Regulamin
użytkowania usług

Warunki korzystania z Usług Internetowych w Pojazdach wersja 1  2017

Niniejsze Warunki obowiązują Użytkownika oraz OnStar Europe Limited z siedzibą w Griffin House, Wielka Brytania 1-101-135, Osborne Road, Luton, Wielka Brytania, LU1 3YT, numer w rejestrze Companies House: 8582207, międzynarodowy bezpłatny numer telefonu: (00) 80080022334), adres e-mail: onstar.europe@onstar.com) i („OnStar” lub „my” lub „nas”). Określają one sposób korzystania z usług udostępnionych przez nas Użytkownikowi i opisanych szczegółowo w Punkcie 4 oraz w Witrynie. Nie obejmują one usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców sieci, Dostawców Usług Bezprzewodowych oraz Usług Dostawców Zewnętrznych („Usługi“). Terminy pisane wielką literą zdefiniowano w Punkcie 3 poniżej.

Poprzez natychmiastowe rozpoczęcie korzystania z Usług, Użytkownik wyraża zgodę na utratę przez niego prawa odstąpienia od niniejszej Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia.

Streszczenie

Akceptując niniejsze Warunki Użytkownika w trakcie zapisywania się, Użytkownik zobowiązuje się:

 • Korzystać z Usług wyłącznie, gdy jest to bezpieczne i wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową;
 • W przypadku korzystania z Usług przez inne osoby za pośrednictwem konta Użytkownika, Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu, Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że osoby takie korzystać będą z Usług wyłącznie, gdy będzie to bezpieczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszą Umową;
 • Tam, gdzie to możliwe, dostępne Aplikacje, aktualizacje map i inne usługi (w tym rezerwacje hotelowe oraz usługi parkowania, jeżeli są oferowane) świadczone są przez podmioty zewnętrzne, a nie przez OnStar, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeżeli Użytkownik zainstaluje lub korzystać będzie z usług i Aplikacji zewnętrznych dostawców, obowiązywać go będą warunki (w tym polityka dozwolonego użytku oraz polityka prywatności tych zewnętrznych dostawców. OnStar i Dostawca Pojazdu Użytkownika nie ponoszą odpowiedzialności za Aplikacje czy usługi podmiotów zewnę Aplikacje, funkcje mapy i nawigacji mogą ulec zmianie.
 • Usługi internetowe w pojazdach świadczone przez OnStar nie są dostępne we wszystkich pań Szczegóły na ten temat można znaleźć w Witrynie.
 • W celu korzystania z Usługi HotSpot Wi-Fi w Pojeździe Użytkownik musi wykupić pakiet danych od wyznaczonego zewnętrznego Dostawcy Usług Bezprzewodowych i posiadać aktywny abonament na Usługi OnStar. Pakiety danych nie są dostępne we wszystkich pań  W celu aktywacji tej funkcjonalności w Pojeździe Użytkownika (jeżeli jest dostępna) Użytkownik musi zaakceptować warunki Dostawcy Usług Bezprzewodowych.  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą OnStar.
 • Możemy zawiesić lub przerwać dostęp Użytkownika do niektórych lub wszystkich Usług w przypadku zajścia okoliczności opisanych w niniejszych Warunkach Użytkownika oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkownika;
 • Możemy mieć dostęp do oprogramowania służącego do świadczenia Usług oraz je modyfikować i aktualizować. W określonych warunkach (np. kiedy ze względu na problemy z bezpieczeństwem lub zabezpieczeniem Oprogramowania służącego do świadczenia Usług wymagana jest jego aktualizacja) my lub Dostawca Pojazdu Użytkownika możemy uzyskać dostęp, zmodyfikować lub zaktualizować takie oprogramowanie bez uzyskania dodatkowej zgody Użytkownika;
 • Użytkownik ma obowiązek powiadomić nas o zamiarze rezygnacji z jakiejkolwiek Usługi lub sprzedaży czy zbycia Pojazdu Użytkownika naciskając niebieski Przycisk OnStar znajdujący się w Pojeździe Użytkownika lub kontaktując się z nami pod adresem: onstar.europe@onstar.com, przy czym w takim przypadku Użytkownik ma obowiązek zaprzestać korzystania z Usług dla takiego Pojazdu;
 • Nie wszystkie Usługi będą działać we wszystkich pojazdach, przeglądarkach lub na urządzeniach mobilnych czy tabletach (w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Doradcą OnStar);
 • Mamy prawo korzystać i przekazywać informacje udostępnione nam przez Użytkownika w związku z Usł Informacje te będziemy traktować zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Możemy wprowadzać od czasu do czasu zmiany w niniejszej Umowie i z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomimy Użytkownika na piśmie o wszelkich zmianach zanim takie zmiany wejdą w ż Jeżeli Użytkownik nadal będzie korzystać z Usług po upływie okresu wskazanego w powiadomieniu, oznaczać to będzie, że zaakceptował takie zmiany w Umowie. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje którejkolwiek ze zmian, musi rozwiązać niniejszą Umowę i zaprzestać korzystania z Usług lub możemy rozwiązać niniejszą Umowę i zaprzestać świadczenia Usług po zawiadomieniu Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Korzystanie z Usług przez Użytkownika podlega niniejszej Umowie, jak wskazano poniżej;
 • Korzystanie z pewnych Usług może wymagać od Użytkownika podania OnStar lub osobom trzecim określonych informacji. Ma to na celu potwierdzenie tożsamości Użytkownika przed aktywacją usługi lub w określonym terminie po aktywacji.
 • OnStar ustawicznie zmienia i ulepsza Usługi. Możemy dodać lub usunąć pewne funkcjonalności lub funkcje i możemy również zawiesić Usługę zgodnie z poniższymi postanowieniami;
 • Użytkownik może zrezygnować z Usług w dowolnym czasie. OnStar może również dodać albo wdrożyć nowe ograniczenia Usług zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli zaprzestaniemy świadczenia Usług, poinformujemy o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, jeżeli prawo tego wymaga;
 • Użytkownik nie ma prawa odsprzedaży Usług; oraz
 • Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług w bezpłatnym okresie próbnym, Usługi takie zostaną automatycznie wyłączone bez dodatkowego powiadomienia po upływie tego okresu próbnego chyba, że Użytkownik zdecyduje się nadal korzystać z Usług w zamian za opłatę z tego tytułu.

Warunki Użytkownika

 1. Akceptacja Warunków.
  Akceptując niniejsze Warunki Użytkownika w trakcie procesu zapisywania się Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na te Warunki Użytkownika oraz na inne warunki, procedury, polityki, wytyczne i procesy, do których się odnoszą (łącznie „Umowa”), i które obejmują:

  • niniejsze Warunki Użytkownika;
  • Licencję (zawartą w Załączniku do niniejszych Warunków Użytkownika); oraz
  • inne warunki, wytyczne, polityki czy procedury, które przekażemy Użytkownikowi po ich zaakceptowaniu przez Użytkownika.

  Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zaakceptowania przez Użytkownika i pozostanie w mocy do końca okresu jej obowiązywania lub rozwiązania przez nas lub Użytkownika po zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z niniejszych warunków, użytkownik powinien odrzucić niniejsze Warunki Użytkownika. Niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym warunkom, które Użytkownik akceptuje oddzielnie.  Użytkownik nie ma prawa dostępu ani korzystania z Usług, jeżeli nie zaakceptował niniejszej Umowy.

 2. Bezpieczeństwo.
  Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów prawa (w tym zasad i przepisów ruchu drogowego mających zastosowanie do eksploatacji Pojazdu Użytkownika oraz do użytkowania Podłączonego Urządzenia (Urządzeń) w związku z korzystaniem z Usług) i nie ma prawa uzyskiwać dostępu i/lub korzystać z Usług czy Podłączonego Urządzenia w sposób sprzeczny z tymi przepisami. Bez uszczerbku dla powyższego, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podejmowanie decyzji i przestrzeganie wszystkich środków bezpieczeństwa wymaganych prawem (w tym zasadami i przepisami ruchu drogowego, gdy ma to zastosowanie) uzyskując dostęp i/lub korzystając z Usług i Podłączonych Urządzeń. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp i korzystać z Usługi i Podłączonych Urządzeń tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa niektóre funkcje i funkcjonalności Usług nie są dostępne w trakcie prowadzenia Pojazdu Użytkownika czy korzystania z Podłączonego Urządzenia. Jeżeli Użytkownik zakupił pakiet danych Wi-Fi od wskazanego Dostawcy Usług Bezprzewodowych, podczas aktywacji mogą nastąpić tymczasowe zakłócenia Usług OnStar (w tym w zakresie pomocy w nagłych wypadkach). W takim przypadku prosimy działać zgodnie z instrukcjami i upewnić się, że Pojazd Użytkownika jest bezpiecznie zaparkowany. Użytkownik ma obowiązek zapewnić, że inne osoby korzystające z Usług za pośrednictwem jego konta, Pojazdu lub Podłączonego Urządzenia zawsze będą działać zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 2 podczas korzystania z Usług.
 3. Definicje.
  • Umowa” została zdefiniowana w Punkcie 1;
  • Podłączone Urządzenie” oznacza urządzenie kompatybilne z Systemami czy Usługami, które jest w stanie otrzymywać aktualizacje i nowe wersje oprogramowania, które albo zostało zainstalowane w Pojeździe Użytkownika przez nas lub nasze jednostki powiązane albo można go używać w związku z Usługami za naszym przyzwoleniem;
  • Informacje Zwrotne” zostały zdefiniowane w Punkcie 24;
  • Flota” oznacza grupę Pojazdów które obsługuje, posiada lub wynajmuje zewnętrzna spółka lub inny podmiot, a nie osoba lub rodzina. Na przykład, wynajęty samochód dostarczony Użytkownikowi przez wypożyczalnię samochodów lub Pojazd udostępniony Użytkownikowi przez jego pracodawcę, który zapewnia swoim pracownikom pojazdy często wchodzi w skład Floty;
  • Spółka Flotowa” to spółka, która posiada, wypożycza lub zarządza Flotą;
  • GPS” zdefiniowano w Punkcie 15.1;
  • PDF” zdefiniowano w Punkcie 28.4;
  • Dozwolony Użytkownik” zdefiniowano w Punkcie 17;
  • Oprogramowanie” zdefiniowano w Punkcie 17;
  • Systemy” zdefiniowano w Punkcie 17;
  • Usługi Zewnętrzne” oznacza usługi udostępnione Użytkownikowi przez podmioty zewnętrzne, obejmujące Dostawcę Pojazdu Użytkownika;
  • Znaki Towarowe” zdefiniowano w Punkcie 22;
  • Pojazd” oznacza pojazd samochodowy, przy pomocy którego udostępniamy Usługi;
  • Dostawca Pojazdu” oznacza producenta, dystrybutora i/lub sprzedawcę Pojazdu Użytkownika oraz jego jednostki powiązane;
  • Witryna Internetowa” oznacza witrynę (witryny) pod adresem https://www.onstareurope.com/pl/;
  • Dostawcy Usług Bezprzewodowych” oznacza podmioty zewnętrzne, które mogą dostarczać Użytkownikowi pakiety danych, co szczegółowo opisano w Punkcie 4; oraz
  • Użytkownik” oznacza każdą osobę, która uzyskuje dostęp do Usług lub z nich korzysta.
 4. Informacje na temat Usług.
  Niniejsza Umowa reguluje korzystanie z Usług przez Użytkownika. Więcej informacji na temat Usług (w tym opisy usług i instrukcje ustawień Usług) można znaleźć w Witrynie. Niniejsza Umowa reguluje wszystkie aktualizacje, nowe wersje, modyfikacje, wszelkie kody, pliki tekstowe, obrazy, nagrania audio i wideo oraz inne treści czy materiały wbudowane czy w inny sposób zawarte w Usługach.

