Lietošanas
noteikumi

Lietotāja Noteikumi savienoto transportlīdzekļu pakalpojumiem [v.1  2017]

Šie Lietotāja Noteikumi ir spēkā starp Jums un OnStar Europe Limited un tā filiālēm (“OnStar” vai “mums” vai “mēs”). Tie attiecas uz to, kā Jūs lietojat pakalpojumus, ko mēs Jums laiku pa laikam piedāvājam, kā tas tālāk aprakstīts 4. sadaļā un Tīmekļa Vietnē, un izslēdz pakalpojumus, kurus sniedz trešo personu tīmekļa pakalpojumu nodrošinātāji, Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāji un citus trešo personu pakalpojumus (turpmāk “Pakalpojumi”). Ar lielo sākumburtu rakstītie termini ir definēti tālāk 3. sadaļā. Tiklīdz Jūs piekļūstat Pakalpojumiem, Jūs piekrītat, ka Jums nebūs tiesību atteikties no tiem četrpadsmit (14) dienas pēc Līguma noslēgšanas.

Kopsavilkums

Ja Jūs piekrītat šiem Lietotāja Noteikumiem mūsu pieteikšanās procesa laikā vai ja Jūs piekļūstat Pakalpojumiem, vai tos lietojat, Jūs piekrītat turpmākajam:
 • Jūs lietosiet Pakalpojumus tikai tad, kad to var droši darīt, un Jūs lietosiet tos tikai atbilstoši likumam un šim Līgumam;
 • ja cita persona lieto Pakalpojumus, izmantojot Jūsu kontu, Savienoto Ierīci vai Transportlīdzekli, Jums jānodrošina, lai viņi lietotu Pakalpojumus tikai tad, kad to darīt ir droši, un atbilstoši likumam un šim Līgumam;
 • ja iespējams, Lietotnes, reāllaika kartēšanu un citus pakalpojumus (ieskaitot viesnīcas pasūtīšanu un autostāvvietu pakalpojumus, ja tie pieejami) sniedz trešās personas, nevis OnStar, ja vien tas nav skaidri norādīts citā Ja Jūs instalējat vai lietojat trešo personu Lietotnes un pakalpojumus, ir spēkā trešās personas noteikumi un nosacījumi (ieskaitot godīgas lietošanas politikas) un privātuma politika. OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Piegādātājs nenes atbildību par trešās puses Lietotnēm un pakalpojumiem. Lietotne, kartēšanas un navigācijas funkcijas var tikt mainītas un var tikt pārtrauktas daļēji vai pilnīgi jebkurā laikā;
 • OnStar savienoto automobiļu pakalpojumi nav pieejami visās valstīs; sīkāk skatiet Tīmekļa vietnē;
 • lai lietotu Wi-Fi HotSpot Jūsu Transportlīdzeklī, Jums ir jānopērk datu pakotne no norādītas trešās personas – Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāja un Jums ir jābūt aktīvam OnStar Pakalpojumu abonementam. Datu pakotnes nav pieejamas visās valstī Lai iespējotu šo funkcionalitāti Jūsu Transportlīdzeklī (ja pieejama), Jums jāpiekrīt Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāja noteikumiem un nosacījumiem. Lai uzzinātu sīkāk, sazinieties ar OnStar konsultantu;
 • mēs varam uz laiku apturēt vai pārtraukt Jūsu piekļuvi dažiem vai visiem Pakalpojumiem apstākļos, kas noteikti šajos Lietotāja Noteikumos;
 • mēs varam piekļūt, mainīt vai atjaunināt programmatūru, kas tiek lietota šo Pakalpojumu sniegš Noteiktos apstākļos (piem., ja jauninājums ir nepieciešams, lai risinātu Pakalpojuma sniegšanai lietotās Programmatūras drošības jautājumu) mēs vai Jūsu Transportlīdzekļa Piegādātājs varam piekļūt, mainīt vai atjaunināt šādu programmatūru, nesaņemot no Jums papildu paziņojumu vai piekrišanu;
 • Jūs mums paziņosiet, ja vēlēsieties atcelt kādus Pakalpojumus, vai ja Jūs plānosiet pārdot vai utilizēt savu Transportlīdzekli, nospiežot zilo OnStar pogu savā Transportlīdzeklī vai sazinoties ar mums pa onstar.europe@onstar.com, un Jums būs jāpārtrauc Pakalpojumu lietošana šim Transportlīdzeklim;
 • ne visi Pakalpojumi darbosies visos transportlīdzekļos, tīmekļa pārlūkos vai mobilā tālruņa ierīcēs vai planšetdatoros (sazinieties ar OnStar Konsultantu, lai uzzinātu sīkāk);
 • mums ir noteiktas tiesības lietot un dalīties ar Informāciju, ko Jūs mums sniedzat saistībā ar Pakalpojumiem. Mēs rīkosimies ar šo informāciju saskaņā ar mūsu Privātuma Paziņojumu;
 • pakalpojumi tiek sniegti “KĀ IR”, un ir ierobežoti ar apstākļiem, kurus mēs nevaram kontrolē Ja vien nav skaidri norādīts šajos Noteikumos Lietotājam, vai to neprasa likums, mēs nesniedzam nekādus apgalvojumus vai garantijas par Pakalpojumiem vai to pieejamību;
 • mēs varam laiku pa laikam mainīt šo Līgumu, un mēs Jums paziņosim par būtiskām izmaiņā Ja jūs turpināsiet piekļūt Pakalpojumiem vai tos lietot, tas norādīs, ka Jūs pieņemat izmainīto Līgumu. Ja Jūs nepiekrītat kādām izmaiņām, Jūs varat pārtraukt šo Līgumu un beigt lietot Pakalpojumus;
 • to, kā Jūs lietojat šos Pakalpojumus, nosaka šis Līgums, kas izklāstīts tālāk;
 • lai lietotu noteiktus pakalpojumus, Jums var būt jāsniedz OnStar vai trešajai personai noteikta Informācija, lai pārbaudītu Jūsu identitāti pirms pakalpojuma aktivizācijas vai noteiktā laika periodā pēc aktivizācijas;
 • OnStar nepārtraukti maina un uzlabo Pakalpojumus. Mēs varam pievienot vai noņemt funkcionalitātes vai funkcijas, un mēs varam uz laiku apturēt vai izbeigt Pakalpojumu pavisam;
 • Jūs varat izbeigt Pakalpojuma lietošanu jebkurā laikā. OnStar var arī jebkurā laikā beigt Jums sniegt Pakalpojumu vai pievienot vai izveidot jaunus ierobežojumus Pakalpojumiem;
 • Jūs nedrīkstat pārdot tālāk nevienu Pakalpojumu; un
 • ja Jūs saņemat Pakalpojumus kā bezmaksas izmēģinājumu, šie Pakalpojumi automātiski izbeigsies bez tālāka paziņojuma izmēģinājuma perioda beigās, ja vien Jūs neizvēlēsieties turpināt saņemt Pakalpojumus un nepiekritīsiet maksāt ar tiem saistītos maksā

Lietotāja Noteikumi

 1. Noteikumu pieņemšana. Ja Jūs pieņemat šos Lietotāja Noteikumus pierakstīšanās procesa laikā, vai kad Jūs piekļūstat šiem Pakalpojumiem vai tos lietojat, Jūs norādāt, ka esat izlasījis, sapratis un piekritis šiem Lietotāja Noteikumiem un citiem noteikumiem, politikām, pamatnostādnēm un procesiem, uz kuriem tie norāda (kopā, šis “Līgums”), kas ietver:
  • šos Lietotāja Noteikumus;
  • Licenci (kas izklāstīta Pielikumā šiem Lietotāja Noteikumiem); un
  • citus noteikumus, pamatnostādnes, politikas vai procedūras, kuras mēs Jums paziņ
  Šī Līguma termiņš sāksies ar datumu, kurā Jūs piekritīsiet šim Līgumam, un paliks spēkā, līdz tas izbeigsies vai to pārtrauksiet Jūs vai mēs. Ja Jūs nepiekrītat kādam no šiem noteikumiem, Jums ir jānoraida šie Lietotāja Noteikumi. Daži Pakalpojumi var būt pakļauti papildu noteikumiem, kuriem Jūs var lūgt piekrist atsevišķi. Jums nav atļauts piekļūt vai lietot nevienam no Pakalpojumiem, ja Jūs nepiekrītat šim Līgumam.
 2. Drošība. Jums ir jāievēro visi likumi (ieskaitot satiksmes noteikumus un satiksmes nosacījumus, kas nosaka Jūsu Transportlīdzekļa ekspluatāciju un Jūsu Savienotās Ierīces(-ču) lietošanu, kas ir būtiska Jūsu Pakalpojumu lietošanai, un Jūs nepiekļūsiet un/vai nelietosiet nevienu Pakalpojumu vai Savienoto Ierīci tādā veidā, kas pārkāps jebkuru likumu, noteikumu vai nosacījumu. Neierobežojot iepriekš minēto, Jūs pilnībā esat atbildīgs par diskrētumu un visu drošības noteikumu ievērošanu, kurus prasa likums (ieskaitot satiksmes noteikumus un satiksmes nosacījumus, ja piemērojams), kad piekļūstat un/vai lietojat Pakalpojumus un Savienotās Ierīces. Jūs piekļūstat Pakalpojumiem un Savienotajām Ierīcēm un/vai lietojat tos uz Jūsu paša risku un Jūsu paša atbildību, un Pakalpojumiem un Savienotajām Ierīcēm drīkst piekļūt un/lietot tikai tad, kad Jūs tos varat droši ekspluatēt. Drošības iemeslu dēļ dažas Pakalpojumu funkcijas un funkcionalitātes nav pieejamas laikā, kad tiek ekspluatēts Jūsu Transportlīdzeklis vai Savienotā Ierīce. Ja Jūs nopērkat Wi-Fi datu pakotni, OnStar Pakalpojumi (ieskaitot reaģēšanu ārkārtas gadījumos) var tikt uz laiku pārtraukti aktivizācijas procesa laikā. Šādā gadījumā, lūdzu, ievērojiet norādījumus un nodrošiniet Jūsu Transportlīdzekļa drošu novietošanu stāvvietā. Jums jānodrošina, lai citas personas, kas lieto Pakalpojumus, izmantojot Jūsu lietotāja kontu, Transportlīdzekli vai Savienoto Ierīci, vienmēr ievērotu šo 2.sadaļu, kad lietos šos Pakalpojumus.
 3. Dažas definīcijas.
  • Līgums” ir definēts 1.sadaļā;
  • Savienotā ierīce” nozīmē ierīci, kas ir saderīga ar Sistēmām vai Pakalpojumiem un spēj saņemt programmatūras jauninājumus vai uzlabojumus, un ko Jūsu Transportlīdzeklī esam uzstādījuši mēs vai mūsu filiāles, vai ko mēs esam atļāvuši lietot saistībā ar Pakalpojumiem;
  • Atsauksmes” ir definētas 25.sadaļā;
  • Parks” nozīmē transportlīdzekļu grupu, ko uztur, kas pieder vai ko iznomā trešās personas uzņēmums vai cita organizācija, bet ne fiziska persona vai ģ Piemēram, nomas automobilis, ko Jums nodrošina nomas automobiļu uzņēmums, vai transportlīdzeklis, ko Jums nodod lietošanā darba devējs, kam ir vairāki automobiļi darbiniekiem lietošanai, bieži ir Parka daļa;
  • Parka Uzņēmums” ir uzņēmums, kam pieder, kas iznomā vai kas pārvalda Parku;
  • GPS” ir definēta 15.1.sadaļā;
  • OnStar Personas” ir definētas 19.sadaļā;
  • PDF” ir definēts 28.4.sadaļā;
  • Atļautais Lietotājs” ir definēts 17.sadaļā;
  • Programmatūra” ir definēta 17.sadaļā;
  • Sistēmas” ir definētas 17.sadaļā;
  • Trešās Personas Pakalpojumi” nozīmē pakalpojumus, ko Jums nodrošina trešā persona, ieskaitot Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāju;
  • Preču Zīmes” ir definētas 23.sadaļā;
  • Transportlīdzeklis” nozīmē pašgājēju transportlīdzekli, ar kura starpniecību mēs nodrošinām Pakalpojumu pieejamību;
  • “Transportlīdzekļa Nodrošinātājs” nozīmē Jūsu transportlīdzekļa ražotāju, izplatītāju un/vai pārdevēju un to filiāles;
  • Tīmekļa Vietne” nozīmē tīmekļa vietni(-es), kas atrodas šeit: https://www.onstareurope.com/lv/;
  • Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāji” nozīmē trešās personas, kas var Jūs apgādāt ar datu pakotnēm, kā tas tālāk aprakstīts 4.sadaļā; un
  • Jūs” un “Jūsu” nozīmē katru personu, kas piekļūst Pakalpojumiem vai tos lieto.
