyvendinama teisės aktais leidžiamu mastu, jeigu nėra jais draudžiama.
  6. Teisių atsisakymas. Nėra atsisakoma jokios šios Sutarties nuostatos ar sąlygos ir už jokį pažeidimą nėra atleidžiama, nebent toks atsisakymas ar sutikimas pateikiamas raštu ir pasirašomas atsisakančiosios ar sutinkančiosios šalies. Joks jokios šalies išreikštas ar numanomas sutikimas ar teisių atsisakymas dėl kitos šalies pažeidimo nesudaro sutikimo su kokiu nors kitu ar vėlesniu pažeidimu, teisių atsisakymo ar pasiteisinimo dėl tokio pažeidimo.
  7. Nuorodos. Antraštės. Pavyzdžiai. Šioje Sutartyje straipsnių ir skyrių antraštės skirtos tik tam, kad būtų patogiau surasti ir aiškinant šią Sutartį į jas nebus atsižvelgiama. Šioje Sutartyje pateikti pavyzdžiai, prieš kuriuos gali būti žodžiai „įskaitant“, „pavyzdžiui“, „pvz.“ ar panašus tekstas, yra tik iliustracinio pobūdžio ir nėra išsamūs.
  8. Reglamentuojanti teisė. Jeigu esate vartotojas, ši Sutartis ir visi nesutartiniai su ja susiję įsipareigojimai turi būti aiškinami ir reglamentuojami pagal Jūsų gyvenamos šalies teisės aktus. Jeigu nesate vartotojas, ši Sutartis ir visi nesutartiniai su ja susiję įsipareigojimai turi būti aiškinami ir reglamentuojami pagal Anglijos teisės aktus.
  9. Visa Sutartis. Ši Sutartis, įskaitant papildomas joje nurodytas nuostatas ir taisykles, sudaro visą šalių tarpusavio susitarimą dėl jos dalyko ir nėra jokių kitų šalių įsipareigojimų, susitarimų ar sutarčių šiais klausimais. Šią Sutartį galite pakeisti tik tam raštu pritarus „OnStar“. Jeigu šioje Sutartyje nenumatyta kitaip, kilus šių Vartotojo nuostatų ir kitų nuostatų, taisyklių ar kitos čia nurodytos medžiagos prieštarai, pirmenybė teikiama šioms Vartotojo nuostatoms.
  10. Klausimai. Paslaugas teikia „OnStar“. Jeigu turite kokių nors klausimų, pastabų ar nusiskundimų dėl šios Sutarties ar Paslaugų, nesivaržydami kreipkitės į mus bet kuriuo metu paspausdami mėlyną „OnStar“ mygtuką savo Transporto priemonėje, kurioje įrengta „OnStar“ įranga, skambinkite mums Svetainėje Jūsų šaliai nurodytu telefonu, rašykite mums el. laiškus adresu onstar.europe@onstar.com arba kitais Svetainėje nurodytais būdais.

Vartotojo nuostatų priedas

Standartinė galutinio vartotojo licencija Programėlėms

Ši standartinė galutinio vartotojo licencija (Licencija) galioja kiekvienai Programėlei, prie kurios prieinate arba naudojate savo Transporto priemonėje arba Prijungtajame įrenginyje. Jei šioje Licencijoje didžiosiomis raidėmis rašomi terminai neapibrėžti, tuomet jie yra apibrėžti Vartotojo nuostatose. Jeigu Programėlę pateikė „OnStar“, nuorodos į „Teikėją“ šioje licencijoje reiškia „OnStar“. Jeigu Programėlę pateikė trečioji šalis, kaip Jums nurodoma prieinant prie Programėlės, tuomet nuorodos į „Teikėją“ šioje licencijoje reiškia tą trečiąją šalį, nurodytą Jums atsiuntimo metu. Teikėjas gali Jums pateikti papildomų nuostatų, kai prieinate arba naudojatės Programėle. Tokiu atveju tos papildomos nuostatos galioja vietoje šios Licencijos nuostatų ir ši Licencija nebetaikoma Jūsų prieigai ir naudojimuisi Programėle. Jeigu nesutinkate su šia Licencija, privalote išdiegti ir Nesinaudoti programėlėmis.