  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat Usług, które mogą być udostępnione Użytkownikowi w zależności od typu Pojazdu Użytkownika, Usług oferowanych w kraju Użytkownika oraz Usług wybranych przez Użytkownika:

  • Usługi OnStar: Użytkownik może uzyskać usługi internetowe OnStar dostępne w samochodzie na podstawie płatnej subskrypcji lub bezpłatnie, w okresie próbnym, jeżeli taka opcja dostępna jest w kraju Uż
  • Infotainment: W zależności od Pojazdu Użytkownika Usługi mogą również obejmować opcję Infotainment, np. dostęp do Aplikacji czy innych funkcji z Pojazdu Uż Aplikacje i inne funkcje mogą wymagać od Użytkownika akceptacji warunków oraz postanowień polityki prywatności podmiotów zewnętrznych.
  • Monitoring Diagnostyki Pojazdu: Usługi oferowane dla Pojazdu Użytkownika mogące obejmować pobieranie danych z systemów Pojazdu Użytkownika i udzielanie Użytkownikowi i/lub jego dealerowi informacji na temat diagnostyki i prognostyki pojazdu. Usługi takie nie dostarczają informacji na temat wszystkich warunków mających wpływ na eksploatację Pojazdu Uż Dane takie są ograniczone i używa się ich jako danych dodatkowych, a nie w zastępstwie fizycznego przeglądu Pojazdu Użytkownika. Użytkownik odpowiedzialny jest za monitorowanie i utrzymanie Pojazdu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Aplikacje: Aplikacje oprogramowania, które mogą zostać udostępnione Użytkownikowi do pobierania i/lub korzystania, w tym usługi oferowane za pośrednictwem tychże aplikacji i ich aktualizacji oraz nowych wersji (łącznie “Aplikacje“). Aplikacje są udostępniane przez osoby trzecie, a nie przez OnStar, chyba że wyraźnie określono inaczej w momencie ich pobierania przez Uż Dostęp i korzystanie z każdej z Aplikacji podlega dodatkowym warunkom oraz polityce prywatności, które przedstawione są Użytkownikowi w momencie uzyskania dostępu do Aplikacji lub korzystania z nich. Więcej szczegółów na temat określonych funkcji i usług dostępnych przy pomocy Aplikacji można znaleźć w danej Aplikacji.  Jeżeli nie ma żadnych takich dodatkowych warunków, zastosowanie ma Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego („Licencja”) załączona do niniejszych Warunków Użytkownika.  OnStar nie ponosi odpowiedzialności za Aplikacje osób trzecich. Funkcje Aplikacji mogą ulegać zmianom. Aplikacje dostępne w „AppShop” Pojazdu (jeżeli dotyczy) można pobrać bezpłatnie chyba, że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jednakże Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłaty za dane mobilne pobierane przez podmioty zewnętrzne  poniesione przez Użytkownika kiedy Użytkownik pobiera czy używa takich Aplikacji. Korzystanie z Aplikacji może być ograniczone przepisami „fair use”, a niewłaściwe korzystanie z Aplikacji czy ich nadużywanie może spowodować ich wyłączenie.
  • Dodatkowo (tj. poza zakresem Usług) Użytkownik może otrzymać, jeśli to możliwe, pakiety danych lub inną usługę od wskazanego Dostawcy Usług Bezprzewodowych w kraju Uż Używanie pakietów danych dostarczanych przez Dostawcę Usług Bezprzewodowych w kraju Użytkownika podlega oddzielnym warunkom oraz polityce prywatności i polityce dozwolonego korzystania obowiązującej u takiego Dostawcy Usług Bezprzewodowych.

  Niektóre usługi wymagać będą aktywnej subskrypcji OnStar. Jeżeli Użytkownik nie posiada aktywnego konta OnStar, nie będzie mógł kupić pakietów danych WiFi. W przypadku dezaktywacji urządzenia OnStar Użytkownik nie będzie mógł kupić pakietów danych ani z nich korzystać.  W przypadku wyłączenia Usług OnStar Użytkownika wszystkie istniejące pakiety danych przestaną być dostępne.

  Nie gwarantujemy, że wszystkie usługi będą Użytkownikowi udostępnione w jego języku. W bardzo rzadkich przypadkach, gdy doradca nie będzie posługiwać się językiem Użytkownika, komunikacja może odbywać się w języku angielskim.

  W przypadku braku informacji, lub podania niepełnych czy niepoprawnych informacji niektóre lub wszystkie usługi mogą zostać zawieszone lub dezaktywowane. Powyższe ma zastosowanie w szczególności do pakietów danych nabytych od Dostawców Usług Bezprzewodowych, z których nie można korzystać anonimowo zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju. Dla przykładu, aby otrzymać pakiety danych od Dostawcy Usług Bezprzewodowych, odpłatnie lub bezpłatnie w okresie próbnym, Użytkownik może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości z fotografią osobiście lub za pośrednictwem wideo, lub też o dokonanie autoryzacji karty kredytowej 3DS. Takie przepisy oraz wymogi mogą być różne w różnych państwach i mogą ulegać zmianom.

 5. Płatność.
  Jeżeli Użytkownik wybrał opcję Usługi odpłatnej i wybrał opcję płatności kartą kredytową, debetową lub inną, podobną opcję, zostanie on powiadomiony o wszelkich powtarzających się płatnościach w momencie zapisywania się). Wszystkie opłaty z tytułu Usług, jeżeli dotyczy, pobierane są z góry (w niektórych jurysdykcjach płatność z góry może wynosić do pięćdziesięciu procent (50%)). Wszystkie opłaty wskazane w trakcie procedury płatności zawierają VAT lub inne mające zastosowanie podatki od sprzedaży. Nie wszystkie metody płatności są dostępne, przy czym niektóre z nich mogą wymagać określonych zabezpieczeń, jak na przykład 3DS. Wszystkie dostępne metody płatności zostaną wskazane w momencie płatności. Cena za Usługi Użytkownika może z czasem ulec zmianie. W takim przypadku zastosujemy stawki obowiązujące w danym okresie płatniczym. Użytkownik zostanie powiadomiony na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem o jakimkolwiek podwyższeniu cen za Usługi, z których korzysta zanim takie podwyższenie zacznie obowiązywać, aby mógł z nich zrezygnować, jeżeli nie będzie chciał płacić wyższej ceny. Jeżeli nie otrzymamy płatności, możemy zawiesić Usługi w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo do momentu otrzymania zaległych kwot od Użytkownika.

  Instalacja Usług na Podłączonym Urządzeniu oraz korzystanie z Usług oraz ich automatyczna aktualizacja mogą podlegać opłatom pobieranym przez operatora sieci mobilnej Użytkownika.  Opłaty takie mogą być wyższe za granicą.  Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie opłaty pobierane przez sieć mobilną.

  Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług w bezpłatnym okresie próbnym, Usługi takie zostaną automatycznie wyłączone bez dodatkowego powiadomienia po upływie tego okresu próbnego chyba, że Użytkownik zdecyduje się nadal korzystać z Usług w zamian za uiszczanie opłat z tego tytułu. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nadal korzystać z Usług i wyrazi zgodę na wniesienie związanych z tym opłat, pobierzemy takie opłaty automatycznie od dnia zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, korzystając z metody płatności przypisanej do konta Użytkownika.

