Podmienky
používania

Podmienky používania pre Služby súvisiace s Pripojenými Vozidlami [v.1  2017]

Tieto Podmienky používania platia medzi Vami a spoločnosťou OnStar Europe Limited a jej pridruženými spoločnosťami (ďalej len „OnStar“ alebo „nás“ alebo „my“). Vzťahujú sa na Vaše používanie služieb, ktoré vám z času na čas umožňujeme, ako sa opisuje v oddiele 4 a na webovej stránke, a neplatia pre služby poskytované poskytovateľmi siete tretích strán, Poskytovateľmi bezdrôtových služieb a ďalšie Služby tretích strán (ďalej len „Služby“). Definície pojmov uvedených veľkými písmenami sa nachádzajú v oddiele 3 nižšie. Okamžite vstupom do Služieb súhlasíte s tým, že počas štrnástich (14) dní od uzavretia Dohody nebudete mať právo na odstúpenie. Súhrn Keď prijmete tieto Podmienky používania počas nášho procesu registrácie alebo keď vstúpite do Služieb alebo ich použijete, súhlasíte s tým, že:
 • Služby budete používať len vtedy, keď to bude bezpečné, a budete ich používať len v súlade so zákonom a touto Dohodou;
 • ak iní ľudia budú používať Služby prostredníctvom Vášho používateľského účtu, Pripojeného zariadenia alebo Vozidla, zabezpečíte, aby sa tieto Služby využívali len vtedy, keď to bude bezpečné a v súlade so zákonom a touto Dohodou;
 • ak budú k dispozícii Aplikácie, on-line mapovanie a ďalšie služby (vrátane rezervácie hotelov a parkovacích služieb, ak sa budú ponúkať), budú ich poskytovať tretie strany, nie spoločnosť OnStar, pokiaľ sa výslovne nebude uvádzať Ak nainštalujete alebo použijete Aplikácie a služby tretích strán, uplatňujú sa obchodné podmienky (vrátane zásad spravodlivého používania) a zásady ochrany osobných údajov tejto tretej strany. Spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nezodpovedajú za Aplikácie a služby tretích strán. Aplikácie, mapovanie a navigačné služby sa môžu zmeniť a môžu sa kedykoľvek prestať ponúkať ako celok alebo len ich časť;
 • Služby spoločnosti OnStar poskytované v súvislosti s autami nie sú dostupné v každej krajine, podrobnosti nájdete na Webovej stránke;
 • aby ste mohli vo Vašom vozidle používať Wi-Fi HotSpot- bezdrôtové internetové pripojenie – musíte si zakúpiť dátový balíček od určeného Poskytovateľa bezdrôtových služieb tretej strany a aktivovať predplatné Služieb spoločnosti OnStar. Dátové balíčky nie sú k dispozícii vo všetkých krajinách. Na povolenie tejto funkcie vo Vašom Vozidle (ak je k dispozícii), musíte súhlasiť s obchodnými podmienkami Poskytovateľa bezdrôtových služ Podrobné informácie nájdete u poradcu spoločnosti OnStar;
 • môžeme pozastaviť alebo ukončiť Váš prístup k niektorým alebo všetkým Službám v prípadoch, uvedených v týchto Podmienkach používania;
 • môžeme vstupovať do softvéru používaného na poskytovanie Služieb, meniť ho alebo aktualizovať. Za určitých okolností (napríklad ak je potrebná aktualizácia, aby sa vyriešil bezpečnostný problém alebo problém so zabezpečením súvisiaci so Softvérom používaným pre poskytovanie Služieb), môžeme my alebo Váš Poskytovateľ Vozidla vstupovať do takého softvéru, upravovať ho alebo aktualizovať bez toho, aby ste dostali ďalšie oznámenie alebo sme od Vás vyžadovali súhlas;
