Användarvillkor

Användarvillkor för Tjänster som rör Anslutna Fordon [v.1  2017]

Dessa Användarvillkor gäller mellan dig och OnStar Europe Limited och dess samarbetspartner (”OnStar” eller ”oss” eller ”vi”). De gäller för Din användning av de tjänster som vi ibland tillhandahåller för Dig, enligt vad som närmare beskrivs i avsnitt 4 och på Webbplatsen. Detta exkluderar tjänster som tillhandahålls av utomstående nätverksleverantörer, Leverantörer av trådlösa tjänster samt övriga Tredje parters tjänster (”Tjänsterna”). Begrepp med stor bokstav har definierats i Avsnitt 3 nedan. Genom att omedelbart få åtkomst till Tjänsterna, samtycker Du till att du inte har någon rätt att dra dig ur Avtalet inom fjorton (14) dagar efter att det ingåtts.

Sammanfattning

När Du godtar dessa Användarvillkor medan du registrerar dig eller när Du får åtkomst till eller använder Tjänsterna, samtycker Du till följande:
 • Du kommer enbart att använda Tjänsterna när detta är säkert och Du kommer enbart att använda dem i enlighet med lagen och detta Avtal.
 • Om andra personer använder Tjänsterna genom Ditt användarkonto, Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon, ska Du se till att dessa personer enbart använder Tjänsterna när detta är säkert och i enlighet med lagen och detta Avtal.
 • Där dessa är tillgängliga tillhandahålls Appar, live-kartläggning och andra tjänster (inklusive hotellbokning och parkeringstjänster där dessa erbjuds) av tredje parter, inte OnStar, om inget annat uttryckligen angetts. Om Du installerar eller använder tredje parters Appar och tjänster, gäller ifrågavarande tredje parts allmänna villkor (inklusive policyer om rättvis användning) och sekretesspolicy. OnStar och Din Fordonsleverantör ansvarar inte för tredje parters Appar och tjänster. App-, kartläggnings- och navigeringsfunktioner kan när som helst, helt eller delvis, ändras och tillhandahållandet av dem kan upphöra på motsvarande sätt.
 • OnStar-anslutna biltjänster är inte tillgängliga i alla länder, detaljer finns på Webbplatsen.
 • Om Du vill använda Wi-Fi HotSpot i Ditt Fordon måste Du köpa ett datapaket från utsedd utomstående Leverantör av trådlösa tjänster och ha ett aktivt abonnemang på OnStars Tjänster. Datapaket är inte tillgängliga i alla länder. För att aktivera denna funktion i Ditt Fordon (om tillgänglig) ska Du godta de allmänna villkoren för Leverantören av trådlösa tjänster. Detaljer får Du om Du kontaktar en OnStar-rådgivare.
 • Vi kan tillfälligt avbryta eller avsluta Din åtkomst till vissa eller alla Tjänster under de omständigheter som anges i dessa Användarvillkor.
 • Vi kan få åtkomst till, ändra eller uppdatera den programvara som används för att tillhandahålla Tjänsterna. Under vissa omständigheter (t.ex. när en uppdatering krävs för att åtgärda säkerheten för Programvaran som används för att tillhandahålla Tjänsterna) kan vi eller Din Fordonsleverantör få åtkomst till, ändra eller uppdatera denna programvara, utan att inhämta vidare meddelanden eller samtycke från Dig.
 • Du ska meddela oss när Du vill avbryta någon av Tjänsterna eller när Du planerar att sälja eller avyttra Ditt Fordon. Du gör det genom att trycka på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon eller genom att kontakta oss på onstar.europe@onstar.com. Du ska även sluta använda Tjänsterna för ifrågavarande Fordon.
 • Alla Tjänster fungerar inte i alla fordon, webbläsare eller mobiltelefoner eller surfplattor (kontakta en OnStar-rådgivare om Du vill få ytterligare upplysningar).
 • Vi har vissa rättigheter att använda och dela den information som Du tillhandahåller till oss i samband med Tjänsterna. Vi hanterar denna information i enlighet med vårt Sekretessutlåtande.
 • Tjänsterna tillhandahålls ”I BEFINTLIGT SKICK” och begränsas av saker som står utanför vår kontroll. Om inget uttryckligen har angetts i Användarvillkoren eller krävs i lag, gör vi inga utfästelser och ger inga garantier som rör Tjänsterna eller dessas tillgänglighet.
 • Vi får tidvis ändra detta Avtal och meddelar Dig om eventuella väsentliga ändringar. Att Du fortsätter att få åtkomst till och använda Tjänsterna anger att Du godtar det ändrade Avtalet. Om Du inte samtycker till någon av ändringarna kan du säga upp detta Avtal och sluta använda Tjänsterna.
 • Din användning av Tjänsterna omfattas av detta Avtal, enligt definitionen nedan.
 • Din användning av vissa tjänster kan förutsätta att Du tillhandahåller viss information till OnStar eller tredje part för att verifiera Din identitet innan tjänsten aktiveras, eller inom en viss tid efter aktiveringen.
 • OnStar ändrar och förbättrar Tjänsterna kontinuerligt. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner eller egenskaper och kan tillfälligt avbryta eller stoppa en Tjänst helt.
 • Du kan när som helst sluta använda Tjänsterna. OnStar får även när som helst sluta tillhandahålla Tjänsterna till Dig eller lägga till eller skapa nya begränsningar för Tjänsterna.
 • Du får inte återförsälja någon av Tjänsterna.
 • Om Du mottar Tjänsterna under en gratis provperiod, avslutas dessa Tjänster automatiskt och utan vidare meddelande när provperioden tar slut om Du inte väljer att fortsätta Tjänsterna och samtycker till att betala den därtill kopplade avgiften.

Användarvillkor

 1. Samtycke till Villkor. När Du godtar dessa Användarvillkor under registreringen eller när Du får åtkomst till eller använder Tjänsterna, anger Du att Du har läst, förstått och samtyckt till dessa Användarvillkor och de övriga villkoren, policyerna, riktlinjerna och processerna som dessa hänvisar till (kallas gemensamt för ”Avtalet”) och som innefattar:
  • dessa Användarvillkor,
  • Licensen (enligt Bilagan till dessa Användarvillkor) och
  • övriga villkor, riktlinjer, policyer och förfaranden som vi meddelar till Dig.
  Löptiden för detta Avtal ska börja på det datum då Du godtar detta Avtal och ska fortsätta att vara i kraft tills det löper ut eller tills antingen Du eller vi säger upp det. Om det finns något villkor Du inte godtar, ska du inte godkänna dessa Användarvillkor. Vissa Tjänster kan omfattas av ytterligare villkor som Du kan bli ombedd att godta separat. Du kommer inte att få åtkomst till eller använda någon av Tjänsterna om Du inte godtar detta Avtal.
 2. Säkerhet. Du måste följa alla lagar (inklusive trafikregler och trafikföreskrifter som gäller för användning av Ditt Fordon och användning av Din Anslutna enhet eller Dina Anslutna enheter som gäller Din användning av dessa Tjänster och Du ska inte få åtkomst till och/eller använda någon Tjänst eller Ansluten enhet på något sätt som bryter mot någon lag, regel eller föreskrift. Utan att begränsa något av det som sagts ovan är Du ensam ansvarig för att använda sunt förnuft och utföra alla de säkerhetsåtgärder som krävs i lag (inklusive trafikregler och trafikföreskrifter om så är tillämpligt) medan du får åtkomst till och/eller använder Tjänsterna och Anslutna enheter. Åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna och Anslutna enheter görs på Din egen risk och Ditt eget ansvar och Du ska endast ansluta till och/eller använda Tjänsterna och de Anslutna enheterna när detta kan göras på ett säkert sätt. Av säkerhetsskäl är vissa funktioner i Tjänsterna och vissa av deras egenskaper inte tillgängliga medan Ditt Fordon eller Anslutna enheter används. Om Du köper ett trådlöst datapaket kan OnStar-Tjänsterna (inklusive akut hjälp) tillfälligt avbrytas under aktiveringen. Följ anvisningarna och se till att Ditt Fordon är parkerat på ett säkert sätt om detta sker. Du ska se till att andra som använder Tjänsterna genom Ditt användarkonto, Ditt Fordon eller Dina Anslutna enheter, alltid följer detta Avsnitt 2 då Tjänsterna används.
 3. Vissa definitioner.
  • Avtal” definieras i Avsnitt 1.
  • Ansluten enhet” avser en enhet som är kompatibel med Systemen eller Tjänsterna och kan motta programvaruuppdateringar, som antingen installeras i Ditt Fordon av oss eller våra samarbetspartner eller som godkänns av oss för att användas i samband med Tjänsterna.
  • Feedback” definieras i Avsnitt 25.
  • Fordonspark” avser en grupp Fordon som underhålls, ägs eller leasas av en utomstående verksamhet eller annan juridisk person, alltså inte av en individ eller familj. Till exempel är en hyrbil som en biluthyrningsfirma tillhandahåller till Dig eller ett Fordon som en arbetsgivare med flera fordon som denne har för medarbetarnas bruk och har gjort tillgängligt för Dig, ofta en del av en Fordonspark.
  • Fordonsparksföretag” avser ett företag som äger, leasar eller administrerar en Fordonspark.
  • GPS” definieras i Avsnitt 15.1.
  • OnStar-personer” definieras i Avsnitt 19.
  • PDF” definieras i Avsnitt 28.4.
  • Användare med tillstånd” definieras i Avsnitt 17.
  • Programvara” definieras i Avsnitt 17.
  • System” definieras i Avsnitt 17.
  • Tredje parts tjänster” avser tjänster som en tredje part gör tillgängliga för Dig, inklusive Din Fordonsleverantör.
  • Varumärken” definieras i Avsnitt 23;
  • Fordon” avser ett bilfordon som vi använder för att tillgängliggöra Tjänsterna.
  • ”Fordonsleverantör” avser Ditt Fordons tillverkare, distributör och/eller försäljare och alla dessas samarbetspartner.