 4. Sīkākas ziņas par Pakalpojumu. Šis Līgums nosaka to, kā Jūs lietojat Pakalpojumus. Sīkāka informācija par Pakalpojumiem (ieskaitot pakalpojuma aprakstus un norādījumus par Pakalpojuma iestatīšanu) atrodama Tīmekļa Vietnē. Šis Līgums nosaka visus jauninājumus, izmaiņas vai jaunas versijas, visus kodus, tekstu, attēlus, audio, video un citu saturu vai materiālu, kas ir iegults vai citādi ietverts Pakalpojumos vai ar tiem.Šeit izcelti daži Pakalpojumi, kas Jums var būt pieejami, atkarībā no Jūsu Transportlīdzekļa veida, Jūsu valstī piedāvātajiem Pakalpojumiem un Pakalpojumiem, ko Jūs izvēlaties saņemt:
  • OnStar Pakalpojumi. OnStar savienoto automobiļu pakalpojumus Jums var piedāvāt kā maksas abonementu vai bez maksas kā daļu no izmēģinājuma perioda, ja tas tiek piedāvāts Jūsu valstī.
  • Informatīvā Atkarībā no Jūsu Transportlīdzekļa, Pakalpojumi var iekļaut informatīvās izklaides funkcijas, piemēram, iespēju piekļūt Lietotnēm un citām funkcijām no Jūsu Transportlīdzekļa. Lai Jūs varētu lietot lietotnes un citas funkcijas, var būt nepieciešama Jūsu piekrišana trešo personu noteikumiem un nosacījumiem, un privātuma paziņojumiem.
  • Transportlīdzekļa Darba Stāvokļa Uzraudzība. Jūsu transportlīdzeklim var būt pieejami Pakalpojumi, kas savāc datus no Jūsu Transportlīdzekļa sistēmām un sniedz Jums un/vai jūsu izplatītājam diagnostikas un prognožu ziņ Šie Pakalpojumi neziņo par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Jūsu Transportlīdzekļa ekspluatāciju. Šie dati ir ierobežoti un paredzēti izmatošanai par papildinājumu un nevis par Jūsu Transportlīdzekļa manuālo pārbaužu aizvietotāju. Jūs esat atbildīgs par Jūsu Transportlīdzekļa uzraudzību un uzturēšanu atbilstoši piemērojamiem likumiem un noteikumiem.
  • Lietotnes. Programmatūras lietotnes, kas var Jums būt pieejamas lejupielādei un/vai lietošanai, ieskaitot pakalpojumus, kas tiek piedāvāti ar šo lietotņu starpniecību, un jauninājumus un uzlabojumus (kopā saukti “Lietotnes”). Lietotnes nodrošina trešās personas, nevis OnStar, ja par to nav skaidri paziņots citādi, kad Jūs tās lejupielādē Piekļuve katrai Lietotnei un tās lietošana ir pakļauta papildu noteikumiem un nosacījumiem, un privātuma paziņojumiem, kas Jums tiek paziņoti, kad Jūs piekļūstat Lietotnei vai to lietojat. Lūdzu, iepazīstieties sīkāk katrā Lietotnē ar īpašajām funkcijām un pakalpojumiem, kas pieejami ar šīs Lietotnes starpniecību. Ja šādu papildu noteikumu nav, ir spēkā Gala Lietotāja Licences Līgums (“Licence”), kas izklāstīts pielikumā šiem Lietotāja Noteikumiem. OnStar nenes atbildību par trešo personu Lietotnēm. Lietotņu funkcijas var mainīties. Lietotnes Transportlīdzekļa lietotņu veikalā “AppShop”, ja pieejamas, var lejupielādēt bez maksas, ja vien nav skaidri norādīts citādi. Taču Jūs nesat atbildību par visiem mobilā tīkla maksājumiem, kas saistīti ar jebkuras Lietotnes lejupielādi vai lietošanu. Lietotnēm var būt godīgas lietošanas ierobežojumi, un Lietotnes ļaunprātīga vai pārmērīga lietošana var beigties ar Lietotnes turpmāko nepieejamību.
  Papildus (t.i., ne kā daļu no Pakalpojumiem) Jums var, ja pieejams, piedāvāt datu pakotnes vai citus pakalpojumus no Jūsu valstī nozīmēta Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāja. To, kā Jūs lietosiet datu pakotnes, ko Jūsu valstī nodrošinās Bezvadu Pakalpojumu nodrošinātājs, noteiks atsevišķi noteikumi un nosacījumi, un tas būs pakļauts privātuma politikai un godīgas lietošanas politikai, ko Jums noteiks attiecīgais Bezvadu Pakalpojumu Nodrošinātājs. Dažiem pakalpojumiem nepieciešams aktīvs OnStar abonements. Ja Jums nav aktīva OnStar konta, Jūs nevarat iegādāties WiFi datu pakotnes. Ja Jūs deaktivējat Jūsu OnStar ierīci, Jūs nevarat iegādāties vai lietot datu pakotnes. Ja izbeidzas Jūsu OnStar Pakalpojumi, tiek pārtraukta visu esošo datu pakotņu pieejamība. Mēs negarantējam, ka visi Pakalpojumi būs Jums pieejami Jūsu valodā. Retos gadījumos, ja konsultants nevarēs sarunāties ar Jums Jūsu valodā, mums var nākties sarunāties angļu valodā. Informācijas nesniegšana vai nepilnīgas vai nepareizas informācijas sniegšana var izraisīt dažu vai visu pakalpojumu apturēšanu vai izbeigšanu. Tas īpaši attiecas uz datu pakotnēm, ko piegādā Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāji, kam vietējie likumi var aizliegt anonīmu lietošanu. Lai saņemtu datu pakotnes no Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāja, apmaksātu vai bezmaksas izmēģinājumu, piemēram, no Jums var prasīt uzrādīt oficiālu identitātes dokumentu ar fotogrāfiju, piedalīties video identifikācijas sesijā vai veikt autorizāciju ar 3DS kredītkarti. Šie likumi un datu nesēja prasības atšķiras dažādu valstu starpā un var mainīties.
 5. Apmaksa. Ja Jūs esat izvēlējies maksas Pakalpojumu un Ja Jums ir mums paziņota kredītkarte vai debetkarte vai līdzīgs apmaksas veids, pierakstīšanās procesā Jums paziņos par jebkādiem atkārtotiem maksājumiem. Pakalpojumiem piemērojamie maksājumi, ja tādi ir, jāapmaksā avansā. Visi maksājuma procesā norādītie maksājumi ietvers PVN un citus piemērojamos nodokļus, ja nav norādīts citādi. Var nebūt pieejami visi maksāšanas veidi, un dažiem, piemēram, 3DS, var būt nepieciešamas īpašas drošības funkcijas. Jūsu Pakalpojumu cena var mainīties laika gaitā, un mēs lietosim attiecīgajā laikā spēkā esošās cenas maksājumiem atbilstošajā laika periodā. Jums paziņos par jebkādu cenas palielināšanos, kas attiecas uz Pakalpojumiem, par ko Jūs maksājat, lai Jūs varētu atcelt Pakalpojumu, ja nevēlaties maksāt augstāku cenu. Ja mēs nesaņemam maksājumu, mēs varam apturēt Pakalpojumu nodrošināšanu līdz Jūs esat mums samaksājis nesamaksātās summas.Pakalpojumu vai Savienoto Ierīču, kā arī to automātisko jauninājumu instalācija un lietošana var izraisīt maksājumus, ko pieprasa Jūsu mobilā tīkla datu nesējs. Šādi maksājumi var būt lielāki, ja lietošana notiek ārzemēs. Taču Jūs nesat atbildību par visiem mobilā tīkla maksājumiem. Ja Jūs saņemat Pakalpojumus kā bezmaksas izmēģinājumu, šie Pakalpojumi automātiski izbeigsies bez tālāka paziņojuma izmēģinājuma perioda beigās, ja vien Jūs neizvēlēsieties turpināt saņemt Pakalpojumus un nepiekritīsiet maksāt ar tiem saistītos maksājumus. Ja Jūs izvēlaties turpināt saņemt Pakalpojumus un piekrītat maksāt saistītos maksājumus, mēs automātiski iekasēsim šos maksājumus no datuma, kad beigsies brīvā izmēģinājuma periods, izmantojot apmaksas veidu, kas piesaistīts Jūsu kontam.
 6. Jūs tiesības atcelt Pakalpojumus. Šis Līgums ir spēkā no datuma, kurā Jūs tam piekritāt, līdz laikam, kad izbeidzas Jūsu izvēlētais cenu plāns vai Jūs vai mēs atceļam vai izbeidzam Pakalpojumus, kā to atļauj šis Līgums. Jūs varat atcelt Pakalpojumus atkarībā no plāna, kuru Jūs esat izvēlējies. Lai atceltu Pakalpojumus, Jūs varat mums zvanīt uz telefona numuru, kas norādīts Jūsu valstij Tīmekļa Vietnē, vai, ja Jūs esat OnStar abonētājs, Jūs varat nospiest zilo OnStar pogu Jūsu Transportlīdzeklī un informēt konsultantu, ka vēlaties atcelt attiecīgos Pakalpojumus. Jums arī jāsazinās ar mums tādā pašā veidā, ja vēlaties pārdot vai nodot citam Jūsu Transportlīdzekli. Ja Jūs esat samaksājis par Pakalpojumu, Jums būtu tiesības daļēji vai pilnībā saņemt atpakaļ summu, ko Jūs iepriekš samaksājāt, atkarībā no atcelšanas laika. Lūdzu, izlasiet attiecīgo atcelšanas politiku iegādes laikā. Ja Jūs esat OnStar abonents, atceļat Pakalpojumus, un vēlāk vēlaties reaktivēt Pakalpojumus, Jums var būt jāmaksā reaktivācijas maksājumi. Jūs varat arī jebkurā laikā zvanīt mums vai nospiest zilo OnStar pogu Jūsu Transportlīdzeklī, lai saņemtu norādījumus par to, kā atspējot savienotos Pakalpojumus, kas tiek nodrošināti ar Jūsu Transportlīdzekļa vai Savienotās Ierīces starpniecību.Neatkarīgi no Jūsu līguma ilguma Jūs varat dezaktivēt savienotos Pakalpojumus jebkurā laikā. Lai saņemtu norādījumus, zvaniet mums vai nospiediet zilo OnStar pogu savā transportlīdzeklī. Ja vēlāk vēlaties reaktivēt Pakalpojumus, Jums var būt jāmaksā reaktivācijas maksājums.
 7. Mūsu tiesības izbeigt Pakalpojumus. Likumā atļautā mērā un, ja to neaizliedz likums, mēs paturam tiesības izbeigt Jūsu dalību vai piekļuvi Pakalpojumiem un šim Līgumam, ja, pēc mūsu uzskata, Jūs esat pārkāpis šo Līgumu. Piemēram, mēs varam nekavējoties izbeigt šo Līgumu, ja: (i) Jūs pārkāpjat kādu šī Līguma pienākumu; (ii) kāda persona vai grupa, rīkojoties ar Jums, ar Jūsu starpniecību, Jums vai saskaņā ar Jums, veic kādu darbību, kas neatbilst šim Līgumam; (iii) Jūs iesaistāties, veicināt vai piedalāties jebkādā nelikumīgā, maldinošā vai krāpnieciskā uzvedībā, kas jebkādā veidā attiecas uz šo Līgumu vai kādu no tā Pakalpojumiem; vai (iv) Jūs nepiekrītat šī Līguma izmaiņām, kad mēs tās Jums piedāvājam.
 8. Papildu izbeigšanas tiesības; Izbeigšanas sekas Papildus citām izbeigšanas tiesībām, kas nodrošinātas šajā Līguma, mēs varam izbeigt šo Līgumu jebkurā laikā, trīsdesmit (30) dienas iepriekš Jums to paziņojot rakstiski. Pēc šī Līguma izbeigšanas vai izbeigšanās, Jums nekavējoties jābeidz lietot Pakalpojumus, un Jūsu Programmatūras licences darbība tiek automātiski un nekavējoties izbeigta. Visi šī Līguma noteikumi, kam pēc sava rakstura jāpaliek spēkā pēc izbeigšanas vai izbeigšanās, paliek spēkā pēc šī Līguma izbeigšanas vai izbeigšanās. Ja Jūs esat samaksājis par Pakalpojumu, Jums var būt tiesības daļēji vai pilnībā saņemt atpakaļ summu, ko Jūs iepriekš samaksājāt, atkarībā no šī Līguma izbeigšanas laika.