  • upozorníte nás, keď budete chcieť zrušiť akékoľvek Služby alebo ak budete plánovať predať alebo zlikvidovať svoje Vozidlo stlačením modrého tlačidla OnStar vo svojom Vozidle, alebo sa na nás obrátite prostredníctvom mailovej adresy onstar.europe@onstar.com, musíte potom prestať v tomto Vozidle Služby používať;
  • niektoré Služby v niektorých Vozidlách, na niektorých webových prehliadačoch alebo v niektorých mobilných telefónoch alebo tabletoch nebudú fungovať (ďalšie informácie Vám poskytne Poradca spoločnosti OnStar, keď sa na neho obrátite);
 • máme určité práva na používanie a zdieľanie informácií, ktoré nám poskytnete v súvislosti so Službami. S týmito informáciami budeme zaobchádzať v súlade s našim Prehlásením o ochrane osobných údajov;
 • Služby sa poskytujú „AKO SA DODÁVAJÚ“ a obmedzujú ich okolnosti mimo našej kontroly. Pokiaľ sa výslovne v týchto Podmienkach používania neuvádza inak, alebo to nepožaduje zákon, neposkytujeme žiadne vyhlásenia ani záruky týkajúce sa Služieb alebo ich dostupnosti;
 • túto Dohodu môžeme z času na čas upraviť, pričom na podstatné zmeny upozorní Ak budete naďalej vstupovať do Služieb alebo ich používať, bude to znamenať, že upravenú Dohodu prijímate. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete túto Dohodu zrušiť a Služby prestať používať;
 • Vaše používanie Služieb sa riadi touto Dohodou, ako je definované nižšie;
 • používanie určitých služieb môže vyžadovať, aby ste spoločnosti OnStar alebo tretej strane poskytli určité informácie na overenie Vašej identity ešte pred aktiváciou služieb alebo v určitom časovom období po aktivácii;
 • spoločnosť OnStar neustále mení a zlepšuje Služ Môžeme pridávať alebo rušiť funkcie alebo vlastnosti a môžeme úplne alebo dočasne poskytovanie Služby zastaviť;
 • používanie Služieb môžete kedykoľvek zastaviť. Spoločnosť OnStar môže tiež kedykoľvek prestať Vám poskytovať Služby, alebo pridať alebo vytvárať pre tieto Služby nové limity;
 • žiadnu zo Služieb nemôžete ďalej predávať; a
 • ak dostanete tieto Služby na bezplatné vyskúšanie, pokiaľ si nezvolíte pokračovanie Služieb a nebudete súhlasiť s tým, že budete platiť príslušné poplatky, tieto Služby sa bez ďalšieho upozornenia na konci skúšobného obdobia automaticky prestanú poskytovať.
  Podmienky používania
 1. Dohoda o podmienkach. Keď prijmete tieto Podmienky používania počas nášho procesu registrácie alebo keď vstúpite do Služieb alebo ich použijete, potvrdzujete tým, že ste si tieto Podmienky používania prečítali, porozumeli im a súhlasíte s nimi, ako aj s ďalšími obchodnými podmienkami, zásadami, pravidlami a procesmi, ktoré sa na ne vzťahujú (ďalej spolu len ako „Dohoda“), čo bude zahŕňať:
  • tieto Podmienky používania;
  • Licenciu (ako sa uvádza ďalej v Prílohe týchto Podmienok používania); a
  • ďalšie podmienky, usmernenia, zásady alebo postupy, ktoré Vám oznámime.
Táto Dohoda vstúpi do platnosti v deň, keď potvrdíte súhlas s touto Dohodou, a bude platiť dovtedy, tým neuplynie doba platnosti, alebo ju nezrušíte Vy alebo my. Ak s niektorou z týchto podmienok nesúhlasíte, potom tieto Podmienky používania musíte odmietnuť. Na niektoré Služby sa môžu vzťahovať doplňujúce podmienky, ktorých schválenie budeme požadovať samostatne. Ak s touto Dohodou nesúhlasíte, nesmiete vstúpiť do žiadnej zo Služieb, ani ich nesmiete používať.