  • Webbplats” avser den webbplats eller de webbplatser som finns på https://www.onstareurope.com/se/.
  • Leverantörer av trådlösa tjänster” avser utomstående som kan tillhandahålla datapaket för dig, enligt vad som beskrivs närmare i Avsnitt 4.
  • Du” och ”Din/Ditt/Dina” avser varje person som får åtkomst till eller använder Tjänsterna.
 4. Detaljer om Tjänsterna. Detta Avtal reglerar Din användning av Tjänsterna. Du får mer information om Tjänsterna (inklusive beskrivning av tjänsterna och instruktioner för installation av Tjänsterna) på Webbplatsen. Detta Avtal reglerar alla uppdateringar, uppgraderingar, ändringar eller nya versioner, eventuella koder, texter, bilder, ljud, videor och annat innehåll eller material som är inbäddat i eller på annat sätt ingår i eller med Tjänsterna.Här framhävs vissa delar av Tjänsterna som kan vara tillgängliga för Dig, beroende på Din Fordonstyp, de Tjänster som erbjuds i Ditt land och de Tjänster du väljer att motta:
  • OnStar-Tjänster: OnStars anslutna tjänster för bilar kan erbjudas till Dig som ett kostnadsbelagt abonnemang eller gratis under en provperiod om detta erbjuds i Ditt land.
  • Informationsunderhållning: Beroende på Ditt Fordon kan Tjänsterna innefatta informationsunderhållning, till exempel möjlighet att få åtkomst till Appar och andra funktioner från Ditt Fordon. För att kunna använda Appar och andra funktioner kan Du behöva godta tredje parts allmänna villkor och sekretessutlåtanden.
  • Övervakning av Fordonets Hälsa: Tjänster som samlar in data från Ditt Fordons system och tillhandahåller diagnostiska och prognostiska meddelanden till Dig och/eller till Din återförsäljare, kan vara tillgängliga för Ditt Fordon. Dessa Tjänster rapporterar inte alla de förhållanden som kan påverka användningen av Ditt Fordon. Dessa data begränsas till och är avsedda för användning som tillägg till och inte som en ersättning för att du utför manuella kontroller av Ditt Fordon. Du ansvarar för att övervaka och underhålla Ditt Fordon i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser.
  • Appar: Programvaruapplikationer som kan vara tillgängliga för nedladdning och/eller användning av Dig, inklusive tjänster som erbjuds via dessa applikationer och uppdateringar och uppgraderingar av dessa applikationer (kallas gemensamt för ”Appar”). Appar tillhandahålls av tredje parter, inte OnStar, om inget annat uttryckligen anges när Du laddar ned dem. Åtkomst till och användning av varje App omfattas av eventuella ytterligare allmänna villkor och sekretessutlåtanden som presenteras när Du får åtkomst till eller använder Appen. Kontrollera detaljer om specifika funktioner och tjänster som är tillgängliga genom Apparna i vederbörande App. Om det inte finns några dylika ytterligare villkor gäller det Licensavtal för slutanvändare (”Licensen”) som finns i bilagan till dessa Användarvillkor. OnStar ansvarar inte för tredje parts Appar. App-funktionerna kan ändras. Om inget annat uttryckligen har angetts kan Appar i Fordonets ”AppShop”, om tillgänglig, laddas ned gratis. Du ansvarar emellertid för alla avgifter för mobila nätverk som är kopplade till nedladdning eller användning av Appar. Apparna kan omfattas av begränsningar för rättvis användning och missbruk eller överdriven användning av Appen kan leda till att Appen inte längre tillhandahålls.
  Dessutom (dvs. inte som en del av Tjänsterna) kan Du, där detta är tillgängligt, erbjudas datapaket eller andra tjänster från en utsedd Leverantör av trådlösa tjänster i Ditt land. Din användning av datapaket som tillhandahålls av en Leverantör av trådlösa tjänster i Ditt land, regleras av separata allmänna villkor och omfattas av sekretesspolicyn och policyn för rättvis användning för ifrågavarande Leverantör av trådlösa tjänster. Vissa tjänster kan kräva ett aktivt OnStar-abonnemang. Om Du inte har något aktivt OnStar-konto får du inte köpa trådlösa datapaket. Om Du inaktiverar Din OnStar-enhet, kan du inte köpa eller använda datapaket. Om Dina OnStar-Tjänster upphör, upphör eventuella befintliga datapaket att vara tillgängliga. Vi garanterar inte att alla tjänster är tillgängliga för Dig på Ditt språk. I sällsynta fall, om en rådgivare inte kan tala med Dig på Ditt språk, kan vi behöva använda engelska. Om du underlåter att tillhandahålla information eller ger ofullständig eller felaktig information, kan detta leda till att vissa av tjänsterna eller alla tjänsterna avbryts tillfälligt eller avslutas. Detta gäller i synnerhet för datapaket som tillhandahålls av Leverantörer av trådlösa tjänster, där lokala lagar kan förhindra anonym användning. För att erhålla datapaket av Leverantören för trådlösa tjänster, oavsett om du betalar för dem eller de ingår i en gratis provperiod, kan du behöva visa upp officiell, fotografiförsedd legitimation i ett möte ansikte mot ansikte eller vid en videoidentifieringssession, eller 3DS-kreditkortsauktorisering. Dessa lagar och bärarkrav varierar från land till land och kan ändras.
 5. Betalning. Om Du har valt en kostnadsbelagd Tjänst och om du har ett kredit- eller kontokort eller motsvarande betalningssätt registrerat hos oss, kommer Du att få ett meddelande om eventuella återkommande betalningar under registreringen. Eventuella avgifter som gäller för Tjänsterna ska betalas i förskott. Om inget annat anges ingår moms eller andra tillämpliga försäljningsskatter i alla avgifter som anges under betalningsprocessen. Det är möjligt att alla betalningssätt inte är tillgängliga och vissa kan kräva specifika säkerhetsfunktioner, till exempel 3DS. Priset på Din Tjänst kan ändras över tid och vi använder priser som vid ifrågavarande tidpunkt gäller för ifrågavarande betalningssätt för dessa avgifter. Du kommer att få meddelande om eventuella prishöjningar som gäller de Tjänster som Du betalar för, så att Du kan avsluta Tjänsten om Du inte vill betala det högre priset. Om vi inte erhåller betalning kan vi tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsterna tills Du har betalat utestående belopp.Installation och användning av Tjänsterna på Anslutna enheter, samt automatiska uppdateringar av dessa, kan medföra avgifter som debiteras av Din mobilnätsleverantör. Dessa avgifter kan vara högre om de används utomlands. Du ansvarar emellertid för alla avgifter som är anknutna till det mobila nätverket. Om Du mottar Tjänsterna under en gratis provperiod, avslutas dessa Tjänster automatiskt och utan vidare meddelande när provperioden tar slut om Du inte väljer att fortsätta Tjänsterna och samtycker till att betala den därtill kopplade avgiften. Om Du väljer att fortsätta Tjänsterna och samtycker till att betala därtill anknutna avgifter, debiterar vi automatiskt dessa avgifter från och med det datum då den kostnadsfria provperioden upphör, enligt det betalningssätt som är kopplat till Ditt konto.
 6. Din rätt att avsluta Tjänsterna. Detta Avtal gäller från och med det datum då Du har accepterat det tills den prisplan Du valt upphör eller tills Du eller vi avbryter eller säger upp Tjänsterna, enligt vad som är tillåtet i detta Avtal. Du får avbryta Tjänsterna beroende på den prisplan som Du har valt. Om du vill avbryta Tjänsterna kan Du ringa oss på det telefonnummer som anges för Ditt land på Webbplatsen. Om Du är OnStar-prenumerant kan du i stället trycka på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon och meddela rådgivaren att Du vill avbryta relevanta Tjänster. Du måste även kontakta oss på detta sätt om Du vill sälja eller överföra Ditt Fordon. Om Du har betalat för en Tjänst är det möjligt att Du har rätt till återbetalning av ett visst belopp som Du tidigare betalat, beroende på när du avbryter. Läs tillämplig policy för avbrytande vid tidpunkten för köpet. Om Du är OnStar-prenumerant och avbryter Tjänsterna och sedan vill aktivera Tjänsterna igen, är det möjligt att Du måste betala en återaktiveringsavgift. Du kan även när som helst ringa oss eller trycka på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon för att få instruktioner om hur du kan inaktivera de anslutna Tjänsterna som tillhandahålls genom Ditt Fordon eller Din Anslutna enhet.Oberoende av längden för Ditt kontrakt kan Du när som helst få de anslutna Tjänsterna inaktiverade. Ring oss för att få instruktioner eller tryck på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon. Om Du senare vill återaktivera Tjänsterna kan Du behöva betala en återaktiveringsavgift.
 7. Vår rätt att säga upp Tjänsterna. I den mån som tillåts i lag och om så inte är förbjudet i lag, förbehåller vi oss rättan att säga upp Ditt deltagande i eller Din åtkomst till Tjänsterna och detta Avtal om vi efter vårt eget gottfinnande anser att Du har brutit mot detta Avtal. Vi kan till exempel säga upp detta Avtal omedelbart om: (i) Du bryter mot någon skyldighet enligt detta Avtal, (ii) någon person eller part som handlar för, genom eller tillsammans med Dig, vidtar en åtgärd som inte är förenlig med detta Avtal, (iii) Du är inblandad i, uppmuntrar till eller deltar i olagligt, svekfullt eller bedrägligt beteende som på något sätt har samband med detta Avtal eller någon av Tjänsterna eller (iv) om Du inte samtycker till ändringar i Avtalet då vi tillhandahåller dessa till Dig.
 8. Ytterligare Uppsägningsrättigheter; Uppsägningens verkan. Förutom de övriga uppsägningsrättigheterna i detta Avtal får vi när som helst säga upp detta Avtal med trettio (30) dagars skriftligt varsel till Dig. Vid uppsägning eller upphörande av detta Avtal måste Du omedelbart sluta använda Tjänsterna och Din licens för Programvaran sägs automatiskt och omedelbart upp. Alla bestämmelser i detta Avtal som på grund av sin art förblir i kraft efter uppsägning eller upphörande, ska förbli i kraft efter att detta Avtal sägs upp eller upphör. Om Du har betalat för en Tjänst är det möjligt att Du har rätt till återbetalning av ett visst belopp som Du tidigare betalat, beroende på när detta Avtal sägs upp.
