Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor Connected Vehicle Services [v.1  2017]

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn geldig tussen U en OnStar Europe Limited (Griffin House, UK 1-101-135, Osborne Road, Luton, United Kingdom, LU1 3YT, Companies House nummer 8582207, telefoon (internationaal tolvrij (00) 80080022334), e-mail: onstar.europe@onstar.com) (“OnStar” of “ons” of “wij“). Deze zijn van toepassing op Uw gebruik van de diensten die wij U van tijd tot tijd beschikbaar stellen zoals verder omschreven in Hoofdstuk 4 en op de Website, en omvatten niet de diensten die geleverd worden door derden-netwerkproviders, Wireless Service Providers en de overige Diensten van Derden (de “Diensten”). De termen die beginnen met een hoofdletter worden hieronder in Hoofdstuk 3 gedefinieerd. Door onmiddellijk toegang te verkrijgen tot de Diensten gaat U ermee akkoord dat U niet het recht hebt om u terug te trekken binnen veertien (14) dagen na het sluiten van de Overeenkomst.

Samenvatting

Wanneer U tijdens de aanmeldingsprocedure deze Gebruiksvoorwaarden accepteert gaat U akkoord met het volgende:
 • U zult de Diensten uitsluitend gebruiken wanneer het veilig is dit te doen, en U zult deze uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de wet en deze Overeenkomst;
 • Indien anderen van de Diensten gebruikmaken via Uw gebruikersaccount, Connected Device of Voertuig, zult U ervoor zorgen dat zij dit uitsluitend doen wanneer dit veilig is, en in overeenstemming met de wet en deze Overeenkomst;
 • Waar beschikbaar worden Apps, live-mapping en overige diensten (waaronder hotel booking en parking diensten wanneer deze worden aangeboden) door derden en niet door OnStar geleverd, tenzij uitdrukkelijk anderszins aangegeven. Indien U Apps en diensten van derden installeert of gebruikt, gelden de voorwaarden (waaronder fair use beleid) en het privacybeleid van deze derde partij. OnStar en Uw Vehicle Provider zijn niet verantwoordelijk voor Apps en diensten van derden. App-, mapping- en navigatiefuncties zijn aan veranderingen onderhevig en kunnen op ieder moment geheel of gedeeltelijk stopgezet worden.
 • De connected car services van OnStar zijn niet in alle landen beschikbaar, zie de Website voor meer informatie.
 • Om gebruik te maken van de Wi-Fi Hotspot in Uw Voertuig, dient U een datapakket te kopen van een aangewezen derde Wireless Service Provider en een actieve OnStar Diensten-abonnement te hebben. Datapakketten zijn niet in alle landen beschikbaar.  Om deze functionaliteit in Uw Voertuig te activeren (indien beschikbaar), dient U de voorwaarden van de Wireless Service Provider te accepteren.  Neem voor meer informatie contact op met Uw OnStar adviseur.
 • Wij kunnen Uw toegang tot een aantal of alle Diensten opschorten of stopzetten wanneer in de omstandigheden zoals uiteengezet in, en in overeenstemming met, deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Wij kunnen toegang verschaffen tot de software die wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten en deze wijzigen of bijwerken. In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer een update is vereist voor een veiligheids- of beveiligingsprobleem met de Software die wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten) kunnen wij of Uw Vehicle Provider toegang verschaffen tot deze software en  deze wijzigen of bijwerken zonder U hiervan in kennis te stellen en zonder Uw toestemming;
 • U zult ons informeren indien U een Dienst wilt opzeggen of wanneer U van plan bent Uw Voertuig te verkopen of van de hand te doen door de blauwe OnStar knop in Uw Voertuig in te drukken of door contact op te nemen met ons via onstar.europe@onstar.com en U dient vervolgens het gebruik van de Diensten voor dat Voertuig stop te zetten;
 • Niet alle Diensten werken op alle voertuigen, webbrowsers of mobiele telefoons of tablets (neem contact op met een OnStar Adviseur voor meer informatie hierover);
 • Wij hebben bepaalde rechten om de informatie die U aan ons aanlevert in verband met de Diensten te gebruiken en te delen. Wij behandelen deze informatie overeenkomstig ons Privacy Statement en de toepasselijke wetgeving;
 • De Diensten worden geleverd “AS IS” en worden beperkt door factoren die buiten onze macht liggen. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden of tenzij dit wettelijk is vereist, doen wij geen toezeggingen en geven wij geen garanties met betrekking tot de Diensten of de beschikbaarheid daarvan;
 • Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen en zullen U informeren indien het wijzigingen betreft. Wanneer U zich toegang blijft verschaffen tot de Diensten of hiervan gebruik blijft maken, geeft U hiermee aan dat U de gewijzigde Overeenkomst aanvaardt. Indien U niet akkoord gaat met een wijziging, kunt U deze Overeenkomst opzeggen en het gebruik van de Diensten staken of wij kunnen haar beëindigen en de Diensten staken onderhevig aan een redelijke voorafgaande kennisgeving;
 • Uw gebruik van de Diensten wordt beheerst door deze Overeenkomst zoals hieronder gedefinieerd;
 • Voor Uw gebruik van bepaalde diensten kan het nodig zijn dat U OnStar of een derde bepaalde informatie aanlevert teneinde Uw identiteit te controleren voordat de Dienst geactiveerd wordt dan wel binnen een bepaalde periode na activering.
 • OnStar is continu bezig wijzigingen en verbeteringen aan te brengen aan de Diensten. Wij kunnen functionaliteiten of eigenschappen toevoegen of verwijderen, en wij kunnen ook een Dienst geheel opschorten of stopzetten in overeenstemming met de bepalingen hieronder;
 • U kunt op elk gewenst moment stoppen de Diensten te gebruiken. OnStar kan ook de levering van de Diensten aan U stop zetten of nieuwe beperkingen toevoegen of in stellen met betrekking tot Diensten. Indien wij de levering van Diensten staken, dan zullen wij U voorzien van een redelijke voorafgaande kennisgeving, indien dit vereist is bij wet;
 • U heeft niet het recht de Diensten door te verkopen; en
 • Indien U de Diensten ontvangt op basis van een gratis proefperiode, worden deze Diensten aan het eind van de proefperiode automatisch stopgezet zonder verdere kennisgeving, tenzij U ervoor kiest de Diensten te continueren en ermee akkoord gaat de kosten hiervoor te betalen.

Gebruiksvoorwaarden

 1. Aanvaarding van de Voorwaarden. Wanneer U tijdens de aanmeldingsprocedure deze Gebruiksvoorwaarden accepteert, geeft U daarmee aan dat U akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en de overige voorwaarden, beleid, richtlijnen en procedures waarnaar deze verwijzen (tezamen deze “Overeenkomst”), welke omvatten:
  • deze Gebruiksvoorwaarden;
  • de Licentie (zoals vermeld in de Bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden); en
  • overige voorwaarden, richtlijnen, beleid of procedures die wij naar U communiceren.
  De looptijd van deze Overeenkomst gaat in op de dag dat U deze Overeenkomst aanvaardt en blijft van kracht tot deze afloopt of door U of ons wordt beëindigd, onderhevig aan een redelijke voorafgaande kennisgeving.  Indien U niet akkoord gaat met een of meerdere voorwaarden, dient U deze Gebruiksvoorwaarden te weigeren. Een aantal Diensten kunnen aan aanvullende voorwaarden zijn onderworpen die wij U kunnen vragen afzonderlijk te accepteren.  Het is U niet toegestaan zich toegang te verschaffen tot de Diensten of van de Diensten gebruik te maken indien U deze Overeenkomst niet aanvaardt.
 2. Veiligheid. U moet voldoen aan alle wetten (waaronder verkeersregels, en verkeersreglementen) aangaande de werking van Uw Voertuig en het gebruik van Uw Connected Device(s) dat betrekking heeft of die betrekking hebben op Uw gebruik van de Diensten en U zult zich geen toegang tot een Dienst of een Connected Device verschaffen of van deze gebruik maken op een manier dat daarbij een wet, regel of verordening wordt geschonden. Onverminderd het voorgaande is het uitsluitend Uw eigen verantwoordelijkheid om discretie te betrachten en alle wettelijke veiligheidsmaatregelen (waaronder verkeersregels en -reglementen indien van toepassing) na te leven wanneer U zich toegang verschaft tot de Diensten en/of Connected Devices, of van deze gebruikmaakt. De toegang tot en/of het gebruik van de Diensten en Connected Services zijn uitsluitend voor Uw eigen risico en voor Uw eigen verantwoordelijkheid en U dient zich uitsluitend toegang te verschaffen tot de Diensten en de Connected Services en/of deze te gebruiken wanneer U deze veilig kunt bedienen. Om veiligheidsredenen zijn een aantal eigenschappen en functionaliteiten van de Diensten niet beschikbaar wanneer Uw Voertuig of Connected Device in werking is.  Indien U een Wi-Fi datapakket koopt, kunnen de OnStar Diensten (waaronder de noodhulp response) tijdelijk onderbroken worden tijdens het activeringsproces. U dient de instructies te volgen en ervoor te zorgen dat Uw Voertuig veilig geparkeerd staat wanneer dit plaatsvindt. U zult ervoor zorgen dat anderen die gebruikmaken van de Diensten middels Uw gebruikersaccount, Voertuig of Connected Device, te allen tijde tijdens het gebruikmaken van de Diensten aan de bepalingen van dit Hoofdstuk 2 voldoen.
 3. Begripsbepalingen
  • Overeenkomst” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 1;
  • Connected Device” betekent een apparaat dat compatibel is met de Systemen of Diensten en waarmee software-updates of -upgrades kunnen worden ontvangen en dat door ons of door aan ons gelieerde bedrijven in Uw Voertuig is geïnstalleerd of door ons is geautoriseerd om in verband met de Diensten te worden gebruikt;
  • Feedback” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 25;
  • Vloot” betekent een groep Voertuigen die wordt onderhouden door, in eigendom is van of wordt geleased door een zakelijke derde partij of door een andere entiteit en niet door een particulier persoon of gezin. Bijvoorbeeld, een huurauto die U ter beschikking is gesteld door een autoverhuurbedrijf of een Voertuig dat U ter beschikking is gesteld door een werkgever die meerdere voertuigen onderhoudt voor gebruik door werknemers is veelal onderdeel van een Vloot;
  • Vlootbedrijf” is het bedrijf dat een Vloot in eigendom heeft, least of beheert;
  • GPS” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 15.1;
  • OnStar Personen” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 19;
  • PDF” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 28.4;
  • Gemachtigd Gebruiker” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 17;
  • Software” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 17;
  • Systemen” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 17;
  • Derde Diensten” betekent diensten die aan U beschikbaar zijn gesteld door een derde, waaronder Uw Vehicle Provider;
  • Handelsmerken” staat gedefinieerd in Hoofdstuk 23;
  • Voertuig” betekent een automobiel middels welke wij de Diensten ter beschikking stellen;
  • “Vehicle Provider” betekent de fabrikant, distributeur en/of verkoper van Uw Voertuig en elk van de aan hun gelieerde bedrijven;
  • Website” betekent de website(s) op https://www.onstareurope.com/nl/;
  • Wireless Service Providers” betekent derde partijen die U datapakketten kunnen leveren, zoals verder beschreven in Hoofdstuk 4; en
  • U” en “Uw” betekent elke persoon die zich toegang verschaft tot de Diensten of deze gebruikt.