 1. Licencija. Teikėjas yra visų teisių, nuosavybės ir turtinių teisių į Programėlę, įskaitant, be apribojimų, bet kokį turinį, grafiką, garso ir vaizdo failus, procesus ir kodus, taip pat visų intelektinės nuosavybės teisių į Programėlę savininkas arba licencijos turėtojas. Jums laikantis šios Licencijos Teikėjas suteikia Jums ribotą, asmeninę, nekomercinę (nebent būtų leista naudoti Parko Transporto priemonėje), neperleidžiamąją, nesublicencijuojamąją, atšaukiamąją, neišskirtinę licenciją įdiegti ir naudoti Programėlę tik objekto kodo pavidalu pagal numatytą paskirtį, kaip aprašyta šioje Licencijoje ir Programėlėje, Jūsų Prijungtajame įrenginyje Licencijos galiojimo terminu (apibrėžtu tolesniame 6skyriuje). Jūs sutinkate laikytis šios Licencijos įdiegdami ir naudodami Programėlę. Programėlė yra licencijuojama, bet ne parduodama Jums.
 2. Teikėjo naujiniai, pakeitimai ir pašalinimai. Kartais Teikėjas arba „OnStar“ gali nuotoliniu būdu atnaujinti, naujovinti, modifikuoti arba pašalinti Programėlę dėl tam tikrų priežasčių, įskaitant, be apribojimų, Programėlės arba sistemos funkcionalumui ar stabilumui pagerinti arba galimiems saugos ar saugumo nesklandumams pašalinti. Jūs sutinkate, kad Teikėjas arba „OnStar“ gali bet kada automatiškai atnaujinti, tobulinti, modifikuoti, pašalinti arba nustoti palaikyti Programėlę, arba nurodyti automatiškai pašalinti Programėlę iš Jūsų Prijungtojo įrenginio sinchronizuojantis su Jūsų paskyra. Jeigu Programėlė atnaujinama, tobulinama ar modifikuojama, siekiant pagerinti arba pataisyti ypatybes ar funkcijas, tuomet ši Licencija galioja tiems naujiniams, tobulinimams ir pakeitimams kartu su kitomis nuostatomis, kurios pateikiamos Jums siejant su atnaujinimu, tobulinimu arba modifikavimu. Nei Teikėjas, nei „OnStar“ neturi jokių įsipareigojimų teikti kuriam nors klientui paramą Programėlei arba jos paslaugų naudojimui.
 3. Programėlių poveikis Prijungtiesiems įrenginiams. Jūs suprantate, kad Programėlės (-ių) atsisiuntimas, veikimas ir (arba) naudojimasis jomis gali: i) turėti nenumatytą arba neigiamą poveikį Prijungtajam įrenginiui, bet kuriai sistemai ar programinei įrangai, veikiančioms Prijungtajame įrenginyje arba su juo, ir (arba) vienai ar daugiau kitų Programėlių, ii) modifikuoti arba pakeisti Prijungtąjį įrenginį, bet kurią sistemą ar programinę įrangą, veikiančias Prijungtajame įrenginyje arba su juo, vieną ar daugiau kitų Programėlių ir (arba) vieno ar daugiau jų funkcionalumui ir (arba) iii) padaryti visą ar dalį Prijungtojo įrenginio, bet kurios sistemos ar programinės įrangos, veikiančių Prijungtajame įrenginyje arba su juo, ir (arba) vieną ar daugiau kitų Programėlių neprieinamus arba netinkamus naudoti. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Programėlių atsiuntimas, veikimas ir naudojimas yra Jūsų pačių rizika bei atsakomybė ir kad Teikėjas neturi įsipareigojimo teikti klientui palaikymo dėl Programėlės arba dėl bet kokio poveikio, kurį ji gali turėti Prijungtajam įrenginiui, bet kuriai sistemai ar programinei įrangai, veikiančioms Prijungtajame įrenginyje arba su juo, ir (arba) vienai ar daugiau kitų Programėlių.