 9. Skyldighet att meddela OnStar vid försäljning eller överföring av Fordon. Om Du är OnStar-prenumerant måste Du meddela oss om Du planerar att sälja eller överföra Ditt Fordon. Detta är viktigt för att bidra till att skydda Ditt konto och Din information och för att undvika att du debiteras för Tjänster efter att Du säljer eller överför Fordonet. Du kan meddela oss genom att ringa till telefonnumret som anges för Ditt land på Webbplatsen eller genom att trycka på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon och meddela rådgivaren om Dina planer. Om Du använder Tjänster och Appar som kan lagra data lokalt i systemet för Informationsunderhållning i Ditt Fordon, ansvarar Du själv för att ta bort dessa Appar och data innan Du säljer eller överför Ditt Fordon.
 10. Fordon i Fordonsparker. Detta Avtal gäller även Dig om Du är ägare, administratör eller användare för en Fordonspark som använder någon av Tjänsterna. När Du använder Tjänsterna eller kör ett Fordon i en Fordonspark som har aktiva Tjänster, samtycker Du till villkoren i detta Avtal, även om Du inte köpte eller leasade Fordonet eller inte beställde Tjänsterna. Om Du äger ett Fordon i en Fordonspark kan ytterligare allmänna villkor gälla för Tjänsterna som tillhandahålls för Din Fordonspark. Om dessa ytterligare allmänna villkor strider mot dessa Användarvillkor, gäller de ytterligare allmänna villkoren för Fordonsparken. Om Du kör ett Fordon i en Fordonspark kan Fordonsparksföretaget tillåta att Du beställer ytterligare Tjänster som inte är en del av de Tjänster som tillhandahålls till Fordonsparksföretaget. Du kan även få möjlighet att köpa Tjänster för Ditt eget personliga bruk. Dessa Tjänster omfattas också av detta Avtal. Ditt Fordonsparksföretag kan även begränsa den typ av Tjänster som är tillgängliga för Dig. De Tjänster som tillhandahålls för en Fordonspark kan regleras av ytterligare allmänna villkor och olika sekretessutlåtanden än de som gäller för Fordon som inte ingår i Fordonsparken. Specifikt kan Fordonsparksföretaget ha begärt ytterligare datainsamling och hantering som skiljer sig från dem som är anknutna till vissa Tjänster. Din Fordonsparksadministratör kan begränsa vissa Tjänster och kan välja att tillhandahålla OnStar bara för en begränsad tid eller inte alls. Den kostnadsfria provperioden kan vara kopplad till Din relation till Fordonsparken. Du bör rådfråga Fordonsparksföretaget om Du har frågor som rör krav, begränsningar eller datapraxis som kan gälla för Din användning av Fordonet i Fordonsparken eller Tjänsterna som är anknutna till ett Fordon i Fordonsparken. Du (om Du är ägare eller administratör för en Fordonspark) ansvarar för att meddela förarna inom Fordonsparken om att Tjänsterna är aktiverade och om att all förarinformation som tillhandahålls som en del av registreringsprocessen, kommer att vara synlig både för Fordonsparkens ägare och administratör, och för att inhämta varje nödvändigt juridiskt samtycke från dessa föraresom kan krävas enligt lagarna i Ditt land. Du måste även meddela alla förare om OnStar-Tjänsterna inte är tillgängliga för dem/de inte har tillåtelse att köpa, om en provperiod löper ut och/eller om att en tjänst inte förnyas.
 11. Ändringar i Avtalet. Vi får tidvis ändra detta Avtal. Vi meddelar Dig om eventuella väsentliga ändringar. Om Du inte samtycker till någon av ändringarna kan Du säga upp detta Avtal och sluta använda Tjänsterna. Att Du fortsätter att få åtkomst till och använda någon Tjänst anger att Du godtar det ändrade Avtalet. Om den månatliga eller årliga betalningen ändras framöver, meddelas Du om eventuella prishöjningar så att du kan avbryta Tjänsterna innan ändringen träder i kraft.
 12. Behörighet. Genom att godta detta Avtal eller använda Tjänsterna bekräftar Du att Du (a) har blivit myndig inom Din jurisdiktion där du är bosatt och har fullständig juridisk kapacitet att ingå bindande avtal eller (b) är minst 13 år gammal och har lagligt samtycke av en förälder eller förmyndare och är helt kapabel och behörig att ingå och följa detta Avtal. Om Du inte uppfyller dessa behörighetskrav ska Du avböja ingåendet av detta Avtal med den mekanism vi tillgängliggör för Dig. Du får inte använda någon av Tjänsterna innan Du uppfyller dessa behörighetskrav och samtycker till alla villkoren i Avtalet.
 13. Barn får inte använda Tjänsterna. Tjänsterna riktar sig inte genom marknadsföring, utseende, länkar till andra webbplatser eller på annat sätt, till barn under 13 år. Om Du är under 13 år eller är förälder eller förmyndare för ett barn som är under 13 år bör du beakta att vi inte tillåter att barn under 13 år registrerar sig och vi samlar inte medvetet in information av barn under 13 år. Om Du är förälder eller förmyndare för ett barn under 13 år får Du inte tillåta att barnet använder någon av Tjänsterna och inte heller samtycka till att barnet registrerar sig eller använder någon av Tjänsterna.
 14. Registrering och konto. Du kan behöva skapa ett konto för att använda vissa av Tjänsterna. Om Du skapar ett konto måste Du:
  • tillhandahålla korrekt och fullständig information och uppdatera informationen så att den förblir korrekt och fullständig,
  • ensam ansvara för Ditt konto (inklusive någon annan persons aktiviteter om Du tillåter denne att använda Ditt konto),
  • se till att Ditt konto och lösenord är säkra och inte yppa dessa för någon och
  • omedelbart med hjälp av den kontaktinformation för oss som finns i avsnittet Frågor i slutet av dessa Användarvillkor, meddela oss om eventuella säkerhetsintrång eller otillåten användning av Ditt konto.
  Användning av Tjänsterna är enbart för Ditt personliga bruk (och för andra användare enligt Avsnitt 16) eller Din användning i samband med en Fordonspark enligt vad som tillåts i detta Avtal. OnStar ansvarar inte för eventuell förlust som följer av otillåten åtkomst till eller användning av Tjänsterna eller Ditt konto. Du kan emellertid vara skadeståndsskyldig gentemot OnStar eller andra parter på grund av dylik otillåten åtkomst och/eller användning.
 15. Begränsningar för Tjänsterna.
  1. De Tjänster som är tillgängliga i respektive land anges på Webbplatsen. Notera att alla Tjänster inte är tillgängliga för alla typer av fordonsmodeller eller i alla länder. Vissa Tjänster är beroende av trådlösa kommunikationsnät och satellitnätet för det globala positioneringssystemet (Global Positioning System, ”GPS”). Alla Tjänster är inte alltid tillgängliga överallt. Det område som Du kör i kan påverka Tjänsterna som vi kan tillhandahålla för Dig, inklusive Tjänster för vägbeskrivning.
  2. Vissa Tjänster kan enbart fungera på platser där vi har anlitat en utomstående nätverksleverantör för Tjänst inom det området, och enbart om denna utomstående nätverksleverantör har teknisk kompatibilitet med den Anslutna enheten, täckning, nätverkskapacitet och mottagning när och på den plats där Tjänsten behövs. Tjänster som använder platsinformation fungerar enbart när inget hinder föreligger för GPS-satellitsignalerna och dessa är tillgängliga på platsen och kompatibla med Ditt Fordons system eller Anslutna enheter. Utomstående nätverksleverantörers nätverk och system kan även genomgå tekniska förändringar och utveckling. Det är möjligt att Din Anslutna enhet inte alltid är eller förblir kompatibel med den tredje parts nätverk och system eller med själva Tjänsterna. OnStar tillhandahåller inte någon nätverksuppkoppling till Dig. Dylik uppkoppling tillhandahålls av en utomstående nätverksleverantör.
  3. Ditt Fordon och Din Anslutna enhet måste ha fungerande elektriska system (inklusive tillräcklig batteriladdning) för att Tjänsterna ska fungera. För att spara på batteriet blir vissa OnStar-Tjänster och vissa funktioner tillfälligt otillgängliga om du inte startar ditt fordons motor under 10 på varandra följande dagar. Tillgängligheten för dessa OnStar-Tjänster och funktioner kommer tillbaka automatiskt nästa gång du startar fordonets motor. Fler detaljer får du i ägarhandboken.
  4. Det är möjligt att Tjänsterna inte fungerar om:
   • utrustningen i Ditt Fordon eller Programvaran i Din Anslutna enhet inte är korrekt installerad,
   • Du inte har hållit utrustningen eller Din Anslutna enhet eller Fordonet i funktionsdugligt skick,
   • Du inte följer alla tillämpliga lagar,
   • Du försöker lägga till, ansluta eller ändra någon utrustning eller programvara i Din Anslutna enhet eller i Ditt Fordon (till exempel genom att ansluta enheter till Fordonets elektriska system eller diagnostikport),
   • Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon inte är kompatibel(t) med Tjänsterna eller den trådlösa tjänst och teknik som våra utomstående tjänsteleverantörer tillhandahåller (denna trådlösa tjänst och teknik kan ändras) eller
   • om andra problem uppstår som vi inte kan kontrollera och som stör tillhandahållandet eller kvaliteten för Tjänsterna, till exempel backar, höga byggnader, tunnlar, väderleken, skada på viktiga delar i ditt Fordon vid olycka eller vid överbelastning eller störning i trådlöst telefonnät.