 1. Bezpečnosť. Musíte dodržiavať všetky zákony (vrátane pravidiel cestnej premávky a dopravných predpisov, ktorými sa riadi prevádzka Vášho Vozidla a používanie Vašich Pripojených zariadení, ktoré súvisia s Vašim používaním Služieb, a nebudete vstupovať do žiadnych Služieb ani ich ani Pripojené zariadenia používať spôsobom, ktorý porušuje akýkoľvek zákon, pravidlo alebo predpis. Bez obmedzenia vyššie uvedeného ste výlučne zodpovedný/á za vlastné uváženie a za dodržiavanie všetkých zákonom požadovaných bezpečnostných opatrení (vrátane pravidiel cestnej premávky a dopravných predpisov tam, kde to prichádza do úvahy) počas prístupu k Službám a Pripojeným zariadeniam a/alebo ich používaní. Prístup k Službám a Pripojeným zariadeniam a/alebo ich používanie sú výhradne na Vaše riziko a Vašu výhradnú zodpovednosť, pričom Služby a Pripojené zariadenia musia byť prístupné a/alebo sa môžu používať iba vtedy, keď ich môžete bezpečne ovládať. Z bezpečnostných dôvodov niektoré vlastnosti a funkcie Služieb nie sú počas prevádzky vášho Vozidla alebo Pripojeného zariadenia k dispozícii. Ak si kúpite dátový balíček Wi-Fi, Služby OnStar (vrátane odpovede v prípade núdze) sa môžu dočasne počas procesu aktivácie prerušiť. Postupujte podľa pokynov a zabezpečte, aby Vaše Vozidlo bezpečne zaparkovalo, ak sa tak stane. Zabezpečíte, aby ostatní, ktorí používajú Služby prostredníctvom Vášho používateľského účtu, Vozidla alebo Pripojeného zariadenia, postupovali v súlade s týmto oddielom 2 vždy, keď používajú Služby.
 2. Niektoré definície.
 • Dohoda“ sa definovala v oddiele 1,
 • Pripojené zariadenie“ znamená zariadenie kompatibilné so Systémami alebo Službami, schopné prijímať aktualizácie alebo inovácie softvéru, ktorý sme buď my alebo naše pridružené spoločnosti nainštalovali vo Vašom Vozidle, alebo sme dali oprávnenie na ich použitie v súvislosti so Službami,
 • Spätná väzba“ sa definovala v oddiele 25,
 • Flotila“ je skupina vozidiel, ktoré spravuje, vlastní alebo prenajala firma tretej strany alebo iný subjekt, nie jednotlivec alebo rodina. Napríklad vozidlo z požičovne, ktoré Vám poskytla spoločnosť, ktorá prenajíma vozidlá, alebo vozidlo, ktoré Vám poskytol zamestnávateľ, ktorý spravuje viac vozidiel na používanie zamestnancami, je často súčasťou Flotily,
 • Spoločnosť s Flotilou“ je spoločnosť, ktorá vlastní, prenajíma alebo riadi Flotilu,
 • GPS“ sa definuje v oddiele 15.1,
 • Osoby OnStar“ sa definuje v oddiele 19,
 • PDF“ sa definuje v oddiele 28.4,
 • Schválený používateľ“ sa definuje v oddiele 17,
 • Softvér“ sa definuje v oddiele 17,
 • Systémy“ sa definujú v oddiele 17,
 • Služby tretích strán“ sú služby, ktoré Vám poskytuje tretia strana, vrátane Poskytovateľa vozidla,
 • Obchodné známky“ sú definované v oddiele 23,
 • Vozidlo“ znamená automobil, prostredníctvom ktorého poskytujeme Služby,
 • „Poskytovateľ vozidla znamená výrobcu, distribútora a/alebo predajcu Vášho Vozidla a každú z jeho pridružených spoločností,
 • Webová stránka“ znamená webovú stránku (stránky) https://www.onstareurope.com/sk,
 • Poskytovatelia bezdrôtových služieb“ sú tretie strany, ktoré vám môžu poskytovať dátové balíčky, ako sú ďalej opísané v oddiele 4, a
 • Vy“ a „Vaše“ znamená každú osobu, ktorá má k Službám prístup alebo ich používa.