 9. Pienākums paziņot OnStar par Transportlīdzekļa nodošanu vai pārdošanu. Ja Jūs esat OnStar abonents, Jums ir mums jāpaziņo, ja Jūs plānojat pārdot vai nodot citai personai Jūsu Transportlīdzekli. Tas ir svarīgi, lai palīdzētu aizsargāt Jūsu kontu un Jūsu informāciju, un izvairītos no maksāšanas par Pakalpojumiem pēc Jūsu pārdošanas vai nodošanas. Lai mums paziņotu, Jūs varat mums piezvanīt pa telefona numuru, kas norādīts Jūsu valstij Tīmekļa Vietnē, vai nospiest zilo pogu Jūsu Transportlīdzeklī un informēt konsultantu par Jūsu plāniem. Ja Jūs lietojat Pakalpojumus un Lietotnes, kas var uzglabāt datus lokāli Informācijas Izklaides sistēmā Jūsu Transportlīdzeklī, Jūs esat atbildīgs par šo Lietotņu un datu dzēšanu, pirms Jūs pārdodat vai nododat savu Transportlīdzekli.
 10. Parka Transportlīdzekļi. Šis Līgums attiecas uz Jums arī tad, ja esat Parka īpašnieks, pārvaldnieks vai lietotājs, kas izmanto kādu no Pakalpojumiem. Ja Jūs lietojat Pakalpojumus, vai braucat ar Parka Transportlīdzekli ar aktīviem Pakalpojumiem, Jūs piekrītat šī Līguma noteikumiem, pat ja Jūs nepirkāt vai nenomājāt Transportlīdzekli, vai nepasūtījāt Pakalpojumus. Ja Jums pieder Parka Transportlīdzeklis, tad uz Jūsu Parkam sniegtajiem Pakalpojumiem var attiekties papildu noteikumi un nosacījumi. Ja šie papildu noteikumi un nosacījumi ir pretrunā ar šiem Lietotāja Noteikumiem, noteicošie ir papildu noteikumi un nosacījumi Parka pakalpojumiem. Ja Jūs braucat ar Parka Transportlīdzekli, Parka Uzņēmums var Jums atļaut pasūtīt papildu Pakalpojumus, kas nav daļa no Parka Uzņēmumam nodrošinātajiem Pakalpojumiem, un Jums var arī būt iespēja iegādāties Pakalpojumus Jūsu personīgajām vajadzībām. Šie pakalpojumi arī ir pakļauti šī Līguma noteikumiem. Jūsu Parka Uzņēmums var arī ierobežot Pakalpojumu veidus, kas Jums ir pieejami. Pakalpojumiem, kas nodrošināti Parkam, noteicoši var būt papildu noteikumi un nosacījumi un atšķirīgi privātuma paziņojumi, nekā tie, kas attiecas uz Transportlīdzekļiem, kas nav Parkā. Specifiski Parka Uzņēmums var būt pieprasījis papildu datu savākšanu vai rīcības prakses, kas atšķiras no tām, kas saistītas ar noteiktiem Pakalpojumiem. Jūsu Parka pārvaldnieks var ierobežot noteiktus Pakalpojumus, un var izvēlēties nodrošināt OnStar uz ierobežotu laiku, vai nenodrošināt nemaz. Jūsu bezmaksas izmēģinājuma periods var būt piesaistīts Jūsu attiecībām ar Parku. Jums ir jākonsultējas ar Parka Uzņēmumu, ja Jums ir jautājumi par prasībām, ierobežojumiem vai datu praksēm, kas var attiekties uz to, kā Jūs lietojat Parka Transportlīdzekli vai Pakalpojumiem, kas saistīti ar Parka Transportlīdzekli. Jūs (ja Jūs esat Parka īpašnieks vai pārvaldnieks) nesat atbildību par Parka vadītāju informēšanu, ka Pakalpojumi ir aktīvi, un ka jebkāda informācija par vadītājiem, kas sniegta kā daļa no iesaistīšanas procesa, būs redzama kā Parka īpašniekam, tā arī pārvaldniekam, un par nepieciešamās likumiskās piekrišanas saņemšanu no šādiem vadītājiem, kas var būt vajadzīga atbilstoši Jūsu valsts likumiem. Jums ir arī jāpaziņo visiem vadītājiem, ja viņiem pieejami/viņiem nav atļauts iegādāties OnStar Pakalpojumus, par izmēģinājuma perioda izbeigšanos un/vai pakalpojuma neatjaunošanu.
 11. Līguma mainīšana. Mēs laiku pa laikam varam mainīt šo Līgumu. Mēs Jums ziņosim par jebkādām būtiskām izmaiņām. Ja Jūs nepiekrītat kādām izmaiņām, Jūs varat pārtraukt šo Līgumu un beigt lietot Pakalpojumus. Ja Jūs turpināt piekļūt vai lietot kādu no Pakalpojumiem, tas norāda, ka Jūs pieņemat mainīto Līgumu. Ja ikmēneša vai gada maksājums nākotnē mainīsies, Jums paziņos par jebkādu cenas palielināšanu, lai Jūs varētu atcelt Pakalpojumus pirms izmaiņas stājas spēkā.
 12. Atbilstība. Piekrītot šim Līgumam vai izmantojot Pakalpojumus, Jūs apstiprināt, ka Jūs (a) esat pilngadīgs Jūsu dzīvesvietas jurisdikcijā un Jums ir pilnas likumiskās tiesības slēgt saistošus līgumus, vai (b) Jums ir vismaz 13gadu, un Jums ir likumiska vecāku vai aizbildņa piekrišana, un Jūs esat spējīgs un kompetents slēgt un pildīt šo Līgumu. Ja Jūs neapmierināt šīs atbilstības prasības, Jums ir jānoraida šis Līgums, izmantojot mehānismu, ko mēs Jums darām pieejamu. Jums nav atļauts lietot nevienu no Pakalpojumiem līdz brīdim, kad Jūs apmierināt šīs atbilstības prasības un piekrītat visiem šī Līguma noteikumiem.
 13. Pakalpojumus nedrīkst lietot bērni. Pakalpojumus nav plānots piedāvāt bērniem, kas jaunāki par 13gadiem, izmantojot reklāmu, izskatu, saites uz citam vietnēm vai citādi. Ja Jūs esat jaunāks par 13 gadiem, vai esat par 13 gadiem jaunāka bērna vecāks vai aizbildnis, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neatļaujam reģistrēties bērniem, kas jaunāki par 13gadiem, un apzināti neievācam no viņiem informāciju. Ja Jūs esat vecāks vai aizbildnis bērnam, kas jaunāks par 13 gadiem, Jūs nedrīkstat ļaut viņam lietot nevienu no Pakalpojumiem vai piekrist viņu reģistrācijai, lai tos lietotu.
 14. Reģistrācija un konts. Lai lietotu dažus no Pakalpojumiem, Jums var būt nepieciešams izveidot kontu. Ja Jūs veidojat kontu, Jums:
  • jāsniedz precīza un pilnīga informācija, un šī informācija jāatjaunina, lai tā būtu precīza un pilnīga;
  • jābūt vienīgajam atbildīgajam par darbībām Jūsu kontā (ieskaitot jebkuras citas personas darbības, kurai Jūs atļaujat lietot Jūsu kontu);
  • jārūpējas par Jūsu konta un paroles drošību, un Jūs nedrīkstat nevienam to atklāt; un
  • nekavējoties jāpaziņo mums par jebkādu drošības pārkāpumu vai neatļautu Jūsu konta izmantošanu, lietojot mūsu kontaktinformāciju, kas sniegta šo Noteikumu Lietotājam beigās, sadaļā “Jautājumi”.
  Pakalpojumu lietošana ir tikai Jūsu personīgām vajadzībām (vai citām personām atbilstoši 16. sadaļai) vai Jūs lietošanai saistībā ar Parku, kā tas atļauts šajā Līgumā. OnStar nenesīs nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no neatļautas piekļuves Jūsu kontam vai Pakalpojumiem vai to lietošanas. Taču Jūs varat būt atbildīgs OnStar vai citām personām šādas neatļautas piekļuves un/vai lietošanas dēļ.
 15. Pakalpojuma ierobežojumi.
  1. Pakalpojumi, kas pieejami katrā valstī, ir uzskaitīti Tīmekļa Vietnē. Lūdzu, ievērojiet, ka ne visi Pakalpojumi ir pieejami visiem transportlīdzekļu modeļu veidiem katrā valsti. Daži Pakalpojumi ir balstīti uz bezvadu sakaru tīkliem un Globālās pozicionēšanas sistēmas (“GPS”) pavadoņu tīkla. Ne visi Pakalpojumi ir pieejami visur jebkurā laikā. Apvidus, kurā Jūs iebraucat, var ietekmēt Pakalpojumus, ko mēs Jums nodrošinām, ieskaitot maršrutēšanas Pakalpojumus.
  2. Daži Pakalpojumi var darboties tikai vietās, kur mēs esam nolīguši trešās personas tīkla nodrošinātāju Pakalpojumam šajā vietā, un tikai tad, ja trešās personas tīkla nodrošinātājam ir tehniska saderība ar Savienoto Ierīci, pārklājums, tīkla kapacitāte un uztveramība, kad un kur Pakalpojums ir nepieciešams. Pakalpojumi, kas izmanto lokalizācijas informāciju, var darboties tikai tad, ja GPS pavadoņu signāli nav traucēti, ir pieejami šajā vietā un ir saderīgi ar Jūsu Transportlīdzekļa vai Savienotās Ierīces sistēmām. Turklāt, trešo personu tīkla nodrošinātāju tīkli un sistēmas ir pakļauti tehnoloģiskām izmaiņām un attīstībai. Jūs Savienotā Ierīce ver ne vienmēr būt saderīga ar trešās personas tīkliem un sistēmām vai pašiem Pakalpojumiem. OnStar nenodrošina Jūs ar tīklu savienojamību. Šādu savienojamību nodrošina trešās personas tīkla nodrošinātājs.
  3. Lai Pakalpojumi darbotos, Jūsu Transportlīdzeklim un Savienotajai Ierīcei ir jābūt darba kārtībā esošai elektriskajai sistēmai (ieskaitot pietiekamu akumulatora jaudu). Lai taupītu akumulatora uzlādi, daži OnStar Pakalpojumi un funkcijas kļūs uz laiku nepieejami, ja Jūs neiedarbināsiet transportlīdzekļa dzinēju 10 dienas pēc kārtas. Šo OnStar Pakalpojumu un funkciju pieejamība tiks automātiski atjaunota, kad nākamreiz iedarbināsiet Jūsu transportlīdzekļa dzinēju. Sīkākas ziņas, lūdzu, skatiet lietotāja rokasgrāmatā.
  4. Pakalpojumi var nedarboties, ja:
   • Jūsu Transportlīdzekļa aprīkojums nav pareizi uzstādīts vai Jūsu Savienotās Ierīces Programmatūra nav pareizi instalēta;
   • Jūs neesat uzturējis aprīkojumu vai Jūsu Savienoto Ierīci labā darba kārtībā;
   • Jūs neievērojat visus atbilstošos likumus;
   • Jūs mēģināt pielikt, pievienot vai izmainīt jebkādu aprīkojumu vai programmatūru Jūsu Savienotajai Ierīcei vai Transportlīdzeklim (piemēram, pievienojot ierīces Transportlīdzekļa elektriskajai sistēmai vai diagnostikas pieslēgvietai);
   • Jūsu Savienotā Ierīce vai Transportlīdzeklis nav saderīgi ar Pakalpojumiem vai bezvadu pakalpojumu un tehnoloģiju, ko nodrošina mūsu trešo personu tīkla nodrošinātāji (šis bezvadu pakalpojums un tehnoloģija var mainīties); vai
   • rodas citas problēmas, ko mēs nespējam kontrolēt, kas traucē Pakalpojumu piegādi vai kvalitāti, piemēram, pauguri, augstas ēkas, tuneļi, laikapstākļi, Jūsu Transportlīdzekļa svarīgu daļu bojājums negadījumā, vai bezvadu telefona tīkla pārslodze vai traucē
  5. Mēs neesam atbildīgi par jebkādu kavējumu vai veikuma atteici, (a) ko Jūs varējāt novērst, veicot saprātīgus piesardzības pasākumus, vai (b) ko izraisījuši dabas spēki vai spēki un cēloņi, ko mēs nespējam saprātīgā mērā kontrolēt (piemēram, komunālā elektrotīkla atteice, karadarbība, valdības rīcība, terorisms, sabiedrības nemieri, darbaspēka trūkums vai grūtības – neatkarīgi no cēloņa – vai aprīkojuma atteices, ieskaitot interneta, datora, telekomunikāciju un cita aprīkojuma atteices). Mēs nesolām Pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību.