  5. Vi ansvarar inte för förseningar eller brister i prestationen som (a) kunde ha undvikits om Du hade vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder eller (b) orsakas av naturkatastrofer eller krafter eller orsaker utanför vår rimliga kontroll (till exempel: avbrott i el-, gas- eller vattenförsörjningen, krigshändelser, myndighetsåtgärder, terrorism, samhälleliga störningar, brist på arbetskraft eller svårigheter – oavsett skäl – eller utrustningsfel, inklusive fel på internet, datorer, telekommunikation eller annan utrustning). Vi lovar inte att Tjänsterna är tillgängliga utan avbrott.
  6. Eventuella data med vägbeskrivningar som vi tillhandahåller är baserade på den nyaste kartinformation som är tillgänglig för oss, men det är möjligt att informationen inte är korrekt eller fullständig. Data med vägbeskrivningar kanske till exempel inte innefattar information om enkelriktade vägar, begränsade möjligheter att vända, byggnadsprojekt, säsongsmässiga vägar eller nya vägar. Den föreslagna rutten kan använda en väg som är stängd på grund av byggnadsarbeten eller en vändning som är förbjuden med skyltar vid korsningen. De föreslagna rutterna beaktar heller inte om det område man kör igenom är ett bostads- eller affärsområde eller både och, samt visar inte om det finns tillgång till offentliga eller kommersiella varor eller tjänster. Därför ska Du använda ditt sunda förnuft, följa lagar och instruktioner som rör trafik och vägar och bedöma huruvida det är säkert och lagligt att följa systemets vägbeskrivning under de rådande förhållandena.
  7. Vi rekommenderar att Du noggrant läser de gällande villkor och policyer som utgör detta Avtal, inklusive vårt Sekretessutlåtande, innan Du använder Tjänsterna. Om Du använder Tredje parts tjänster, bekräftar Du att de tillämpliga tjänstevillkoren och sekretessutlåtandena som ifrågavarande tredje part tillhandahåller, utgör ett avtal enbart mellan Dig och ifrågavarande tredje part, alltså inte mellan Dig och oss. Vi ansvarar inte för de tjänstevillkor som en dylik tredje part, inklusive utomstående nätverksleverantörer och/eller Leverantörer av trådlösa tjänster, tillhandahåller och har inga skyldigheter eller ansvar enligt ifrågavarande tjänstevillkor.
  8. Vi behöver inte tillhandahålla vare sig teknisk(t) eller annat/annan underhåll eller support för Tjänsterna. Om vi tillhandahåller underhåll eller support för Tjänsterna, får vi när som helst stoppa dylikt/dylik/dylika underhåll, support och/eller tjänster.
  9. Fordonets diagnostiska data som vi tillhandahåller som en del av Tjänsterna, är begränsade till specifik information som kan erhållas på distans från Fordonet. Även om vi hela tiden uppdaterar sviten av tillgängliga diagnostiska data och urvalet meddelanden som Du har att välja bland, är diagnostiska data begränsade och avsedda att använda som tillägg till och inte som ersättning för att du utför manuella kontroller på Ditt Fordon. Vi lovar inte att upptäcka alla problem med Fordonet och Du ansvarar för att övervaka och underhålla Ditt Fordon i enlighet med tillämpliga lagar och bestämmelser. Alla diagnostiska funktioner är inte tillgängliga för alla fordon.
 16. Andra användare. Detta Avtal gäller för alla som använder Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon. Du ansvarar för alla aktiviteter för dem som använder Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon, inklusive åtkomst till och användning av Tjänsterna. Utan begränsning av vad som sagts ovan, ansvarar Du för att:
  • informera andra som använder Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon att dennes åtkomst till och användning av Tjänsterna omfattas av detta Avtal,
  • informera andra användare om sekretessutlåtandena som gäller för användning av Tjänsterna och
  • för att se till att andra som använder Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon efterlever tillämpliga villkor i detta Avtal.
 17. Programvaruuppdateringar; Tillfälligt avbrott i eller borttagande av Tjänsterna. Du samtycker till att OnStar och Leverantören för Ditt Fordon får åtkomst till de system som är knutna till Din Anslutna enhet och till Ditt Fordon (”Systemen”) av följande skäl:
  • Dina System inbegriper programvara, data, Appar och relaterade inställningar som OnStar eller Din Fordonsleverantör eller tillverkaren av Din Anslutna enhet tillgängliggör för Dig (kallas gemensamt för ”Programvara”). Programvaran licensieras för och säljs alltså inte till Dig. Den kan tidvis behöva uppdateras eller ändras. Du godtar att OnStar kan leverera vissa väsentliga Programvaruuppdateringar eller -ändringar på distans till Din Anslutna enhet eller till Ditt Fordon, utan vidare meddelande eller samtycke. Dessa uppdateringar och ändringar kan till exempel förbättra säkerheten eller kan upprätthålla korrekt funktion för Ditt Fordon eller Din Anslutna enhet eller garantera att Tjänsterna kan tillhandahållas för Dig. Vi kommer att då så är möjligt meddela Dig på förhand om väsentliga programvaruuppdateringar och begära att få Ditt samtycke innan vi tillämpar icke-väsentliga programvaruuppdateringar. OnStar kan även leverera Programvaruuppdateringar eller -ändringar på distans till Din Anslutna enhet eller till Ditt Fordon om så krävs av Leverantören av Ditt Fordon. Programvaruuppdateringarna eller -ändringarna kan påverka eller ta bort data som Du har lagrat i Din Anslutna enhet eller i Ditt Fordon (till exempel sparade destinationer eller förinställda radiostationer). Vi ansvarar inte för eventuella data som påverkas eller tas bort på grund av en Programvaruuppdatering eller -ändring. Vår utomstående nätverksleverantör och Leverantörerna av trådlösa tjänster tillhandahåller inte programvaruuppdateringar till Din Anslutna enhet eller till Ditt Fordon och Du bör se till att Dina data hela tiden är säkerhetskopierade.
  • Tillfälligt avbrott. Vi kan bli tvungna att ibland tillfälligt avbryta eller begränsa Din åtkomst till eller användning av Tjänsterna, utan vidare meddelande till Dig och utan ansvar gentemot Dig, för att åtgärda problem i systemet, problem med Ditt konto eller andra problem som kan påverka prestationen för, åtnjutandet av eller säkerheten för Tjänsterna.
  • Om inget annat anges i detta Avtal, får vi ta bort eller sluta tillhandahålla någon av Tjänsterna. Detta kan ske som en följd av våra ansträngningar att förbättra Tjänsterna för att åtgärda försämringar i prestation eller för att reagera på ändrad teknik, ändrade kundintressen, lagstadgade krav eller affärsintressen. Du kommer att få meddelande om dylika åtgärder och eventuella icke-utnyttjade förbetalda belopp återbetalas till Dig.
  • Cybersäkerhet. Som en del av Tjänsterna och för cybersäkerhetsmässiga ändamål godtar Du att vi kan övervaka Systemen i Din Anslutna enhet eller i Ditt Fordon och informationen i dessa System, samt att vi kan vidta försvarsåtgärder för dessa System för att skydda dessa System och Dina rättigheter.
  • Meddelande och samtycke. Om vi ger vidare meddelande eller begär vidare samtycke för en Programvaruuppdatering eller -ändring, kan meddelandet eller samtycket mottas eller ges av alla som har tillstånd att använda den Anslutna enheten eller Fordonet eller Tjänsterna eller Systemen (en ”Användare med tillstånd”) å Dina vägnar eller för ägaren till den Anslutna enheten eller Fordonet och alla andra Användare med tillstånd. Användaren som mottar eller ger meddelandet eller samtycket, ansvarar för att meddela alla andra Användare med tillstånd om meddelandet och hans eller hennes samtycke. Du samtycker emellertid till att vi i alla händelser får få åtkomst till, ändra eller uppdatera Programvaran av säkerhetsskäl, utan ytterligare meddelande eller samtycke.
  • Detta Avtal gäller för eventuella uppdateringar eller andra ändringar vi gör vad beträffar Tjänsterna, Systemet eller Programvaran för alla Användare med tillstånd.
 18. Dina ytterligare utfästelser och skyldigheter. Du godtar och samtycker till att:
  • Du har rätt och behörighet att ingå detta Avtal för Din egen del,
  • Du endast kommer att använda Ditt konto och Tjänsterna med Din Anslutna enhet eller på annat sätt som vi tillåter,
  • Du kommer att helt efterleva detta Avtal och eventuella villkor från utomstående leverantör av Appar,
  • Du kommer att ge oss och eventuell leverantör av Appar sann och korrekt information och kommer att hålla den informationen uppdaterad,
  • Du kommer att övervaka Din användning av Tjänsterna och helt efterleva kraven i detta Avtal,
  • Du kommer att ansvara för alla Dina kostnader och utgifter, inklusive skatter, förluster och skadestånd som du ådrar dig i samband med Din användning av Tjänsterna och eventuella handlingar som Du på något sätt engagerar Dig i, i samband med Tjänsterna eller med detta Avtal,
  • Ditt godtagande av och Din efterlevnad av detta Avtal inte strider mot någon annan av Dina befintliga skyldigheter,
  • Du kommer att få åtkomst till Tjänsterna enbart genom Ditt etablerade konto,
  • Du inte kommer att försöka göra intrång på någon av säkerhetsåtgärderna för Tjänsterna,
  • Du inte kommer att kopiera, reproducera, distribuera, dekompilera, bakåtkompilera, nedmontera, ta bort, ändra, kringgå eller på något annat sätt manipulera någon säkerhetsteknik, omvandla till annan användning som vi inte har tillåtit eller hävda äganderätt till Tjänsterna eller till vår eller någon annan parts information eller till våra eller deras material som har samband med Tjänsterna,
  • Du inte kommer att använda Tjänsterna för några olagliga ändamål, för att trakassera någon eller för något ändamål som vi inte tillåter,
  • Du kommer att meddela oss omedelbart om eventuella ändringar i Dina kontaktuppgifter,
  • Du inte kommer att använda Tjänsterna eller någon App för att överföra eller skicka någon information eller några data som Du inte har rätt att överföra eller skicka,
  • Du inte kommer att återförsälja Tjänsterna,
  • Du inte kommer att ta bort, ändra eller dölja några copyrightmeddelanden, varumärken eller andra meddelanden om patentskyddade rättigheter på eller i någon del av Tjänsterna eller någon information eller något material i eller som erhålls från Tjänsterna,
  • Du kommer att i hela världen efterleva alla lokala, delstatliga, provinsiella, federala och nationella lagar, förordningar, föreskrifter, stadgor och regler som gäller för Din användning av Tjänsterna och
  • Du inte har några patentskyddade rättigheter till något nummer som ges Din Anslutna enhet och Du förstår att ett dylikt nummer tidvis kan ändras.