 1. Podrobné informácie o Službách. Táto Dohoda upravuje Vaše používanie Služieb. Ďalšie informácie o Službách (vrátane opisov služieb a pokynov na nastavenie Služieb) nájdete na Webovej stránke. Táto Dohoda upravuje všetky aktualizácie, inovácie, úpravy alebo nové verzie, každý kód, text, všetky obrázky, zvukový, obrazový a iný obsah alebo materiál vložený alebo inak obsiahnutý v Službách alebo poskytnutý so Službami.
Uvádzajú sa tu niektoré dôležité informácie o Službách, ktoré môžete mať k dispozícii v závislosti od typu Vášho Vozidla, Služieb ponúkaných vo Vašej krajine a Služieb, ktoré sa rozhodnete dostávať:
 • Služby OnStar: Služby OnStar súvisiace s automobilmi sa Vám môžu ponúkať na základe predplatby alebo bezplatne ako súčasť skúšobného obdobia, ak sa vo Vašej krajine ponú
 
 • Infotainment: V závislosti od Vášho Vozidla môžu mať Služby funkcie infotainmentu, napríklad možnosť prístupu k Aplikáciám a ďalším funkciám z Vášho Vozidla. Aby ste mohli používať aplikácie a ďalšie funkcie, môže byť potrebné, aby ste prijali obchodné podmienky tretích strán a ich prehlásenia o ochrane osobných ú
 
 • Sledovanie kondície Vozidla: Pre Vaše Vozidlo môžu byť k dispozícii Služby, ktoré zbierajú údaje zo systémov Vášho Vozidla a poskytujú Vám a/alebo Vášmu predajcovi diagnostické a prognostické ozná Tieto Služby nehlásia všetky stavy, ktoré môžu ovplyvniť prevádzku Vášho Vozidla. Tieto údaje sú obmedzené a sú určené na použitie ako doplňujúce a nie ako náhrada za manuálne kontroly Vášho Vozidla. Je vašou povinnosťou sledovať a udržiavať Vaše Vozidlo v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
 
 • Aplikácie: Softvérové aplikácie, ktoré môžete mať k dispozícii na sťahovanie a/alebo používanie, vrátane služieb ponúkaných prostredníctvom týchto aplikácií a aktualizácií alebo inovácií týchto aplikácií (ďalej sa na nich odkazuje spolu ako na „Aplikácie“). Aplikácie poskytujú tretie strany, nie OnStar, pokiaľ sa výslovne neuvádza inak, keď ich sť Na prístup ku každej Aplikácii a jej používanie sa vzťahujú všetky dodatočné obchodné podmienky a prehlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa zobrazujú pri vstupe do Aplikácie alebo jej používaní. Podrobné informácie o konkrétnych funkciách a službách, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom jednotlivých aplikácií, nájdete v každej Aplikácii. Ak takéto dodatočné podmienky chýbajú, bude platiť Licenčná dohoda s koncovým používateľom (ďalej len „Licencia“) uvedená v prílohe k týmto Podmienkam používania. Spoločnosť OnStar nie je zodpovedná za aplikácie tretích strán. Funkcie Aplikácií sa môžu meniť. Pokiaľ sa výslovne neuvádza inak, Aplikácie dostupné v systéme „AppShop“ Vozidla sa môžu stiahnuť bezplatne. Zodpovedáte však za všetky poplatky za mobilné siete spojené so sťahovaním alebo používaním akýchkoľvek Aplikácií. Na Aplikácie sa môžu vzťahovať obmedzenia týkajúce sa čestného používania, a nevhodné používanie alebo nadmerné používanie Aplikácie môže viesť k tomu, že dostupnosť Aplikácie sa skončí.