 4. Apgrąžos inžinerijos nebuvimas, pakartotinio platinimo ir saugumo apėjimo draudimas. Jūs sutinkate netaikyti apgrąžos inžinerijos, neskaidyti, nenaudoti kompiliuotai, dekompiliuoti, keisti paskirtį, platinti, perparduoti arba modifikuoti Programėlės. Programėlę galite kopijuoti tik norėdami perkelti ją į savo Prijungtąjį įrenginį ir naudotis Programėle Prijungtajame įrenginyje. Jums draudžiama platinti Programėlę kitiems žmonėms, kurie naudojasi ne Jūsų Prijungtuoju įrenginiu arba Transporto priemone. Jūs sutinkate laikytis ir nevengti jokių saugumo priemonių arba prieigos kontrolės technologijų, įterptų į Programėlę arba pateikiamų kartu su ja.
 5. Atvirasis kodas. Jeigu programėlėje yra kokios nors Atvirojo kodo programinės įrangos, Jūsų teisės ir atsakomybė jos atžvilgiu yra reglamentuojama taikant Atvirojo kodo licencijos nuostatas. Atvirojo kodo programinė įranga – tai programinė įranga, pateikiama kitiems pagal Atvirojo kodo licenciją; Atvirojo kodo licencija – tai programinės įrangos licencija, kurioje yra šios ir kitos nuostatos: a) leidimas kitiems platinti arba pakartotinai platinti programinę įrangą, tiek nemokamai, tiek parduoti, nemokant autorinio atlyginimo arba mokesčio, ir taip platinant ar pakartotinai platinant leidžiama įtraukti pirminį kodą arba kompiliuotą kodą; b) leidžiama atlikti programinės įrangos modifikacijas, kompiliacijas ir išvestinius darbus ir platinti juos tomis pačiomis sąlygomis kaip ir pirminę programinę įrangą; arba c) susiejamos su programine įranga ir taikomos visiems asmenims, subjektams, grupėms, organizacijoms ir institucijoms (Gavėjams), kuriems programinė įranga platinama ir (arba) kurie pakartotinai ją platina, Gavėjų nebereikalaujant įforminti ar kitaip įgyti papildomos licencijos.
 6. Galiojimo laikotarpis. Licencija galioja tol, kol jos galiojimą nutraukiate Jūs ar Teikėjas arba nustojate naudotis Programėle (Galiojimo laikotarpis). Licencijos galiojimą galite bet kada nutraukti išdiegdami Programėlę. Ši Licencija automatiškai nustoja galioti bet kada Jums pažeidus bet kurią jos nuostatą ir tokiu atveju turite visiškai nustoti naudotis Programėle.
 7. Paslaugos ir Svetainės nuostatų galiojimas. Jeigu naudojatės Programėle, kad prieitumėte arba naudotumėtės bet kuria paslauga, Jūs sutinkate laikytis taikomų paslaugos nuostatų ir garantuojate, kad tai darysite. Jeigu naudojatės Programėle, kad prieitumėte arba naudotumėtės bet kuria svetaine, Jūs sutinkate laikytis taikomų svetainės nuostatų ir garantuojate, kad tai darysite.