 19. Skadestånd. Med förbehåll för lokala lagar och med beaktande av att OnStar tillhandahåller Tjänsterna till Dig samt av de rättigheter som Du har fått, samtycker Du i den maximala mån som tillåts i lag och om så inte är förbjudet i lag att ersätta OnStar, dess moderbolag, dotterbolag, samarbetspartner, licensgivare, utomstående nätverksleverantör, Leverantörer av trådlösa tjänster och entreprenörer samt dessas respektive anställda, tjänstemän, direktörer och ombud (kallas gemensamt för ”OnStar-Personer”) och att hålla OnStar-Personer skadeslösa för och mot alla slags förluster, skadestånd, skador (inklusive dödsfall), grunder till rättsliga åtgärder, krav, böter, räntor, ytterligare skatter, yrkanden och utgifter, inklusive rimliga rättsliga kostnader och utgifter, oavsett art, som uppstår från eller på grund av eller som ett resultat av tredje parts eventuella krav eller yrkande som görs till eller mot någon eller några OnStar-Person(er): (i) som uppstår på grund av Din åtkomst till och/eller användning av Tjänsterna, (ii) som uppstår på grund av att du inte efterlevt detta Avtal, (iii) som har samband med att en framställning eller garanti som Du har gjort enligt detta Avtal är oriktig eller osann, (iv) som uppstår på grund av någon annan persons handlingar i samband med Tjänsterna och som vidtas genom Ditt konto, (v) som uppstår på grund av åtkomst till och/eller användning av eller oförmåga att få åtkomst till eller använda någon av Tjänsterna genom Din Anslutna enhet eller (vi) som uppstår på grund av någon av Dina andra aktiviteter enligt eller i samband med detta Avtal eller Tjänsterna. Denna ersättningsskyldighet ska inte gälla om Du inte handlade klandervärt och om Du inte på något annat sätt ansvarar för förlusterna, skadeståndet, skadorna (inklusive dödsfallet), grunderna till rättsliga åtgärder, kraven, böterna, räntan, de ytterligare skatterna, yrkandena och utgifterna, inklusive de rimliga rättsliga kostnaderna och utgifterna.
 20. Otillåten användning eller ändring av Tjänsterna. Du får ingen rätt att och Du ska inte engagera Dig i någon av följande aktiviteter:
  • sända någon programvara eller några andra material som innehåller virus, maskar, trojaner, databomber, tidsbomber, spindlar, Web Bot-program, skärmskrapare eller sökrobotar eller andra skadliga eller störande objekt,
  • utnyttja Tjänsterna eller Programvaran på något otillåtet sätt, inklusive genom att göra intrång eller belasta server- eller nätverkskapaciteten eller -infrastrukturen,
  • ändra, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, bakåtkompilera, dekompilera eller nedmontera någon del av Tjänsterna eller Programvaran för att ta bort, ändra, kringgå eller på annat sätt manipulera någon säkerhetsteknik,
  • ”rama in”, ”spegla” eller återförsälja någon del av Tjänsterna eller Programvaran utan vårt skriftliga förhandstillstånd eller
  • skörda eller samla in data om användare.
  Eventuella försök från någon användares eller annan individs eller juridisk persons sida att avsiktligen skada Tjänsterna eller Programvaran eller att undergräva den legitima driften av Tjänsterna eller Programvaran, utgör ett brott mot detta Avtal. OnStar förbehåller sig rätten att utreda eventuella misstänkta aktiviteter och att vidta alla de åtgärder mot och att erhålla gottgörelse av dylika personer i den maximala mån som tillåts i lag. OnStar förbehåller sig rätten att avslöja information om Dig, inklusive Ditt konto och Din åtkomst till och användning av Ditt konto, till brottsbekämpande myndigheter om detta är nödvändigt för att genomföra detta Avtal, efterleva ett domstolsbeslut eller om så tillåts i Sekretessutlåtandet.
 21. Immateriell egendom. Tjänsterna och Programvaran skyddas av internationella upphovsrättslagar och kan vara föremål för skydd som rör immateriell egendom, inklusive patent- och varumärkesrättigheter. Om detta inte tillåts i lag får Du inte kopiera, distribuera, modifiera, framföra, sända, visa, överföra, återanvända eller publicera på nytt, använda (förutom enligt vad som uttryckligen har angetts här) eller hävda någon rätt i något som helst avseende som rör Tjänsterna eller Programvaran, inklusive innehållet, texten, bilderna, ljudet och videorna, utan OnStars uttryckliga, föregående skriftliga tillstånd.
 22. Meddelande om intrång på upphovsrätten. Om Du eller någon annan part (vid varje tillfälle den ”Klagande parten”) anser att visst innehåll eller någon annan aspekt i Tjänsterna eller Programvaran, gör intrång på den Klagande partens upphovsrätt, ska den Klagande parten skicka ett skriftligt meddelande om intrång på upphovsrätten till ett utsett upphovsrättsombud på den adress som anges nedan. Meddelandet ska innehålla följande information:
  • En fysisk eller elektronisk namnteckning av en person som har behörighet att handla för ägaren till en exklusiv rättighet, för vilken man hävdar att intrång har skett.
  • Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk för vilket man hävdar att intrång har skett.
  • Identifiering av det material i Tjänsterna eller Programvaran för vilka/vilket man hävdar att intrång har skett, med rimligen tillräcklig information som gör att vi kan hitta materialet.
  • Information som är rimligen tillräcklig för att vi ska kunna kontakta den Klagande parten, till exempel adress, telefonnummer och, om sådan är tillgänglig, e-postadress där den Klagande parten kan nås.
  • Ett utlåtande om att den Klagande parten i god tro anser att användningen av materialet i den fråga man klagar över, inte sker med tillstånd av innehavaren av upphovsrätten, dennes ombud eller lagen.
  • Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och att den Klagande parten är behörig att handla för den som äger en exklusiv rätt, för vilken man hävdar att intrång har skett.
  Ett dylikt skriftligt meddelande ska skickas till: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265, USA MC: 482-D24-B48 Telefon: 00-1-313-667-3544 E-post: Copyright@gm.com All annan feedback och andra kommentarer, begäranden om teknisk support och annan kommunikation ska skickas till Onstar med de kontaktuppgifter som finns i avsnittet Frågor i slutet av detta Avtal.
 23. Varumärken. Alla varumärken, logotyper och tjänstemärken (kallas gemensamt för ”Varumärken”) som visas i samband med Tjänsterna, är varumärken som är registrerade och/eller icke-registrerade av OnStar, Leverantören av Ditt Fordon eller andra tredje parter. Inget som ingår i Tjänsterna ska tolkas som att det underförstått eller genom hinder mot förnekande eller på annat sätt ger en licens eller rätt att använda eller visa något Varumärke eller en variant av detta, utan skriftligt tillstånd från OnStar eller dess ägare. Det är strikt förbjudet för Dig att använda Varumärken som tillhör OnStar eller Leverantören av Ditt Fordon.
 24. Exportefterlevnad. Du ska i hela världen efterleva alla lagar och bestämmelser som rör Tjänsterna. Du får inte använda, exportera, återexportera, importera, sälja eller överföra någon del av Tjänsterna, förutom i den mån som detta tillåts i lag eller bestämmelse som gäller i Ditt land. Du samtycker även till att Du inte kommer att använda Tjänsterna för något ändamål som är förbjudet i lag, inklusive utveckling, design, tillverkning eller framställning av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.
 25. Information och Feedback. I enlighet med dessa Användarvillkor kan Du behöva ge information till oss för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsterna. Vi vill även få feedback om Tjänsterna från Dig. Om inget annat har angetts i Sekretessutlåtandet anser OnStar inte att någon information eller något material som Du skickar in i samband med detta Avtal (”Feedback”) är konfidentiell och OnStar har ingen skyldighet att hålla informationen eller materialet konfidentiellt eller att lämna tillbaka eller förstöra eventuell Feedback. Din Feedback skickas in frivilligt och utan begränsningar och OnStar har rätt att fritt använda, reproducera, ändra, distribuera, visa, framföra, sända, underlicensiera och avslöja eventuell Feedback på vilket sätt, i vilken form eller i vilket medium som helst, oavsett om detta är känt nu eller utvecklas senare och utan någon uttrycklig eller underförstådd skyldighet gentemot Dig och utan något meddelande, någon betalning eller någon erkänsla för Dig. OnStar har rätt men är inte skyldigt att övervaka Feedback som Du har skickat in.
 26. Insamling av data, Sekretess. OnStar samlar in, använder och delar information från och om Dig och Din Anslutna enhet och Ditt Fordon. I OnStars Sekretessutlåtande (”Sekretessutlåtande”) beskriver vi vad OnStar gör med den informationen. Du samtycker till insamlingen, användningen och delningen av informationen som beskrivs i Sekretessutlåtandet och i eventuella reviderade versioner av Sekretessutlåtandet som kan ändras på samma sätt som Avtalet. Om Du säljer, leasar eller avyttrar Ditt Fordon eller Din Anslutna enhet är Du ensam ansvarig för att ta bort information som gäller Dig i Fordonet eller i den Anslutna enheten eller i Ditt relaterade konto.Insamlingen, behandlingen och lagringen av eventuella data som Du tillhandahåller i en App eller som Din Anslutna enhet direkt överför till Appen, omfattas av villkoren och sekretessutlåtandet för leverantören av Appen. Läs villkoren och sekretessutlåtandet för leverantören av Appen noggrant. Du kommer att bli ombedd att godta dessa innan du installerar Appen. OnStar ansvarar inte för utomstående App-leverantörers användning av Dina data. Om Du anger någon annan persons data i en App, till exempel telefonnummer, måste Du först få den personens samtycke. Om Du har aktiverade OnStar-Tjänster bör du beakta att Sekretessknappen eventuellt inte döljer Din plats för Appar. Om Du säljer, överför eller på annat sätt avyttrar Din Anslutna enhet är Du ensam ansvarig för att ta bort Ditt AppShop-konto och eventuella Appar som använder Dina personliga data.