 6. Prawo do rezygnacji z Usług.
  Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej akceptacji przez Użytkownika do upływu terminu wybranego przez Użytkownika planu taryfowego lub do momentu odwołania Usług lub rezygnacji z nich przez Użytkownika lub zgodnie z niniejszą Umową. Użytkownik może zrezygnować z usług w zależności od wybranego planu taryfowego. W celu rezygnacji z Usług Użytkownik może skontaktować się z nami pod numerem telefonu wskazanym dla jego kraju w Witrynie lub, jeżeli Użytkownik jest abonentem OnStar, może nacisnąć niebieski przycisk OnStar w Pojeździe Użytkownika i powiadomić doradcę o rezygnacji z Usług. Użytkownik ma również obowiązek skontaktować się z nami w ten sposób jeżeli planuje sprzedać swój Pojazd Użytkownika. Po zapłaceniu za Usługi Użytkownikowi może przysługiwać zwrot pełnej lub częściowej kwoty w przypadku rezygnacji z Usług. Prosimy zapoznać się z polityką rezygnacji w momencie zakupu. Użytkownik może również skontaktować się z nami telefonicznie lub nacisnąć niebieski przycisk OnStar w Pojeździe Użytkownika w dowolnym czasie w celu uzyskania instrukcji, w jaki sposób wyłączyć Usługi podłączone za pośrednictwem Pojazdu Użytkownika lub Podłączonego Urządzenia.

  Niezależnie od okresu obowiązywania kontraktu Użytkownik może wyłączyć podłączone Usługi w dowolnym czasie. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub naciśnięcie niebieskiego przycisku OnStar w Pojeździe Użytkownika.

 7. Nasze prawo do zakończenia świadczenia Usług.
  Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika oraz do rozwiązania niniejszej Umowy jeżeli, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności konkretnego przypadku i uwzględniając interesy obu stron, nie można racjonalnie oczekiwać od nas kontynuowania stosunku umownego do jego uzgodnionego końca lub do upływu okresu wypowiedzenia.
 8. Dodatkowe prawo do rozwiązania; Skutki rozwiązania.
  Oprócz prawa do rozwiązania określonego w niniejszej Umowie strony mogą również rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie za trzydziestodniowym (30) uprzednim wypowiedzeniem doręczonym w formie pisemnej. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy, z jakiegokolwiek powodu, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zaprzestać korzystania z Usług, a jego licencja na korzystanie z Oprogramowania zostanie niezwłocznie i automatycznie rozwiązana. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy, które ze względu na swoją treść obowiązywać będą również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, będą obowiązywać po takim rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy. Po zapłaceniu za Usługi Użytkownikowi przysługuje zwrot pełnej lub proporcjonalnej kwoty w zależności od terminu rozwiązania niniejszej Umowy.
 9. Obowiązek powiadomienia OnStar o Sprzedaży czy przeniesieniu tytułu własności Pojazdu. Jeżeli Użytkownik jest abonentem OnStar, ma obowiązek powiadomić nas o planowanej sprzedaży czy przeniesieniu tytułu własności Pojazdu Użytkownika. Umożliwi to nam ochronę konta i informacji Użytkownika oraz uniknięcie pobierania opłat za Usługi po takiej sprzedaży czy przeniesieniu tytułu własności. Użytkownik może powiadomić nas o tym pod numerem telefonu podanym dla jego kraju w Witrynie lub naciskając niebieski przycisk OnStar w Pojeździe Użytkownika i informując doradcę o swoich planach. W przypadku korzystania z Usług i Aplikacji, które mogą zapisywać dane lokalnie w systemie Infotainment w Pojeździe Użytkownika Użytkownik odpowiedzialny jest za usunięcie takich Aplikacji i danych przed sprzedażą czy przeniesieniem tytułu własności Pojazdu Użytkownika.
 10. Pojazdy Floty.
  Niniejsza Umowa obowiązuje również Użytkownika w przypadku, gdy taki Użytkownik jest właścicielem, zarządcą czy użytkownikiem Floty korzystającej z jakichkolwiek Usług. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług lub prowadzi Pojazd Floty z aktywnymi Usługami, wyraża on zgodę na warunki niniejszej Umowy nawet, jeżeli nie kupił ani nie wynajął Pojazdu i nie zamówił Usług. Jeżeli Użytkownik jest właścicielem Pojazdu Floty, mogą obowiązywać go dodatkowe warunki dotyczące Usług świadczonych na rzecz Floty Użytkownika. Jeżeli takie dodatkowe warunki są sprzeczne z niniejszymi Warunkami Użytkownika, takie dodatkowe warunki dotyczące usług na rzecz Floty mają pierwszeństwo. Jeżeli Użytkownik korzysta z Pojazdu Floty, Spółka Flotowa może mu zezwolić na zamówienie dodatkowych Usług, które nie wchodzą w skład Usług świadczonych na rzecz Spółki Flotowej. Użytkownik może również zakupić Usługi dla użytku prywatnego. Usługi takie również objęte są niniejszą Umową. Spółka Flotowa Użytkownika może również ograniczyć rodzaje Usług udostępnionych Użytkownikowi. Usługi świadczone na rzecz Floty mogą podlegać dodatkowym warunkom oraz polityce prywatności innym, aniżeli te obowiązujące wobec Pojazdów spoza Floty. Spółka Flotowa może zażądać dodatkowych danych lub procedur, które różnią się od tych związanych z określonymi Usługami. Zarządzający Flotą może ograniczyć określone Usługi i okres świadczenia usług OnStar, albo w ogóle ich nie zaoferować. Bezpłatny okres próbny może być uzależniony od tego, czy Pojazd jest Pojazdem Floty, czy też nie. Użytkownik powinien skontaktować się ze Spółką Flotową w przypadku jakichkolwiek pytań na temat wymogów, ograniczeń czy procedur dotyczących danych, które mogą obowiązywać wobec korzystania z Pojazdu Floty lub Usług związanych z Pojazdem Floty. Użytkownik (jeżeli jest właścicielem lub zarządcą Floty) ma obowiązek powiadomić kierowców Floty, że Usługi są aktywne i podlegają niniejszej Umowie (zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami prawnymi) oraz że wszelkie informacje na temat kierowcy dostarczone w ramach procesu zapisania się będą widoczne dla właściciela i zarządcy Floty oraz obowiązek uzyskania zgody od takich kierowców wymaganych zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Użytkownika. Użytkownik ma również obowiązek powiadomić wszystkich kierowców w przypadku, gdy Usługi OnStar nie są dla nich dostępne / jeżeli nie mogą oni Usług zakupić / o zakończeniu okresu próbnego i/lub nieodnowienia serwisu.
 11. Zmiany w Umowie.
  Możemy od czasu do czasu wprowadzać zmiany w niniejszej Umowie. Powiadomimy Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie o wszystkich zmianach zanim zmiany te zaczną obowiązywać. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę i zaprzestać korzystania z Usług w okresie wskazanym w powiadomieniu. W przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, jeżeli Użytkownik nadal będzie korzystać z Usług, będzie to oznaczać , że zaakceptował takie zmiany w Umowie. W przypadku podwyższenia miesięcznych lub rocznych opłat Użytkownik zostanie o tym powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie tak, aby mógł zrezygnować z Usług przed wprowadzeniem takich zmian.
 12. Uczestnictwo.
  Użytkownik potwierdza, że osiągnął wiek pełnoletniości obowiązujący w kraju, którego obywatelstwo posiada, i że posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli Użytkownik nie spełni takich wymogów uczestnictwa, powinien odmówić akceptacji niniejszej Umowy używając udostępnionego przez nas mechanizmu. Użytkownik nie ma prawa korzystać z Usług do momentu spełnienia warunków uczestnictwa i akceptacji wszystkich postanowień niniejszej Umowy.
 13. Zakaz korzystania z Usług przez dzieci.
  Usługi nie są przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 16 lat, za pośrednictwem reklamy, wyświetlania, linków do innych stron czy w inny sposób. Jeżeli Użytkownik nie ukończył 16 lat lub jest rodzicem czy opiekunem dziecka w wieku poniżej 16 lat, musi pamiętać, że nie zezwalamy na rejestrację ani też świadomie nie zbieramy danych od dzieci poniżej 16 roku życia. Jeżeli Użytkownik jest rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku poniżej 16 lat, nie może on zezwolić im na korzystanie z Usług ani wyrazić zgody na ich zarejestrowanie się w celu korzystania z Usług.
 14. Rejestracja i konto.
  Użytkownik może zostać poproszony o założenie konta w celu korzystania z Usług. W przypadku założenia konta Użytkownik:

  • ma obowiązek podać poprawne i kompletne informacje oraz je aktualizować, aby nadal były poprawne i kompletne;
  • ma obowiązek chronić konto i hasło i nie ujawniać ich innym osobom; oraz
  • powinien powiadomić nas niezwłocznie w przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub nieuprawnionego wykorzystania jego konta, wysyłając informację na adres przedstawiony w części “Pytania” znajdującej się na końcu niniejszych Warunków Uż

  Użytkownik może korzystać z Usług wyłącznie w celach osobistych (oraz w innych celach zgodnie z Punktem 16) lub w związku z Flotą, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. Użytkownik może ponosić odpowiedzialność wobec OnStar lub innych stron w sytuacji gdy jego zaniedbanie prowadzi do nieuprawnionego dostępu i/lub korzystania z jego konta Użytkownika.