 4. Details van de Diensten. Uw gebruik van de Diensten wordt beheerst door deze Overeenkomst. Verdere informatie met betrekking tot de Diensten (waaronder beschrijvingen van de Diensten en instructies voor het instellen van de Diensten) zijn te vinden op de Website. Deze Overeenkomst beheerst tevens alle updates, upgrades, wijzigingen en nieuwe versies, codes, teksten, afbeeldingen, audio en video en andere content of materialen in of met betrekking tot de Diensten. Hieronder staan een aantal voorbeelden van Diensten die U mogelijk ter beschikking staan, afhankelijk van Uw Voertuigtype, de Diensten die in Uw land worden geboden en de Diensten die U wenst te ontvangen:
  • OnStar Diensten: OnStar connected car services kunnen U worden aangeboden op grond van een betaald abonnement of gratis als onderdeel van een proefperiode indien dit in Uw land wordt aangeboden.
  • Infotainment: Afhankelijk van Uw Voertuig kunnen de Diensten infotainment functionaliteiten omvatten, zoals de mogelijkheid zich toegang te verschaffen tot Apps en andere functionaliteiten van Uw Voertuig. Apps en overige functionaliteiten kunnen vereisen dat U de voorwaarden en privacyverklaringen van derden accepteert teneinde deze te kunnen gebruiken.
  • Voertuigdiagnose: Het kan zijn dat U van Diensten gebruik kunt maken die gegevens van Uw Voertuigsystemen verzamelen en U en/of Uw dealer informeren bij bepaalde diagnoses of prognoses. Deze Diensten rapporteren niet over elke omstandigheid die invloed kan hebben op de werking van Uw Voertuig. Deze gegevens zijn beperkt en bedoeld om te worden gebruikt naast en niet in plaats van handmatige inspecties van Uw Voertuig. Het is Uw eigen verantwoordelijkheid om Uw Voertuig te monitoren en te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
  • Apps: Softwareapplicaties die beschikbaar kunnen zijn voor U om te downloaden en/of te gebruiken, inclusief diensten die via deze applicaties worden aangeboden en updates en upgrades van deze applicaties (tezamen aangeduid als “Apps”).  Apps worden door derden en niet door OnStar geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk staat aangegeven wanneer U deze downloadt. Toegang tot en gebruik van elke App is onderworpen aan aanvullende voorwaarden en privacy-verklaringen die U worden getoond wanneer U zich toegang verschaft tot de App of deze gebruikt. U wordt verwezen naar de betreffende App voor meer informatie over de specifieke kenmerken en diensten die via die App beschikbaar zijn.  Bij afwezigheid van dergelijke aanvullende voorwaarden is de Standaard Eindgebruikerslicentie voor Apps  (de “Licentie”), die te vinden is in de bijlage bij deze Gebruiksvoorwaarden, van toepassing.  OnStar is niet verantwoordelijk voor Apps van derden.  De functionaliteiten van Apps kunnen worden gewijzigd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven kunnen Apps in de “AppShop” van het Voertuig, indien beschikbaar, gratis worden gedownload. U bent echter zelf verantwoordelijk voor alle mobiele netwerkkosten gerelateerd aan de download en het gebruik van Apps. Apps kunnen onderworpen zijn aan beperkingen met betrekking tot fair use, en misbruik of overmatig gebruik van de App kan tot gevolg hebben dat de App niet langer beschikbaar gesteld wordt.
  Aanvullend (dus niet als onderdeel van de Diensten, indien beschikbaar, kunt U datapakketten of andere diensten van een aangewezen Wireless Service Provider in Uw land aangeboden krijgen . Uw gebruik van datapakketten die in Uw land door een Wireless Service Provider aangeboden worden zal onderworpen zijn aan afzonderlijke voorwaarden en aan het privacybeleid en het fair use beleid die deze Wireless Service Provider U zal aanleveren. Voor sommige diensten dient een OnStar-abonnement afgesloten te worden. Indien U geen actief OnStar-account heeft, kunt U geen WiFi-datapakketten kopen. Wanneer U Uw OnStar-apparaat deactiveert, kunt U geen datapakketten kopen of gebruiken.  Wanneer Uw OnStar Diensten beëindigd worden, dan zijn bestaande datapakketten niet langer beschikbaar. Wij garanderen niet dat alle diensten in Uw eigen taal voor U beschikbaar zijn. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een adviseur U niet in Uw eigen taal te woord kan staan maar moet terugvallen op het Engels. Indien geen, onvoldoende of foutieve informatie wordt gegeven, kan dit tot gevolg hebben dat een aantal of alle diensten worden opgeschort of stopgezet. Dit geldt met name voor datapakketten die door Wireless Service Provider worden geleverd en waarvoor lokale wetgeving anoniem gebruik niet toestaat. Om datapakketten te verkrijgen van de Wireless Service Provider, tegen betaling of voor een gratis proefperiode, bijvoorbeeld, kan het zijn dat U een officiële foto-ID moet tonen in een persoonlijke (face-to-face) of video ID-sessie, of een 3DS creditcard-autorisatie moet tonen. De wetgeving en de vereisten van providers verschillen per land en kunnen worden gewijzigd.
 5. Betaling. Indien U een betaalde Dienst heeft gekozen en U een creditcard of bankpas of een vergelijkbare betaalmethode bij ons heeft geregistreerd, wordt U gedurende de aanmeldingsprocedure in kennis gesteld van terugkerende betalingen. De betreffende kosten voor de Diensten, indien van toepassing, moeten van tevoren te worden voldaan (in sommige jurisdicties kan de voorafgaande betaling vijftig procent (50%) bedragen). Tenzij anders aangegeven zijn alle kosten in het betaalproces inclusief BTW of andere van toepassing zijnde belastingen. Het kan zijn dat niet alle betaalmethoden beschikbaar zijn en sommige kunnen specifieke beveiligingskenmerken vereisen, zoals 3DS. Alle beschikbare betalingsmethoden zullen worden aangegeven op het moment van betaling. De prijs van Uw Diensten kan van tijd tot tijd gewijzigd worden, en wij hanteren de alsdan geldende tarieven die van toepassing zijn op  de betreffende betaalperiode van de kosten. U wordt in kennis gesteld van eventuele prijsverhogingen die op de Diensten waar U voor betaalt van toepassing zijn, zodat U de Dienst kunt annuleren indien U de hogere prijs niet wenst te betalen. Wanneer wij geen betaling ontvangen, kunnen wij de ter beschikbaarstelling van de Diensten opschorten, voor zover toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, totdat U de uitstaande bedragen aan ons heeft voldaan. Installatie en gebruik van de Diensten op Connected Services alsmede automatische updates daarvan, kunnen erin resulteren dat Uw mobiele netwerkaanbieder kosten in rekening brengt.  Dergelijke kosten kunnen hoger zijn indien deze in het buitenland worden gebruikt. U bent echter zelf verantwoordelijk voor alle mobiele netwerkkosten. Indien U de Diensten ontvangt op basis van een gratis proefperiode, worden deze Diensten aan het eind van de proefperiode automatisch stopgezet zonder verdere kennisgeving, tenzij U ervoor kiest de Diensten te continueren en akkoord gaat met het betalen van de kosten hiervoor. Indien U ervoor kiest de Diensten te continueren en ermee akkoord gaat de kosten hiervoor te betalen, brengen wij deze kosten vanaf het eind van de gratis proefperiode automatisch in rekening middels de betaalmethode behorend bij Uw account.
 6. Uw recht om de Diensten te beëindigen. Deze Overeenkomst is van toepassing vanaf de dag van Uw aanvaarding tot het moment dat het tariefplan waarvoor U heeft gekozen, eindigt, of de Diensten door U of door ons worden opgezegd of stopgezet zoals toegestaan op grond van deze Overeenkomst. Afhankelijk van het tariefplan dat U heeft gekozen kunt U de Diensten opzeggen. Voor het opzeggen van de Diensten kunt U ons bellen op het telefoonnummer dat op de Website staat aangegeven voor Uw land, of , indien U een OnStar-abonnement heeft, kunt U op de blauwe OnStar knop in Uw Voertuig drukken en de adviseur informeren dat U de betreffende Diensten wenst stop te zetten. U dient ook op deze manier contact met ons op te nemen indien U Uw Voertuig wenst te verkopen of over te dragen. Indien U voor een Dienst heeft betaald, heeft U mogelijk gedeeltelijk of volledig recht op restitutie van het eerder door U betaalde bedrag, afhankelijk van wanneer U opzegt. Lees het van toepassing zijnde opzeggingsbeleid op het moment van de aankoop. Indien U een OnStar-abonnement heeft en U de Diensten opzegt en deze later weer wilt activeren, moet U mogelijk her-activeringskosten betalen. U kunt ons ook bellen of op elk gewenst moment op de blauwe OnStar knop in Uw Voertuig drukken voor instructies over hoe U de connected Services via Uw Voertuig of Connected Device uit kunt zetten. Ongeacht de duur van Uw contract, kunt U op elk gewenst moment de connected Services laten stopzetten. Voor instructies kunt U ons bellen of op de blauwe OnStar knop in Uw Voertuig drukken. Indien U de Diensten later weer wilt activeren, moet U mogelijk her-activeringskosten betalen.
 7. Ons recht om de Diensten stop te zetten. Voor zover dit wettelijk is toegestaan en tenzij dit wettelijk verboden is, behouden wij ons het recht voor Uw deelname aan of toegang tot de Diensten en deze Overeenkomst te beëindigen indien U in strijd met deze Overeenkomst heeft gehandeld. Wij kunnen deze Overeenkomst bijvoorbeeld onmiddellijk beëindigen, zonder dat voorafgaande kennisgeving vereist is, indien U in gebreke bent, wat het geval is indien: (i) U enige verplichting op grond van deze Overeenkomst schendt en deze schending te herstellen was en U een dergelijke schending niet binnen redelijke termijn, na hierover door ons in kennis te zijn gesteld, hebt hersteld en de schending beëindiging en haar gevolgen rechtvaardigt; en voor zover U geen consument bent ook; (a) iemand die handelt voor, via, door of tezamen met U een handeling uitvoert die niet in overeenstemming is met deze Overeenkomst; of (b) U op enigerlei wijze een onrechtmatige, bedrieglijke of frauduleuze handeling met betrekking tot deze Overeenkomst of een van de Diensten verricht, aanmoedigt of deelneemt aan; of (c) U niet akkoord gaat met wijzigingen aan deze Overeenkomst waarvan wij U in kennis stellen.