 8. Duomenų rinkimas, naudojimas ir atsarginė kopija. Tuo mastu, kokiu „OnStar“ yra Teikėjas, „OnStar“ gali rinkti ir laikyti informaciją apie Jus, Jūsų Transporto priemonę arba Prijungtąjį įrenginį Jums naudojantis Prijungtuoju įrenginiu ir Programėle. Bet kokiai „OnStar“ renkamai informacijai galioja ir ją reglamentuoja Privatumo pareiškimas, įtrauktas į Programėlę ir joje paskelbtas.Kai naudojatės Teikėjo (ne „OnStar“) suteikta Programėle, Teikėjas taip pat gali rinkti, laikyti ir apdoroti informaciją (įskaitant dalijimąsi su mumis) apie Jus, kaip aprašyta to Teikėjo privatumo taisyklėse. Mes rekomenduojame Jums atidžiai perskaityti to Teikėjo privatumo taisykles prieš prieinant ar naudojantis Programėle. Tik Jūs atsakote už bet kokių duomenų, kuriuos naudojate su Programėle, atsarginį kopijavimą arba archyvavimą tiek, kiek turite tam teisę. Teikėjas nėra niekaip atsakingas už jokių duomenų, kuriuos Jūs naudojate su Programėle palaikymą, archyvavimą arba teikimą ir nėra atsakingas už jokį prieigos prie tokių duomenų ar galimybės jais naudotis netekimą.
 9. Teikėjo teikiamas turinys. Programėlė gali pateikti Jums turinį, kuris yra Teikėjo ar kitų, kurie suteikia Teikėjui leidimą juos teikti Jums, nuosavybė. Šis turinys teikiamas tik naudotis Programėle Prijungtajame įrenginyje ir Jums nesuteikiama jokia teisė ir Jūs sutinkate nekopijuoti, neplatinti, nemodifikuoti, neatlikti, netransliuoti, nerodyti, neperduoti, nenaudoti pakartotinai, neskelbti pakartotinai, nenaudoti ir nepretenduoti į jokias teises į Teikėjo teikiamą turinį. Jūs taip pat sutinkate, kad nesinaudosite Teikėjo arba per Programėlę teikiamu turiniu, kad pažeistumėte kokius nors teisės aktus ar priekabiautumėte prie kokio nors asmens, grupės ar bendrovės. Jeigu Programėlė pateikia Jums nuorodą į kokios nors trečiosios šalies svetainę arba paslaugą, Jums nesuteikiama jokia teisė ir Jūs sutinkate nekopijuoti, neplatinti, nemodifikuoti, neatlikti, netransliuoti, nerodyti, neperduoti, nenaudoti pakartotinai, neskelbti pakartotinai, nenaudoti ir nepretenduoti į jokias teises į trečiosios šalies svetainės ar paslaugos teikiamą turinį, nebent turite tos trečiosios šalies teisėtą leidimą. Jūs taip pat sutinkate, kad nesinaudosite trečiosios šalies svetainės ar paslaugos teikiamu turiniu, kad pažeistumėte kokius nors teisės aktus ar priekabiautumėte prie kokio nors asmens, grupės ar bendrovės.
 10. Jūsų perdavimai ir naudojimasis. Jūs sutinkate nesinaudoti Programėle perduoti ar siųsti kokią nors informaciją ar duomenis, kurių perduoti ar siųsti neturite teisės. Jūs taip pat sutinkate nesinaudoti Programėle perduoti ar siųsti kokią nors informaciją ar duomenis kokiu nors neteisėtu tikslu ar priekabiauti prie kokio nors asmens, grupės ar bendrovės.
 11. Atsakomybės dėl duomenų atsisakymo. Programėlėje gali būti naudojami įvairių tipų duomenys funkcijoms Jums teikti. Jūs pripažįstate, kad teikiami duomenys gali būti netikslūs ir kad naudojatės duomenimis tik savo rizika. Duomenys, kurie gali būti nepatikimi (neapsiribojant): padėties (t.y. buvimo vietos) iš Transporto priemonės, Jūsų Prijungtojo įrenginio ar kitaip gauti duomenys, iš svetainės ar trečiosios šalies paslaugų teikėjos gauti duomenys ir iš Transporto priemonėje įrengtų sistemų gauti duomenys.