 15. Ograniczenia Usług.
  1. Usługi dostępne w poszczególnych państwach wymieniono w Witrynie. Prosimy pamiętać, że nie wszystkie Usługi są dostępne dla wszystkich typów pojazdów lub we wszystkich państwach. Niektóre Usługi wymagają sieci bezprzewodowych oraz sieci satelitarnej Global Positioning System („GPS“). Nie wszystkie Usługi będą dostępne w każdym czasie i miejscu. Obszar, w którym Użytkownik korzysta z pojazdu może mieć wpływ na świadczone przez nas Usługi, w tym Usługi wyznaczania trasy (routing).
  2. Niektóre Usługi mogą działać wyłącznie w miejscach, w których korzystamy z sieci dostawców zewnętrznych dla usług na tym obszarze i wyłącznie wtedy, gdy zewnętrzny operator sieci oferuje funkcje kompatybilne technicznie z Podłączonym Urządzeniem, posiada odpowiedni zasięg, wydajność sieci oraz odbiór w miejscu i czasie korzystania z Usługi. Usługi korzystające z informacji o lokalizacji będą działać tylko wtedy, gdy sygnały satelitarne GPS są niezakłócone, dostępne i kompatybilne z systemami Pojazdu Użytkownika lub Podłączonego Urządzenia.  Ponadto sieci i systemy dostawców zewnętrznych podlegają zmianom i usprawnieniom technologicznym.  Urządzenie Podłączone Użytkownika nie zawsze będzie kompatybilne z sieciami i systemami operatorów zewnętrznych czy też z samymi Usługami. OnStar nie zapewnia Użytkownikowi łączności z siecią. Łączność taką zapewnia technicznie zewnętrzny wobec Onstar operator sieci w celu świadczenia Usług Użytkownikowi.
  3. Aby korzystać z Usług Pojazd Użytkownika oraz Podłączone Urządzenie muszą być wyposażone w działającą instalację elektryczną (w tym odpowiedni akumulator). W celu oszczędzania akumulatora niektóre z Usług oraz funkcjonalności OnStar będą tymczasowo niedostępne, jeżeli Użytkownik nie uruchomi silnika pojazdu przez 10 kolejnych dni. Dostępność tych Usług oraz funkcji OnStar będzie automatycznie przywrócona przy następnym uruchomieniu silnika pojazdu. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.
  4. Usługi mogą nie działać, w przypadku:
   • nieprawidłowej instalacji wyposażenia Pojazdu Użytkownika lub Oprogramowania na Podłączonym Urządzeniu;
   • braku utrzymania wyposażenia lub Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu Użytkownika w dobrym stanie;
   • nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa;
   • podejmowania przez Użytkownika próby dodania, podłączenia lub zmodyfikowania sprzętu lub oprogramowania na Podłączonym Urządzeniu lub w Pojeździe (np. podłączenia wtyczki do instalacji elektrycznej Pojazdu lub portu diagnostycznego);
   • braku kompatybilności Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu Użytkownika z Usługami lub usługami bezprzewodowymi lub technologią dostarczoną przez zewnętrznych dostawców sieci (taki serwis bezprzewodowy i technologie podlegają zmianom); lub
   • innych problemów mających wpływ na dostarczanie lub jakość Usług, które są poza naszą kontrolą, na przykład wzgórza, wysokie budynki, tunele, warunki atmosferyczne, uszkodzenia najważniejszych elementów Pojazdu Użytkownika w wyniku wypadku, lub zakłócenia bezprzewodowej sieci telefonicznej.
  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia czy brak działania który jest spowodowany siłą wyższą.
  6. Wszelkie dane na temat wytyczania trasy dostarczane są przez nas na podstawie najnowszych, dostępnych nam map. Na przykład, dane do wytyczania trasy mogą nie zawierać informacji o drogach jednokierunkowych, zakazach skrętu, robotach drogowych, drogach sezonowych lub nowych drogach. Sugerowana trasa może przebiegać drogą, która została zamknięta dla ruchu lub wskazać skręt, którego zakazują znaki drogowe na skrzyżowaniu. Sugerowane trasy nie biorą również pod uwagi, czy obszary, przez które trasa przebiega są obszarami mieszkalnymi, handlowymi czy mieszanymi i nie uwzględniają dostępności publicznych czy prywatnych towarów i usług. W związku z tym Użytkownik musi kierować się zdrowym rozsądkiem,  Użytkownik musi zawsze przestrzegać przepisów ruchu drogowego i oceniać, czy stosowanie się do wskazówek systemu jest bezpieczne i zgodne z prawem.
  7. Zalecamy, aby przed skorzystaniem z Usług Użytkownik zapoznał się dokładnie z warunkami i polityką stanowiącymi niniejszą Umowę, w z tym naszą Polityką Prywatności. Jeżeli Użytkownik korzysta z Usług Dostawców Zewnętrznych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że warunki oraz polityka prywatności takich zewnętrznych usługodawców stanowią umowę wyłącznie pomiędzy Użytkownikiem a takim zewnętrznym usługodawcą, a nie między Użytkownikiem a nami. Należy pamiętać, że nie mamy jakiegokolwiek wpływu na warunki świadczenia usług przez dostawców zewnętrznych, w tym dostawców sieci zewnętrznych i/lub Dostawcy Usług Bezprzewodowych i nie mamy żadnych obowiązków wynikających z takich warunków.
  8. Użytkownik może być uprawniony, zgodnie z prawem obowiązującym w jego kraju, do otrzymywania usług wsparcia czy utrzymania Usług, usług technicznych czy innego rodzaju. Jeżeli Użytkownik jest uprawniony do takich usług wsparcia czy utrzymania, będziemy świadczyć takie wsparcie lub utrzymanie stosownie do tego..
  9. Dane diagnostyczne Pojazdu dostarczane przez nas w ramach niektórych Usług ograniczone są do określonych informacji, które można uzyskać z Pojazdu zdalnie. Pomimo że ustawicznie aktualizujemy zestaw danych diagnostycznych oraz zakres powiadomień udostępnianych Użytkownikowi, dane diagnostyczne mają ograniczony zakres i służą jako dodatek, a nie środek zastępczy fizycznego przeglądu Pojazdu Użytkownika. Nie gwarantujemy wykrycia wszystkich warunków w Pojeździe i to Użytkownik odpowiada za monitorowanie i utrzymanie Pojazdu Użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie wszystkie funkcje diagnostyczne są dostępne we wszystkich pojazdach.
 16. Inni Użytkownicy.
  Niniejsza Umowa obowiązuje wobec wszystkich użytkowników Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu Użytkownika w takim zakresie, w jakim została przez nich zaakceptowana. Użytkownik odpowiada za wszystkie działania użytkowników jego Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu, obejmujące uzyskiwanie dostępu lub korzystanie z Usług w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Bez ograniczenia powyższego, Użytkownik ma obowiązek:

  • poinformować innych użytkowników swojego Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu, że korzystanie przez nich z Usług oraz uzyskiwanie do nich dostępu podlega niniejszej Umowie;
  • poinformować innych użytkowników o polityce prywatności, która ma zastosowanie do korzystania z Usług; oraz
  • zapewnić, że inni użytkownicy jego Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu działać będą zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 17. Aktualizacje Oprogramowania.
  Użytkownik zgadza się, aby OnStar i Dostawca Pojazdu Użytkownika mieli dostęp do systemów związanych z Podłączonym Urządzeniem Użytkownika i Pojazdem Użytkownika („Systemy”) w następujących celach:

  • Aktualizacje Oprogramowania. Systemy Użytkownika obejmują oprogramowanie, dane, Aplikacje oraz powiązane ustawienia udostępnione przez OnStar lub Dostawcę Pojazdu Użytkownika albo producenta Podłączonego Urządzenia (łącznie: „Oprogramowanie“). Oprogramowanie udostępnione jest Użytkownikowi w ramach licencji, a nie sprzedaży Użytkownikowi i wymaga okresowych aktualizacji lub zmian. Użytkownik wyraża zgodę, aby OnStar zdalnie przesyłała najważniejsze aktualizacje lub zmiany Oprogramowania do Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu Uż Na przykład, takie aktualizacje lub zmiany mogą zwiększyć bezpieczeństwo lub ulepszyć zabezpieczenia, lub też zapewniać właściwe działanie Pojazdu Użytkownika czy Podłączonego Urządzenia albo zapewnić, że Użytkownik otrzymywać będzie Usługi. Jeżeli będzie to możliwe zawiadomimy Użytkownika przed dokonaniem takich najważniejszych aktualizacji i poprosimy o jego zgodę przed zainstalowaniem aktualizacji mniej istotnych. OnStar może również zdalnie zainstalować aktualizacje lub zmiany Oprogramowania na Podłączonym Urządzeniu lub w Pojeździe Użytkownika na żądanie Dostawcy Pojazdu Użytkownika. Aktualizacje lub zmiany Oprogramowania mogą mieć wpływ na dane przechowywane przez Użytkownika na Podłączonym Urządzeniu lub w Pojeździe (np. zapisane punkty docelowe podróży, czy ustawione stacje radiowe), albo takie dane usunąć. Nasz zewnętrzny dostawca sieci oraz Dostawcy Usług Bezprzewodowych nie przesyłają aktualizacji oprogramowania na Podłączonym Urządzeniu czy w Pojeździe Użytkownika i Użytkownik musi zadbać o tworzenie kopii zapasowych swoich danych;
  • Bezpieczeństwo w sieci. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sieci oraz zgodnie z naszym Oświadczeniem dotyczącym Prywatności Onstar nasze Usługi mogą obejmować monitorowanie Systemów w Podłączonym Urządzeniu lub Pojeździe Użytkownika oraz informacje znajdujące się w tych Systemach oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ochrony tych Systemów oraz praw Użytkownika;
  • Zawiadomienie i Zgoda. Jeżeli prześlemy Użytkownikowi zawiadomienie lub prośbę o zgodę na aktualizację lub zmianę Oprogramowania, takie zawiadomienie lub zgoda mogą być otrzymane lub udzielone przez każdego dozwolonego użytkownika Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu, Usług lub Systemów („Dozwolony Użytkownik”) w imieniu Użytkownika, właściciela Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu, takiego użytkownika oraz wszystkich innych Dozwolonych Użytkownikó Użytkownik otrzymujący takie zawiadomienie lub udzielający takiej zgody ma obowiązek powiadomić wszystkich pozostałych Dozwolonych Użytkowników o takim zawiadomieniu i udzielonej przez niego zgodzie. Jednakże w każdym przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy mieć dostęp do Oprogramowania, dokonywać jego modyfikacji czy aktualizacji ze względów bezpieczeństwa bez dodatkowej zgody; oraz
  • Niniejsza Umowa reguluje wszelkie aktualizacje lub inne zmiany wprowadzane przez nas w Usługach, Systemach czy w Oprogramowaniu na rzecz wszystkich Dozwolonych Użytkownikó
 18. Dodatkowe oświadczenia i obowiązki Użytkownika.
  Użytkownik potwierdza, że:

  • Ma prawo i jest uprawniony do zawarcia niniejszej Umowy we własnym imieniu;
  • Będzie korzystać z konta Użytkownika oraz Usług wyłącznie przy pomocy Podłączonego Urządzenia Użytkownika lub w inny, zatwierdzony przez nas sposób;
  • będzie w pełni przestrzegać postanowień niniejszej Umowy;
  • dostarczy nam oraz dostawcy Aplikacji wyłącznie prawdziwe i poprawne informacje i będzie takie informacje aktualizować;
  • będzie monitorować korzystanie z Usług i działać w pełni zgodnie z wymogami niniejszej Umowy;
  • będzie odpowiedzialny za wszystkie swoje koszty i wydatki, w tym podatki, straty i zobowiązania, jakie ponosić będzie w związku z korzystaniem z Usług i z innymi działaniami podejmowanymi przez Użytkownika w związku z Usługami lub z niniejszą Umową poza wydatkami powstałymi z naszej winy;
  • Zgoda Użytkownika na zawarcie niniejszej Umowy oraz przestrzeganie jej postanowień nie naruszają żadnych istniejących zobowiązań Użytkownika;
  • będzie uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie za pośrednictwem swojego konta Użytkownika;
  • nie będzie podejmować żadnych prób naruszenia zabezpieczeń Usług;
  • nie będzie kopiować, powielać, dystrybuować, dekompilować, dokonywać inżynierii wstecznej (reverse engineering) czy demontażu, nie będzie usuwać, zmieniać, obchodzić czy w inny sposób ingerować w technologie zabezpieczeń, nie zmieni sposobu użytkowania na sposób przez nas niezatwierdzony ani nie będzie rościć prawa własności do Usług czy też informacji albo materiałów związanych z Usługami, które należą do nas lub osób trzecich, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej;
  • nie będzie korzystać z Usług w celach niezgodnych z prawem, w celu prześladowania innych osób czy w innych celach przez nas niedozwolonych;
  • ma obowiązek powiadomić nas niezwłocznie o wszelkich zmianach w jego danych kontaktowych;
  • nie ma prawa używać Usług czy Aplikacji do przesyłania czy transmisji informacji lub danych, których nie ma on prawa przesyłać czy transmitować;
  • nie ma prawa odsprzedaży Usł
  • nie będzie usuwać, modyfikować, czy zasłaniać jakichkolwiek informacji o prawie autorskim, znakach towarowych czy informacji o innych prawach zastrzeżonych znajdujących się na lub zawartych w jakimkolwiek elemencie Usług, czy też w informacjach lub materiałach dostarczonych w ramach Usług; oraz
  • nie ma prawa własności do numeru przypisanego do jego Podłączonego Urządzenia i przyjmuje do wiadomości, że taki numer może być od czasu do czasu zmieniony.
 19. Nieuprawnione korzystanie lub modyfikacja Usług.
  Użytkownikowi zabrania się podejmowania któregokolwiek z poniższych działań:

  • przesyłanie oprogramowania czy innych materiałów zawierających wirusy, robaki, konie trojańskie, wady, bomby logiczne, bomby czasowe, pająki, web-boty czy pełzacze lub inne niszczące lub uciążliwe elementy;
  • eksploatacja Usług lub Oprogramowania w sposób nieuprawniony, w tym poprzez nieuprawnione wchodzenie na serwer lub obciążanie serwera lub wydajności sieci lub infrastruktury;
  • modyfikowanie, adaptowanie, udzielanie sublicencji, tłumaczenie, sprzedaż, dokonywanie inżynierii wstecznej (reverse engineering), dekompilowanie lub dezasemblowanie jakichkolwiek elementów Usług lub Oprogramowania, czy też usuwanie, zmienianie, obchodzenie czy innego rodzaju ingerencja w technologie zabezpieczeń, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej;
  • powielanie, kopiowanie lub odsprzedawanie jakichkolwiek elementów Usług czy Oprogramowania bez naszej uprzedniej, pisemnej zgody; lub
  • zbieranie lub gromadzenie danych na temat użytkownikó

  Wszelkie próby podejmowane przez jakiegokolwiek użytkownika lub inną osobę albo podmiot w celu umyślnego uszkodzenia Usług czy Oprogramowania lub uniemożliwienia efektywnego działania Usług czy Oprogramowania stanowią naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Onstar zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dochodzenia wszelkich podejrzanych działań i do podejmowania takich kroków przeciwko takim osobom, a także dochodzenia od nich zadośćuczynienia, w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy. OnStar zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji na temat Użytkownika, w tym informacji na temat konta Użytkownika oraz dostępu do konta Użytkownika i sposobu jego wykorzystywania, organom ścigania w celu wykonania niniejszej Umowy, w celu wykonania nakazu sądowego lub zgodnie z Polityką Prywatności.

 20. Własność Intelektualna.
  Usługi i Oprogramowanie chronione są międzynarodowymi przepisami dotyczącymi praw autorskich i mogą podlegać innym środkom ochrony własności intelektualnej, jak na przykład ochrona patentowa i znaki towarowe. O ile nie jest to dozwolone zgodnie z prawem, Użytkownikowi zabrania się kopiowania, dystrybucji, modyfikacji, wykonywania, nadawania, wyświetlania, przesyłu, ponownego używania, przekazywania dalej czy używania (o ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie zaznaczono inaczej) ani wykonywania żadnego prawa w stosunku do Usług lub Oprogramowania, w tym jakichkolwiek treści, tekstów, obrazów, nagrań audio i wideo bez wyraźnej, uprzedniej zgody OnStar wyrażonej na piśmie.
 21. Powiadomienie o Naruszeniu Praw Autorskich.
  Jeżeli Użytkownik lub inna strona (zwana dalej „Stroną Zgłaszającą Roszczenia”) stwierdzi, że zawartość czy inny aspekt Usług czy Oprogramowania narusza prawo autorskie Strony Zgłaszającej Roszczenia, Strona Zgłaszająca Roszczenia powinna wysłać pisemne powiadomienie o naruszeniu prawa autorskiego do naszego wyznaczonego agenta ds. praw autorskich na poniższy adres. Powiadomienie musi zawierać następujące informacje:

  • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby uprawnionej do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone;
  • Określenie utworu objętego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone;
  • Określenie materiału w Usługach czy Oprogramowaniu, który stanowić ma takie naruszenie, a także informacje umożliwiające nam zlokalizowanie takiego materiał
  • Wystarczające informacje umożliwiające nam skontaktowanie się ze Stroną Zgłaszającą Roszczenia, np. adres, numer telefonu i, jeżeli dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można skontaktować się ze Stroną Zgłaszającą
  • Oświadczenie, że Strona Zgłaszająca Roszczenia w dobrej wierze przeświadczona jest, że wykorzystanie materiału, którego roszczenie dotyczy, nie zostało zaaprobowane przez posiadacza prawa autorskiego, jego pośrednika lub przez prawo.
  • Oświadczenie, że informacje zawarte z powiadomieniu są prawidłowe oraz że Strona Zgłaszająca Roszczenia uprawniona jest do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

  Takie pisemne powiadomienie należy wysłać na adres:

  Copyright Agent,
  General Motors Holdings LLC
  400 Renaissance Center
  Detroit, MI 48265
  MC : 482-D24-B48
  Tel.: 00-1-313-667-3544
  email: Copyright@gm.com

  Wszelkie inne informacje zwrotne, uwagi, prośby o wsparcie techniczne oraz inną korespondencję należy kierować do OnStar na adres wskazany w części „Pytania” na końcu niniejszej Umowy.

 22. Znaki Towarowe.
  Wszelkie znaki towarowe, logotypy oraz znaki usługowe (zwane łącznie „Znakami Towarowymi”) zamieszczone w związku z Usługami stanowią zarejestrowane i/lub niezarejestrowane znaki towarowe Onstar, Dostawcy Pojazdu Użytkownika lub osób trzecich. Żadna z treści zamieszczonych w Usługach nie będzie interpretowana jako udzielenie, domniemane, w formie estoppel, czy w inny sposób, jakichkolwiek licencji czy prawa do używania lub umieszczania jakichkolwiek Znaków Towarowych lub ich odmian bez pisemnej zgody Onstar lub innego ich posiadacza. Użytkownikowi surowo zabrania się używania Znaków Towarowych OnStar lub Dostawcy Pojazdu Użytkownika chyba że, a jeśli tak, w takim zakresie, w jakim mające zastosowanie prawo pozwala na jakiekolwiek korzystanie ze Znaków Towarowych.
 23. Zgodność z przepisami eksportowymi.
  Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących Usług na całym świecie. Użytkownikowi zabrania się używania, eksportu, ponownego eksportu, importu, sprzedaży czy przeniesienia jakiegokolwiek aspektu Usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zezwala na to prawo obowiązujące w państwie Użytkownika. Użytkownikowi zabrania się używania Usług w jakichkolwiek celach zakazanych przez prawo, obejmujących opracowywanie, projektowanie, produkcję czy wytwarzanie broni jądrowej, pocisków, broni chemicznej czy biologicznej.
 24. Informacje i informacje zwrotne.
  Zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkownika, może zaistnieć potrzeba uzyskania od Użytkownika pewnych informacji w celu świadczenia Usług. Chcielibyśmy również otrzymywać od Użytkownika informacje zwrotne na temat Usług. Wszelkie informacje i materiały przekazane przez Użytkownika w związku z niniejszą Umową („Informacje Zwrotne”) nie są traktowane przez OnStar jako poufne..
 25. Zbieranie Danych / Prywatność.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, OnStar zbiera, wykorzystuje i przekazuje informacje od i na temat Użytkownika oraz jego Podłączonego Urządzenia i Pojazdu. Polityka Prywatności OnStar („Polityka Prywatności”) opisuje, w jaki sposób OnStar wykorzystuje takie informacje. Podczas gdy możemy zapewnić Użytkownikowi pomoc w usunięciu informacji na temat Użytkownika, Użytkownik powinien zwrócić się do nas z prośbą o takie działanie. Jeżeli Użytkownik sprzeda, przeniesie tytuł własności, wypożyczy czy dokona zbycia Pojazdu Użytkownika czy Podłączonego Urządzenia Użytkownika, Użytkownik będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za usunięcie informacji na swój temat znajdujących się w Pojeździe czy na Podłączonym Urządzeniu lub na powiązanym koncie Użytkownika.