  6. Visi maršrutēšanas dati, ko mēs nodrošinām, ir balstīti uz visjaunākās karšu informācijas, kas mums pieejama, bet šī informācija var būt neprecīza vai nepilnīga. Piemēram, maršruta dati var neietvert informāciju ar vienvirziena ceļiem, pagrieziena ierobežojumiem, celtniecības darbiem, sezonas ceļiem vai jauniem ceļiem. Ieteiktais maršruts var izmantot ceļu, kas slēgts remontam, vai pagriezienu, kas ir aizliegts ar zīmēm krustojumā. Ieteiktie maršruti arī neņem vērā to, vai braukšanai paredzētais apvidus ir dzīvojamie rajoni, rūpnieciskie rajoni, vai jaukti, un neiekļauj sabiedrisko vai privāto preču vai pakalpojumu pieejamību. Tāpēc Jums ir rūpīgi jāapdomā, jāievēro satiksmes un braucamās daļas likumi un norādījumi, un jānovērtē, vai sistēmas norādījumu ievērošana ir droša un likumiska pašreizējos apstākļos.
  7. Mēs Jums iesakām uzmanīgi izlasīt piemērojamos noteikumus un politikas, kas veido šo Līgumu, ieskaitot mūsu Privātuma Paziņojumu, pirms lietojat Pakalpojumus. Ja Jūs izmatojat Trešo Pušu Pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka piemērojamie pakalpojuma noteikumi un privātuma paziņojums, ko paziņojusi trešā persona, ir līgums vienīgi starp Jums un šo trešo personu, un nevis starp mums un Jums. Mēs neesam atbildīgi par pakalpojuma noteikumiem, ko nodrošina šāda trešā persona, ieskaitot jebkādu trešās personas tīkla nodrošinātāju un/vai Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāju, un mums nav nekādu saistību vai atbildības sakarā ar šiem pakalpojuma noteikumiem.
  8. Mums nav pienākuma nodrošināt Pakalpojumiem jebkādu tehnisku vai citu apkopi vai atbalstu. Ja mēs nodrošinām jebkādu apkopi vai atbalstu Pakalpojumiem, mēs varam beigt šādu apkopi, atbalstu un/vai pakalpojumus jebkurā laikā.
  9. Transportlīdzekļa diagnostikas dati, ko mēs nodrošinām kā daļu no dažiem Pakalpojumiem, ir ierobežoti ar specifisku informāciju, kuru var attālināti iegūt no Transportlīdzekļa. Kaut arī mēs nepārtraukti atjauninām pieejamo diagnostikas datu kopu, kā arī paziņojumu apjomu, no kuriem Jūs varat izvēlēties, diagnostikas dati ir ierobežoti un ir paredzēti izmantošanai papildus Jūsu Transportlīdzekļa manuālo pārbaužu veikšanai, nevis kā to aizvietotājs. Mēs nesolām noteikt visus Transportlīdzekļa apstākļus, un Jūs esat atbildīgs par Jūsu Transportlīdzekļa uzraudzību un uzturēšanu atbilstoši piemērojamiem likumiem un noteikumiem. Ne visas diagnostikas funkcijas ir pieejamas visiem transportlīdzekļiem.
 16. Citi lietotāji. Šis Līgums attiecas uz visiem Jūsu Savienotās Ierīces vai Transportlīdzekļa lietotājiem. Jūsu pienākums ir, un Jūs atbildat par visām Jūsu Savienotās Ierīces vai Transportlīdzekļa lietotāju darbībām, ieskaitot piekļuvi Pakalpojumiem vai to lietošanu. Neierobežojot iepriekš minēto, Jūsu pienākums ir:
  • informēt citus Jūsu Savienotās Ierīces vai Transportlīdzekļa lietotājus, ka viņu piekļuve Pakalpojumiem un to lietošana ir pakļauta šim Līgumam;
  • informēt citus lietotājus par privātuma paziņojumiem, kas attiecas uz Pakalpojumu lietošanu; un
  • nodrošināt, ka citi Jūsu Savienotās Ierīces vai Transportlīdzekļa lietotāji ievēro piemērojamos šī Līguma noteikumus.
 17. Programmatūras jauninājumi; Pakalpojumu apturēšana vai noņemšana. Jūs piekrītat, ka OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs piekļūst sistēmām, kas saistītas ar Jūsu Savienoto Ierīci un Jūsu Transportlīdzekli (“Sistēmas”) turpmākajiem nolūkiem:
  • Programmatūras jauninā Jūsu Sistēmas ietver programmatūru, datus, Lietotnes un saistītos iestatījumus, ko OnStar vai Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs vai Savienotās Ierīces ražotājs ir darījis Jums pieejamus (kopā “Programmatūra”). Programma ir Jums licencēta, nevis pārdota, un laiku pa laikam to var būt nepieciešams atjaunināt vai mainīt. Jūs piekrītat, ka OnStar var attālināti piegādāt noteiktus būtiskus Programmatūras jauninājumus vai izmaiņas Jūsu Savienotajai Ierīcei vai Transportlīdzeklim bez turpmāka paziņojuma vai piekrišanas. Piemēram, šie jauninājumi vai izmaiņas var uzlabot drošību, vai var uzturēt pareizu Jūsu Transportlīdzekļa vai Savienotās Ierīces darbību, vai nodrošināt, ka Jums var piegādāt Pakalpojumus. Ja iespējams, mēs Jums iepriekš paziņosim par būtiskiem programmatūras jauninājumiem, un mēs iepriekš lūgsim Jūsu piekrišanu nebūtiskiem programmatūras jauninājumiem. OnStar var arī attālināti piegādāt Programmatūras jauninājumus vai izmaiņas Jūsu Savienotajai Ierīcei vai Transportlīdzeklim, kā to pieprasa Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs. Programmatūras jauninājumi vai izmaiņas var ietekmēt vai izdzēst datus, ko Jūs esat saglabājis Savienotajā Ierīcē vai Transportlīdzeklī (piemēram, saglabātus navigācijas mērķus vai iepriekš iestatītas radiostacijas). Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem ietekmētiem vai dzēstiem datiem Programmatūras jaunināšanas vai izmaiņu dēļ. Mūsu trešās personas tīkla nodrošinātājs un Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātāji nepiegādās programmatūras jauninājumus Jūsu Savienotajai Ierīcei vai Transportlīdzeklim, un Jums ir jāpārliecinās, ka Jūsu dati vienmēr tiek dublēti;
  • Apturēš Laiku pa laikam mēs varam apturēt vai ierobežot Jums piekļuvi Pakalpojumiem vai to lietošanu bez iepriekšēja paziņojuma Jums, un bez atbildības pret Jums, lai risinātu sistēmas problēmas, problēmas ar Jūsu kontu vai citas problēmas, kas var ietekmēt Pakalpojumu veikumu, to baudījumu vai drošību;
  • Noņemš Ja šajā Līgumā nav norādīts citādi, mēs varam noņemt vai izbeigt jebkuru no Pakalpojumiem. Tas var notikt mūsu pūļu rezultātā, lai uzlabotu Pakalpojumus, vēršoties pret snieguma pasliktināšanos vai lai reaģētu uz izmaiņām tehnoloģijās, klientu interesēm, regulatīvajām prasībām vai biznesa vajadzībām. Jums paziņos par jebkādu šādu darbību un jebkādas neizmantotās summas Jums tiks atmaksātas;
  • Kiberdrošī Jūs piekrītat, ka kiberdrošības nolūkā, mēs, kā daļu no Pakalpojumiem, drīkstam monitorēt sistēmas Jūsu Savienotajā Ierīcē vai Transportlīdzeklī un informāciju šajās Sistēmās, un, ka mēs varam iedarbināt aizsargpasākumus šīm Sistēmām, lai aizsargātu šīs Sistēmas un Jūsu tiesības;
  • Ziņojumi un Piekriš Ja mēs sniedzam papildu ziņojumu vai pieprasām papildu piekrišanu Programmatūras jaunināšanai vai mainīšanai, Jūsu vārdā ziņojumu var saņemt vai piekrišanu sniegt jebkurš, kam atļauts lietot Savienoto Ierīci vai Transportlīdzekli, vai Pakalpojumus, vai Sistēmas (“Atļauts Lietotājs”), Savienotās Ierīces vai Transportlīdzekļa īpašnieks pats un visi Atļautie Lietotāji. Lietotājs, kas saņem šo ziņojumu vai dod piekrišanu, ir atbildīgs par paziņošanu visiem Atļautajiem Lietotājiem par ziņojumu un viņa doto piekrišanu. Taču Jūs piekrītat, ka jebkurā gadījumā mēs varam piekļūt, mainīt vai atjaunināt Programmatūru drošības nolūkos bez papildu ziņojuma vai piekrišanas; un
  • Šis Līgums nosaka visus jauninājumus un citas izmaiņas, ko mēs veicam Pakalpojumos, Sistēmās vai Programmatūrā visiem Atļautajiem Lietotā
 18. Jūsu papildu apgalvojumi un saistības. Jūs piekrītat, ka:
  • Jums ir tiesības un pilnvaras slēgt šo Līgumu Jūsu vārdā;
  • Jūs lietosiet Savu kontu un Pakalpojumus tikai ar Jūsu Savienoto Ierīci vai kā citādi, kā mēs to esam atļāvuši;
  • Jūs pilnībā ievērosiet šo Līgumu un jebkuras trešās personas Lietotnes nodrošinātāja noteikumus;
  • Jūs sniegsiet mums un ikvienam Lietotnes nodrošinātājam pareizu un precīzu informāciju un uzturēsiet šo informāciju aktuālu;
  • Jūs uzraudzīsiet, kā Jūs lietojat Pakalpojumus, un pilnībā ievērosiet šī Līguma prasības;
  • Jūs būsiet atbildīgs par visām Jūsu izmaksām un izdevumiem, ieskaitot nodokļus, zaudējumus un parādus, kas radušies saistībā ar Jūsu lietotajiem Pakalpojumiem un visām darbībām, kuras Jūs jebkādā veidā uzsākat saistībā ar Pakalpojumiem vai šo Līgumu;
  • Jūsu piekrišana šim Līgumam un tā ievērošana nepārkāpj nevienu no Jūsu esošajām saistībām;
  • Jūs piekļūsiet Pakalpojumiem tikai ar Jūsu izveidotā konta starpniecību;
  • Jūs nemēģināsiet pārtraukt nevienu Pakalpojumu drošības pasākumu;
  • Jūs nekopēsiet, nereproducēsiet, neizplatīsiet, nedekompilēsiet, nedekonstruēsiet, neizjauksiet, nenoņemsiet, neizmainīsiet, neapiesiet vai citādi neaizskarsiet nevienu drošības tehnoloģiju, nepārvērtīsiet nekādam lietojumam, ko mēs neesam atļāvuši, vai neapgalvosiet par savām īpašumtiesībām uz Pakalpojumu vai mūsu vai citas personas ar Pakalpojumiem saistītu informāciju vai materiāliem;
  • Jūs nelietosiet Pakalpojumus nekādam nelikumīgam nolūkam, lai uzmāktos kādai personai, vai citam nolūkam, ko mēs neesam atļāvuši;
  • Jūs mums nekavējoties paziņosiet par jebkādām izmaiņām Jūs kontaktinformācijā;
  • Jūs nelietosiet Pakalpojumus vai jebkuru Lietotni, lai pārsūtītu vai sūtītu jebkādu informāciju vai datus, kuru Jums nav tiesības pārsūtīt vai sūtīt;
  • Jūs nepārdosiet tālāk Pakalpojumus;
  • Jūs nenoņemsiet, nemainīsiet, vai nenoslēpsiet nevienu autortiesību paziņojumu, preču zīmes vai citus īpašumtiesību paziņojumus, uz vai ietilpstošus jebkurā Pakalpojumu daļā, vai jebkādu informāciju vai materiālus, kas ir Pakalpojumos vai iegūti no tiem;
  • Jūs ievērosiet visā pasaulē visus vietējos, štata, provinces, federālos un nacionālos likumus, statūtus, rīkojumus, lēmumus un noteikumus, kas attiecas uz to, kā Jūs lietojat Pakalpojumus; un
  • Jums nav īpašumtiesību uz nevienu numuru, kas piešķirti Jūsu Savienotajai Ierīcei, un Jūs saprotat, ka jebkuru šādu numuru laiku pa laikam var mainī
 19. Kompensācija. Atkarībā no vietējā likuma, ņemot vērā OnStar Pakalpojumu nodrošinājumu Jums un Jums piešķirtās tiesības, likuma atļautajā maksimālajā apjomā, un, ja likums to neizliedz, Jūs piekrītat kompensēt OnStar, tā mātes uzņēmumam, meitas uzņēmumiem, filiālēm, licences devējiem, trešās personas tīkla nodrošinātājam, Bezvadu Pakalpojuma Nodrošinātājiem un kontrahentiem, kā arī to attiecīgajiem darbiniekiem, amatpersonām, direktoriem un aģentiem (kopā “OnStar Personas”), un pasargāsiet OnStar Personas no un pret jebkādiem un visiem jebkāda veida vai rakstura zaudējumiem, bojājumiem, ievainojumiem (ieskaitot nāvi), tiesībām iesniegt prasību, prasībām, sodiem, priekšrocībām, papildu nodokļiem, pieprasījumiem un izdevumiem, ieskaitot jebkāda veida un rakstura saprātīgus juridiskus maksājumus un izdevumus, kas rodas no vai ir sakarā, vai rodas no jebkādas trešās personas prasības vai pieprasījuma, kas vērsts uz vai pret jebkuru(-ām) OnStar Personu(-ām): (i) kas radušies no Jūsu piekļuves Pakalpojumiem un/vai to lietošanai; (ii) kas radušies no Jūsu nespējas ievērot šo Līgumu; (iii) saistībā ar jebkura apgalvojuma vai garantijas neprecizitāti vai nepatiesību, ko Jūs esat snieguši šī Līguma ietvaros; (iv) kas radušies citām personām no piekļuves Pakalpojumiem un/vai to lietošanas, kas veikti ar Jūsu konta starpniecību; (v) kas radušies no piekļuves Pakalpojumiem un/vai to lietošanas, vai nespējas piekļūt vai lietot kādu no Pakalpojumiem ar Jūsu Savienotās Ierīces starpniecību; vai (vi) kas radušies no kādas no Jūsu aktivitātēm no vai saistībā ar šo Līgumu vai Pakalpojumiem. Šīs kompensācijas saistības nebūs spēkā, ja Jūs nerīkosieties sodāmi un neesat citā veidā atbildīgi par zaudējumiem, bojājumiem, ievainojumiem (ieskaitot nāvi), tiesībām iesniegt prasību, prasībām, sodiem, priekšrocībām, papildu nodokļiem, pieprasījumiem un izdevumiem, ieskaitot saprātīgas juridiskās izmaksas un izdevumus.