 27. Ingen garanti från OnStar eller Leverantören av Fordonet.
  1. OnStar och Din Fordonsleverantör gör inga utfästelser, ställer inga villkor och ger inga garantier som rör Tjänsterna. Tjänsterna tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”, inklusive med alla fel som kan ingå.
  2. I den mån som tillämplig lag tillåter garanterar inte OnStar eller Din Fordonsleverantör drift, prestation eller tillgänglighet för Tjänsterna eller någon av OnStars eller Din Fordonsleverantörs prestation eller procedur i samband med Tjänsterna eller detta Avtal. I den mån som tillämplig lag tillåter garanterar OnStar eller Din Fordonsleverantör inte att Tjänsterna kommer att finnas kvar under en viss tid och de garanterar inte att Tjänsternas framtida drift kommer att vara kompatibel med nuvarande drift eller applikationer.
  3. I den mån som tillämplig lag tillåter garanterar OnStar eller Din Fordonsleverantör inte och ställer inga villkor och gör inga utfästelser som rör lämplighet, tillgänglighet, korrekthet, tillförlitlighet, fullständighet eller aktualitet för några data eller något material, oavsett slag, som ingår i Tjänsterna, för något som helst ändamål. OnStar och Din Fordonsleverantör gör inga utfästelser om att Tjänsterna kommer att vara fria från förluster, avbrott, fel, attacker, virus, störningar, hackning eller andra säkerhetsintrång och OnStar och Din Fordonsleverantör avsäger sig allt ansvar i samband med detta. OnStar och Din Leverantör ger inga garantier som rör Tjänsternas tillgänglighet eller som gör gällande att Tjänsterna kommer att fungera utan avbrott eller vara felfria.
  4. I den mån som tillämplig lag tillåter ansvarar OnStar och Din Fordonsleverantör inte för fel som orsakas av serverfel, felaktigt dirigerade eller omdirigerade överföringar, utebliven internetuppkoppling, avbrott eller fel i överföringen av data, eventuella datorvirus, tredje parters handlingar eller försummelser som skadar nätverket eller försämrar trådlösa tjänster, skada som orsakas av fel vid eller försenad koppling av ett samtal till någon juridisk person, inklusive räddningstjänsten, eller annat tekniskt problem, oavsett om detta är av mänsklig eller teknisk art.
  5. OnStar och Din Fordonsleverantör garanterar inte att Tjänsterna kommer att fungera korrekt med Din utrustning och Du och enbart Du är ansvarig för reparation av Din utrustning och för andra förluster som Tjänsterna faktiskt orsakar eller hävdas ha orsakat.
  6. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte att man avsäger sig underförstådda eller andra garantier. Det är därför möjligt att vissa av avsägelserna ovan inte gäller i den mån som dessa jurisdiktioners lagar gäller för Avtalet. I så fall ska OnStars och Din Fordonsleverantörs garantier begränsas i den mån som tillåts i lag.
  7. Ansvarsbegränsningar. OnStars eller Din Fordonsleverantörs eventuella skadeståndsansvar för skador eller förslösade utgifter, oavsett hur dessa har uppstått, ska, oavsett juridisk bas, begränsas i den mån som tillämplig lag tillåter, till ett belopp som gäller förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt och beror på brott mot kontraktsenliga skyldigheter.Inga av ansvarsbegränsningarna i detta avsnitt eller någon annan stans i Avtalet, ska gälla för skadeståndsansvar som gäller brott mot lagstadgade underförstådda villkor eller skadeståndsansvar som det inte enligt tillämplig lag går att begränsa, särskilt skadeståndsansvar för personskador eller dödsfall som orsakas av vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktligt brott. Du bekräftar att de fördelar som Du får från detta Avtal delvis uppstår i utbyte mot de ansvarsbegränsningar som anges i detta Avtal. OnStar är på intet sätt ansvarigt i samband med Tredje parts tjänster, inklusive dem som tillhandahålls av Din Fordonsleverantör. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att mildra, undvika och minska skadorna.
 28. Allmänt.
  1. Överlåtelse. Du får inte överlåta detta Avtal (eller någon del därav) utan OnStars skriftliga samtycke. Eventuella överlåtelseförsök utan OnStars skriftliga samtycke är ogiltiga. OnStar får överlåta detta Avtal med eller utan att varsel till Dig.
  2. Relation. Inget i detta Avtal ska tolkas så att det gör Dig eller OnStar till den andres partner, joint venture-partner, huvudmän, ombud eller medarbetare. Ingendera parten har någon uttrycklig eller underförstådd rätt, befogenhet eller behörighet att binda den andra.
  3. Ingen försäkring. Vi är inget försäkringsbolag och vi rekommenderar eller godkänner inget specifikt försäkringsbolag. Du ansvarar för försäkring av Ditt Fordon. Tjänsterna tillhandahåller ingen försäkring för Ditt Fordon och utgör ingen försäkringsprodukt. Tjänsterna tillhandahålls för bekvämlighetens skull. De betalningar som Du gör för någon av Tjänsterna har inget samband med Ditt Fordons värde eller värdet för någon egendom i Fordonet, eller för kostnader som rör skada eller skadestånd som du ådrar dig. Du skall skaffa och upprätthålla lämplig försäkring för Ditt Fordon och för relaterade risker.
  4. Meddelanden. Alla meddelanden, begäranden, samtycken, godkännanden och övrig kommunikation som krävs eller tillåts av Dig enligt detta Avtal, ska göras skriftligen och ska anses ha förmedlats då dessa har adresserats och levererats till kundtjänsts kontaktinformation som finns på Webbplatsen. OnStar kan ändra sin adress för meddelanden efter att ha varslat Dig om detta. Vi kan skicka meddelanden via olika kanaler, inklusive genom att publicera meddelanden på Webbplatsen, skicka e-post till Dig, låta våra rådgivare kontakta Dig eller genom att använda lämpliga system som är tillgängliga i Ditt Fordon eller i Din Anslutna enhet. Du samtycker till att motta dylika meddelanden och godtar att dessa meddelanden som OnStar skickar till Dig, ska äga laga kraft. Du godtar att meddelanden som vi skickar med e-post eller brev, uppfyller alla krav om att meddelanden ska skickas skriftligen. Om du inte godtar detta ska du inte godkänna detta Avtal. Du kan ha rätt att återta Ditt samtycke till att motta viss elektronisk kommunikation och vi kommer, om så krävs enligt lag, att på begäran tillhandahålla papperskopior av alla dokument och handlingar till Dig. Du kan begära detta genom att kontakta oss på det telefonnummer eller den e-postadress som finns i avsnittet Frågor i slutet av dessa Användarvillkor. Om Du återtar Ditt samtycke förbehåller vi oss rätten att säga upp detta Avtal. Om du vill motta eller få åtkomst till meddelanden vi skickar med e-post måste Du ha åtkomst till internet och en dator eller enhet som har en kompatibel webbläsare. Du behöver även ha programvara som kan visa filer i Portable Document-format (”PDF”). Om du vill spara de meddelanden vi skickar till Dig måst Din enhet eller dator kunna ladda ned och lagra elektronisk kommunikation, inklusive PDF-filer. Genom att godta dessa villkor verifierar Du att Du kan motta, få åtkomst till och spara de meddelanden vi eventuellt skickar. Du kan när som helst ändra Din e-postadress för meddelanden genom att kontakta oss på det telefonnummer eller den e-postadress som finns i avsnittet Frågor i slutet av dessa Användarvillkor.
  5. Avskiljbarhet. Om en domstol i en behörig jurisdiktion anser att något villkor eller någon bestämmelse i detta Avtal eller i något dokument som ingår i Avtalet genom hänvisning är lagstridig, ska villkoret avskiljas från Avtalet. De kvarvarande bestämmelserna i Avtalet och tillämpningen av dessa bestämmelser för andra personer eller omständigheter än de för vilka de har ansetts vara ogiltiga eller icke verkställbara, ska inte påverkas av detta. Varje bestämmelse i Avtalet ska vara giltig och verkställbar i den mån som tillåts i lag och om detta inte är förbjudet i lag.
  6. Avstående från att åberopa något. Avstående från att åberopa gäller inte för något allmänt villkor i Avtalet och inga brott ursäktas, förutom om avståendet från att åberopa något eller samtycket skett skriftligen och har undertecknats av den part som anses ha avstått från något eller samtyckt. Ingen parts uttryckliga eller underförstådda samtycke till eller avstående från att åberopa ett brott från den andra partens sida ska utgöra samtycke till, avstående från att åberopa eller ursäkt för något annat eller senare brott.
  7. Hänvisningar; Rubriker; Exempel. Rubrikerna för punkter och avsnitt i detta Avtal förekommer för att det ska vara bekvämt att hänvisa till dem och ska inte beaktas vid tolkning av Avtalet. Exempel som ges i detta Avtal och som kan föregås av ord som ”inklusive”, ”till exempel”, ”så som” eller liknande, är enbart avsedda som illustration och är inte begränsande.
  8. Tillämplig lag. Om Du är konsument ska detta Avtal och alla de icke-avtalsmässiga skyldigheterna som rör Avtalet, tolkas i enlighet med och omfattas av lagarna i det land där Du bor. Om Du inte är konsument ska detta Avtal och alla de icke-avtalsmässiga skyldigheterna som rör Avtalet, tolkas i enlighet med och omfattas av lagarna i England.