  Zbieranie, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich danych dostarczonych przez Użytkownika w ramach Aplikacji, lub przesłanych bezpośrednio z Podłączonego Urządzenia Użytkownika do Aplikacji, podlegają regulaminowi i polityce prywatności dostawcy Aplikacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności dostawcy Aplikacji. Użytkownik zostanie poproszony o ich akceptację przed zainstalowaniem Aplikacji.  OnStar nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie danych Użytkownika przez zewnętrznego dostawcę Aplikacji. Jeżeli Użytkownik wprowadzi do Aplikacji dane innej osoby, np. numer telefonu, musi on uzyskać najpierw zgodę takiej osoby.

  Jeżeli Użytkownik dokonał aktywacji Usług OnStar powinien pamiętać, że Przycisk Ukrycia Lokalizacji może nie ukryć lokalizacji Użytkownika przed Aplikacjami.

  W przypadku sprzedaży, cesji, lub innego zbycia Podłączonego Urządzenia Użytkownika, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za usunięcie jego konta AppShop oraz wszelkich Aplikacji, które wykorzystują jego dane osobowe.

 26. Brak Gwarancji udzielanych przez OnStar lub przez Dostawcę Pojazdu.
  OnStar oraz Dostawca Pojazdu Użytkownika nie składają żadnych oświadczeń czy zapewnień w odniesieniu do Usług.
 27. Ograniczenie odpowiedzialności.
  Wszelka odpowiedzialność ze strony OnStar lub Dostawcy Pojazdu Użytkownika z tytułu szkód czy poniesionych kosztów z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona będzie do kwoty szkód typowych dla kontraktów tego rodzaju z tytułu naruszenia obowiązków umownych.

  Żadne z ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w niniejszym punkcie lub w innej części niniejszej Umowy nie będzie mieć zastosowania w przypadku naruszenia ustawowo domniemanych warunków lub odpowiedzialności, której nie można ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności odpowiedzialności z tytułu obrażeń ciała lub śmierci spowodowanych zaniedbaniem, odpowiedzialności z tytułu oszustwa, umyślnego działania, rażącego zaniedbania czy zamiaru..

  OnStar nie ponosi żadnej odpowiedzialności (chyba że nastąpiło to z naszej winy) z tytułu jakichkolwiek Usług Dostawców Zewnętrznych, w tym usług oferowanych przez Dostawcę Pojazdu Użytkownika.

  Użytkownik ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu zapobiegania, uniknięcia i zredukowania szkód.

 28. Postanowienia Ogólne.

  1. Cesja.
   Użytkownik nie ma prawa dokonania cesji niniejszej Umowy (ani żadnej jej części) bez pisemnej zgody OnStar, przy czym wszelkie próby dokonania takiej cesji bez pisemnej zgody OnStar będą uznane za nieważne.
  2. Współpraca.
   Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane, jako ustanawiające Użytkownika lub OnStar jako wzajemnych partnerów, wspólników we wspólnym przedsięwzięciu, wspólników, pośredników czy pracowników. Żadna ze stron nie będzie mieć prawa ani uprawnień, wyraźnych lub dorozumianych, do nakładania wiążących zobowiązań wobec drugiej strony.
  3. Brak ubezpieczenia.
   Nie jesteśmy towarzystwem ubezpieczeniowym i nie zalecamy ani nie rekomendujemy żadnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Użytkownik odpowiada za ubezpieczenie Pojazdu Użytkownika. Usługi nie obejmują ubezpieczenia Pojazdu Użytkownika i nie są produktem ubezpieczeniowym. Usługi świadczone są jako udogodnienie. Płatności dokonywane przez Użytkownika z tytułu Usług nie zależą od wartości Pojazdu Użytkownika ani innych rzeczy w nim się znajdujących, czy też kosztów poniesionych przez Użytkownika z tytułu obrażeń ciała czy szkód. Użytkownik powinien wykupić i utrzymywać odpowiednie ubezpieczenie Pojazdu Użytkownika od związanych z nim ryzyk.
  4. Powiadomienia.
   Wszelkie powiadomienia, wnioski, zgody, akceptacje czy inna korespondencja wymagana lub dozwolona przez Użytkownika w ramach niniejszej Umowy muszą być sporządzane w formie pisemnej, tekstowej lub elektronicznej i uznane zostaną za doręczone, jeżeli będą wysłane na adres obsługi klienta podany w Witrynie. OnStar może zmienić adres wskazany dla powiadomień, o czym poinformuje Użytkownika. Możemy wysyłać powiadomienia wysyłając Użytkownikowi email, kontaktując się z Użytkownikiem za pośrednictwem naszych doradców czy też korzystając z odpowiednich systemów dostępnych w Pojeździe Użytkownika czy na Podłączonym Urządzeniu Użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofać swoją zgodę na otrzymywanie danej korespondencji elektronicznej. W takim przypadku, jeżeli jest to wymagane prawem, dostarczymy Użytkownikowi, na jego życzenie, papierowe wersje wszystkich dokumentów i zapisów. Użytkownik może tego zażądać kontaktując się z nami pod numerem telefonu lub pisząc na adres email wskazany w części “Pytania” na końcu niniejszych Warunków Użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy, jeżeli Użytkownik wycofa swoją zgodę. Aby otrzymywać powiadomienia wysyłane przez nas pocztą email Użytkownik musi mieć dostęp do komputera i Internetu lub urządzenia z kompatybilną przeglądarką internetową. Użytkownik potrzebować będzie również oprogramowania umożliwiającego przeglądanie plików w formacie Portable Document Format („PDF“). Aby zachować nasze powiadomienia urządzenie lub komputer Użytkownika musi być wyposażony w funkcję pobierania i przechowywania wiadomości elektronicznych, w tym plików PDF. Akceptując niniejsze warunki Użytkownik potwierdza, że jest w stanie wysyłać, otrzymywać i przechowywać nasze powiadomienia. Użytkownik może zmienić adres poczty elektronicznej wyznaczony dla celów korespondencji w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod numerem telefonu lub pisząc na adres poczty elektronicznej wskazany w części „Pytania” niniejszych Warunków Użytkownika.
  5. Zrzeczenie się.
   Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie jest uchylone, a żadne naruszenie nie jest usprawiedliwione, chyba, że takie uchylenie czy zgoda sporządzone zostało na piśmie i podpisane przez stronę zrzekającą się lub wyrażającą zgodę. Jeżeli dana strona zaakceptuje naruszenie przez drugą stronę, lub zrzeknie się dochodzenia w sprawie takiego naruszenia, w sposób wyraźny lub dorozumiany, nie będzie to stanowić akceptacji czy też zrzeczenia się w stosunku do innych, czy późniejszych naruszeń.
  6. Odniesienia; Nagłówki; Przykłady.
   W niniejszej Umowie tytuły artykułów i punktów umieszczono wyłącznie dla celów informacyjnych i nie będą one mieć wpływu na interpretację niniejszej Umowy. Przykłady podane w niniejszej Umowie, które mogą być poprzedzone słowami “w tym”, “na przykład” czy podobnymi terminami, stanowią tylko przykłady i nie są ograniczające.
  7. Właściwe Prawo.
   Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, niniejsza Umowa oraz wszystkie nieumowne obowiązki z nią związane interpretowane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem niniejsza Umowa oraz wszystkie nieumowne obowiązki z nią związane interpretowane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Anglii.
  8. Mediacje (w przypadku konsumentów)  
   Jeżeli Użytkownik jest konsumentem i powstanie spór pomiędzy Użytkownikiem a nami co do wykonania niniejszej Umowy, Użytkownik może złożyć wniosek o mediację konsumencką. Użytkownik może również złożyć wniosek za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów (ODR) opracowanej i prowadzonej przez Komisję Europejską pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
  9. Całość Umowy.
   Niniejsza Umowa, obejmująca dodatkowe warunki i polityki w niej wymienione, stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, przy czym nie mają miejsca żadne inne oświadczenia, porozumienia czy umowy pomiędzy stronami w sprawie przedmiotu niniejszej Umowy. Użytkownik nie może zmienić niniejszej Umowy bez pisemnej zgody OnStar na taką zmianę. O ile nie określono inaczej w niniejszej Umowie, w przypadku jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy niniejszymi Warunkami i innymi warunkami, politykami czy materiałami w niej wymienionymi, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki Użytkownika.
  10. Pytania.
   Usługi świadczone są przez OnStar. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag czy zażaleń dotyczących niniejszej Umowy czy Usług, porosimy o kontakt w dowolnym czasie przy pomocy niebieskiego przycisku OnStar znajdującego się w Pojeździe Użytkownika wyposażonym w OnStar, lub dzwoniąc do nas pod numer telefonu podany dla kraju Użytkownika w Witrynie, wysyłając wiadomość email pod adres onstar.europe@onstar.com lub w inny sposób wskazany w Witrynie.