 12. Trečiųjų šalių svetainių teikiamas turinys. Jūs suprantate, kad, naudodamiesi Programėle, galite susidurti su medžiaga, kurią laikysite įžeidžiančia, vulgaria arba nepadoria. Jūs taip pat suprantate, kad jeigu naudositės Programėle, kad prieitumėte prie paslaugų arba svetainių, galite neturėti galimybės kontroliuoti paieškos rezultatų, tarp kurių gali būti grąžinamųjų nuorodų arba elementariųjų kreipčių, kurias laikysite įžeidžiančiomis, vulgariomis arba nepadoriomis. Programėle naudojatės savo rizika ir nei Teikėjas, nei „OnStar“ neturės jokios atsakomybės už turinį, kurį Jūs ar kiti galite laikyti įžeidžiančiu ar kitaip nepriimtinu. „OnStar“ neatsako už turinio išnagrinėjimą ar įvertinimą arba tikslumą, negarantuoja, nepatvirtina ir neatsako už jokią trečiųjų šalių medžiagą, paslaugas ar svetaines.
 13. Visų su Programėlės veikimu susijusių teisės aktų laikymasis. Jūs pripažįstate, kad Programėlė (jeigu nėra įdiegta Transporto priemonės arba Prijungtojo įrenginio gamintojo) nėra Jūsų Transporto priemonės arba Prijungtojo įrenginio dalis, suteikta Jums įsigyjant arba išsinuomojant Transporto priemonę arba Prijungtąjį įrenginį. Jeigu manote, kad Programėlė veikia netinkamai, turite pasinaudoti savo paskyros funkcijomis, kad pašalintumėte Programėlę iš savo Prijungtojo įrenginio. Jūs sutinkate ir garantuojate, kad laikysitės visų teisės aktų (įskaitant eismo taisykles ir naudojimąsi Jūsų Transporto priemone bei paslaugomis reglamentuojančias normas) ir nesinaudosite Programėle jokiais tuos teisės aktus ir taisykles pažeidžiančiais būdais.
 14. Funkcijų ir tinklų veikimo negarantavimas. Kai paslaugos teikiamos tinklais, esate atsakingi už sutarties su paslaugų teikėju dėl tinklo ryšio sudarymą savo sąskaita. Kai paslaugos teikiamos tinklais, Teikėjas negali pažadėti, kad Jūsų ryšio neperims kiti ir kad ryšys su svetainėmis ir paslaugomis per tinklus Jums bus prieinamas, nepertraukiamas ir be klaidų. Jūs sutinkate, kad tiek Teikėjas, tiek „OnStar“ nebus atsakingi už jokią žalą dėl privatumo netekimo bendraujant per tokius tinklus ir už jokį ryšio praradimą, klaidą ar kitos per tinklus teikiamos funkcijos sutrikimą.
 15. Veikimas ne visais Transporto priemonės režimais. Programėlė gali turėti ypatybių ir funkcijų, kurios neprieinamos valdant Jūsų Transporto priemonę.