 8. Aanvullend Recht op Beëindiging; Gevolg van Beëindiging. Naast de overige rechten op beëindiging die in deze Overeenkomst staan vermeld, kunnen wij deze Overeenkomst op elk moment beëindigen via schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzeggingsperiode van dertig (30) dagen. Na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst dient U onmiddellijk het gebruik van de Diensten te staken en wordt Uw licentie voor de Software automatisch onmiddellijk stopgezet. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard voortduren na beëindiging of afloop, blijven na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst in stand. Indien U voor een Dienst heeft betaald, heeft U mogelijk gedeeltelijk of volledig recht op restitutie van het eerder door U betaalde bedrag, afhankelijk van het moment waarop deze Overeenkomst beëindigd wordt.
 9. Verplichting om OnStar in kennis te stellen bij Verkoop of Overdracht van het Voertuig. Indien U een OnStar-abonnement heeft, dient U ons ervan in kennis te stellen wanneer U van plan bent Uw Voertuig te verkopen of over te dragen. Dit is van belang in verband met het beschermen van Uw account en Uw informatie, en om te voorkomen dat U Diensten in rekening worden na de verkoop of overdracht. Om ons hiervan in kennis te stellen kunt U ons bellen op het telefoonnummer dat op de Website staat aangegeven voor Uw land, of op de blauwe OnStar knop drukken in Uw Voertuig en de adviseur informeren over Uw plannen. Indien U Diensten en Apps gebruikt die data lokaal in het Infotainment-systeem in Uw Voertuig op kunnen slaan, is het Uw verantwoordelijkheid deze Apps en data te verwijderen voordat U Uw Voertuig verkoopt of overdraagt.
 10. Vlootvoertuigen. Deze Overeenkomst is ook van toepassing indien U de eigenaar, beheerder of gebruiker bent van een Vloot die van enige van de Diensten gebruikmaakt. Wanneer U van de Diensten gebruikmaakt of een Vlootvoertuig met actieve Diensten rijdt, gaat U akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst ook indien U het Voertuig niet gekocht of geleased heeft of de Diensten heeft besteld. Indien U eigenaar bent van een Vlootvoertuig, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op de Diensten die aan Uw Vloot worden geleverd. Indien deze aanvullende voorwaarden conflicteren met deze Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden voor de Vlootdiensten. Indien U een Vlootvoertuig rijdt, kan het Vlootbedrijf U toestaan aanvullende Diensten te bestellen die niet onderdeel zijn van de Diensten die aan het Vlootbedrijf worden geleverd, en kunt U in de gelegenheid worden gesteld om Diensten voor Uw eigen gebruik te kopen. Deze Diensten zijn ook onderworpen aan deze Overeenkomst. Uw Vlootbedrijf kan ook de typen Diensten die voor U beschikbaar zijn beperken. De Diensten die aan een Vloot worden geleverd kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden en andere privacyverklaringen dan die van toepassing zijn op niet-Vlootvoertuigen. In het bijzonder, het Vlootbedrijf kan om aanvullende gegevensverzameling of gegevensverwerkingspraktijken hebben verzocht die verschillen van die welke betrekking hebben op bepaalde Diensten. Uw Vlootbeheerder kan bepaalde Diensten beperken en ervoor kiezen om OnStar gedurende een beperkte periode te leveren of in het geheel niet.  Uw gratis proefperiode kan verbonden zijn aan Uw Vlootrelatie. U dient met het Vlootbedrijf te overleggen wanneer U vragen heeft over vereisten, beperkingen of gegevenspraktijken die van toepassing kunnen zijn op Uw gebruik van het Vlootvoertuig of de Diensten met betrekking tot een Vlootvoertuig. U (indien U een Vlooteigenaar of een Vlootbeheerder bent) bent ervoor verantwoordelijk Vlootbestuurders te informeren dat Diensten actief zijn en onderhevig zijn aan deze Overeenkomst (in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten), en dat alle bestuurdersinformatie die als onderdeel van het aanmeldingsproces wordt aangeleverd, zowel voor de Vlooteigenaar als voor de Vlootbeheerder zichtbaar zal zijn, alsook dat U de nodige juridische toestemming van deze bestuurders verkrijgt die op grond van de wetgeving van Uw land vereist kan zijn. U dient tevens alle bestuurders te informeren wanneer OnStar Diensten niet voor hen beschikbaar zijn en/of het hen niet toegestaan is deze te kopen, over afloop van een proefperiode en/of het niet hernieuwen van de dienst.
 11. Wijziging van de Overeenkomst. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen U over eventuele wijzigingen informeren. Indien U niet akkoord gaat met een wijziging, dan kunt U deze Overeenkomst opzeggen en het gebruik van de Diensten staken. Indien U geen consument bent, dan, wanneer U zich toegang blijft verschaffen tot de Diensten of van deze gebruik blijft maken, geeft U hiermee aan dat U de gewijzigde Overeenkomst aanvaardt. In geval van toekomstige wijzigingen in de maandelijks of jaarlijks te betalen bedragen, wordt U van een prijsverhoging in kennis gesteld zodat U de Diensten kunt opzeggen voordat deze wijziging in werking treedt.
 12. Bekwaamheid. U bevestigt dat U (a) de meerderjarige leeftijd heeft bereikt in het rechtsgebied waarvan U een burger bent en volledig juridisch bekwaam bent om bindende overeenkomsten aan te gaan, of (b) ten minste 16 jaar oud bent en juridische toestemming van Uw ouders of voogd heeft en volledig in staat en bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en zich hier aan te houden. Indien U niet voldoet aan deze vereisten met betrekking tot bekwaamheid, dient U deze Overeenkomst te weigeren middels de door ons hiervoor beschikbaar gestelde methode. Het is U niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten totdat U aan deze vereisten voor bekwaamheid voldoet en akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst.
 13. Geen gebruik van de Diensten door kinderen. De Diensten richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar middels advertenties, hun uiterlijk, links naar andere sites of anderszins. Indien U jonger bent dan 16 jaar of een ouder of voogd bent van een kind jonger dan 16 jaar, wees U er dan van bewust dat wij registratie door kinderen jonger de leeftijd van 16 jaar niet toestaan en ons niet bewust bezig houden met het verzamelen van informatie van hen. Indien U een ouder of voogd bent van een kind dat jonger is dan 16 jaar, dient U niet toe te staan dat zij van de Diensten gebruikmaken of erin toestemmen dat zij zich registreren om van de Diensten gebruik te maken.
 14. Registratie en account. Voor een aantal Diensten moet U mogelijk een account aanmaken. Wanneer U een account aanmaakt, dient U:
  • juiste en volledige informatie te verschaffen, en deze informatie te updaten zodat deze juist en volledig blijft;
  • als enige verantwoordelijk te zijn voor de activiteiten op Uw account (waaronder de activiteit van een andere persoon aan wie U toestaat Uw account te gebruiken);
  • Uw accountnaam en wachtwoord te beveiligen en voor anderen geheim te houden; en
  • ons onmiddellijk in kennis te stellen van een inbreuk op de beveiliging of ongeautoriseerd gebruik van Uw account via onze contactinformatie die te vinden is in het Hoofdstuk “Vragen” aan het einde van deze Gebruiksvoorwaarden.
  Het gebruik van de Diensten is strikt persoonlijk (voor gebruik door anderen, zie Hoofdstuk 16) of heeft betrekking op Uw gebruik in verband met een Vloot zoals toegestaan onder deze Overeenkomst. OnStar is niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit ongeautoriseerde toegang tot of gebruik van de Diensten of van Uw account. U kunt echter aansprakelijk zijn jegens OnStar of anderen vanwege een dergelijke ongeautoriseerde toegang en/of gebruik.
 15. Beperkingen aan de Diensten.
  1. De Diensten die in elk land beschikbaar zijn staan vermeld op de Website.  Let op dat niet alle Diensten beschikbaar zijn op alle modellen en typen voertuig in elk land. Een aantal Diensten werkt op draadloze communicatienetwerken en het Global Positioning System (“GPS“) satellietnetwerk. Niet alle Diensten zijn op elk moment overal beschikbaar. Het gebied waarin U rijdt kan invloed hebben op de Diensten die wij U kunnen bieden, waaronder routeplanningsdiensten.
  2. Een aantal Diensten werkt mogelijk alleen in plaatsen waar wij gebruikmaken van een derde-netwerkprovider voor Diensten in dat gebied en uitsluitend indien de derde-netwerkprovider technische compatibiliteit heeft met de Connected Device, alsmede dekking, netwerkcapaciteit en ontvangst waar en wanneer de Dienst nodig is. Diensten die gebruikmaken van locatie-informatie werken uitsluitend wanneer de GPS-satellietsignalen ongehinderd zijn, beschikbaar zijn in die plaats en compatibel zijn met Uw Voertuigsystemen of Connected Devices.  De netwerken en systemen van derden-netwerkproviders  zijn ook onderhevig aan wijzigingen en nieuwe ontwikkelingen.  Het kan zijn dat Uw Connected Device niet steeds compatibel is of blijft met de netwerken en systemen van derden of de Diensten zelf.  OnStar biedt U geen netwerkconnectiviteit.  Een dergelijke connectiviteit wordt geboden door een derde-netwerkprovider.
  3. Uw Voertuig en Connected Device dienen een werkend elektrisch systeem te hebben (inclusief voldoende accu- of batterijstroom) om de Diensten te laten werken. Om de levensduur van de accu of batterij te behouden zijn bepaalde OnStar Diensten en functionaliteiten tijdelijk niet beschikbaar als U de motor van Uw voertuig 10 opeenvolgende dagen niet gebruikt. Beschikbaarheid van deze OnStar Diensten en functies worden automatisch hersteld wanneer U de volgende keer de motor van Uw voertuig start. Voor meer informatie wordt verwezen naar de handleiding van het Voertuig.
  4. De Diensten werken mogelijk niet wanneer:
   • de apparatuur op Uw Voertuig of Software op Uw Connected Device niet op de juiste wijze is geïnstalleerd;
   • U de apparatuur of Uw Connected Device of Voertuig niet goed hebt onderhouden;
   • U niet aan alle toepasselijke wetgeving hebt voldaan;
   • U tracht apparatuur of software toe te voegen, te verbinden of te wijzigen in Uw Connected Device of Voertuig (bijvoorbeeld het insteken van stekkers in het elektrische systeem of de diagnostische poort van het Voertuig);
   • Uw Connected Device of Voertuig niet compatibel is met de Diensten of de draadloze diensten en technologie die door onze derden-netwerkproviders worden geleverd (deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn); of
   • sprake is van overige problemen die zich kunnen voordoen en die wij niet kunnen controleren en die de levering of de kwaliteit van de Diensten beïnvloeden, zoals heuvels, hoge gebouwen, weersomstandigheden, schade aan essentiële onderdelen van Uw Voertuig in geval van een ongeluk of een overbelast of verstoord draadloos telefoonnetwerk.