  9. Hela Avtalet. Detta Avtal, inklusive de ytterligare allmänna villkor som det hänvisas till i detta Avtal, utgör hela avtalet mellan parterna vad beträffar de frågor som behandlas häri. Det finns inga andra utfästelser, överenskommelser eller avtal mellan parterna i fråga om dessa. Du kan inte ändra detta Avtal om inte OnStar skriftligen samtycker till ändringen. Om inget annat anges i detta Avtal ska dessa Användarvillkor gälla i händelse av konflikt mellan dessa Användarvillkor och andra villkor, policyer och annat material som det hänvisas till häri.
  10. Frågor. Tjänsterna tillhandahålls av OnStar. Om du har frågor, kommentarer eller klagomål som gäller detta Avtal eller Tjänsterna får Du gärna när som helst kontakta oss genom att trycka på den blå OnStar-knappen i Ditt Fordon med OnStar, eller genom att ringa oss på det telefonnummer som anges för ditt land på Webbplatsen, skicka e-post till onstar.europe@onstar.com eller på annat sätt som anges på Webbplatsen.

Bilaga till Användarvillkor

Standardlicens för slutanvändare av Appar

Denna Standardlicens för slutanvändare (”Licens”) gäller för alla Appar som Du får åtkomst till i Ditt Fordon eller på Din Anslutna enhet. Begrepp med stor bokstav har definierats i Användarvillkoren om de inte har definierats i denna Licens. Om OnStar tillhandahåller en App avser hänvisningarna till ”Leverantör” i denna licens OnStar. Om Appen tillhandahålls av en tredje part som identifierats för Dig när Du får åtkomst till Appen, avser hänvisningen till ”Leverantör” i denna Licens denna tredje part som har identifierats för Dig vid nedladdningen. Leverantören kan lägga fram ytterligare villkor för Dig när du får åtkomst till eller använder en App. I så fall gäller de ytterligare villkoren i stället för villkoren i denna Licens och denna Licens upphör att gälla för Din åtkomst till eller användning av Appen. Om Du inte godtar denna Licens måste Du avinstallera och inte använda Apparna.
 1. Licens. Leverantören är ägare eller licensgivare för alla rättigheter, äganderätter och intressen i eller för Appen, inklusive bland annat innehåll, grafik, audiovisuella filer, processer och kod, tillsammans med alla immateriella rättigheter som gäller Appen. Under förutsättning att Du efterlever denna Licens ger Leverantören Dig en begränsad, personlig, icke-kommersiell (förutom vid tillåten användning i samband med Fordon i en Fordonspark), icke-överförbar, icke-underlicensierbar, återkallelig, icke-exklusiv licens att installera Appen, enbart i objektkodsformat för dess avsedda användning, enligt vad som beskrivs i denna Licens och i Appen på Din Anslutna enhet under Licensens Löptid (enligt definitionen i Avsnitt 6 nedan). Du samtycker till att följa Licensen då Du installerar och använder Appen. Appen licensieras till Dig men säljs inte till Dig.
 2. Leverantörens uppdateringar, ändringar och borttagningar. Leverantören eller OnStar kan ibland på distans uppdatera, uppgradera, ändra eller ta bort Appen av vissa skäl, inklusive bland annat för att förbättra Appens eller systemets funktioner eller stabilitet eller för att åtgärda eventuella säkerhetsfrågor. Du godtar att Leverantören eller OnStar när som helst automatiskt får uppdatera, uppgradera, ändra, ta bort eller sluta stödja Appen eller se till att Appen automatiskt tas bort från Din Anslutna enhet vid synkronisering med Ditt konto. Om Appen uppdateras, uppgraderas eller ändras, oavsett om detta görs för att förbättra eller rätta funktioner eller egenskaper, ska denna Licens gälla för uppdateringarna, uppgraderingarna och ändringarna, som tillägg till de övriga villkor som har företetts för Dig i samband med uppdateringen, uppgraderingen eller ändringen. Varken Leverantören eller OnStar har någon skyldighet att tillhandahålla kundsupport för Appen eller för användning av applikationstjänsterna.
 3. Effekten av Appar på Anslutna enheter. Du förstår att nedladdning, drift och/eller användning av en App/Appar kan: (i) ha en oavsiktlig eller skadlig effekt på den Anslutna enheten, ett system eller en programvara som fungerar i eller med den Anslutna enheten och/eller på en eller flera andra Appar, (ii) leda till modifiering eller ändring i den Anslutna enheten, ett system eller en programvara som fungerar i eller med den Anslutna enheten, en eller flera Appar och/eller hur någon av eller alla de förut nämnda objekten fungerar och/eller (iii) göra så att du inte får åtkomst till eller inte kan använda hela eller en del av den Anslutna enheten, ett system eller en programvara som fungerar i eller med den Anslutna enheten och/eller en eller flera Appar. Du förstår och godtar att nedladdning, drift och användning av Appar sker på Din egen risk och att Du ansvarar för detta och att Leverantören inte har någon skyldighet att tillhandahålla kundsupport för Appen eller i samband med någon inverkan den kan ha på den Anslutna enheten, ett system eller en programvara som fungerar i eller med den Anslutna enheten och/eller en eller flera Appar.
 4. Ingen bakåtkompilering eller återdistribuering, inget kringgående av säkerheten. Du samtycker till att inte bakåtkompilera, nedmontera, använda i kompilation, dekompilera, använda för nytt syfte, distribuera, återförsälja eller modifiera Appen. Du får endast kopiera Appen för att överföra Appen till Din Anslutna enhet och för att använda Appen på Din Anslutna enhet. Du får inte återdistribuera Appen till andra som inte använder Din Anslutna enhet eller Ditt Fordon. Du samtycker till att följa och kommer inte att kringgå eventuella säkerhetsåtgärder eller få åtkomst till kontrollteknik som ingår i eller med Appen.
 5. Öppen källkod. Om Appen innefattar någon Programvara med öppen källkod gäller villkoren för tillämplig Licens för öppen källkod för Dina rättigheter och skyldigheter vad beträffar Programvaran med öppen källkod. Med ”Programvara med öppen källkod” avses programvara som görs tillgänglig för andra enligt villkoren i en Licens för öppen källkod. Med ”Licens för öppen källkod” avses en programvarulicens som bland annat innefattar villkor som: (a) tillåter distribution eller återdistribution av programvaran, inklusive kostnadsfritt och till salu, av andra, utan royalty eller avgifter och tillåter att sådan distribution/återdistribution innefattar källkod och kompilerad kod, (b) tillåter skapande av ändringar, kompilationer och härledda verk av programvaran och att dessa distribueras med samma villkor som den ursprungliga programvaran eller (c) länkas till programvaran och gäller för alla personer, juridiska personer, grupper, organisationer och institutioner (”Mottagarna”) som programvaran distribueras till och/eller som återdistribuerat programvaran, utan att Mottagarna behöver begära eller på annat sätt förvärva en ytterligare licens.
 6. Löptid. Licensen ska förbli i kraft tills Du eller Leverantören säger upp den eller tills Du slutar använda Appen (”Löptiden”). Du får när som helst säga upp denna Licens genom att avinstallera Appen. Denna Licens ska när som helst upphöra automatiskt om Du bryter mot något av villkoren i Licensen och i så fall ska Du helt sluta använda Appen.
 7. Servicevillkoren och Villkoren för Webbplatsen gäller. Om Du använder Appen för att få åtkomst till eller för att använda en tjänst så samtycker Du till att följa tillämpliga villkor för den tjänsten och garanterar att Du kommer att göra så. Om Du använder Appen för att få åtkomst till eller för att använda en webbplats så samtycker Du till att följa tillämpliga villkor för den webbplatsen och garanterar att Du kommer att göra så.
 8. Datainsamling; Användning och säkerhetskopiering. I den mån som OnStar är Leverantör får OnStar samla in och lagra information om Dig, Ditt Fordon och Din Anslutna enhet genom Din användning av den Anslutna enheten och Appen. All information som OnStar samlar in, är föremål för och omfattas av det Sekretessutlåtande som ingår i och har publicerats med Appen.När Du använder en App som tillhandhållits av en annan Leverantör än OnStar, kan den Leverantören samla in, lagra och behandla informationen (inklusive dela den med oss) om Dig enligt vad som beskrivs i den Leverantörens sekretesspolicy. Vi rekommenderar att Du noggrant läser den Leverantörens sekretesspolicy innan du får åtkomst till eller använder den Appen. Du ensam ansvarar för att säkerhetskopiera eller arkivera data som Du använder med Appen, i den mån Du har rätt att göra så. Leverantören har inte något ansvar för att upprätthålla, arkivera eller tillhandahålla några data som Du använder med Appen och är inte skadeståndsskyldig för eventuell förlust av åtkomst till eller användning av dylika data.
 9. Innehåll som tillhandahålls av Leverantören. Appen kan tillhandahålla innehåll som tillhör Leverantören eller någon annan som gett Leverantören tillstånd att tillhandahålla det till Dig. Detta innehåll tillhandahålls enbart för användning genom Appen på den Anslutna enheten och Du får ingen rätt och Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, modifiera, framföra, sända, visa, överföra, använda eller publicera igen, använda eller hävda någon rätt till innehållet som Leverantören har tillhandahållit. Du samtycker även till att inte använda innehåll som tillhandahålls av Leverantören eller genom Appen för att bryta mot någon lag eller trakassera någon person, grupp eller verksamhet. Om Appen länkar till tredje parts webbplats eller tjänst får Du ingen rätt och Du samtycker till att inte kopiera, distribuera, modifiera, framföra, sända, visa, överföra, använda eller publicera igen, använda eller hävda någon rätt till innehållet som vederbörande tredje parts webbplats eller tjänst har tillhandahållit, om Du inte har fått lagligt tillstånd från ifrågavarande tredje part. Du samtycker även till att inte använda innehåll som tillhandahålls av ifrågavarande tredje parts webbplats eller tjänst för att bryta mot någon lag eller trakassera någon person, grupp eller verksamhet.
 10. Dina överföringar och Din användning. Du samtycker till att inte använda Appen för att överföra eller skicka någon information eller några data som Du inte har rätt att överföra eller skicka. Du samtycker även till att inte använda Appen för att överföra eller skicka någon information eller några data för olagliga ändamål eller för att trakassera någon person, grupp eller verksamhet.