  Okrem toho, (t. j. ako súčasť Služieb), vo Vašej krajine Vám môže určený Poskytovateľ bezdrôtových služieb ponúknuť dátové balíky alebo iné služby. Používanie dátových balíkov poskytovaných Poskytovateľom bezdrôtových služieb vo Vašej krajine sa bude riadiť osobitnými obchodnými podmienkami a budú sa neho vzťahovať zásady ochrany osobných údajov a čestného používania, ktoré Vám dá tento Poskytovateľ bezdrôtových služieb.   Niektoré služby vyžadujú aktívne predplatne OnStar. Ak nemáte aktívny účet OnStar, nemôžete si zakúpiť balíky dát WiFi. Ak si svoje zariadenie OnStar deaktivujete, nemôžete balíky dát WiFi ani zakúpiť, ani používať. Ak zrušíte svoje Služby OnStar, žiadne dátové balíky už k dispozícii mať nebudete.   Neručíme za to, že všetky služby budete mať k dispozícii vo Vašom jazyku. V zriedkavých prípadoch, keď poradca nebude schopný hovoriť s Vami vo Vašom jazyku, možno sa budeme musieť vrátiť ku angličtine.   Neposkytnutie informácií alebo poskytnutie neúplných alebo nepresných informácií môže viesť k pozastaveniu alebo zrušeniu niektorých alebo všetkých služieb. Platí to najmä pre balíky dát, ktoré dodajú Poskytovatelia bezdrôtových služieb a kde miestne zákony môžu zakazovať anonymné používanie. Ak chcete získať balíky dát od Poskytovateľa bezdrôtových služieb, platené alebo bezplatne poskytnuté na skúšku, možno Vás napríklad pri osobnom stretnutí alebo video komunikácii kvôli identifikácii alebo pri autorizácii kreditnej karty 3DS požiadajú o predloženie oficiálneho dokladu totožnosti s fotografiou. Tieto požiadavky vyplývajúce zo zákonov a požiadavky poskytovateľov sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť a časom meniť.
 1. Platba. Ak ste si vybrali platenú službu a ak ste u nás zaregistrovali kreditnú alebo debetnú kartu alebo podobnú platobnú metódu, budete počas procesu registrácie informovaný/á o všetkých opakujúcich sa platbách. Prípadné poplatky za Služby sa musia platiť vopred. Všetky poplatky uvedené v platobnom procese budú zahŕňať DPH alebo iné príslušné dane z predaja, pokiaľ nie je uvedené inak. Nemusia byť dostupné všetky spôsoby platby, niektoré môžu vyžadovať špecifické bezpečnostné funkcie, ako napríklad 3DS. Cena Vašich Služieb sa môže v priebehu času meniť a my budeme používať sadzby platné pre príslušné platobné obdobie týchto poplatkov. Upozorníme Vás na každé zvýšenie cien súvisiace so Službami, za ktoré platíte, aby ste mohli danú Službu zrušiť, ak nechcete platiť vyššiu cenu. Ak nedostaneme platbu, môžeme pozastaviť poskytovanie Služieb, až kým neuhradené sumy nezaplatíte.