 20. Neatļauta Pakalpojumu lietošana vai izmainīšana. Jums nav piešķirtas tiesības, un Jūs nedrīkstat veikt nevienu no turpmākajām darbībām:
  • pārsūtīt kādu programmatūru vai citus materiālus, kas satur jebkādus vīrusus, tārpus, Trojas zirgus, defektus, datuma bumbas, laika bumbas, zirnekļus, tīmekļa botus, “screen-scrapers” vai tīmekļa rāpuļprogrammas, vai citus vienumus ar iznīcinošu vai graujošu raksturu;
  • izmantot Pakalpojumus vai Programmatūru jebkādā neatļautā veidā, ieskaitot servera vai tīkla kapacitātes vai infrastruktūras ļaunprātīgu izmantošanu vai pārslogošanu;
  • izmainīt, adaptēt, izsniegt apakšlicenci, tulkot, pārdot, dekonstruēt, dekompilēt vai neizjauksiet nevienu Pakalpojumu vai Programmatūras daļu, vai nenoņemsiet, neizmainīsiet, neapiesiet vai citādi neaizskarsiet kādu drošības tehnoloģiju;
  • “kadrēt”, “atspoguļot” vai pārdot tālāk jebkuru Pakalpojumu vai Programmatūras daļu bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas; vai
  • ievākt vai savākt informāciju par lietotā
  Jebkurš jebkura lietotāja vai cita indivīda vai organizācijas mēģinājums apzināti bojāt Pakalpojumus vai Programmatūru, vai graut Pakalpojumu vai Programmatūras likumīgu darbību ir šī Līguma pārkāpums. OnStar patur tiesības izmeklēt jebkuru aizdomīgu aktivitāti un veikt visas šādas darbības un saņemt šādu tiesiskās aizsardzības līdzekli pret jebkuru šādu personu vispilnīgākajā likumā atļautajā apmērā. OnStar patur tiesības atklāt jebkādu informāciju par Jums, ieskaitot Jūsu kontu, un piekļūt un lietot Jūsu kontu tiesībaizsardzības iestādēm, kā nepieciešams šī Līguma uzturēšanai spēkā, lai izpildītu tiesas rīkojumu, vai kā atļauts Privātuma Paziņojumā.
 21. Intelektuālais īpašums. Pakalpojumi un Programmatūra ir aizsargāti ar starptautiskiem autortiesību likumiem un var būt aizsargāti ar citiem intelektuālā īpašuma aizsardzības līdzekļiem, ieskaitot patentu un preču zīmju tiesības. Ja vien nav atļauts ar likumu, Jūs nedrīkstat kopēt, izplatīt, izmainīt, izpildīt, pārraidīt, izrādīt, pārsūtīt, atkārtoti lietot, atkārtoti izlikt, lietot (izņemot tā, kā tas tālāk skaidri izklāstīts) vai paziņot par jebkādām tiesībām uz jebkādu Pakalpojumu vai Programmatūras aspektu, ieskaitot saturu, tekstu, attēlus, audio un video failus bez OnStar iepriekšējas, skaidri izteiktas atļaujas.
 22. Paziņošana par autortiesību pārkāpšanu. Ja Jūs vai cita persona (ikvienā gadījumā “Sūdzošā Persona”) uzskatāt, ka kāds Pakalpojumu vai Programmatūras saturs vai cits aspekts pārkāpj Sūdzošās Personas autortiesības, Sūdzošajai Personai jāsūta rakstisks paziņojums par autortiesību pārkāpumu mūsu norādītajam autortiesību aģentam uz tālāk norādīto adresi. Paziņojumam jāsatur turpmākā informācija:
  • Fizisks vai elektronisks ekskluzīvo, iespējami pārkāpto autortiesību īpašnieka pilnvarotās personas paraksts.
  • Ar autortiesībām aizsargātā darba identifikācija, tiesības uz kuru ir iespējami pārkā
  • Pakalpojumu vai Programmatūras materiāla identifikācija, kas ir iespējami tiesības pārkāpjošs, kopā ar informāciju, kas ir saprātīgi pietiekama, lai mums būtu iespējams šo materiālu sameklē
  • Saprātīgi pietiekama informācija, kas mums ļautu sazināties ar Sūdzošo Personu, piemēram, adrese, telefona numurs un, ja pieejama, elektroniskā pasta adrese, pa kuru var sazināties ar Sūdzošo Personu.
  • Paziņojums par to, ka Sūdzošā Persona godprātīgi uzskata, ka lietā, par kuru ir sūdzība, izmantotā materiāla lietošanu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, viņa aģents vai likums.
  • Paziņojums par to, ka paziņojumā ietvertā informācija ir precīza, un, ka Sūdzošā Persona ir pilnvarota rīkoties iespējami pārkāpto ekskluzīvo tiesību īpašnieka vārdā.
  Šāds rakstisks paziņojums ir jāsūta uz: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265, ASV MC : 482-D24-B48 Tālruņa numurs: 00-1-313-667-3544 E-pasts: Copyright@gm.com Visas citas atsauksmes, komentāri, tehniskās palīdzības lūgumi, un citas komunikācijas ir jāsūta OnStar, izmantojot kontaktinformāciju, kas sniegt šī Līguma beigās sadaļā “Jautājumi”.
 23. Preču Zīmes. Visas preču zīmes, logotipi un pakalpojumu zīmes (kopā “Preču Zīmes”), kas parādītas saistībā ar Pakalpojumiem, ir reģistrētas un/vai nereģistrētas OnStar, Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāja vai citas trešās personas preču zīmes. Nekas, kas ietverts Pakalpojumos, nevar tikt uzskatīts kā licences vai tiesību piešķiršana, ar ietekmi, nepieļaušanu vai citādi, lietot vai parādīt jebkuru Preču Zīmi vai tās variāciju bez OnStar vai cita īpašnieka rakstiskas atļaujas. Jums ir stingri aizliegts lietot OnStar vai Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāja Preču Zīmes.
 24. Eksporta atbilstība. Jūs ievērosiet visā pasaulē likumus un noteikumus, kas attiecināmi uz Pakalpojumiem. Jūs nedrīkstat lietot, eksportēt, reeksportēt, importēt, pārdot vai nodot nevienu Pakalpojumu aspektu, izņemot tā, kā to atļauj likums un noteikumi, kas attiecināmi uz Jūsu valsti. Jūs arī piekrītat, ka Jūs nelietosiet Pakalpojumus nekādam nolūkam, kas aizliegts ar likumu, ieskaitot kodolieroču, raķešu, ķīmisko vai bioloģisko ieroču attīstīšanai, konstruēšanai, izgatavošanai vai ražošanai.
 25. Informācija un Atsauksmes. Atbilstoši šiem Lietotāja Noteikumiem, Jums var būt jāsniedz mums informācija, lai varētu piegādāt Pakalpojumus. Mēs arī vēlamies saņemt Jūsu atsauksmes par Pakalpojumiem. Visa informācija un materiāli, ko Jūs iesniedzat saistībā ar šo Līgumu (“Atsauksmes”), ja nav noteikts citādi Privātuma Paziņojumā, OnStar neuzskata par konfidenciālu, un OnStar nav pienākums glabāt šo informāciju vai materiālus kā konfidenciālus, vai nodot atpakaļ, vai iznīcināt jebkādas Atsauksmes. Jūsu Atsauksmes tiek iesniegtas brīvprātīgi un bez ierobežojumiem, un OnStar var brīvi lietot, reproducēt, izmainīt, izplatīt, izrādīt, izpildīt, pārraidīt, izsniegt apakšlicenci un atklāt jebkuru Atsauksmi jebkādā veidā, jebkādā formā vai vidē, gan tagad zināmā, gan vēlāk attīstītā, bez jebkādām saistībām, izteiktām vai domājamām pret Jums, bez jebkādas paziņošanas, samaksas vai norādes uz Jums. OnStar ir tiesības, bet ne pienākums, uzraudzīt jebkādu Jūsu iesniegto Atsauksmi.
 26. Datu savākšana/Privātums. OnStar savāc, lieto un kopīgo informāciju, kas saņemta no Jums, un par Jums un Jūsu Savienoto Ierīci un Transportlīdzekli. OnStar Privātuma Paziņojumā (“Privātuma Paziņojums”) aprakstīts, ko OnStar dara ar šo informāciju. Jūs piekrītat Privātuma Paziņojumā un Privātuma Paziņojuma grozījumos, kas var tikt mainīti tāpat, kā šis Līgums, aprakstītās informācijas vākšanai, lietošanai un kopīgošanai. Ja Jūs pārdodat, nododat, iznomājat vai utilizējat Savu Transportlīdzekli vai Jūsu Savienoto Ierīci, vienīgi Jūs esat atbildīgs par informācijas izdzēšanu par Jums, kas atrodas Transportlīdzeklī vai Savienotajā Ierīcē vai Jūsu attiecīgajā kontā.Jebkādu datu, ko Jūs sniedzat ar Lietotni, vai kas tiek tieši nodoti Lietotnei ar Jūsu Savienoto Ierīci, savākšanu, apstrādi un uzglabāšanu noteic Lietotnes nodrošinātāja noteikumi un privātuma paziņojums. Lūdzu, izlasiet uzmanīgi Lietotnes nodrošinātāja noteikumus un privātuma paziņojumu. Jūs lūgs tiem piekrist pirms Lietotnes instalācijas. OnStar nav atbildīgs par to, kā Jūsu datus izmanto trešās personas Lietotnes nodrošinātājs. Ja Jūs ievadāt Lietotnē citas personas datus, piemēram, telefona numuru, Jums iepriekš jāsaņem šīs personas piekrišana. Ja Jums ir aktīvi OnStar Pakalpojumi, lūdzu, ievērojiet, ka Privātuma Poga var nenoslēpt Lietotnēm Jūsu atrašanās vietu. Ja Jūs pārdodat, nododat vai citādi utilizējat Jūsu Savienoto Ierīci, vienīgi Jūs esat atbildīgs par Jūsu AppShop konta un visu Lietotņu, kas izmanto jūsu personas datus, izdzēšanu.