  5. Voor zover U geen consument bent, zijn wij niet verantwoordelijk voor vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst die (a) door U voorkomen had kunnen worden indien U redelijke voorzorgsmaatregelen had getroffen, of (b) is veroorzaakt door natuurrampen of krachten of oorzaken die buiten onze redelijke controle liggen (bijvoorbeeld een storing in het openbare elektriciteitsnetwerk, oorlogshandelingen, overheidshandelen, terrorisme, burgeropstand, tekorten aan of problemen met arbeidskrachten ongeacht de oorzaak hiervan, of storingen in apparatuur waaronder internet, computer, telecommunicatie of andere defecten aan apparatuur). Indien U een consument bent, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor vertraging of een tekortkoming in de uitvoering van deze Overeenkomst die is veroorzaakt door gebeurtenissen die ons niet kunnen worden aangerekend door overmacht. Voor zover dat is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving beloven Wij geen ononderbroken beschikbaarheid van de Diensten, in de scenario’s die hierboven zijn genoemd.
  6. Eventuele routeinformatie die wij leveren is gebaseerd op de meest recente kaartinformatie die ons ter beschikking staat, maar deze informatie kan onjuist of onvolledig zijn. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat routeinformatie geen informatie bevat over wegen waarin eenrichtingsverkeer geldt, beperkte mogelijkheden om af te slaan, bouwprojecten, seizoens-wegen, of nieuwe wegen. De voorgestelde route kan gebruikmaken van een weg die afgesloten is vanwege bouwwerkzaamheden of een afslag die verboden is middels aanduidingen op de kruising. Bij voorgestelde routes wordt ook niet in aanmerking genomen of het gebied waar men doorheen rijdt een woongebied is of een commercieel of gemengd gebied en houden geen rekening met de beschikbaarheid van publieke of particuliere goederen en diensten. U moet derhalve Uw eigen beoordeling te maken, altijd de verkeersregels en -instructies volgen en te evalueren of het volgen van de aanwijzingen van het systeem veilig is en juridisch geoorloofd voor de op dat moment geldende omstandigheden.
  7. Wij raden U aan voordat U gebruikmaakt van de Diensten, eerst de toepasselijke voorwaarden en instructies als vervat in deze Overeenkomst te lezen, inclusief ons Privacy Statement. Wanneer U gebruikmaakt van Diensten van Derden, erkent U dat de toepasselijke servicevoorwaarden en privacyverklaringen die door die derde beschikbaar zijn gesteld, uitsluitend een overeenkomst vormen tussen U en die derde, en niet tussen U en ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de servicevoorwaarden die door deze derde ter beschikking zijn gesteld, waaronder een derde-netwerkprovider en/of Wireless Service Provider, en wij hebben geen verplichtingen of aansprakelijkheid onder die servicevoorwaarden.
  8. U kunt gerechtigd zijn om, op grond van lokale wetten, technisch(e) of anderszins onderhoud of ondersteuning te ontvangen met betrekking tot de Diensten. Indien U recht hebt op zulk(e) onderhoud of ondersteuning, dan zullen wij u van zulk(e) onderhoud en ondersteuning voorzien.
  9. De diagnostische data die wij leveren met betrekking tot het Voertuig als onderdeel van een aantal Diensten zijn beperkt tot specifieke informatie die op afstand van het Voertuig kan worden verkregen. Ook al zijn wij continu bezig alle diagnostische data bij te werken alsook het pakket kennisgevingen waaruit U een keuze kunt maken, zijn diagnostische data beperkt en zijn deze bedoeld om te worden gebruikt naast en niet in plaats van het uitvoeren van handmatige inspecties van Uw Voertuig. Wij beloven niet dat wij alle Voertuigomstandigheden detecteren en het is Uw eigen verantwoordelijkheid om Uw Voertuig te monitoren en te onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Niet alle diagnostische kenmerken zijn beschikbaar in alle voertuigen.
 16. Andere gebruikers. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle gebruikers van Uw Connected Device of Voertuig. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten van gebruikers van Uw Connected Device of Voertuig, waaronder elke toegang tot of gebruik van de Diensten. Onverminderd het voorgaande bent U er verantwoordelijk voor om:
  • andere gebruikers van Uw Connected Device of Voertuig te informeren dat hun toegang tot en gebruik van de Diensten onderworpen is aan deze Overeenkomst.
  • andere gebruikers te informeren over de privacyverklaringen die op het gebruik van de Diensten van toepassing zijn; en
  • ervoor te zorgen dat andere gebruikers van Uw Connected Device of Voertuig voldoen aan de toepasselijke voorwaarden van deze Overeenkomst.
 17. Software-updates; opschorting of verwijdering van de Diensten. U gaat ermee akkoord dat OnStar en Uw Vehicle Provider zich met het oog op de volgende doeleinden toegang verschaffen tot de systemen die betrekking hebben op Uw Connected Device en Uw Voertuig (de “Systemen”):
  • Software-updates. Uw Systemen omvatten software, data, Apps en hieraan verbonden instellingen die OnStar of Uw Vehicle Provider of Connected Device fabrikant aan U beschikbaar stelt (tezamen de “Software“). De Software wordt U in licentie gegeven en wordt niet aan U verkocht, en moet mogelijk van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd worden. U gaat ermee akkoord dat OnStar zonder verdere kennisgeving en zonder toestemming bepaalde essentiële Software-updates of wijzigingen op afstand aanbrengt aan Uw Connected Device of Voertuig. Met deze updates of wijzigingen wordt bijvoorbeeld Uw veiligheid of beveiliging verbeterd of kunnen ervoor zorgen dat Uw Voertuig of Connected Device goed blijft werken en dat de Diensten aan U geleverd kunnen blijven worden. Waar mogelijk zullen wij U van tevoren informeren over essentiële software-updates en wij zullen van tevoren om Uw toestemming verzoeken wanneer wij niet-essentiële software-updates willen uitvoeren. OnStar kan ook op afstand Software-updates leveren of wijzigingen aanbrengen aan Uw Connected Device of Voertuig indien Uw Vehicle Provider dit verlangt. Software-updates of wijzigingen kunnen invloed hebben op gegevens die U hebt opgeslagen in Uw Connected Device of Voertuig (zoals opgeslagen navigatiebestemmingen of vooraf ingestelde radiostations), of deze wissen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor aangetaste of gewiste gegevens door een Software-update of wijziging. Onze derde-netwerkprovider en Wireless Service Provider leveren geen software-updates voor Uw Connected Device of Voertuig en U dient ervoor te zorgen dat er te allen tijde een back-up is van Uw data;
  • Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd Uw toegang tot of gebruik van de Diensten moeten beperken zonder verdere kennisgeving aan U en zonder hiervoor jegens U aansprakelijk te zijn, in verband met systeemkwesties, kwesties die te maken hebben met Uw account, of andere kwesties die de prestaties, het genot of de beveiliging van de Diensten kunnen beïnvloeden.
  • Tenzij anderszins aangegeven in deze Overeenkomst en voor zover dat is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, hebben wij het recht een of meerdere Diensten, volgens de voorwaarden die in deze Overeenkomst uiteen zijn gezet, te verwijderen of stop te zetten. Dit kan plaatsvinden als gevolg van onze inspanningen om de Diensten verder te verfijnen om te voorkomen dat de prestaties achteruitgaan, of vanwege technologische veranderingen, de belangen van klanten, vereisten op het gebied van regelgeving, of uit zakelijke overwegingen. U wordt daarvan in kennis gesteld en eventuele ongebruikte, vooruitbetaalde bedragen worden aan U gerestitueerd;
  • Als onderdeel van de Diensten begrijpt U er met het oog op cyberveiligheid en in overeenstemming met het Onstar Privacy Statement dat wij Systemen in Uw Connected Device of Voertuig alsmede de informatie binnen deze Systemen kunnen monitoren en dat wij beschermende maatregelen kunnen nemen teneinde deze Systemen en Uw rechten te beschermen.
  • Kennisgeving en Toestemming. Wanneer wij een kennisgeving doen van een Software-update of wijziging of hiervoor nadere toestemming vragen, kan de kennisgeving of de toestemming worden ontvangen of gegeven door elke toegestane gebruiker van het Connected Device, het Voertuig of de Diensten of Systemen (een “Toegestane Gebruiker”) namens U, de eigenaar van het Connected Device of het Voertuig, hem- of haarzelf, en alle andere Toegestane Gebruikers. De gebruiker die deze kennisgeving ontvangt of toestemming geeft, is ervoor verantwoordelijk alle andere Toegestane Gebruikers hiervan in kennis te stellen. In dat geval begrijpt U dat wij toegang mogen hebben tot de Software en deze kunnen wijzigen of bijwerken om veiligheids- en beveiligingsredenen zonder aanvullende toestemming; en
  • Deze Overeenkomst beheerst alle updates of andere wijzigingen die wij toebrengen aan de Diensten, Systemen of Software voor alle Toegestane Gebruikers.
 18. Uw Aanvullende Toezeggingen en Verplichtingen. U gaat ermee akkoord dat:
  • U gerechtigd en bevoegd bent om deze Overeenkomst namens Uzelf aan te gaan;
  • U Uw account en de Diensten uitsluitend zult gebruiken tezamen met Uw Connected Device of als anderszins geautoriseerd door ons;
  • U deze Overeenkomst en de eventuele voorwaarden van derden-leveranciers van Apps volledig zult naleven;
  • U ons en de eventuele App-leverancier waarheidsgetrouwe en correcte informatie zult leveren en deze informatie up to date zult houden;
  • U Uw gebruik van de Diensten zult monitoren en de vereisten op grond van deze Overeenkomst volledig zult naleven;
  • U verantwoordelijk bent voor al Uw kosten en uitgaven inclusief belastingen, verliezen en aansprakelijkheden die U op enigerlei manier oploopt of maakt in verband met Uw gebruik van de Diensten en eventuele activiteiten die U onderneemt in verband met de Diensten of met deze Overeenkomst;
  • met Uw akkoord voor en naleving van deze Overeenkomst U Uw bestaande verplichtingen niet schendt;
  • U zich uitsluitend toegang tot de Diensten verschaft middels Uw aangemaakte account;
  • U niet zult proberen een of meerdere beveiligingsmaatregelen van de Diensten te frustreren;
  • U de beveiligingstechnologie niet zult kopiëren, reproduceren, verspreiden, decompileren, reverse engineeren, demonteren, verwijderen, wijzigen, omzeilen, of anderszins bewerken, deze om te zetten voor een gebruik dat niet door ons is geautoriseerd, of om eigenaarschap met betrekking tot de Diensten of de informatie of materialen of de informatie en materialen van een ander die betrekking hebben op de Diensten te claimen, tenzij dat strikt is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving;
  • U de Diensten niet voor een onrechtmatig doel zult gebruiken of om iemand lastig te vallen of voor een ander doel dat niet door ons wordt toegestaan;
  • U ons onmiddellijk zult informeren over eventuele wijzigingen in Uw contactgegevens;
  • U de Diensten of een App niet gebruikt om informatie of data over te brengen of te versturen zonder hiertoe gerechtigd te zijn;
  • U de Diensten niet door zult verkopen;
  • U geen auteursrechttekens, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechtelijke tekens op of neergelegd in of op een deel van de Diensten of informatie of materialen verkregen van de Diensten zult verwijderen, wijzigen of onzichtbaar maken;
  • U wereldwijd zult voldoen aan alle lokale, rijks-, provinciale, federale en nationale wetten, verordeningen, voorschriften en regels die op Uw gebruik van de Diensten van toepassing zijn; en
  • U geen eigendomsrechten kunt doen gelden op een nummer dat is toegewezen aan Uw Connected Device en U begrijpt dat een dergelijk nummer van tijd tot tijd gewijzigd kan worden.