Inštalácia a používanie Služieb na Pripojených zariadeniach, ako aj ich automatické aktualizácie môžu znamenať poplatky, ktoré Vám bude Váš mobilný operátor účtovať. Tieto poplatky môžu byť vyššie, ak sa používajú v zahraničí. Vy ste však zodpovedný/á za všetky zmeny mobilných sietí. Ak dostanete tieto Služby na bezplatné vyskúšanie, pokiaľ si nezvolíte pokračovanie Služieb a nebudete súhlasiť s tým, že budete platiť príslušné poplatky, tieto Služby sa bez ďalšieho upozornenia na konci skúšobného obdobia automaticky prestanú poskytovať. Ak sa rozhodnete pokračovať vo využívaní Služieb a budete súhlasiť s tým, že zaplatíte súvisiace poplatky, automaticky tieto poplatky zaúčtujeme od dátumu ukončenia skúšobnej verzie pre taký spôsob platby, aký je nastavený pre Váš účet.
 1. Vaše právo zrušiť Služby. Táto Dohoda platí odo dňa prijatia, až kým Váš zvolený cenový plán neskončí alebo sa Služby nezrušia alebo ich používanie ukončíte Vy alebo neukončíme my tak, ako to umožňuje táto Dohoda. Služby môžete zrušiť v závislosti od cenového plánu, ktorý ste si zvolili. Ak chcete tieto Služby zrušiť, môžete nám zatelefonovať na telefónne číslo, ktoré sa uvádza v zozname pre Vašu krajinu na Webovej stránke, alebo, ak máte predplatené OnStar, môžete stlačiť modré tlačidlo OnStar vo svojom Vozidle a informovať poradcu, že chcete príslušné Služby zrušiť. Musíte sa na nás obrátiť takým spôsobom aj vtedy, keď chcete predať alebo previesť svoje Vozidlo. Ak ste zaplatili za Službu, môžete mať nárok na vrátenie niektorých alebo všetkých súm, ktoré ste predtým zaplatili, v závislosti od toho, kedy ju zrušíte. Prečítajte si príslušné podmienky platné pre zrušenie v čase nákupu. Ak máte predplatené OnStar, zrušíte Služby a neskôr si želáte znovu ich obnoviť, môžeme od Vás požadovať poplatok za opätovné aktivovanie. Môžete nám kedykoľvek zavolať alebo stlačiť modré tlačidlo OnStar vo svojom Vozidle, aby ste zistili, ako deaktivovať pripojené Služby, ktoré Vám poskytujeme prostredníctvom Vášho Vozidla alebo Pripojeného zariadenia.
Nezávisle od trvania zmluvy môžete kedykoľvek pripojené Služby deaktivovať. Pokyny získate tak, že nám zatelefonujete alebo stlačíte modré tlačidlo OnStar vo Vašom Vozidle. Ak si želáte znovu obnoviť Služby, môžeme od Vás požadovať poplatok za opätovné aktivovanie.
 1. Vaše právo zrušiť Služby. V rozsahu povolenom zákonom a pokiaľ to nie je zákonom zakázané, vyhradzujeme si právo ukončiť Vašu účasť v Službách alebo prístup k Službám a platnosť tejto Dohody, ak na základe nášho vlastného uváženia ste túto Dohodu porušili. Okamžite môžeme túto Dohodu zrušiť napríklad v týchto prípadoch, ak: (i) porušíte akúkoľvek povinnosť podľa tejto Dohody, (ii) akákoľvek osoba alebo strana konajúca vo Vašom mene, prostredníctvom Vás alebo v zhode s Vami vykoná také kroky, ktoré sú v rozpore s touto Dohodou, (iii) sa zapojíte do akéhokoľvek nezákonného, nečestného alebo podvodného konania akýmkoľvek spôsobom súvisiacim s touto Dohodou alebo akoukoľvek Službou, podnecujete také konanie alebo sa na ňom budete podieľať, alebo (iv) nebudete súhlasiť s takými úpravami tejto Dohody, ktoré Vám môžeme ponúknuť.