 27. OnStar vai Transportlīdzekļa Nodrošinātājs negarantē.
  1. OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs nesniedz nekādus apgalvojumus, noteikumus vai garantijas attiecībā uz Pakalpojumiem. Pakalpojumi tiek nodrošināti “kā ir” un “kā pieejami”, ietverot visus trūkumus un kļūdas, kas tajos var rasties.
  2. Atbilstošajā likumā atļautajā mērā OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs negarantē Pakalpojumu darbību, veikumu vai pieejamību, vai kādu OnStar vai Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāja veikumu vai procedūras saistībā ar šajā Līgumā minētajiem Pakalpojumiem. Atbilstošajā likumā atļautajā mērā OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs negarantē, ka Pakalpojumi turpinās pastāvēt kādu laika periodu, un negarantē, ka Pakalpojumu darbība nākotnē būs saderīga ar pašreizējo darbību vai pielietojumiem.
  3. Atbilstošajā likumā atļautajā mērā OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs nesniedz nekādas garantijas, noteikumus vai apgalvojumus attiecībā uz Pakalpojumos iekļauto jebkāda veida datu vai materiālu piemērotību, pieejamību, precizitāti, uzticamību, pilnīgumu vai aktualitāti jebkādam nolūkam. OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs nesniedz nekādus apgalvojumus, ka Pakalpojumi būs brīvi no trūkumiem, pārtraukumiem, bojājumiem, uzbrukumiem, vīrusiem, traucējumiem, ielaušanās un citiem drošības apdraudējumiem, un OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs atsakās no jebkādas atbildības saistībā ar minēto. OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs nesniedz nekādu garantiju par šo Pakalpojumu pieejamību vai to, ka Pakalpojumi darbosies bez pārtraukuma un būs bez kļūdām.
  4. Atbilstošajā likumā atļautā mērā OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs nav atbildīgi par jebkādām atteicēm, ko izraisījusi servera kļūda, nepareizi adresēti vai pāradresēti sūtījumi, interneta savienojumu kļūme, pārtraukumi vai neveiksmes datu pārsūtīšanā, jebkāds datorvīruss, trešo personu rīcība vai nolaidība, kas bojā tīklu vai traucē bezvadu pakalpojumu, bojājumiem vai ievainojumiem, ko izraisījusi nesekmīga vai novēlota zvana savienošana ar kādu organizāciju, ieskaitot ārkārtas gadījumu dienestu, vai citu tehnisku defektu, vai nu cilvēka vai tehnikas izraisīta.
  5. OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātājs negarantē, ka Pakalpojumi darbosies pareizi uz Jūsu aprīkojuma, un Jūs un vienīgi Jūs esat atbildīgs par visiem Jūsu aprīkojuma remontiem un visiem citiem zaudējumiem, ko īstenībā vai it kā izraisījuši Pakalpojumi.
  6. Dažas jurisdikcijas ierobežo vai neatļauj atteikties no domātām vai citām garantijām, tā kā daži no iepriekšējiem atteikumiem var nebūt spēkā tādā apmērā, kā to attiecībā uz šo līgumu pieļauj šādu jurisdikciju likums; šādā gadījumā OnStar un Jūsu Transportlīdzekļa garantijas ir ierobežotas likumā atļautajā apmērā.
  7. Atbildības ierobežojumi. Jebkāda atbildība no OnStar vai Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāja puses par zaudējumiem vai zaudētiem izdevumiem, lai kā tie būtu radušies, neatkarīgi no to juridiskā pamatojuma, ir ierobežoti tādā apmērā, kādu pieļauj atbilstošais likums, paredzamajiem zaudējumiem, ko radījusi līgumsaistību neizpildīšana, esot tipiskiem šāda veida līgumam.Neviens no atbildības ierobežojumiem, kas minēts šajā sadaļā vai jebkur citur šajā Līgumā, neattiecas uz atbildību par likumā noteikto noteikumu pārkāpšanu vai uz jebkādu atbildību, ko nevar ierobežot ar piemērojamo likumu, sevišķi atbildību par miesas bojājumiem vai nāvi, ko izraisījusi neuzmanība, krāpšana vai tīšs noteikumu pārkāpums. Jūs piekrītat, ka ieguvumi, ko Jūs gūstat no šī Līguma, daļēji ir apmaiņā pret atbildības ierobežojumiem, kas noteikti šajā Līgumā. OnStar nekādā veidā nav atbildīgs saistībā ar jebkādiem Trešo Personu Pakalpojumiem, ieskaitot Jūsu Transportlīdzekļa Nodrošinātāja sniegtos. Jums ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai mīkstinātu, novērstu un samazinātu zaudējumus.
 28. Vispārīgi.
  1. Tiesību nodošana. Jūs nevarat nodot tiesības uz šo Līgumu (vai tā daļu) bez OnStar rakstiskas atļaujas, un jebkurš tiesību nodošanas mēģinājums bez OnStar rakstiskas atļaujas ir spēkā neesošs. OnStar var nodot tiesības uz šo Līgumu, paziņojot vai nepaziņojot par to Jums.
  2. Saistība. Nekas šajā Līgumā nav tulkojams kā Jūsu vai OnStar kļūšana par otras puses partneri, kopuzņēmuma dalībnieku, priekšnieku, aģentu vai darbinieku. Nevienai pusei nav nekādu tiesību vai varas, izteiktas vai domājamas, lai saistītu otru.
  3. Nav apdrošināšana. Mēs neesam apdrošināšanas kompānija, un neiesakām vai neapstiprinām nevienu apdrošinātāju. Jūs esat atbildīgs par Jūsu Transportlīdzekļa apdrošināšanu. Pakalpojumi nenodrošina Jūsu Transportlīdzekļa apdrošināšanu un nav apdrošināšanas produkts. Pakalpojumi netiek piedāvāti kā ērtības. Maksājumi, ko Jūs veicat par kādu no Pakalpojumiem, nav saistīti ar Jūsu Transportlīdzekļa vērtību vai jebkādu īpašumu tajā, vai jebkādu Jūsu ievainojuma vai zaudējumu izmaksām. Jums ir jāiegūst un jāuztur spēkā atbilstoša apdrošināšana Jūsu Transportlīdzeklim un jebkādiem saistītiem riskiem.
  4. Paziņojumi. Visiem paziņojumiem, pieprasījumiem, piekrišanām, apstiprinājumiem un citiem ziņojumiem, kas vajadzīgi vai Jūsu atļauti šī Līguma ietvaros, jābūt rakstiskiem, un tie uzskatāmi par izdarītām, ja tie ir adresēti un nogādāti pēc klientu pakalpojumu dienesta kontaktinformācijas Tīmekļa Vietnē. OnStar var mainīt adresi paziņojumiem, Jums to paziņojot. Mēs varam sniegt paziņojumus pa dažādiem kanāliem, tostarp izliekot paziņojumus Tīmekļa Vietnē, sūtot Jums e-pastu, sazinoties ar Jums ar mūsu konsultantu starpniecību, vai, izmantojot piemērotas sistēmas, kas pieejamas Jūsu Transportlīdzeklī vai Jūsu Savienotajā Ierīcē. Jūs piekrītat saņemt šādus paziņojumus un piekrītat, ka šādi paziņojumi, ko sūta OnStar Jums, ir juridiski spēkā esoši. Jūs piekrītat, ka jebkādi paziņojumi, ko mēs sūtam ar e-pastu vai parasto pastu apmierina prasību par paziņojumu sniegšanu rakstiski. Ja Jūs nepiekrītat, nepieņemiet šo Līgumu. Jums var būt tiesības atsaukt Jūsu piekrišanu noteiktu elektronisko ziņojumu saņemšanai, un, kad to pieprasa likums, mēs pēc pieprasījuma Jums piegādāsim papīra kopijas no visiem dokumentiem un ierakstiem. Jūs to varat izdarīt, sazinoties ar mums pa telefona numuru vai e-pasta adresi, kas norādīti šo Noteikumu Lietotājam beigās sadaļā “Jautājumi”. Ja Jūs atsaucat Jūsu piekrišanu, mēs paturam tiesības izbeigt šo Līgumu. Lai saņemtu vai piekļūtu paziņojumiem, ko mēs sūtam ar e-pastu, Jums ir jābūt piekļuvei internetam un datoram vai ierīcei, kas saderīga ar tīmekļa pārlūkprogrammu. Jums var arī būt vajadzīga programmatūra, ar ko iespējams aplūkot failus Pārnesamā dokumentu formātā (“PDF”). Lai paturētu paziņojumus, ko mēs Jums sūtam, Jūsu ierīcei vai datoram jābūt spējīgiem lejupielādēt un saglabāt elektroniskos ziņojumus, ieskaitot PDF failus. Piekrītot šiem noteikumiem, Jūs apstiprināt, ka esat spējīgs saņemt, piekļūt un paturēt paziņojumus, ko mēs varam sūtīt. Jūs jebkurā laikā varat mainīt Jūsu e-pasta adresi paziņojumu vajadzībām, sazinoties ar mums pa telefona numuru vai e-pasta adresi, kas norādīti šo Noteikumu Lietotājam beigās sadaļā “Jautājumi”.
  5. Nodalāmība. Ja kāds šī Līguma noteikums vai nosacījums, vai kāds dokuments, kas tajā iekļauts atsaucei, tiesā vai kompetentā jurisdikcijā tiek atzīts par neatbilstošu likumam, šis noteikums ir jānodala no šī Līguma, un atlikušie šī Līguma noteikumi, vai šādu noteikumu attiecināšana uz personām vai apstākļiem, kas atšķiras no tiem, kas ir spēkā neesoši vai neizpildāmi, ar to netiek ietekmēti. Katrs šī Līguma noteikums ir spēkā un izpildāms likumā atļautajā apmērā, un ja to neaizliedz likums.
  6. Atteikšanās no tiesībām. Nenotiek atteikšanās no neviena šī Līguma noteikuma vai nosacījuma, un netiek pieļauts neviens pārkāpums, ja vien šī atteikšanās vai piekrišana nav rakstiska un parakstīta no tās puses, kas paziņojusi par atteikšanos vai piekrišanu. Nekāda piekrišana no vienas puses, vai atteikšanās no pārkāpuma no otras, vai nu izteikta vai iedomāta, nerada piekrišanu, atteikšanos vai attaisnojumu jebkādam citam vai turpmākam pārkāpumam.
  7. Atsauces; Virsraksti; Piemēri. Šajā Līgumā pantu un sadaļu virsraksti ir tikai ērtībai vai atsauce, un netiek ņemti vērā šī Līguma interpretācijā. Piemēri šajā Līgumā, kas var būt ievadīti ar “ieskaitot”, “piemēram”, “tāds kā” vai līdzīgā valodā, ir paredzēti tikai ilustrācijai un nav ierobežojoši.
  8. Spēkā esošais likums. Ja Jūs esat patērētājs, šis Līgums un visas ar to saistītās ārpuslīguma saistības jātulko un jāpiemēro atbilstoši tās valsts likumiem, kurā Jūs dzīvojat. Ja Jūs neesat patērētājs, šis Līgums un visas ar to saistītās ārpuslīguma saistības jātulko un jāpiemēro Anglijas likumiem.
  9. Viss Līgums. Šis Līgums, ieskaitot papildu noteikumus un politikas, uz kurām dotas atsauces šajā Līgumā, ir viss līgums starp pusēm attiecībā uz tā priekšmetu, un attiecībā uz šo priekšmetu starp pusēm nav citu apgalvojumu, vienošanos vai līgumu. Jūs nevarat grozīt šo Līgumu, ja OnStar grozījumam nepiekrīt rakstiski. Ja šajā Līgumā nav noteikts citādi, jebkurā konfliktā starp šiem Lietotāja Noteikumiem un citiem noteikumiem un politikām, vai citiem materiāliem, uz ko šeit ir atsauce, noteicošie ir Lietotāja Noteikumi.
  10. Jautājumi. Pakalpojumus nodrošina OnStar. Ja Jums ir jebkādi jautājumi, komentāri vai sūdzības sakarā ar šo Līgumu vai Pakalpojumiem, droši sazinieties ar mums jebkurā laikā, nospiežot zilo OnStar pogu Jūsu Transportlīdzeklī, kas aprīkots ar OnStar, zvanot mums uz telefona numuru, kas norādīts Jūs valstij Tīmekļa Vietnē, sūtot mums e-pastu uz onstar.europe@onstar.com, vai citā veidā, kā paredzēts tiešsaistē Tīmekļa Vietnē.