 19. Vrijwaring. Dit hoofdstuk 19 is slechts van toepassing voor zover U geen consument bent. Behoudens lokale wetgeving gaat U er in verband met de levering van de Diensten door OnStar aan U en de aan U toegekende rechten ermee akkoord om OnStar, haar moedermaatschappij, dochterondernemingen, aangesloten bedrijven, licentiegevers, derde-netwerkprovider, Wireless Service Provider en contractanten alsook hun respectieve werknemers, medewerkers, directeuren en vertegenwoordigers (tezamen “OnStar Personen”) voor het maximale bedrag en tenzij dit op grond van de wet verboden is, schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen enig verlies, schade, letsel (inclusief overlijden), vorderingen, claims, boetes, rente, aanvullende belastingen, aanmaningen, en kosten, waaronder redelijke juridische kosten en uitgaven, van welke soort of aard dan ook en voortvloeiend uit of wegens of resulterend uit een aanspraak of eis van een derde of tegen een OnStar Persoon of Personen: (i) voortvloeiend uit Uw toegang tot en/of Uw gebruik van de Diensten; (ii) voortvloeiend uit Uw niet-nakoming van deze Overeenkomst; (iii) in verband met de onjuistheid of onwaarachtigheid van een toezegging of garantie die U op grond van deze Overeenkomst heeft gedaan; (iv) voortvloeiend uit een activiteit van iemand anders dan U, in verband met de Diensten die via Uw account zijn uitgevoerd; (v) voortvloeiend uit de toegang tot en/of het gebruik van, of de onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van een van de Diensten via Uw Connected Device; of (vi) voortvloeiend uit een van Uw andere activiteiten op grond van of in verband met deze Overeenkomst of de Diensten. Deze vrijwaringsverplichting is niet van toepassing indien U niet verwijtbaar heeft gehandeld en niet anderszins verantwoordelijk bent voor de verliezen, schade, letsel (inclusief overlijden), vorderingen, claims, boetes, rente, aanvullende belastingen, aanmaningen, en kosten, waaronder redelijke juridische kosten en uitgaven.
 20. Ongeautoriseerd Gebruik of Wijziging met Betrekking tot de Diensten. U bent niet gerechtigd tot en U dient zich niet in te laten met de volgende activiteiten:
  • het overbrengen van software of andere materialen die virussen, wormen, trojan horses, gebreken, databommen, tijdbommen, spiders, web-bots, screen-scrapers, of web crawlers of andere items van destructieve of ontwrichtende aard;
  • het op ongeautoriseerde wijze gebruiken van de Diensten of de Software waaronder middels illegale toegang of overbelasting van de server of netwerkcapaciteit of infrastructuur;
  • het wijzigen, aanpassen, sub-licentiëren, vertalen, verkopen, reverse engineeren, de-compileren of demonteren van een onderdeel van de Diensten of Software of het verwijderen, wijzigen, omzeilen of anderszins te morrelen aan of knoeien met veiligheidstechnologie, tenzij strikt toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving;
  • het “framen,” “spiegelen” of doorverkopen van een onderdeel van de Diensten of Software zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of
  • het oogsten of verzamelen van informatie over gebruikers.
  Elke poging door een gebruiker of een ander persoon of entiteit om opzettelijk schade toe te brengen aan de Diensten of Software of de rechtmatige werking van de Diensten of Software te ondermijnen, vormt een inbreuk op deze Overeenkomst. OnStar behoudt zich het recht voor om elke verdachte activiteit te onderzoeken en alle acties te ondernemen tegen, en elke genoegdoening te verkrijgen van, een dergelijk persoon  voor zover rechtens geoorloofd. OnStar behoudt zich het recht voor om alle informatie met betrekking tot U, waaronder Uw account en toegang en gebruik van Uw rekening, aan rechtshandhavers te openbaren indien dat nodig is om nakoming van deze Overeenkomst af te dwingen, teneinde te voldoen aan een rechterlijke uitspraak of als toegestaan in het Privacy Statement.
 21. Intellectuele Eigendom. De Diensten en de Software zijn beschermd onder internationale wetgeving op het gebied van auteursrechten en kunnen onderworpen zijn aan andere bescherming van intellectuele eigendom, waaronder octrooien en merkenrechten. Tenzij wettelijk is toegestaan, is het niet geoorloofd een bepaald onderdeel van de Diensten of de Software, waaronder de inhoud, tekst, afbeeldingen, audio en video, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OnStar te kopiëren, distribueren, wijzigen, uit te voeren, te tonen, over te brengen, opnieuw te gebruiken, opnieuw te posten, te gebruiken (behoudens zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet),of enig recht met betrekking daartoe te claimen,
 22. Kennisgeving van Inbreuk op Auteursrecht. Wanneer U of een ander (de “Klagende Partij”) van mening bent dat de content of een ander onderdeel van de Diensten of de Software inbreuk maakt op het auteursrecht van de Klagende Partij, dient de Klagende Partij een schriftelijke kennisgeving ten aanzien van de auteursrechtinbreuk te sturen aan onze daartoe aangewezen auteursrechtvertegenwoordiger via het hieronder aangegeven adres. Deze kennisgeving dient de volgende informatie te bevatten:
  • Een fysieke or elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is te handelen uit naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk is gepleegd.
  • Aanwijzing van het met auteursrecht beschermde waarop beweerdelijk inbreuk is gepleegd.
  • Aanwijzing van het materiaal vervat in de Diensten of de Software waarop beweerdelijk inbreuk is gepleegd, waarbij de informatie redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  • Informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om contact op te nemen met de Klagende Partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarmee met de Klagende Partij contact kan worden opgenomen.
  • Een verklaring dat de Klagende Partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal in de zaak waarover wordt geklaagd, niet geautoriseerd is door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is, en dat de Klagende Partij bevoegd is om namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk wordt gepleegd, te handelen.
  Deze schriftelijke kennisgeving dient te worden verzonden naar: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefoon: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com Overige feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en overige communicaties dienen te worden gericht aan OnStar via de contactinformatie die te vinden is in het Hoofdstuk “Vragen” aan het eind van deze Overeenkomst.
 23. Handelsmerken. Alle handelsmerken, logo’s en dienstmerken (tezamen “Handelsmerken“) die worden getoond in verband met de Diensten, zijn geregistreerde en/of niet-geregistreerde handelsmerken van OnStar, Uw Vehicle Provider of andere derden. Niets in deze Diensten dient te worden opgevat als een (impliciete) toekenning of erkenning van een licentie of een recht om een Handelsmerk of een variatie daarop te gebruiken of te tonen, zonder de schriftelijke toestemming van OnStar of de eigenaar daarvan. Het is strikt verboden de Handelsmerken van OnStar of Uw Vehicle Provider te gebruiken, tenzij, en voor zover, lokale wetten het gebruik van Handelsmerken toestaan.
 24. Export Compliance. U dient wereldwijd te voldoen aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de Diensten. U mag geen enkel onderdeel van de Diensten gebruiken, exporteren, opnieuw exporteren, importeren, verkopen of overdragen behoudens voor zover toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving in Uw land. U gaat er tevens mee akkoord dat U de Diensten niet zult gebruiken voor een doel dat bij wet verboden is, waaronder de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van kernwapens, raketten, of chemische of biologische wapens.
 25. Informatie en Feedback. In overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden kunnen wij U vragen informatie te verschaffen teneinde de Diensten aan U te leveren. Wij willen ook graag Uw feedback ontvangen met betrekking tot de Diensten. Alle informatie en materialen die U overlegt in verband met deze Overeenkomst (“Feedback“) wordt, tenzij anderszins bepaald in het Privacy Statement, door OnStar niet beschouwd als vertrouwelijk en OnStar is niet verplicht de informatie of materialen vertrouwelijk te houden of de Feedback te retourneren of te vernietigen. Uw Feedback wordt op vrijwillige basis en zonder beperking geleverd en het staat OnStar vrij om elke Feedback op elke manier, in elke vorm of medium, ongeacht of deze thans bekend is of later wordt ontwikkeld, te gebruiken, reproduceren, wijzigen, distribueren, tonen, uit te voeren, uit te zenden, te sub-licentiëren, en te openbaren zonder enige expliciete of impliciete verplichting jegens U en zonder kennisgeving, betaling of toeschrijving ervan aan U, voor zover dat mogelijk is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. OnStar heeft het recht maar niet de plicht om de door U geleverde Feedback te monitoren.
 26. Dataverzameling / Privacy. Voor zover dat is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, OnStar verzamelt, gebruikt en deelt informatie van en over U en Uw Connected Device en Voertuig. Het OnStar Privacy Statement (“Privacy Statement“) beschrijft wat OnStar met die informatie doet. U bent zich bewust van het verzamelen, gebruik en delen van de informatie omschreven in het Privacy Statement en in eventuele aanpassingen op het Privacy Statement, die op dezelfde manier kan worden aangepast als deze Overeenkomst. Indien U Uw Voertuig of Uw Connected Device verkoopt, overdraagt, verhuurt of van de hand doet, draagt U de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het verwijderen van informatie over U die zich bevindt in het Voertuig of Connected Device, of in Uw daaraan gerelateerde account. Het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens die U binnen een App aanlevert, of die rechtstreeks door Uw Connected Device aan de App wordt doorgegeven, is onderworpen aan de voorwaarden en privacyverklaring van de provider van de App.  Lees de voorwaarden en privacyverklaring van de provider van de App zorgvuldig.  U wordt gevraagd deze te accepteren voordat U de App installeert. OnStar is niet verantwoordelijk voor het gebruik van Uw gegevens door een derde-provider van een App.  Indien U de persoonlijke gegevens van een andere persoon gebruikt in een App, zoals een telefoonnummer, dient U eerst toestemming van de betreffende persoon daartoe te verkrijgen. Indien U actieve OnStar Diensten heeft, dient U zich er bewust van te zijn dat de Privacyknop mogelijk Uw locatie niet verbergt voor Apps. Indien U Uw Connected Device verkoopt, overdraagt of op een andere manier van de hand doet, draagt U de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het verwijderen van Uw AppShop-account en eventuele Apps die gebruikmaken van Uw persoonsgegevens.