 11. Friskrivning vad beträffar data. Appen använder olika typer av data för att utföra funktioner för Dig. Du bekräftar att de data som tillhandahålls eventuellt inte är korrekta och Du använder dessa data på Din egen risk. Eventuella otillförlitliga data innefattar bland annat följande: platsdata (dvs. lokalisering) från Fordonet, din Anslutna enhet eller på annat sätt; data från en webbplats eller tredje parts tjänsteleverantör; data som erhållits från system i Fordonet.
 12. Innehåll som tillhandahålls av tredje parts webbplatser. Du förstår att när Du använder Appen kan du få se material som Du anser vara kränkande, vulgärt eller obscent. Du förstår även att om Du använder Appen för att få åtkomst till tjänster eller webbplatser, kan Du inte kontrollera sökresultaten som kan få fram länkar eller ”träffar” som Du anser vara kränkande, vulgära eller obscena. Du använder Appen på Din egen risk och varken Leverantören eller OnStar ska ha något som helst ansvar för innehåll som Du eller andra anser vara kränkande eller annars motsätter er mot. OnStar ansvarar inte för att undersöka eller bedöma innehållet eller riktigheten för tredje parts material, tjänster eller webbplatser och är inte heller skadeståndsskyldigt för dem och garanterar eller godkänner heller inte dessa.
 13. Följ alla lagar som rör användning av Appen. Du bekräftar att Appen (om den inte har installerats av Fordonets eller den Anslutna enhetens tillverkare) inte utgör en del av Ditt Fordon eller Din Anslutna enhet som tillhandahålls till Dig när Du köper eller leasar Ditt Fordon eller Din Anslutna enhet. Om Du anser att Din App inte fungerar korrekt bör Du, om så är tillämpligt, använda Ditt konto för att ta bort Appen från Din Anslutna enhet. Du samtycker till och garanterar att Du kommer att följa alla lagar (inklusive trafikregler och bestämmelser som gäller användningen av Ditt Fordon och Tjänsterna) och Du kommer inte att använda Appen på ett sätt som bryter mot dessa lagar och bestämmelser.
 14. Ingen garanti för användning av funktioner/nätverk. För tjänster som tillhandahålls genom nätverk, ansvarar Du för att på egen bekostnad skaffa ett avtal med en tjänsteleverantör för nätverksuppkoppling. För tjänster som tillhandahålls genom nätverk kan Leverantören inte lova att Din kommunikation inte snappas upp av andra och kan inte lova att uppkoppling till webbplatser och tjänster genom nätverk kommer att vara tillgängliga för Dig eller utan avbrott eller felfria. Du samtycker till att varken Leverantören eller OnStar är skadeståndsskyldiga för förlust av personlig integritet som uppstår vid kommunikation över dessa nätverk eller förlust av uppkoppling eller förlust, fel eller brister i andra funktioner som tillhandahålls genom nätverk.
 15. Fungerar inte i alla Fordonslägen. Det är möjligt att Appen har funktioner och egenskaper som inte är tillgängliga medan du använder Ditt Fordon.
 16. Ingen garanti. Leverantören gör inga utfästelser, ger inga garantier eller betingelser i samband med produkten eller någon tjänst eller information som leverantören eller produkten tillhandahåller till Dig. Produkten, tjänsterna och informationen som leverantören eller produkten tillhandahåller till Dig, tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”enligt tillgänglighet”, inklusive med alla fel som kan förekomma i dem.Leverantören garanterar inte att produkten kommer att fortsätta att fungera eller förbli tillgänglig under en viss tid och garanterar inte att framtida drift kommer att vara kompatibel med nuvarande drift eller applikationer. Leverantören garanterar inte att användning av produkten kommer att ske utan avbrott eller felfritt eller att fel i produkten kommer att åtgärdas. Leverantören ger inga garantier och ställer inga villkor för att produkten kommer att fungera korrekt i Din Anslutna enhet och Du och enbart Du är ansvarig för alla reparationer av Din utrustning och eventuella andra förluster som faktiskt orsakas av produkten eller som produkten hävdas ha orsakat. Leverantören ger inga garantier och ställer inga villkor vad beträffar riktigheten för några data som tillhandahålls för produkten eller genom produkten till Dig, oavsett om dessa data är platsdata eller andra data som är tillgängliga för eller genom produkten. Om Leverantören är en tredje part förstår Du att produkten tillhandahålls av den utomstående leverantören och att OnStar inte ger någon som helst garanti (som nämns i detta avsnitt eller annars) som rör produkten eller någon tjänst eller information som tillhandahålls av eller genom en dylik utomstående Leverantörs produkt. Vissa jurisdiktioner begränsar eller tillåter inte att man avsäger sig underförstådda eller andra garantier. Det är därför möjligt att vissa av avsägelserna ovan inte gäller i den mån som dessa jurisdiktioners lagar gäller. I så fall ska OnStars garantier begränsas i den mån som tillåts i lag.
 17. Uteslutning av skadestånd och ansvarsbegränsning. OnStars eventuella skadeståndsansvar för skador eller förslösade utgifter, oavsett hur dessa har uppstått, ska, oavsett juridisk bas, begränsas i den mån som tillämplig lag tillåter, till ett belopp som gäller förutsägbara skador som är typiska för denna typ av kontrakt och beror på brott mot kontraktsenliga skyldigheter.Inga av ansvarsbegränsningarna i detta avsnitt eller någon annan stans i Avtalet, ska gälla för skadeståndsansvar som gäller brott mot lagstadgade underförstådda villkor eller skadeståndsansvar som det inte enligt tillämplig lag går att begränsa, särskilt skadeståndsansvar för personskador eller dödsfall som orsakas av vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktligt brott. Du bekräftar att de fördelar som Du får från detta Avtal delvis uppstår i utbyte mot de ansvarsbegränsningar som anges i detta Avtal. Du måste vidta alla rimliga åtgärder för att mildra, undvika och minska skadorna.
 18. Ersättning. Du ska ersätta Leverantören och hålla denne skadeslös från och mot alla skadestånd, skador, kostnader och utgifter (inklusive rättsliga kostnader) som denne ådrar sig som en följd av tredje parts krav i den mån som detta härrör sig från Ditt brott mot denna Licens eller annat vårdslöst eller avsiktligt brott.
 19. Tillämplig lag. I den mån som lagen tillåter och om så inte är förbjudet i lag, om Du är konsument ska detta Avtal och alla de icke-avtalsmässiga skyldigheterna som rör Avtalet, tolkas i enlighet med och omfattas av lagarna i det land där Du bor. Om Du inte är konsument ska detta Avtal och alla de icke-avtalsmässiga skyldigheterna som rör Avtalet, tolkas i enlighet med och omfattas av lagarna i England., förutom i samband med dess lagvalsregler som förutsätter tillämpning av annan rätt. Förenta nationernas konvention om avtal för internationell försäljning av varor gäller inte för detta Avtal och tillämpning av konventionen utesluts uttryckligen.
 20. Exportefterlevnad. Du ska i hela världen efterleva alla lagar och bestämmelser som rör Appen. Du får inte använda, exportera, återexportera, importera, sälja eller överföra Appen, förutom i den mån som detta tillåts i lag eller bestämmelse som gäller i Ditt land. Du samtycker även till att Du inte kommer att använda Appen för något ändamål som är förbjudet i lag, inklusive bland annat utveckling, design, tillverkning eller framställning av kärnvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen.
 21. Meddelanden. Leverantören kan skicka meddelanden som rör Appen till Dig, inklusive ändringar i denna Licens, med e-post till den e-postadress som är kopplad till Ditt OnStar-konto om du har ett sådant, med brev eller genom publicerade meddelanden i Apparna eller applikationstjänsterna i Ditt Fordon eller i Din Anslutna enhet.
 22. Övrigt. Du får inte överföra denna Licens utan Leverantörens tillstånd. Du, Leverantören och OnStar är oberoende avtalsparter. Om Appen tillhandahålls till Dig av en utomstående Leverantör, bekräftar du att OnStar och dess dotterbolag är utomstående förmånstagare för Licensen och därmed kan OnStar eller dess dotterbolag åberopa Licensen gentemot Dig, även om de inte är Leverantörer för Appen, under förutsättning att om doktrinen om utomstående förmånstagare inte av någon anledning anses vara giltig, bekräftar parterna och är överens om att även om OnStar inte är part i Licensen och inte har några skyldigheter enligt Licensen, är Leverantören god man för OnStar för det begränsade syftet att förvalta avtal för OnStar som är till förmån för OnStar. Därmed godtar parterna att OnStar för egen del kan åberopa dessa rättigheter och avtal (utan att det krävs att Leverantören läggs till som part i något förfarande för att åberopandet ska kunna ske). Om något villkor i detta Avtal är ogiltigt eller icke verkställbart ska det avskiljas från Avtalet och resten av avtalet ska förbli i full kraft. Avstående från att åberopa gäller inte för något villkor i Licensen, om detta inte sker skriftligen och görs av den part som hävdar att avståendet har ägt rum. Denna Licens och resten av detta Avtal utgör hela avtalet mellan parterna vad beträffar de frågor som behandlas häri. Det finns inga andra utfästelser, överenskommelser eller avtal mellan parterna i fråga om dessa. Du kan inte ändra denna Licens om inte Leverantören skriftligen samtycker till ändringen. Leverantören får ändra Licenser genom varsel till Dig och om Du inte godtar ändringen måste Du sluta använda Appen. Din fortsatta användning av Appen anses utgöra godkännande av dylika ändringar.

UPPDATERING
FÖR
ONSTAR-TJÄNSTER

Samtliga OnStar- och Wi-fi-tjänster upphör den 31 december 2020.

Testperioder samt abonnemang och tjänster, inklusive olycksrapportering, kommer att sluta gälla det angivna datumet.

Läs våra vanliga frågor och svar och läs mer om vad det här betyder för dig och din prenumeration.