Załącznik do Warunków Użytkownika

Standardowa Licencja na Aplikacje dla Użytkownika Końcowego

Niniejsza Standardowa Licencja Użytkownika Końcowego („Licencja”) obejmuje wszystkie Aplikacje używane przez Użytkownika w Pojeździe Użytkownika lub na Podłączonym Urządzeniu. Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Licencji, zostały zdefiniowane w Warunkach Użytkownika. Jeżeli Aplikacja została dostarczona przez OnStar, odniesienia do „Dostawcy” w niniejszej licencji oznaczają odniesienie do OnStar. Jeżeli Aplikacja dostarczona jest przez dostawcę zewnętrznego, którego nazwa wyświetli się Użytkownikowi w momencie uzyskania dostępu do Aplikacji, wówczas odniesienia do „Dostawcy” zawarte w niniejszej Licencji oznaczać będą takiego dostawcę zewnętrznego wskazanego w momencie pobierania. Dostawca może nałożyć na Użytkownika dodatkowe warunki korzystania z Aplikacji. W takim przypadku, takie dodatkowe warunki będą obowiązywać w miejsce niniejszej Licencji, która nie będzie już regulować korzystania z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie przyjmuje warunków niniejszej Licencji, musi odinstalować Aplikacje i zaprzestać  korzystania z nich.

 1. Licencja.
  Dostawca jest posiadaczem lub licencjodawcą wszelkich praw, tytułów i udziałów w oraz do Aplikacji, w tym, bez ograniczeń, do wszelkich treści, szaty graficznej, plików audiowizualnych, procesów oraz kodów, a także wszystkich praw własności intelektualnej dotyczących Aplikacji. Pod warunkiem przestrzegania niniejszej Licencji, Dostawca udziela Użytkownikowi oraz innym użytkownikom Pojazdu Użytkownika, jednak jedynie w zakresie w jakim inni użytkownicy Pojazdu Użytkownika będą jej potrzebowali do korzystania z Usług, ograniczonej, osobistej, niekomercyjnej (chyba, że wykorzystuje się ją w związku z Pojazdami Floty), nieprzenoszalnej, niewyłącznej ogólnoświatowej licencji, która nie obejmuje prawa do udzielania sublicencji i może zostać odwołana, na instalację i korzystanie z Aplikacji wyłącznie w formie kodu wynikowego na Podłączonym Urządzeniu Użytkownika, zgodnie z przeznaczeniem takiej Aplikacji wskazanym w niniejszej Licencji, w Okresie Obowiązywania (zgodnie z definicją w punkcie 6 poniżej) Licencji. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać niniejszej Licencji w odniesieniu do instalacji i korzystania z Aplikacji. Aplikacja udostępniona jest Użytkownikowi w ramach licencji, a nie transakcji sprzedaży, a opłata licencyjna jest ujęta w cenie Usług świadczonych Użytkownikowi.
 2. Aktualizacje, Modyfikacje i Usunięcia.
  Od czasu do czasu Dostawca lub OnStar mogą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w sposób zdalny zaktualizować, zmodyfikować, zainstalować nową wersję lub usunąć Aplikację, z określonych powodów, w tym, bez jakichkolwiek ograniczeń, w celu ulepszenia takiej Aplikacji lub funkcjonalności czy stabilności systemu lub w celu rozwiązania kwestii zabezpieczeń. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że OnStar może, za uprzednim powiadomieniem, w sposób automatyczny aktualizować, instalować  nowe wersje, modyfikować, usuwać lub wstrzymać wsparcie Aplikacji, lub automatycznie usunąć Aplikację z Podłączonego Urządzenia Użytkownika w trakcie synchronizacji z kontem Użytkownika. W przypadku aktualizacji, ulepszenia lub modyfikacji Aplikacji, w ramach poprawek lub usprawnienia jej funkcji czy funkcjonalności, niniejsza Licencja będzie mieć również zastosowanie do takich aktualizacji, ulepszeń i modyfikacji oprócz innych warunków przedstawionych Użytkownikowi w związku z aktualizacją, ulepszeniem czy modyfikacją. Ani Dostawca ani OnStar nie mają obowiązku zapewnienia klientom usług wsparcia Aplikacji czy też wsparcia dla korzystania z usług aplikacji.
 3. Wpływ Aplikacji na Podłączone Urządzenia
  Pobranie, eksploatacja i/lub używanie Aplikacji: (i) może mieć niezamierzony lub niekorzystny wpływ na Podłączone Urządzenie, system czy oprogramowanie działające na Podłączonym Urządzeniu lub wraz z nim, i/lub jedną lub więcej Aplikacji, (ii) spowodować modyfikację lub zmianę w Podłączonego Urządzenia, jednej lub kliku Aplikacji i/lub ich funkcjonalności; i/lub (iii) sprawić, że Podłączone Urządzenie, system lub oprogramowanie nim kierujące lub współpracujące i/lub jedna lub kilka Aplikacji staną się niedostępne lub niezdatne do użytku, częściowo lub w całości.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że pobiera, eksploatuje i używa Aplikacji na własne ryzyko i odpowiedzialność i (o ile nie wynika to z winy Dostawcy), że Dostawca nie ma obowiązku udzielania klientom wsparcia dla Aplikacji ani wsparcia w przypadku ich wpływu na Podłączone Urządzenie, system czy oprogramowanie kierujące Podłączonym Urządzeniem lub z nim współpracujące i/lub jedną lub kilka Aplikacji.
 4. Zakaz inżynierii wstecznej (reverse engineering); ponownej dystrybucji czy obchodzenia zabezpieczeń
  Użytkownik zobowiązuje się nie stosować inżynierii wstecznej, nie demontować, nie kompilować, dekompilować, nie zmieniać przeznaczenia, nie dystrybuować, odsprzedawać ani modyfikować Aplikacji, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. Użytkownik może kopiować Aplikacje wyłącznie w celu ich przeniesienia na Podłączone Urządzenie Użytkownika oraz korzystania z nich na Podłączonym Urządzeniu Użytkownika.  Użytkownikowi zabrania się udostępniania Aplikacji innym osobom, które nie korzystają z Podłączonego Urządzenia lub Pojazdu Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać i nie naruszać zabezpieczeń oraz technologii kontroli dostępu Aplikacji, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 5. Oprogramowanie Otwarte (Open Source Software)
  Jeżeli Aplikacja zawiera Oprogramowanie Otwarte, prawa i obowiązki Użytkownika dotyczące takiego Oprogramowania Otwartego będą podlegać warunkom Licencji na takie Oprogramowanie Otwarte. Oprogramowanie Otwarte oznacza oprogramowanie udostępnione innym na warunkach Licencji Oprogramowania Otwartego; “Licencja Oprogramowania Otwartego” oznacza licencję na oprogramowanie, która zawiera, między innymi, warunki, które: a) zezwalają na dystrybucję lub ponowną dystrybucję oprogramowania, bezpłatnie i odpłatnie, przez inne osoby, bez tantiem czy opłat, wraz z kodem źródłowym i kodem kompilacji; (b) zezwalają na modyfikacje i kompilacje takiego oprogramowania oraz tworzenie jego produktów pochodnych, pod warunkiem stosowania takich samych warunków dotyczących takiego oprogramowania; lub (c) związane są z takim oprogramowaniem i obowiązują wszystkie osoby, podmioty, grupy, organizacje i instytucje („Odbiorcy”), którym oprogramowanie jest udostępniane i/lub które dokonują redystrybucji takiego oprogramowania bez potrzeby uzyskania dodatkowej licencji.
 6. Okres obowiązywania.
  Niniejsza Licencja obowiązywać będzie do momentu jej rozwiązania przez Użytkownika lub przez Dostawcę („Okres Obowiązywania”). Użytkownik może rozwiązać niniejszą Licencję w dowolnym czasie poprzez odinstalowanie Aplikacji. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, niniejsza Licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia jej warunków przez Użytkownika bez wcześniejszych działań sądu oraz bez powiadomienia, jeżeli Użytkownik jest w zwłoce, co ma miejsce w przypadku naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej Licencji oraz kiedy naruszeniu można było zapobiec, jednak Użytkownik nie zapobiegł naruszeniu w rozsądnym czasie po poinformowaniu go o naruszeniu oraz w takim przypadku Użytkownik musi przestać korzystać z Aplikacji.
 7. Warunki usług oraz strony internetowej.
  Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji w celu uzyskania dostępu lub korzystania z jakichkolwiek usług, zobowiązuje się przestrzegać warunków takiej usługi. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji w celu uzyskania dostępu lub korzystania z jakiejkolwiek strony internetowej, zobowiązuje się przestrzegać warunków korzystania z takiej strony internetowej.
 8. Zbieranie danych; korzystanie i kopie zapasowe.
  Jeżeli OnStar jest Dostawcą, może zbierać i przechowywać informacje na temat Użytkownika, innych użytkowników Pojazdu Użytkownika, Pojazdu Użytkownika lub Podłączonego Urządzenia za pośrednictwem Podłączonego Urządzenia i Aplikacji. Przetwarzanie danych przez OnStar podlega Polityce Prywatności, która umieszczona jest w Aplikacji.

  W przypadku korzystania przez Użytkownika lub innych użytkowników  Pojazdu Użytkownika z Aplikacji dostarczonych przez Dostawcę innego niż OnStar, Dostawca może również zbierać, przechowywać i przetwarzać informacje (i przekazywać je nam) na temat Użytkownika oraz innych użytkowników Pojazdu Użytkownika, zgodnie z polityką prywatności takiego Dostawcy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Zalecamy, aby Użytkownik oraz inni użytkownicy Pojazdu Użytkownika dokładnie zapoznali się z polityką prywatności Dostawcy przed skorzystaniem z Aplikacji.

  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za tworzenie kopii zapasowych lub archiwizację danych używanych w Aplikacji w zakresie, w jakim ma do tego prawo.