 16. Jokių garantijų. Teikėjas nesuteikia jokio užtikrinimo, garantijos ar sąlygų dėl produkto ar kokios nors paslaugos arba informacijos, kurias Jums teikia teikėjas ar produktas. Produktas, bet kokia paslauga ir bet kokia informacija, kurią teikėjas arba produktas pateikia Jums, yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kai prieinami“, įskaitant visas juose galimas triktis ir klaidas.Teikėjas negarantuoja, kad produktas toliau veiks ir bus prieinamas kokį nors laikotarpį ir negarantuoja, kad jo veikimas ateityje bus suderinamas su dabartiniu veikimu ar programomis. Teikėjas negarantuoja, kad naudojimasis produktu bus nepertraukiamas ar be klaidų ir kad produkto defektai bus pašalinti. Teikėjas nesuteikia jokios garantijos, sąlygos ar užtikrinimo, kad produktas tinkamai veiks Jūsų Prijungtajame įrenginyje ir tik Jūs busite atsakingi už bet kokį savo įrangos taisymą ar kitus nuostolius, kuriuos iš tiesų arba tariamai sukėlė produktas. Teikėjas nesuteikia jokios garantijos, sąlygos ar užtikrinimo dėl kokių nors produktui ar Jums per produktą teikiamų duomenų tikslumo, ar tai būtų buvimo vietos ar kiti produktui ar per produktą teikiami duomenys. Jeigu teikėjas yra trečioji šalis, tuomet Jūs suprantate, kad produktą teikia trečioji šalis teikėja ir „OnStar“ nesuteikia jokios garantijos (nei paminėtos šiame skyriuje, nei kitokios) dėl produkto, kokios nors paslaugos ar informacijos, kuriuos teikia tokia trečioji šalis Teikėja arba kurie teikiami per ją. Kai kuriose jurisdikcijose ribojama arba draudžiama atsisakyti numanomų ar kitokių garantijų, tad kai kurie atsisakymai gali būti netaikomi tuo mastu, kuriuo galioja tokios jurisdikcijos teisės, o tokiu atveju „OnStar“ garantijos būtų apribotos teisės aktais leidžiamu mastu.
 17. Žalos neįtraukimas ir atsakomybės apribojimas. Bet kokia „OnStar“ atsakomybė už žalą ar prarastas išlaidas dėl bet kokios priežasties, neatsižvelgiant į jų teisinį pagrindą, galiojančiais teisės aktais leidžiamu mastu apsiriboja šio tipo sutarčiai būdingos numatomos žalos dėl sutarties įsipareigojimų pažeidimo suma.Jokie šiame skyriuje ar kitose šios Sutarties nuostatose numatyti atsakomybės apribojimai netaikomi jokiai atsakomybei už įstatyminių nuostatų pažeidimą ar bet kokiai atsakomybei, kurios negalima apriboti pagal galiojančius teisės aktus, pirmiausia atsakomybei už asmens sveikatos sutrikdymą arba mirtį dėl neapdairumo, apgaulės ar tyčinio aplaidumo. Sutinkate, kad nauda, kurią gaunate pagal šią Sutartį, iš dalies kompensuoja šioje Sutartyje numatytą atsakomybės apribojimą. Esate įpareigoti imtis visų pagrįstų priemonių žalai sušvelninti, išvengti ir sumažinti.
 18. Laidavimas. Jūs laiduosite ir ginsite Teikėją nuo bet kokios ir visos atsakomybės, žalos ir išlaidų (įskaitant teisines išlaidas), kuriuos jis patiria dėl bet kurios trečiosios šalies pretenzijos tuo mastu, kuriuo juos sukelia Jūsų padarytas šios Licencijos pažeidimas ar bet koks kitas neapdairumas ar tyčinis aplaidumas.
 19. Galiojanti teisė. Teisės aktais leidžiamu mastu (jeigu nėra jais draudžiama) Jeigu esate vartotojas, ši Sutartis ir visi nesutartiniai su ja susiję įsipareigojimai turi būti aiškinami ir reglamentuojami pagal Jūsų gyvenamos šalies teisės aktus. Jeigu nesate vartotojas, ši Sutartis ir visi nesutartiniai su ja susiję įsipareigojimai turi būti aiškinami ir reglamentuojami pagal Anglijos teisės aktus, išskyrus bet kokias šios Sutarties teisinės kolizijos nuostatas, dėl kurių reikėtų taikyti kitą teisę. Šiai Sutarčiai negalioja Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių; jos taikymo aiškiai atsisakoma.