 2. Ďalšie práva na zrušenie, účinnosť zrušenia. Okrem iných práv na zrušenie poskytnutých v tejto Dohode môžeme túto Dohodu kedykoľvek vypovedať písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou tridsať (30) dní. Po zrušení alebo uplynutí platnosti tejto Dohody musíte okamžite Služby prestať používať a Vaša licencia na Softvér sa automaticky a okamžite zruší. Všetky ustanovenia tejto Dohody, ktoré svojou povahou pretrvávajú aj po jej zrušení alebo uplynutí platnosti, budú platiť aj po jej zrušení alebo uplynutí platnosti. Ak ste zaplatili za Službu, môžete mať nárok na vrátenie niektorých alebo všetkých súm, ktoré ste predtým zaplatili, v závislosti od toho, kedy Dohodu zrušíte.
 3. Povinnosť informovať spoločnosť OnStar o predaji alebo prevode Vozidla. Ak ste predplatiteľom OnStar, musíte nám oznámiť, ak plánujete svoje Vozidlo predať alebo previesť. Je dôležité, aby ste chránili svoj účet a svoje informácie, a aby ste sa tak vyhli účtovaniu Služieb aj po predaji alebo prevode Vozidla. Môžete nám to oznámiť telefonicky na telefónne číslo uvedené v zozname pre Vašu krajinu na webovej stránke, alebo stlačiť modré tlačidlo OnStar vo Vašom Vozidle a informovať poradcu o svojich plánoch. Keď používate Služby a Aplikácie, ktoré môžu lokálne ukladať údaje do informačného systému (Infotainment) vo vašom vozidle, ste zodpovedný/á za odstránenie týchto Aplikácií a dát ešte pred predajom alebo prevodom svojho Vozidla.
 4. Vozidlá Flotily. Táto Dohoda sa na Vás vzťahuje aj vtedy, ak ste vlastníkom, správcom alebo používateľom Flotily, ktorá využíva niektorú z týchto Služieb. Ak používate Služby alebo šoférujete Vozidlo Flotily s aktívnymi Službami, súhlasíte s podmienkami tejto Dohody aj vtedy, ak ste si toto Vozidlo nekúpili ani neprenajali, ani ste si Služby neobjednali. Ak vlastníte Vozidlo Flotily, potom pre Vašu Flotilu môžu platiť aj doplňujúce obchodné podmienky v súvislosti so Službami. Ak tieto doplňujúce obchodné podmienky sú v rozpore s týmito Podmienkami používania, potom budú platiť doplňujúce obchodné podmienky pre služby Flotily. Ak šoférujete Vozidlo Flotily, Spoločnosť s Flotilou Vám môže povoliť objednať si doplnkové Služby, ktoré nie sú súčasťou Služieb, poskytované tejto Spoločnosti s Flotilou, a môžete mať tiež možnosť kúpiť si Služby pre svoje vlastné osobné použitie. Na tieto Služby sa tiež vzťahuje táto Dohoda. Vaša Spoločnosť s Flotilou môže tiež obmedziť typy Služieb, ktoré budete mať k dispozícii. Služby poskytované pre Flotilu sa môžu riadiť doplňujúcimi podmienkami a inými prehláseniami o ochrane osobných údajov, ako platia pre Vozidlá mimo Flotily. Konkrétne Spoločnosť s Flotilou môže požiadať o doplňujúce postupy pre zber dát alebo ich spracovanie, ktoré sa líšia od postupov spojených s určitými Službami. Váš správca Flotily môže obmedziť určité Služby a môže sa rozhodnúť, že poskytne OnStar len na obmedzený čas alebo vôbec. Vaše časové obdobie na bezplatné vyskúšanie môže tiež súvisieť s Vaším vzťahom ku Flotile. Ak máte otázky týkajúce sa akýchkoľvek požiadaviek, obmedzení alebo postupov súvisiacich s dátami, ktoré sa môžu vzťahovať na používanie Vozidla Flotily alebo Služieb spojených s Vozidlom Flotily, poraďte sa so Spoločnosťou s Flotilou. Vy (ak ste vlastníkom vozového parku alebo manažér) ste zodpovedný/á za informovanie vodičov Flotily, že Služby sú aktívne a že všetky informácie o vodičovi, poskytnuté ako súčasť procesu registrácie, budú viditeľné pre vlastníka aj manažéra Flotily, a za získanie všetkých potrebných právnych súhlasov od takýchto vodičov,ktoré sa môžu vo Vašej krajine vyžadovať na základe legislatívy. Všetkých vodičov musíte informovať o uplynutí platnosti každého skúšobného obdobia a/alebo o neobnovení niektorej služby aj vtedy, keď Služby OnStar nie sú pre nich dostupné / nemajú povolenie ich kúpiť.