Pielikums Lietotāja Noteikumiem

Standarta galalietotāja licence Lietotnēm

Šī standarta galalietotāja licence (“Licence”) attiecas uz katru Lietotni, kurai Jūs piekļūstat vai lietojat to Jūsu Transportlīdzeklī vai Savienotajā Ierīcē. Ar lielo sākumburtu rakstītie termini, ja nav definēti šajā Licencē, ir definēti Lietotāja Noteikumos. Ja Lietotni nodrošina OnStar, atsauces uz “Nodrošinātāju” šajā licencē nozīmē OnStar. Ja Lietotni nodrošina trešā puse, kas Jums tiek identificēta, kad Jūs piekļūstat Lietotnei, atsauces uz “Nodrošinātāju” šajā Licencē nozīmē trešo personu, kas Jums tiek identificēta lejupielādes laikā. Nodrošinātājs var Jums noteikt papildu noteikumus, kad Jūs piekļūstat Lietotnei vai to lietojat. Šajā gadījumā šie papildu noteikumi ir spēkā šīs Licences noteikumu vietā, un Licence pārtrauc būt spēkā attiecībā uz Jūsu piekļuvi Lietotnei vai tās lietošanu. Ja Jūs nepiekrītat šai Licencei, Jums jāatinstalē Lietotnes un nav tās jālieto.
 1. Licence. Nodrošinātājs ir īpašnieks vai licences devējs visām ar Lietotni saistītajām tiesībām, īpašumtiesībām un priekšrocībām, ieskaitot, bez ierobežojuma, visu saturu, grafikas, audiovizuālos failus, procesus un kodu, kopā ar visām intelektuālā īpašuma tiesībām uz Lietotni. Ja Jūs atbilstat šis Licences noteikumiem, Nodrošinātājs Jums piešķir ierobežotu, personīgu, nekomerciālu (ja vien nav atļauts lietojums saistībā ar Parka Transportlīdzekļiem), tālāk nenododamu, tālāk nelicencējamu, atsaucamu, neekskluzīvu licenci instalēt un lietot Lietotni vienīgi objekta koda veidā tās paredzētajam nolūkam, kā aprakstīts šajā Licencē un Lietotnē, Jūsu Savienotajā Ierīcē Licen ces Termiņa laikā (kā definēts 6.sadaļā tālāk). Jūs piekrītat ievērot šo Licenci, instalējot un lietojot Lietotni. Lietotne tiek jums licencēta, bet netiek pārdota.
 2. Nodrošinātāja jauninājumi, izmaiņas un izdzēšanas. Laiku pa laikam Nodrošinātājs vai OnStar var attālinātu atjaunināt, uzlabot, izmainīt vai dzēst Lietotni noteiktos nolūkos, tostarp, bez ierobežojuma, lai uzlabotu Lietotnes vai sistēmas funkcionēšanu vai stabilitāti, vai, lai risinātu iespējamas drošības problēmas. Jūs piekrītat, ka Nodrošinātājs vai OnStar var jebkurā laikā automātiski atjaunināt, uzlabot, izmainīt, dzēst Lietotni vai apturēt to, vai izraisīt Lietotnes automātisku noņemšanu no Jūsu Savienotās Ierīces sinhronizācijas laikā ar Jūsu kontu. Ja lietotne tiek jaunināta, uzlabota vai izmainīta, vai nu lai uzlabotu vai labotu funkcijas vai funkcionalitāti, tad šī Licence attiecas uz jauninājumiem, labojumiem un izmaiņām papildus jebkuriem citiem noteikumiem, kas Jums tiek piedāvāti saistībā ar jauninājumu, uzlabojumu vai izmaiņu. Ne Nodrošinātājam, ne OnStar nav nekāda pienākuma nodrošināt jebkādu atbalstu lietotājam attiecībā uz Lietotni, vai uz lietotnes pakalpojumiem.
 3. Lietotņu ietekme uz Savienotajām Ierīcēm. Jūs saprotat, ka Lietotnes(-ņu) lejupielāde, darbināšana un/vai lietošana var: (i) izrādīt neparedzētu vai nelabvēlīgu ietekmi uz Savienoto Ierīci, jebkuru sistēmu vai programmatūru, kas darbojas Savienotajā Ierīcē vai ar to, un/vai vienu vai vairākām Lietotnēm, (ii) izraisīt modifikāciju vai izmaiņu Savienotajā Ierīcē, jebkurā sistēmā vai programmatūrā, kas darbojas Savienotajā Ierīcē vai ar to, vienā vai vairākās citās Lietotnēs, un/vai vienas vai vairāku iepriekš minēto funkcionalitātē; un/vai (iii) padarīt nepieejamu vai nelietojamu visu vai daļu no Savienotās Ierīces, jebkuras sistēmas vai programmatūras, kas darbojas Savienotajā Ierīcē vai ar to, un/vai vienu vai vairākas citas Lietotnes. Jūs saprotat un piekrītat, ka Lietotņu lejupielāde, darbināšana un lietošana notiek uz Jūsu paša risku un uz vienīgi Jūsu atbildību, un, ka Nodrošinātājam nav pienākuma sniegt klientam atbalstu saistībā ar Lietotni, vai attiecībā uz jebkādu ietekmi, ko tā var izrādīt uz Savienoto Ierīci, jebkuru sistēmu vai programmatūru, kas darbojas Savienotajā Ierīcē vai ar to, un/vai vienu vai vairākām citām Lietotnēm.
 4. Nekādas dekonstruēšanas; izplatīšanas tālāk vai drošības apiešanas. Jūs piekrītat neveikt dekonstruēšanu, izjaukšanu, neizmantot kompilācijā, nedekompilēt, nemainīt nolūku, neizplatīt, nepārdot tālāk vai nemodificēt Lietotni. Jūs varat tikai nokopēt Lietotni, lai pārceltu Lietotni uz Jūsu Savienoto Ierīci un darbinātu Lietotni Jūsu Savienotajā Ierīcē. Jūs nedrīkstat izplatīt tālāk Lietotni citiem cilvēkiem, kas nelieto Jūsu Savienoto Ierīci vai Transportlīdzekli. Jūs piekrītat ievērot un neapiet nevienu drošības līdzekli vai piekļuves kontroles tehnoloģiju, kas iekļauta Lietotnē vai ir kopā ar to.
 5. Atvērtais kods. Ja Lietotne ietver kādu Atvērtā Koda Programmatūru, Jūsu tiesības un atbildības attiecībā uz Atvērtā Koda Programmatūru nosaka noteikumi attiecīgajā Atvērtā Koda Licencē. “Atvērtā Koda Programmatūra” nozīmē programmatūru, kas ir darīta pieejama citiem ar Atvērtā Koda Licences noteikumiem: “Atvērtā Koda Licence” nozīmē programmatūras licenci, kas ietver, bet nav ierobežota ar noteikumiem, kas: (a) atļauj citiem programmatūras izplatīšanu vai tālākizplatīšanu, ieskaitot bezmaksas un par maksu, bez autora honorāra vai maksas, un atļauj šādu izplatīšanu/tālākizplatīšanu ar pirmkoda un kompilētā koda iekļaušanu; (b) atļauj veidot no programmatūras modifikācijas, kompilācijas un atvasinātus darbus un izplatīt ar tādiem pašiem noteikumiem kā oriģinālo programmatūru; vai (c) pievieno programmatūrai attiecībā uz visām personām, iestādēm, grupām, organizācijām un institūcijām (“Saņēmējiem”), kam programmatūra tiek izplatīta un/vai kas to tālākizplata bez nepieciešamības noformēt vai citādi iegūt papildu licenci.
 6. Termiņš. Šī Licence turpināsies, kamēr to izbeigsiet Jūs vai Nodrošinātājs, vai Jūs beigsiet lietot Lietotni (“Termiņš”). Jūs varat izbeigt šo Licenci jebkurā laikā, atinstalējot Lietotni. Šī Licence izbeigsies automātiski jebkurā laikā pēc tam, kad Jūs pārkāpsiet kādu no Licences noteikumiem, un šādā gadījumā Jums ir pilnībā jāizbeidz Lietotnes izmantošana.
 7. Piemērojamie pakalpojuma noteikumi un tīmekļa vietnes noteikumi. Ja Jūs izmantojat Lietotni, lai piekļūtu vai lietotu jebkādu pakalpojumu, Jūs piekrītat ievērot piemērojamos pakalpojuma noteikumus un garantējat, ka Jūs to darīsiet. Ja Jūs izmantojat Lietotni, lai piekļūtu vai lietotu jebkādu tīmekļa vietni, Jūs piekrītat ievērot piemērojamos tīmekļa vietnes noteikumus un garantējat, ka Jūs to darīsiet.
 8. Datu savākšana; Lietošana un dublēšana. Tajā mērā, kādā OnStar ir Nodrošinātājs, OnStar var savākt un glabāt informāciju par Jums Jūsu Transportlīdzekli un Jūsu Savienoto Ierīci, Jums lietojot Savienoto Ierīci un Lietotni. Visa informācija, ko savāc OnStar ir pakļauta un noteikta Privātuma Paziņojumā, kas iekļauts un izlikts kopā ar Lietotni.Kad Jūs izmantojat Lietotni, ko nodrošinājis cits Nodrošinātājs, kas nav OnStar, Nodrošinātājs arī var savākt, uzglabāt un apstrādāt informāciju (ieskaitot kopīgošanu ar mums) par Jums, kā tas aprakstīts šā Nodrošinātāja Privātuma Politikā. Mēs iesakām Jums uzmanīgi pārlūkot šā Nodrošinātāja privātuma politiku, pirms piekļuves šai Lietotnei vai tās izmantošanai. Vienīgi Jūs esat atbildīgs par jebkādu datu dublēšanu vai arhivēšanu, ko Jūs izmantojat Lietotnē, tajā mērā, kādā Jums ir tiesības to darīt. Nodrošinātājs neatbild par Jūsu Lietotnē izmantoto datu uzturēšanu, arhivēšanu vai nodrošināšanu, un nenesīs nekādu atbildību par jebkādu nespēju piekļūt šādiem datiem vai tos lietot.
 9. Pakalpojuma Nodrošinātāja nodrošinātais saturs. Lietotne var Jums darīt pieejamu saturu, kas pieder Nodrošinātājam vai citām personām, kuras dod Nodrošinātājam atļauju Jums to nodrošināt. Šis saturs tiek nodrošināts tikai izmantošanai ar Lietotni Savienotajā Ierīcē, un Jums uz to netiek dotas nekādas tiesības, un Jūs piekrītat nekopēt, neizplatīt, nemodificēt, neizpildīt, nepārraidīt, neizrādīt, nepārsūtīt, nelietot atkārtoti, neizlikt atkārtoti, nelietot vai nepaziņot par jebkādām tiesībām uz saturu, ko nodrošinājis Nodrošinātājs. Jūs arī piekrītat, ka Jūs nelietosiet saturu, ko nodrošinājis nodrošinātājs vai ar Lietotni, lai pārkāptu jebkādu likumu, vai uzmāktos kādai personai, grupai vai biznesam. Ja Lietotne saista Jūs ar kādu trešās personas tīmekļa vietni vai pakalpojumu, Jums netiek uz to piešķirtas nekādas tiesības, Jūs piekrītat nekopēt, neizplatīt, nemodificēt, neizpildīt, nepārraidīt, neizrādīt, nepārsūtīt, nelietot atkārtoti, neizlikt atkārtoti, nelietot vai nepaziņot par jebkādām tiesībām uz saturu, ko nodrošinājusi trešās personas tīmekļa vietne vai pakalpojums, ja vien Jums nav likumīga atļauja no trešās personas. Jūs arī piekrītat, ka Jūs nelietosiet saturu no trešās personas tīmekļa vietnes vai pakalpojuma, lai pārkāptu jebkādu likumu, vai uzmāktos kādai personai, grupai vai biznesam.
 10. Jūsu pārsūtījumi un lietošana. Jūs piekrītat neizmantot Lietotni, lai pārsūtītu vai sūtītu jebkādu informāciju vai datus, kurus Jums nav tiesības pārsūtīt vai sūtīt. Jūs arī piekrītat, ka Jūs neizmantosiet Lietotni, lai pārsūtītu vai sūtītu jebkādu informāciju vai datus nelikumīgam nolūkam vai lai uzmāktos kādai personai, grupai vai biznesam.