 20. Eksporto atitiktis. Visame pasaulyje laikysitės visų Programėlei skirtų įstatymų ir kitų teisės aktų. Jums draudžiama naudotis, eksportuoti, pakartotinai eksportuoti, importuoti, parduoti ar perleisti Programėlę, išskyrus tai, kas leidžiama Jūsų šalyje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais. Jūs taip pat sutinkate, kad nesinaudosite Programėle jokiais kitais teisės aktų draudžiamais tikslais, įskaitant, be apribojimų, naudojimą branduoliniams, raketiniams, cheminiams ar biologiniams ginklams kurti, projektuoti ir gaminti.
 21. Pranešimai. Teikėjas gali teikti Jums pranešimus dėl Programėlės, įskaitant šios Licencijos pokyčius, el. paštu Jūsų su „OnStar“ paskyra susijusiu adresu (jeigu yra), įprastu paštu arba skelbimais, pateikiamais per Programėles ar programų paslaugas Jūsų Transporto priemonėje arba Prijungtajame įrenginyje.
 22. Kitos nuostatos. Jums draudžiama priskirti šią Licenciją be Teikėjo leidimo. Jūs, Teikėjas ir „OnStar“ yra nepriklausomos sutarties šalys. Jeigu Programėlę Jums suteikė trečioji šalies Teikėja, Jūs sutinkate, kad „OnStar“ ir jos patronuojamosios bendrovės yra Licencijos trečiosios šalies naudos gavėjos, tad „OnStar“ arba jos patronuojamosios bendrovės gali taikyti šią Licenciją prieš Jus, net jeigu nėra Programėlės Teikėjos, su sąlyga, kad jeigu trečiųjų šalių naudos gavėjų doktrina dėl kokios nors priežasties negalioja, šalys pripažįsta ir susitaria, kad, nors „OnStar“ nėra šios Licencijos šalis ir neturi pagal ją įsipareigojimų, Teikėjas yra „OnStar“ patikėtinis ribotu tikslu būti „OnStar“ patikėtiniu dėl įsipareigojimų „OnStar“ naudai. Taigi, šalys susitaria, kad „OnStar“ gali pasinaudoti tokiomis teisėmis ir susitarimais savo nuožiūra (neprivalėdama įtraukti Teikėją kai šalį kokiuose nors naudojimosi šiomis teisėmis procedūrose). Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata yra negaliojanti arba neįgyvendinama, ji atskiriama nuo šios Sutarties ir likęs susitarimas lieka visiškai galioti. Bet kokios šios Licencijos nuostatos gali būti atsisakoma tik raštu patvirtinus atsisakančiajai šaliai. Ši Licencija ir likusi šios Sutarties dalis sudaro visą šalių tarpusavio susitarimą dėl jos dalyko ir nėra jokių kitų šalių įsipareigojimų, susitarimų ar sutarčių šiais klausimais. Šią Licenciją galite pakeisti tik tam raštu pritarus Teikėjui. Teikėjas gali keisti šią Licenciją pranešdamas Jums, o jeigu nesutinkate su kokiu nors pakeitimu, privalote nustoti naudotis Programėle. Jeigu toliau naudojatės Programėle, laikoma, kad sutinkate su tokiais pakeitimais.

Svarbi Naujiena
Apie „OnStar“
Paslaugas

2017 m. rugpjūčio mėn. korporacija „Groupe PSA“ įsigijo automobilių markes „Opel“ ir „Vauxhall“, kurios anksčiau priklausė korporacijai „General Motors“. Bendrovė „OnStar Europe Limited“ į šį sandorį įtraukta nebuvo, ji ir toliau priklauso „General Motors“.

Dėl šio nuosavybės pasikeitimo „OnStar“ ir „Wi-Fi“ paslaugos, veikiančios naudojantis „OnStar“ ryšiu (jei jūsų šalyje tai teikiama), „Opel“ ir „Vauxhall“ automobiliuose nuo 2020 m. gruodžio 31 d. nebebus pasiekiamos.