 9. Treści dostarczone przez Dostawcę. 
  Aplikacja może udostępniać Użytkownikowi treści stanowiące własność Dostawcy lub innych osób, które upoważniły Dostawcę do takiego udostępnienia.  Treści takie dostarczone zostają wyłącznie w związku z korzystaniem z Aplikacji przy pomocy Podłączonego Urządzenia; przy czym Użytkownik nie nabywa żadnych związanych z tym praw i nie może kopiować, dystrybuować, odtwarzać, modyfikować, używać, nadawać, umieszczać, przesyłać, przekształcać i komunikować publiczności, ponownie używać, przekazywać dalej czy korzystać z treści dostarczonych przez Dostawcę.  Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania treści dostarczonych przez Dostawcę lub za pośrednictwem Aplikacji w celu naruszania jakichkolwiek przepisów czy też prześladowania innych osób, grup czy podmiotów.  Jeżeli Aplikacja zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych lub serwisu, nie stanowi to przekazania żadnych praw Użytkownikowi, przy czym Użytkownik nie może kopiować, dystrybuować, modyfikować, używać, nadawać, umieszczać, przesyłać, ponownie używać, przekazywać dalej czy korzystać z treści udostępnionych na zewnętrznej stronie internetowej lub w serwisie, chyba że Użytkownik uzyska upoważnienie od takiego dostawcy zewnętrznego.  Użytkownikowi zabrania się również wykorzystywać treści z zewnętrznych stron lub serwisów internetowych w celu naruszenia jakichkolwiek przepisów czy prześladowania innych osób, grup czy podmiotów.
 10. Przesyłanie i korzystanie.
  Użytkownikowi zabrania się używania Aplikacji w celu przesyłania lub transmisji informacji lub danych, do przesyłania których nie ma on prawa.  Użytkownikowi zabrania się również używania Aplikacji w celu przesyłania lub transmisji informacji lub danych w celach niezgodnych z prawem, czy też w celu prześladowania innych osób, grup czy podmiotów.
 11. Zastrzeżenie dotyczą>ce danych.
  W celu zapewnienia odpowiednich funkcjonalności Aplikacji mogą być wykorzystywane różnego rodzaju dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dostarczone dane mogą nie być dokładne i że korzysta on z tych danych wyłącznie na własne ryzyko. Takie niedokładne dane obejmują, między innymi: dane na temat pozycji (tzn. lokalizacji) uzyskane z Pojazdu, Podłączonego Urządzenia Użytkownika lub w inny sposób, dane uzyskane z Internetu lub zewnętrznego usługodawcy; oraz dane uzyskane z systemów zainstalowanych w pojeździe.
 12. Treści udostępnione na zewnętrznych stronach internetowych.
  W związku z używaniem Aplikacji Użytkownik może zetknąć się z materiałami o wulgarnej, obraźliwej czy obscenicznej treści.  W przypadku używania Aplikacji w celu uzyskania dostępu do stron lub serwisów internetowych Użytkownik może nie mieć kontroli nad wynikami wyszukiwania, które zawierać będą linki do treści obraźliwych, wulgarnych czy obscenicznych. OnStar nie weryfikuje ani nie ocenia treści czy poprawności, ani też nie gwarantuje i nie zatwierdza takich zewnętrznych materiałów, serwisów czy stron internetowych i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 13. Obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących korzystania z Aplikacji.
  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja (za wyjątkiem Aplikacji zainstalowanej w Pojeździe czy na Podłączonym Urządzeniu przez producenta) nie wchodzą w skład Pojazdu Użytkownika czy Podłączonego Urządzenia dostarczonego Użytkownikowi w momencie zakupu lub wynajęcia Pojazdu Użytkownika czy Podłączonego Urządzenia.  Jeżeli Użytkownik stwierdzi, że jego Aplikacja nie działa prawidłowo, powinien on usunąć Aplikację z Podłączonego Urządzenia Użytkownika przy pomocy funkcji udostępnionych na koncie użytkownika, jeżeli ma zastosowanie.  Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszelkich przepisów prawa (w tym przepisów ruchu drogowego i innych przepisów mających zastosowanie Pojazdu Użytkownika i Usług) i nie może używać Aplikacji w sposób sprzeczny z takimi przepisami.
 14. Brak gwarancji na działanie funkcji/sieci.
  W przypadku usług świadczonych za pośrednictwem sieci Użytkownik jest odpowiedzialny za uzyskanie kontraktu z operatorem sieci na dostęp do sieci na własny koszt.  W przypadku usług świadczonych w ramach sieci Dostawca nie może zapewnić, że połączenia dokonywane przez Użytkownika nie będą przechwytywane przez inne osoby, ani że połączenia ze stronami internetowymi czy serwisami w ramach takich sieci będą niezakłócone czy poprawnie funkcjonujące.  Ani Dostawca ani OnStar (chyba że wynika to z winy Dostawcy lub z winy OnStar) nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody z tytułu utraty prywatności w wyniku łączenia się z takimi sieciami czy też z tytułu utraty połączenia, strat, błędów czy awarii innych funkcjonalności zapewnianych przez takie sieci.
 15. Brak działania w trakcie używania pojazdu.
  Aplikacja może zawierać funkcjonalności, które nie będą dostępne w trakcie używania Pojazdu Użytkownika.
 16. Brak Gwarancji.
  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Dostawca nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do produktu, w tym co do braku wad ukrytych, czy też usług lub informacji udostępnianych Użytkownikowi przez dostawcę lub produkt.

  Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik jest konsumentem i została mu udzielona licencja na Aplikację w zamian za wynagrodzenie płatne Dostawcy, prawa Użytkownika wynikające z ustawowej rękojmi mają zastosowanie bez ograniczeń.

 17. Wyłączenie odszkodowania i ograniczenie odpowiedzialności.
  Wszelka odpowiedzialność ze strony OnStar z tytułu szkód czy poniesionych kosztów z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od podstawy prawnej, ograniczona będzie do kwoty szkód typowych dla kontraktów tego rodzaju z tytułu naruszenia obowiązków umownych.

  Żadne z ograniczeń odpowiedzialności wymienionych w niniejszym punkcie lub w innej części niniejszej Umowy nie będzie mieć zastosowania w przypadku naruszenia ustawowo domniemanych warunków lub odpowiedzialności, której nie można ograniczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności odpowiedzialności z tytułu obrażeń ciała lub śmierci spowodowanych zaniedbaniem, odpowiedzialności z tytułu oszustwa, rażącego zaniedbania czy umyślnego działania oraz rażącego zaniedbania lub zamiaru.

  Użytkownik ma obowiązek podjąć wszelkie działania w celu zapobiegania, uniknięcia i zredukowania szkód.

 18. Właściwe prawo.
  Jeżeli Użytkownik jest konsumentem niniejsza Umowa oraz wszystkie nieumowne obowiązki z nią związane interpretowane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem niniejsza Umowa oraz wszystkie nieumowne obowiązki z nią związane interpretowane będą zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Anglii, z wyjątkiem wszelkich postanowień dotyczących konfliktu prawa, które wymagałyby zastosowania innego prawa. Niniejszym wyklucza się zastosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, którym niniejsza Umowa nie podlega.
 19. Zgodność z przepisami eksportowymi.
  Użytkownik ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących Aplikacji na całym świecie. Użytkownikowi zabrania się używania, eksportu, ponownego eksportu, importu, sprzedaży czy przeniesienia Aplikacji, z wyjątkiem przypadków, gdy zezwala na to prawo obowiązujące w państwie Użytkownika. Użytkownikowi zabrania się używania Aplikacji w jakichkolwiek celach zakazanych przez prawo, obejmujących, bez ograniczeń,  opracowywanie, projektowanie, produkcję czy wytwarzanie broni jądrowej, pocisków, broni chemicznej czy biologicznej.
 20. Powiadomienia.
  Dostawca może wysyłać Użytkownikowi powiadomienia dotyczące Aplikacji, między innymi dotyczące zmian niniejszej Licencji, na adres e-mail przypisany do konta OnStar Użytkownika, jeżeli jest ono dostępne, lub pocztą, albo za pośrednictwem Aplikacji czy usług aplikacji na Podłączonym Urządzeniu Użytkownika lub w Pojeździe Użytkownika.
 21. Postanowienia różne.
  Użytkownik nie ma prawa do przeniesienia praw z niniejszej Licencji bez zgody Dostawcy.  Użytkownik, Dostawca i OnStar to niezależne strony umowy.. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy uznane zostanie za nieważne czy niewykonalne, zostanie ono usunięte z niniejszej Umowy, a pozostałe jej postanowienia pozostaną w mocy. Zrzeczenie się dochodzenia jakichkolwiek warunków niniejszej Licencji musi być sporządzone w formie pisemnej za stronę zrzekającą się.  Niniejsza Licencja oraz pozostała część niniejszej Umowy stanowią całość umowy pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu, przy czym nie mają miejsca żadne inne oświadczenia, porozumienia czy umowy pomiędzy stronami w sprawie tego przedmiotu.  Użytkownik nie może zmienić niniejszej Licencji bez pisemnej zgody Dostawcy.
 22. Modyfikacja niniejszej Licencji

Dostawca ma prawo wprowadzać zmiany w niniejszej Licencji za rozsądnym uprzednim powiadomieniem Użytkownika na piśmie o planowanych zmianach przed wprowadzeniem takich zmian. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje takiej zmiany, musi przestać korzystać z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nadal będzie korzystać z Aplikacji, uznane zostanie, że zaakceptował takie zmiany.

INFORMACJA
NA TEMAT
USŁUG ONSTAR

Wszystkie usługi OnStar i Wi-Fi przestaną być dostępne w dniu 31 grudnia 2020 r.

Po tym terminie usługi OnStar, zarówno darmowe, jak i płatne, w tym także usługi reagowania w nagłym wypadku, nie będą już dostępne.

Więcej informacji na temat tego, co oznacza to dla naszych klientów, oraz wpływu tego faktu na wykupione przez nich abonamenty można znaleźć w karcie Najczęściej zadawane pytania.