 11. Datu atruna. Lietotne var izmantot dažādu veidu datus, lai veiktu funkcijas Jūsu vajadzībām. Jūs atzīstat, ka nodrošinātie dati var nebūt precīzi, un Jūs lietojat datus vienīgi uz sava riska. Dati, uz kuriem nevar paļauties, ietver, bet neaprobežojas ar turpmākajiem: pozīcijas (t.i., atrašanās vietas) dati, kas saņemti no Transportlīdzekļa, Jūsu Savienotās Ierīces vai citādi; dati, kas saņemti no trešās personas pakalpojuma nodrošinātāja tīmekļa vietnes; un dati, kas saņemti no Transportlīdzeklī iebūvētām sistēmām.
 12. Saturs, ko nodrošina trešo personu tīmekļa vietnes. Jūs saprotat, ka, izmantojot Lietotni, Jūs varat saskarties ar materiālu, kas Jums var būt apvainojošs, rupjš vai nepieklājīgs. Jūs arī saprotat, ka, ja Jūs izmantojat Lietotni, lai piekļūtu pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm, Jūs varat nespēt kontrolēt meklējuma rezultātus, kas var saturēt saites vai “trāpījumus”, kas Jums var būt apvainojoši, rupji vai nepieklājīgi. Jūs izmantojat Lietotni uz sava riska, un ne Nodrošinātājs, ne OnStar nav atbildīgs par saturu, kas Jums vai citiem var būt apvainojošs vai citādi iebilstams. OnStar nav atbildīgs par satura pārbaudi vai novērtēšanu, vai precizitāti, negarantē vai neiesaka un nenes atbildību par jebkādiem trešo personu materiāliem, pakalpojumiem vai tīmekļa vietnēm.
 13. Ievērojiet visus likumus, kas attiecas uz Lietotnes darbināšanu. Jūs atzīstat, ka Lietotne (ja to nav instalējis Transportlīdzekļa vai Savienotās Ierīces ražotājs) nav daļa no Jūsu Transportlīdzekļa vai Savienotās Ierīces, kas Jums tika piegādāta, kad Jūs nopirkāt vai iznomājāt savu Transportlīdzekli vai Savienoto Ierīci. Ja Jūs uzskatāt, ka Jūsu Lietotne nedarbojas pareizi, Jums, ja iespējams, jāizmanto Jūsu konta funkcijas, lai noņemtu Lietotni no Jūsu Savienotās Ierīces. Jūs piekrītat un garantējat, ka Jūs ievērosiet visus likumus (ieskaitot satiksmes noteikumus un nosacījumus, kas nosaka Jūsu Transportlīdzekļa un Pakalpojumu darbināšanu), un Jūs neizmantosiet Lietotni nekādā veidā, kas pārkāpj šādus likumus un noteikumus.
 14. Netiek garantēta funkciju/tīklu darbība. Pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar tīkliem, Jūs esat atbildīgs par līguma noslēgšanu ar pakalpojuma nodrošinātāju par tīkla savienojamību vienīgi uz sava rēķina. Pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti ar tīkliem, Nodrošinātājs nevar apsolīt, ka citi nepārtvers Jūsu ziņojumus, un nevar apsolīt, ka savienojumi ar tīmekļa vietnēm pa tīkliem būs Jums pieejami bez pārtraukumiem vai bez kļūdām. Jūs piekrītat, ka gan Nodrošinātājs, gan OnStar nenesīs atbildību par jebkādiem privātuma zudumiem, kas notiek, sazinoties pa šādiem tīkliem, vai par jebkādu savienojamības zudumu vai citas pa tīkliem nodrošinātas funkcionalitātes zudumu, kļūdu vai atteici.
 15. Nav darbināma visos transportlīdzekļa režīmos. Lietotnei var būt funkcijas un funkcionalitāte, kas nav pieejama Jūsu Transportlīdzekļa darbināšanas laikā.
 16. Bez garantijas. Nodrošinātājs nesniedz nekādus apgalvojumus, garantijas vai nosacījumus attiecībā uz produktu vai jebkādu pakalpojumu vai informāciju, ko nodrošinātājs vai produkts Jums dara pieejamu. Produkts, jebkāds pakalpojums un jebkāda informācija, ko produkta nodrošinātājs Jums dara pieejamu, tiek nodrošināts “kā ir” un “kā pieejams”, ieskaitot visus trūkumus un kļūdas, kas tajā var notikt.Nodrošinātājs negarantē, ka produkts turpinās darboties vai būs pieejams jebkādu laika periodu, un negarantē, ka darbība nākotnē būs saderīga ar pašreizējo darbību vai pielietojumiem. Nodrošinātājs negarantē, ka produkta lietošana būs bez pārtraukumiem vai bez kļūdām, vai ka produkta defekti tiks izlaboti. Nodrošinātājs nedod nekādu garantiju, nosacījumu vai garantiju, ka produkts darbosies pareizi Jūsu Savienotajā Ierīcē, un Jūs un vienīgi Jūs esat atbildīgs par visiem Jūsu aprīkojuma remontiem un visiem citiem zaudējumiem, ko īstenībā vai iedomāti izraisa produkts. Nodrošinātājs nedod nekādu garantiju, nosacījumu vai garantiju par datu precizitāti, kas padarīti pieejami produktam vai Jums ar produkta starpniecību, neatkarīgi no tā, vai tie ir atrašanās vietas dati vai citi dati, kas ieejami produktam vai ar to. Ja nodrošinātājs ir trešā persona, tad Jūs saprotat, ka produktu nodrošina trešās personas nodrošinātājs, un, ka OnStar nedod nekādu garantiju (minētu šajā sadaļā vai citādi) saistībā ar produktu vai jebkādu pakalpojumu vai informāciju, ko nodrošina šāda trešās puses Nodrošinātāja produkts. Dažas jurisdikcijas ierobežo vai neatļauj atteikties no domātām vai citām garantijām, tā kā daži no iepriekšējiem atteikumiem var nebūt spēkā tādā apmērā, ja piemērojams šādu jurisdikciju likums; šādā gadījumā OnStar garantijas ir ierobežotas likumā atļautajā apmērā.
 17. Zaudējumu izslēgšana un atbildības ierobežojumi. Jebkāda atbildība no OnStar puses par zaudējumiem vai zaudētiem izdevumiem, lai kā tie būtu radušies, neatkarīgi no to juridiskā pamatojuma, ir ierobežoti tādā apmērā, kādu pieļauj atbilstošais likums, paredzamajiem zaudējumiem, ko radījusi līgumsaistību neizpildīšana, esot tipiskiem šāda veida līgumam.Neviens no atbildības ierobežojumiem, kas minēts šajā sadaļā vai jebkur citur šajā Līgumā, neattiecas uz atbildību par likumā noteikto noteikumu pārkāpšanu vai uz jebkādu atbildību, ko nevar ierobežot ar piemērojamo likumu, sevišķi atbildību par miesas bojājumiem vai nāvi, ko izraisījusi neuzmanība, krāpšana vai tīšs noteikumu pārkāpums. Jūs piekrītat, ka ieguvumi, ko Jūs gūstat no šī Līguma, daļēji ir apmaiņā pret atbildības ierobežojumiem, kas noteikti šajā Līgumā. Jums ir jāveic visi iespējamie pasākumi, lai mīkstinātu, novērstu un samazinātu zaudējumus.
 18. Kompensācija. Jūs kompensēsiet Nodrošinātājam un pasargāsiet viņu no jebkādām un visām atbildībām, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot juridiskus maksājumus), kas rodas no jebkādas trešās personas prasības, tādā apmērā, kas radies no jūsu izdarītā šīs Licences pārkāpuma vai citas neuzmanības vai tīša noteikumu pārkāpuma.
 19. Piemērojamais likums. Likumā atļautajā apmērā un, ja to neaizliedz likums, Ja Jūs esat patērētājs, šis Līgums un visas ar to saistītās ārpuslīguma saistības jātulko un jāpiemēro atbilstoši tās valsts likumiem, kurā Jūs dzīvojat. Ja Jūs neesat patērētājs, šis Līgums un visas ar to saistītās ārpuslīguma saistības jātulko un jāpiemēro Anglijas likumiem, izņemot attiecībā uz jebkādām pretrunām ar šī likuma noteikumiem, kas prasītu citas izvēles likuma piemērošanu. Šīs Līgums nav pakļauts Apvienoto Nāciju Konvencijai par Līgumiem Starptautiskajai Preču Tirdzniecībai, kura pielietošana tiek skaidri izslēgta.
 20. Eksporta atbilstība. Jūs visā pasaulē ievērosiet likumus un noteikumus, kas attiecināmi uz Lietotni. Jūs nedrīkstat lietot, eksportēt, reeksportēt, importēt, pārdot vai nodot Lietotni, izņemot tā, kā to atļauj likums un noteikums, kas attiecināms uz Jūsu valsti. Jūs arī piekrītat, ka Jūs nelietosiet Lietotni nekādam nolūkam, kas aizliegts ar likumu, ieskaitot bez ierobežojumiem, kodolieroču, raķešu, ķīmisko vai bioloģisko ieroču attīstīšanai, konstruēšanai, izgatavošanai vai ražošanai.
 21. Paziņojumi. Nodrošinātājs var sniegt Jums paziņojumus par Lietotni, ieskaitot šīs Licences izmaiņas, ar e-pastu uz Jūsu e-pasta adresi, kas saistīta ar Jūsu OnStar kontu, ja pieejams, ar parasto pastu vai, izliekot ziņojumus ar Lietotni vai lietotņu pakalpojumiem Jūsu Transportlīdzeklī vai Jūsu Savienotajā Ierīcē.
 22. Dažādi. Jūs nedrīkstat nodot tiesības uz šo Licenci bez Nodrošinātāja atļaujas. Jūs, Nodrošinātājs un OnStar ir neatkarīgas līgumslēdzējas puses. Ja Lietotni Jums nodrošina trešās personas Nodrošinātājs, Jūs piekrītat, ka OnStar un tā filiāles ir trešās personas labuma guvēji no Licences, un tādā veidā OnStar vai tā filiāles var pieprasīt šīs Licences izpildi no Jums, pat, ja tas nav Lietotnes Nodrošinātājs, ar noteikumu, ka, ja tiek konstatēts, ka trešās personas labuma guvēju doktrīna kaut kāda iemesla dēļ nav spēkā, puses atzīst un piekrīt, ka, lai gan OnStar nav šīs Licences puse, un tam nav nekādu saistību šis licences ietvaros, Nodrošinātājs ir OnStar pilnvarotais ierobežotajam nolūkam, lai priekš OnStar pārvaldītu līgumus OnStar labā. Tādēļ puses piekrīt, ka OnStar var prasīt tiesību un līgumu izpildi pats savā vārdā (nepievienojot Nodrošinātāju kā pusi jebkādā šādas prasības tiesvedībā). Ja kāds no šī Līguma noteikumiem ir nederīgs vai nav izpildāms, tas ir jānodala no šī Līguma, un atlikušajam līgumam ir jāpaliek pilnā spēkā un ietekmē. Neviens šīs Licences noteikums nav uzskatāms par atsauktu, ja tas nav atsaukts rakstiski no tās puses, kas prasa to atsaukt. Šī Licence un pārējais šis Līgums, ir viss līgums starp pusēm attiecībā uz tā priekšmetu, un attiecībā uz šo priekšmetu, un starp pusēm nav citu apgalvojumu, vienošanos vai līgumu attiecībā uz šo priekšmetu. Jūs nevarat grozīt šo Licenci, ja Nodrošinātājs grozījumam nepiekrīt rakstiski. Nodrošinātājs var veikt izmaiņas šajā Licencē, sniedzot Jums paziņojumu, un, ja Jūs nepiekrītat kādām izmaiņām, jums ir jāaptur Lietotnes izmantošana. Ja Jūs turpināt izmantot Lietotni, tas uzskatāms par šādu izmaiņu pieņemšanu.

Svarīgs OnStar
Pakalpojumu
Atjauninājums

2017. gada augustā Groupe PSA no General Motors iegādājās automašīnu zīmolus Opel un Vauxhall. OnStar Europe Limited šajā pirkumā neietilpa un joprojām ir General Motors meitas uzņēmums..

Līdz ar to īpašnieka maiņas rezultātā OnStar pakalpojumi un Wi-Fi pakalpojumi, ko nodrošina OnStar savienojums (ja pieejams Jūsu valstī) Opel/Vauxhall automašīnām vairs nebūs pieejams pēc 2020. gada 31. decembra.