 27. Geen Garantie door OnStar of Vehicle Provider.
  1. Voor zover dat is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, doen OnStar en Uw Vehicle Provider geen toezeggingen en geven geen garanties of voorwaarden met betrekking tot de Diensten. Hetzelfde geldt voor de Diensten die worden geleverd “as is” (in de huidige staat) en “naar beschikbaarheid”, daaronder begrepen met alle fouten en gebreken die zij mogelijk hebben, ongeacht of deze verborgen zijn.
  2. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, geven OnStar en Uw Vehicle Provider geen garanties omtrent de werking, prestaties of beschikbaarheid van de Diensten, of met betrekking tot de prestaties of procedures van OnStar of Uw Vehicle Provider in verband met de Diensten of deze Overeenkomst. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, garanderen OnStar en Uw Vehicle Provider niet dat de Diensten gedurende een bepaalde periode zullen worden voortgezet en garanderen zij niet dat de toekomstige werking van de Diensten compatibel zal zijn met de huidige werking of applicaties.
  3. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, geven OnStar en Uw Vehicle Provider geen garanties, stellen zij geen voorwaarden en doen zij geen toezeggingen met betrekking tot de geschiktheid, beschikbaarheid, juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van data of materiaal van wat voor soort dan ook binnen de Diensten voor wat voor doel dan ook.  OnStar en Uw Vehicle Provider geven geen garanties dat de Diensten vrij zullen zijn van verlies, onderbreking, corruptie, aanvallen, virussen, inmenging, hacking of andere beveiligingsinbreuken, en OnStar en Uw Vehicle Provider wijzen alle aansprakelijkheid in dit kader af. OnStar en Uw Provider geven geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Diensten of dat de Diensten ononderbroken en foutloos zullen werken.
  4. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, dragen OnStar en Uw Vehicle Provider geen verantwoordelijkheid voor eventuele storingen ten gevolge van serverfouten, foutief verzonden of doorgeschakelde transmissies, mislukte internetverbindingen, onderbrekingen of storingen in de transmissie van data, eventuele computervirussen, het handelen of nalaten van derden die resulteren in schade aan het netwerk of de draadloze verbinding hinderen, schade of letsel veroorzaken door een storing of vertraging in het verbinden van een gesprek met een entiteit, waaronder de noodhulp, of andere technische gebreken, ongeacht of deze van menselijke of technische aard zijn.
  5. OnStar en Uw Vehicle Provider bieden geen garantie dat de Diensten goed zullen werken op Uw apparatuur, en niemand anders dan Uzelf bent verantwoordelijk voor alle reparaties aan Uw apparatuur en eventuele andere schade daadwerkelijk of beweerdelijk veroorzaakt door de Diensten.
  6. Sommige rechtsgebieden beperken de afwijzing van aansprakelijkheid voor geïmpliceerde of andere garanties of staan deze niet toe, daardoor kan in sommige gevallen bovenstaande afwijzing van aansprakelijkheid mogelijk niet van toepassing zijn voor zover het recht van dergelijke rechtsgebieden van toepassing is op deze Overeenkomst, in welk geval de garanties van OnStar en Uw Vehicle Provider beperkt zullen zijn tot datgene wat wettelijk is toegestaan.
  7. Aansprakelijkheidsbeperkingen. Eventuele aansprakelijkheid van OnStar of Uw Vehicle Provider voor schade of tevergeefs gedane uitgaven, ongeacht om welke reden veroorzaakt, is, ongeacht de juridische grondslag, beperkt voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving tot de voorzienbare schade die gebruikelijk is voor dit soort contracten wegens het niet-nakomen van contractuele verplichtingen. Geen van de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit Hoofdstuk of elders is van toepassing op eventuele aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van wettelijke termijnen of eventuele aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt door nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag. OnStar is op geen enkele wijze aansprakelijk in verband met enige Diensten van Derden, waaronder diensten aangeboden door Uw Vehicle Provider. U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om schade te beperken, af te wenden en zo gering mogelijk te houden.
 28. Algemeen.
  1. Overdracht. U kunt deze Overeenkomst (of enig gedeelte ervan) niet overdragen zonder de schriftelijke toestemming van OnStar en elke poging tot overdracht zonder de schriftelijke toestemming van OnStar is ongeldig. OnStar kan deze Overeenkomst overdragen, met een kennisgeving aan U.
  2. Rechtsverhouding. Niets in deze Overeenkomst dient zodanig te worden uitgelegd dat U of OnStar compagnons, samenwerkingspartners, opdrachtgevers, vertegenwoordigers of werknemers van elkaar zijn. Geen van de partijen heeft het recht of de bevoegdheid of het gezag, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, om de andere partij te binden.
  3. Geen Verzekeringsmaatschappij. Wij zijn geen verzekeringsmaatschappij en bevelen geen verzekeringsmaatschappij aan noch ondersteunen wij een verzekeringsmaatschappij. U bent zelf verantwoordelijk voor de verzekering van Uw Voertuig. De Diensten bieden Uw Voertuig geen verzekering en zijn geen verzekeringsproduct. De Diensten worden U aangeboden voor Uw gemak. De betalingen die U verricht voor Diensten zijn niet gerelateerd aan de waarde van Uw Voertuig of enige goederen die zich daarin bevinden, of aan de kosten van door U opgelopen letsel of schade. U dient te zorgen voor doorlopende passende verzekering voor Uw Voertuig en voor de daaraan gerelateerde risico’s.
  4. Kennisgevingen. Alle kennisgevingen, verzoeken, toestemmingen, goedkeuringen en andere communicaties door U vereist of toegestaan op grond van deze Overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht bezorgd te zijn aan en gericht te zijn tot de contactgegevens voor klantenservice op de Website. OnStar kan haar adres voor wat betreft kennisgevingsdoeleinden wijzigen bij het doen van een kennisgeving aan U. Wij kunnen kennisgevingen doen via verschillende kanalen, waaronder door het plaatsen van berichten op de Website, het aan U versturen van een e-mail, door contact op te nemen met U via onze adviseurs, of door het gebruikmaken van daartoe geëigende systemen die beschikbaar zijn in Uw Voertuig of Uw Connected Device. U geeft toestemming voor het ontvangen van dergelijke kennisgevingen en gaat ermee akkoord dat dergelijke kennisgevingen die U worden toegezonden door OnStar juridisch geldig zijn. U gaat ermee akkoord dat kennisgevingen die aan U worden verstuurd door ons per e-mail of per fysieke post voldoen aan het vereiste dat kennisgevingen schriftelijk dienen te worden verstuurd. Indien U hiermee niet akkoord gaat, dient U deze Overeenkomst niet te aanvaarden. Mogelijk heeft U het recht Uw toestemming in te trekken met betrekking tot het ontvangen van bepaalde elektronische communicaties, en, wanneer de wet dit vereist, zullen we U op verzoek voorzien van papieren kopieën van alle documenten en bescheiden. U kunt dit doen door contact op te nemen met ons via het telefoonnummer of e-mailadres dat staat vermeld bij het Hoofdstuk “Vragen” aan het eind van deze Gebruiksvoorwaarden. Indien U Uw toestemming intrekt, behouden wij ons het recht voor deze Overeenkomst te beëindigen. Om de kennisgevingen die wij via e-mail versturen te ontvangen, of om daartoe toegang te krijgen, dient U toegang tot het internet te hebben en te beschikken over een computer of apparaat met een compatibele webbrowser. U zult ook software nodig hebben waarmee bestanden in Portable Document format (“PDF”) kunnen worden gelezen. Om de kennisgevingen die wij U toezenden te behouden, dient Uw apparaat of computer de mogelijkheid te hebben elektronische bestanden, waaronder PDF-bestanden, te downloaden en op te slaan. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt U dat U in staat bent de kennisgevingen die wij U mogelijk toezenden te ontvangen, toegang daartoe te hebben en deze te behouden. U kunt op elk moment Uw e-mailadres voor kennisgevingsdoeleinden wijzigen door contact op te nemen met ons via het telefoonnummer of e-mailadres dat staat vermeld bij het Hoofdstuk “Vragen” aan het eind van deze Gebruiksvoorwaarden.
  5. Scheidbaarheid. Indien enige voorwaarde of bepaling in deze Overeenkomst, of in een document dat hiertoe via verwijzing onderdeel van uitmaakt door een rechter van een bevoegd rechtsgebied in strijd met de wet wordt geacht, zal deze voorwaarde worden gescheiden van deze Overeenkomst, en worden de overblijvende bepalingen van deze Overeenkomst of de toepassing van een dergelijke bepaling op personen of omstandigheden anders dan die met betrekking waartoe de bepaling ongeldig of onafdwingbaar is, daardoor niet aangetast. Elke bepaling van deze Overeenkomst is geldig en afdwingbaar voor zover wettelijk toegestaan en tenzij deze wettelijk verboden is.
  6. Afstand. Van geen enkele voorwaarde van deze Overeenkomst wordt afstand gedaan en geen enkele schending wordt door de vingers gezien tenzij die afstand of instemming schriftelijk is gegeven en is ondertekend door de partij die stelt de afstand te hebben gedaan of de instemming te hebben gegeven. Noch de instemming door een partij, noch afstand van een schending door de andere partij, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, behelst een instemming met, afstand van, of vrijstelling voor een andere of daaropvolgende schending.
  7. Verwijzingen; Kopjes; Voorbeelden. In deze Overeenkomst dienen de kopjes boven artikelen en hoofdstukken uitsluitend voor het gemak van de lezer en voor verwijzingen; zij worden niet in aanmerking genomen bij de uitleg van deze Overeenkomst. De in deze Overeenkomst gegeven voorbeelden, mogelijk voorafgegaan door “waaronder,” “bijvoorbeeld,” “zoals,” of vergelijkbare termen, hebben uitsluitend een illustratieve functie en zijn niet limitatief.
  8. Toepasselijk Recht. Indien U een consument bent, worden deze Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen uitgelegd overeenkomstig, en beheerst door, de wetten van het land waarin U woont. Indien U geen consument bent, worden deze Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen uitgelegd overeenkomstig, en beheerst door, de wetten van Engeland.
  9. Mediation (voor consumenten). Indien U een consument bent en een geschil ontstaat tussen U en ons met betrekking tot de uitvoering van deze Overeenkomst, dan kunt U een verzoek voor consumentenmediation indienen. U kunt Uw verzoek ook indienen via het Online Geschillenbeslechtingsplatform dat is ontwikkeld en beheerd door de Europese Commissie op het volgende adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
  10. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst, inclusief de aanvullende voorwaarden en aanvullende instructies waarnaar wordt verwezen in deze Overeenkomst, behelzen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst, en er zijn geen andere toezeggingen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. U kunt deze Overeenkomst niet wijzigen tenzij OnStar schriftelijk akkoord gaat met de wijziging. Tenzij anderszins bepaald in deze Overeenkomst, worden eventuele conflicten tussen deze Gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden, andere instructies of andere materialen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, beheerst door deze Gebruiksvoorwaarden.
  11. Vragen. De Diensten worden U aangeboden door OnStar. Indien U vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze Overeenkomst of de Diensten, kunt U te allen tijde contact opnemen met ons door te drukken op de blauwe OnStar knop in Uw met OnStar uitgeruste Voertuig, waarmee U ons belt op het telefoonnummer dat voor Uw land vermeld staat op de Website, ons e-mailen via onstar.europe@onstar.com of gebruikmaken van andere op de Website vermelde onlinemogelijkheden.

Bijlage bij Gebruiksvoorwaarden

 Standaard Eindgebruikerslicentie voor Apps

Laatst gewijzigd: [1 januari 2017] Deze Standaard Eindgebruikerslicentie (“Licentie”) is van toepassing op elke App waartoe U zich toegang verschaft of die U gebruikt in Uw Voertuig of Connected Device. Termen in hoofdletters zijn, indien ze niet in deze Licentie zijn gedefinieerd, gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden. Indien een App wordt geleverd door OnStar, heeft “Provider” in deze licentie betrekking op OnStar.  Indien de App wordt geleverd door een derde zoals deze zich bekendmaakt wanneer U zich toegang verschaft tot de App, heeft de verwijzing naar “Provider” in deze licentie betrekking op de derde die zich bekend heeft gemaakt aan U ten tijde van het downloaden.  De Provider kan U aanvullende voorwaarden opleggen wanneer U zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van een App. In dat geval zijn deze aanvullende voorwaarden van toepassing in plaats van deze Licentie, en is deze Licentie niet meer van toepassing op Uw toegang tot of gebruik van de App. Indien U niet akkoord gaat met deze Licentie, dient U de Apps te verwijderen en er geen gebruik van te maken.
 1. Licentie. De Provider is de eigenaar of licentiegever van alle (eigendoms)rechten op en belangen in de App waaronder, maar niet beperkt tot, alle inhoud, grafische informatie, audiovisuele bestanden, procedures en codes, tezamen met alle intellectuele eigendomsrechten op de App.  Op voorwaarde van Uw naleving van deze Licentie, verleent de Provider U een beperkt, persoonlijk, niet-commercieel (tenzij sprake is van toegestaan gebruik in verband met Vloot-voertuigen), niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepelijke, niet-exclusieve licentie om de App te installeren en te gebruiken uitsluitend in objectcodevorm voor zijn bedoelde bestemming zoals beschreven in deze Licentie en binnen de App op Uw Connected Device  gedurende de Looptijd (zoals gedefinieerd in Hoofdstuk 6 hieronder) van de Licentie.  U gaat ermee akkoord zich te houden aan deze Licentie bij het installeren en gebruiken van de App. De App wordt U in licentie gegeven maar wordt niet aan U verkocht.
 2. Updates, Wijzigingen en Verwijderingen van de Provider Van tijd tot tijd, voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, kunnen de Provider of OnStar op afstand de App bijwerken, upgraden, wijzigen of verwijderen om bepaalde redenen, waaronder, maar niet beperkt tot, het verbeteren van de App of de systeemfunctionaliteit of -stabiliteit of om aan potentiële veiligheids- of beveiligingszorgen tegemoet te komen. U gaat ermee akkoord dat de Provider of OnStar op elk moment automatisch de App kan bijwerken, upgraden, wijzigen, verwijderen of niet langer zal ondersteunen, of ervoor zorgt dat de App automatisch van Uw Connected Device wordt verwijderd bij het synchroniseren met Uw account.  Indien de App wordt bijgewerkt, geüpgraded of gewijzigd teneinde eigenschappen of functionaliteit te verbeteren of te herstellen, is deze Licentie naast eventuele andere voorwaarden die U worden opgelegd in verband met de update, upgrade of wijziging, van toepassing op de updates, upgrades en wijzigingen. Noch de Provider noch OnStar heeft enige verplichting om klantondersteuning voor de App te bieden of voor het gebruik van de applicatiediensten.
 3. Effect van Apps op Connected Devices.  U begrijpt dat het downloaden, de werking en/of het gebruik van de App(s) (i) een onbedoeld of negatief effect kan hebben op het Connected Device, enig systeem of enige software die werkt in of met het Connected Device, en/of een of meer andere Apps, (ii) kan resulteren in een wijziging of verandering aan het Connected Device, enig systeem of enige software die werkt in of met het Connected Device, een of meer andere Apps, en/of de functionaliteit van een of meer van de bovengenoemde zaken; en/of (iii) het gehele of een deel van het Connected Device, enig systeem of enige software die werkt in of met het Connected Device, en/of een of meer andere Apps ontoegankelijk of onbruikbaar kan maken.  U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het downloaden, de werking en het gebruik van Apps op Uw eigen risico plaatsvindt en Uw eigen verantwoordelijkheid is, en dat de Provider geen verplichting heeft klantondersteuning te bieden voor de App of met betrekking tot enig effect dat deze mogelijk kan hebben op het Connected Device, enig systeem of enige software die werkt in of met het Connected Device, en/of een of meer andere Apps.
 4. Geen reverse engineering, her-distibutie of omzeilen van beveiliging. U gaat ermee akkoord geen reverse engineering toe te passen op de App of deze te demonteren, te gebruiken in een compilatie, deze te de-compileren, voor een ander doel te gebruiken, te distribueren, door te verkopen of te wijzigen, tenzij dit strikt is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving.  U mag de App uitsluitend kopiëren om de App over te zetten op Uw Connected Device en de App af te spelen op Uw Connected Device.  U mag de App niet her-distribueren aan andere personen die geen gebruikmaken van Uw Connected Device of Voertuig. U gaat ermee akkoord zich te houden aan alle beveiligingsmiddelen en technologie op het gebied van toegangscontrole in of bij de App en deze niet te omzeilen.
 5. Open Source. Indien de App Open Source Software bevat, worden Uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de Open Source Software beheerst door de voorwaarden van de toepasselijke Open Source Licentie.  “Open Source Software” betekent software die aan anderen beschikbaar is gesteld op grond van de voorwaarden van een Open Source Licentie; “Open Source Licentie” betekent een softwarelicentie die voorwaarden omvat, maar daartoe niet is beperkt, welke: (a) distributie of her-distributie van de software toelaten, waaronder gratis en voor verkoop door anderen zonder royalty of vergoeding en toelaten dat dergelijke distributie/her-distributie een source code en gecompileerde code bevat; (b) wijzigingen en compilaties toestaan en dat aan de software ontleende werken mogen worden gecreëerd en worden gedistribueerd onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke software; of (c) verbonden zijn aan de software en van toepassing zijn op alle personen, entiteiten, groepen, organisaties en instellingen (de “Ontvangers”) aan wie de software wordt gedistribueerd en/of die de software her-distribueren zonder dat de Ontvangers een aanvullende licentie in het leven hoeven te roepen of anderszins hoeven te verkrijgen.
 6. Looptijd. Deze Licentie loopt door totdat deze wordt beëindigd door U of de Provider of U de App niet meer gebruikt (de “Looptijd”).  U kunt deze Licentie op elk moment beëindigen door de App te verwijderen. Voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, wordt deze Licentie onmiddellijk beëindigd, zonder voorafgaande tussenkomst van een rechter en zonder voorafgaande kennisgeving wanneer U in gebreke bent, wat zal gebeuren op het moment dat U een van de voorwaarden van deze Licentie schendt en waar de schending te herstellen was en U een dergelijke schending niet binnen redelijke termijn, na hierover in kennis te zijn gesteld, hebt hersteld en in een dergelijk geval dient U elk gebruik van de App te staken.
 7. Voorwaarden van Dienstverlening en Voorwaarden van Website zijn van Toepassing. Indien U de App gebruikt om zich toegang te verschaffen of gebruik te maken van een dienst, gaat U ermee akkoord zich te houden aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de dienst en staat U ervoor in dat U dit zult doen. Indien U de App gebruikt om zich toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van een website, gaat U ermee akkoord zich te houden aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de website en ervoor in te staan dat U dit zal doen.
 8. Dataverzameling; Gebruik en Back-up. Voor zover OnStar de Provider is, mag OnStar informatie over U, Uw Voertuig of Uw Connected Device verzamelen en opslaan via Uw gebruik van het Connected Device en de App.  Het verwerken van informatie door OnStar is onderworpen aan en wordt beheerst door het Privacy Statement bij en samen met de App verzonden. Wanneer U gebruikmaakt van een door een andere Provider dan OnStar aangeboden App, mag de Provider ook informatie over U verzamelen, opslaan en verwerken (waaronder het met ons delen) zoals beschreven in het privacybeleid van die Provider, voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving. Wij raden U aan het privacybeleid van die Provider grondig te lezen voordat U zich toegang verschaft tot of gebruikmaakt van die App. U heeft, voor zover U daartoe gerechtigd bent, de uitsluitende verantwoordelijkheid voor het maken van een back-up of het archiveren van gegevens die U gebruikt met de App.  De Provider heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor het onderhouden, archiveren of aanbieden van data die U gebruikt met de App en is niet aansprakelijk voor enig verlies van toegang tot of gebruik van dergelijke data.
 9. Door de Provider aangeboden Content. De App kan content aan U beschikbaar stellen die eigendom is van de Provider of van anderen die de Provider toestemming geven deze aan U te verschaffen.  Deze content wordt uitsluitend verschaft voor gebruik via de App op het Connected Device en U wordt geen recht gegeven de door de Provider verschafte content te kopiëren, distribueren, wijzigen, uit te voeren, uit te zenden, weer te geven, door te geven, te hergebruiken, te re-posten, te gebruiken of enig recht daarop te doen gelden, en U gaat ermee akkoord dit niet te doen.  U gaat er ook mee akkoord dat U geen gebruik zult maken van door de Provider of via de App verschafte content om enige wet te overtreden of enige persoon, groep of onderneming lastig te vallen.  Indien de App U doorlinkt naar een website of dienst van een derde, wordt U geen recht gegeven de door de website of dienst van een derde verschafte content te kopiëren, distribueren, wijzigen, uit te voeren, uit te zenden, weer te geven, door te geven, te hergebruiken, te re-posten, te gebruiken of enig recht daarop te doen gelden, tenzij U wettelijke toestemming daartoe heeft van de derde, en U gaat ermee akkoord dit niet te doen.  U gaat er ook mee akkoord dat U geen gebruik zult maken van door de website of dienst van een derde verschafte content om enige wet te overtreden of enige persoon, groep of onderneming lastig te vallen.
 10. Uw Transmissies en Gebruik U gaat ermee akkoord de App niet te gebruiken om informatie of data door te geven of te verzenden met betrekking waartoe U niet gerechtigd bent dit door te geven of te verzenden.  U gaat er ook mee akkoord de App niet te gebruiken om informatie of data door te geven of te verzenden voor illegale doeleinden of om enige persoon, groep of onderneming lastig te vallen.
 11. Disclaimer met betrekking tot Data. De App kan gebruikmaken van verschillende soorten data om bepaalde functies voor U uit te voeren. U erkent dat de verschafte data mogelijk niet juist zijn en U maakt geheel op eigen risico gebruik van de data.  Data waarop mogelijk niet kan worden vertrouwd omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende zaken: positie (d.w.z. locatie) data afkomstig van het Voertuig, Uw Connected Device of anderszins; data afkomstig van een website of service provider van een derde; en data afkomstig van in het Voertuig ingebouwde systemen.
 12. Content verschaft door sites van derden. U begrijpt dat U bij het gebruiken van de App mogelijk materiaal tegenkomt dat U beledigend, vulgair of obsceen vindt.  U begrijpt ook dat indien U gebruikmaakt van de App om zich toegang te verschaffen tot diensten of websites, U mogelijk niet in staat bent zoekresultaten tegen te houden die mogelijk links of “hits” opleveren die U beledigend, vulgair of obsceen vindt.  U gebruikt de App op eigen risico en noch de Provider noch OnStar is aansprakelijk voor de content die U of anderen mogelijk beledigend of anderszins bezwaarlijk vinden.  OnStar is niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de content op juistheid, en staat niet in voor, ondersteunt niet, en is niet aansprakelijk voor materiaal, diensten of websites van derden.
 13. Naleving van alle wetten die betrekking hebben op de werking van de App. U erkent dat de App (tenzij deze is geïnstalleerd door de fabrikant van het Voertuig of het Connected Device) geen onderdeel uitmaakt van Uw Voertuig of Connected Device dat aan U is geleverd toen U Uw Voertuig of Connected Device heeft gekocht of geleased.  Indien U van mening bent dat Uw App niet goed werkt, dient U, indien van toepassing, gebruik te maken van de eigenschappen van Uw account om de App te verwijderen van Uw Connected Device.  U gaat ermee akkoord en garandeert dat U alle wetten zult naleven (waaronder verkeersregels en -reglementen die betrekking hebben op de werking van Uw Voertuig en het gebruik van de Diensten) en U zult de App op geen enkele manier gebruiken die dergelijke wetten of reglementen schendt.
 14. Geen garantie op de werking van eigenschappen / netwerken. Voor diensten die worden geleverd via netwerken bent U geheel op eigen kosten verantwoordelijk voor het verkrijgen van een contract met een service provider voor netwerkconnectiviteit.  Voor diensten die worden geleverd via netwerken kan de Provider niet toezeggen dat Uw communicaties niet zullen worden afgetapt door anderen en dat verbindingen met websites en diensten via netwerken ongestoord of foutloos beschikbaar zullen zijn voor U.  U gaat ermee akkoord dat zowel de Provider als OnStar niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van eventueel verlies van privacy dat zich voordoet in de communicatie over dergelijke netwerken of voor enig verlies van connectiviteit of verlies, fout of storing van andere functionaliteit geboden via netwerken.
 15. Niet operationeel tijdens alle Voertuigmodaliteiten. Mogelijk biedt de App eigenschappen en functionaliteiten die niet beschikbaar zijn wanneer Uw Voertuig in werking is.
 16. Geen Garantie. Voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, doet de Provider geen toezeggingen en biedt geen garanties of voorwaarden, inclusief ten aanzien van de afwezigheid van verborgen gebreken, met betrekking tot het product of enige dienst of informatie die de provider of het product aan U beschikbaar stelt.  Het product, een dienst of informatie die de provider of het product aan U beschikbaar stelt wordt verschaft “as is” (in de huidige staat) en “zoals beschikbaar”, daaronder begrepen met alle fouten en gebreken die zij mogelijk hebben. Voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, garandeert de Provider niet dat het product gedurende een bepaalde periode zal blijven werken of beschikbaar zal blijven en garandeert niet dat de toekomstige werking compatibel zal zijn met de huidige werking of applicaties.  De Provider garandeert niet dat het gebruik van het product ongestoord of foutloos zal zijn of dat gebreken, waaronder verborgen gebreken, in het product zullen worden hersteld. Voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, biedt de Provider geen garantie dat het product goed zal werken op Uw Connected Device, en niemand anders dan Uzelf bent verantwoordelijk voor eventuele reparaties aan Uw apparatuur en eventuele andere schade daadwerkelijk of beweerdelijk veroorzaakt door het product. Voor zover dit is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, biedt de Provider geen garantie met betrekking tot de juistheid van data die beschikbaar worden gesteld aan het product of aan U via het product, ongeacht of dit locatiedata of andere data betreft die beschikbaar zijn voor of via het product. Indien de provider een derde betreft, begrijpt U dat het product is verschaft door de provider van de derde en dat OnStar geen enkele garantie geeft (ongeacht of dit in dit Hoofdstuk wordt genoemd of anderszins) die betrekking heeft op het product of op enge dienst of informatie verschaft door of via een dergelijk product van een provider van een derde. Sommige rechtsgebieden beperken de  afwijzing van aansprakelijkheid voor geïmpliceerde of andere garanties of staan deze niet toe, daardoor kunnen sommige van bovenstaande afwijzingen van aansprakelijkheid mogelijk niet van toepassing zijn voor zover het recht van een dergelijk rechtsgebied van toepassing is, in welk geval de garanties van OnStar beperkt zullen zijn tot datgene wat wettelijk is toegestaan.
 17. Uitsluiting van Schadevergoeding en Aansprakelijkheidsbeperking. Eventuele aansprakelijkheid van OnStar voor schade of tevergeefs gedane uitgaven, ongeacht om welke reden veroorzaakt, is, ongeacht de juridische grondslag, beperkt voor zover toegelaten onder de toepasselijke wetgeving tot de voorzienbare schade die gebruikelijk is voor dit soort contracten wegens het niet-nakomen van contractuele verplichtingen. Geen van de aansprakelijkheidsbeperkingen in dit Hoofdstuk of elders in deze Overeenkomst is van toepassing op eventuele aansprakelijkheid voor het niet-nakomen van wettelijke termijnen of eventuele aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt op grond van de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of de dood veroorzaakt door nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag. U bent verplicht alle redelijke maatregelen te nemen om schade te beperken, af te wenden en zo gering mogelijk te houden.
 18. Schadeloosstelling. Dit hoofdstuk 18 is alleen van toepassing indien U geen consument bent. U stelt de Provider schadeloos en vrijwaart de Provider tegen alle aansprakelijkheid, schade, kosten en uitgaven (waaronder juridische kosten) die worden opgelopen ten gevolge van een vordering van een derde voor zover deze voortkomt uit Uw schending van deze Licentie of enig ander nalatig of opzettelijk wangedrag.
 19. Toepasselijk recht. Indien U een consument bent, worden deze Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen uitgelegd overeenkomstig en beheerst door de wetten van het land waarin U woont. Indien U geen consument bent, worden deze Overeenkomst en alle daaraan gerelateerde niet-contractuele verplichtingen uitgelegd overeenkomstig en beheerst door de wetten van Engeland, tenzij op grond van een regel van conflictenrecht toepassing van een andere rechtskeuze vereist is. Deze Overeenkomst is niet onderworpen aan het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken, de toepassing van welke uitdrukkelijk is uitgesloten.
 20. Export Compliance. U zult wereldwijd voldoen aan alle wetten en regels die van toepassing zijn op de App. U mag de App niet gebruiken, exporteren, her-exporten, importen, verkopen of overdragen tenzij zoals toegelaten door de wet- en regelgeving die in Uw land van toepassing is.  U gaat er ook mee akkoord dat U de App niet gebruikt voor doeleinden die verboden zijn bij de wet, waaronder, zonder beperking, de ontwikkeling, het ontwerp, de fabricage of productie van kernwapens of raketten en chemische of biologische wapens.
 21. Kennisgevingen. De Provider kan U kennisgevingen sturen met betrekking tot de App, waaronder wijzigingen in deze Licentie, per e-mail naar Uw emailadres dat gekoppeld is aan Uw OnStar account indien beschikbaar, per gewone post, of via posts via de Apps of applicatiediensten in Uw Voertuig of Uw Connected Device.
 22. Diversen. U mag deze Licentie niet zonder toestemming van de Provider overdragen.  U, de Provider en OnStar zijn onafhankelijke contractspartijen. Indien de App U wordt geleverd door een derde-Provider, gaat U ermee akkoord dat OnStar en haar dochterondernemingen derde begunstigden zijn van de Licentie en dat aldus OnStar of haar dochterondernemingen deze Licentie tegen U kunnen handhaven, zelfs indien zij niet de Provider van de geleverde App zijn, mits blijkt dat het leerstuk van derde begunstigden om welke reden dan ook niet van toepassing is, de partijen erkennen en ermee akkoord gaan dat ook al is OnStar geen partij is bij deze Licentie en geen verplichtingen heeft op grond van deze Licentie, de Provider een trustee is van OnStar met betrekking tot het beperkte doel van het in trust houden voor OnStar van de convenanten ten behoeve van OnStar. Dientengevolge gaan de partijen ermee akkoord dat OnStar dergelijke rechten en overeenkomsten op eigen gezag mag afdwingen (zonder dat het nodig is de Provider als partij bij een procedure te voegen voor een dergelijke tenuitvoerlegging). Indien een voorwaarde van deze Overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, wordt een dergelijke voorwaarde uit deze Overeenkomst verwijderd en blijft de rest van de Overeenkomst volledig van kracht. Er wordt niet geacht afstand te zijn gedaan van enige voorwaarde van deze Licentie tenzij hier schriftelijk afstand van is gedaan door de partij die stelt daarvan afstand te hebben gedaan.  Deze Licentie en de rest van deze Overeenkomst behelzen de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst, en er zijn geen andere toezeggingen of afspraken tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.  U kunt deze Licentie niet wijzigen tenzij de Provider schriftelijk akkoord gaat met de wijziging. De Provider kan deze Licentie wijzigen door U daarvan in kennis te stellen, en indien U niet akkoord gaat met een wijziging, dient U het gebruik van de App te staken. Voortgezet gebruik van de App door U wordt gezien als acceptatie van dergelijke wijzigingen.

UPDATE
ONSTAR-
DIENSTEN

Alle OnStar- en WiFi-diensten zullen na 31 december 2020 niet meer beschikbaar zijn.

Tjdelijke of betaalde diensten, inclusief noodhulpdiensten, zullen na die datum niet meer beschikbaar zijn.

Zie het gedeelte met veelgestelde vragen en lees meer over wat dit voor u en uw abonnement betekent