 5. Úprava Dohody. Z času načas môžeme túto Dohodu upraviť. O všetkých zásadných zmenách Vás budeme informovať. Ak s akoukoľvek zmenou nesúhlasíte, môžete túto Dohodu zrušiť a Služby prestať používať. Keď budete naďalej vstupovať do niektorej zo Služieb alebo ich využívať, bude to znamenať, že s upravenou Dohodou súhlasíte. Ak sa v budúcnosti zmení sadzba pre mesačnú alebo ročnú platbu, budeme Vás informovať o každom zvýšení ceny, aby ste mohli Službu zrušiť skôr, ako táto zmena nadobudne účinnosť.
 6. Spôsobilosť. Prijatím tejto Dohody alebo využívaním Služieb potvrdzujete, že (a) ste dosiahli plnoletosť v jurisdikcii Vášho pobytu a máte úplnú právnu spôsobilosť na uzatváranie záväzných zmlúv, alebo (b) máte najmenej 13 rokov a máte právoplatný súhlas rodičov alebo opatrovníka a ste úplne schopný/á a oprávnený/á uzatvoriť a dodržiavať túto Dohodu. Ak nespĺňate tieto požiadavky na spôsobilosť, musíte túto Dohodu odmietnuť pomocou mechanizmu, ktorý vám sprístupníme. Nemáte povolené používať žiadnu Službu, kým nesplníte tieto požiadavky na spôsobilosť a nebudete súhlasiť s podmienkami tejto Dohody.
 7. Zákaz používania Služieb deťmi. Služby sa nezameriavajú prostredníctvom reklamy, vzhľadu, odkazov na iné stránky alebo inak na deti mladšie ako 13 rokov. Ak máte menej ako 13 rokov alebo ak ste rodičom alebo opatrovníkom dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, upozorňujeme, že registráciu nepovoľujeme deťom mladším ako 13 rokov a vedome nezbierame o nich žiadne informácie. Ak ste rodičom alebo opatrovníkom dieťaťa mladšieho ako 13 rokov, nesmiete mu umožniť, aby používalo akúkoľvek zo Služieb alebo súhlasili s jeho registráciou na používanie týchto Služieb.
 8. Registrácia a účet. Používanie niektorých Služieb bude vyžadovať, aby ste si vytvorili účet. Ak chcete vytvoriť účet, musíte:
  • poskytovať presné a úplné informácie a aktualizovať tieto informácie tak, aby boli stále presné a úplné,
  • byť výhradne zodpovedný/á za aktivity Vášho účtu (vrátane aktivít akejkoľvek osoby, ktorej povolíte používanie svojho účtu),
  • zachovávať bezpečnosť Vášho účtu a hesla a nikomu ich neprezrádzať, a
  • nás okamžite informovať o každom prelomení bezpečnosti alebo neoprávnenom používaní Vášho účtu pomocou našich kontaktných informácií uvedených v časti „Otázky“ na konci týchto Podmienok použí
Používanie Služieb je určené výlučne na osobné potreby (a na používanie iných používateľov podľa oddielu 16) alebo na Vaše používanie v súvislosti s Flotilou, ako sa to povoľuje v tejto Dohode. Spoločnosť OnStar nebude zodpovedná za žiadne straty vyplývajúce z neoprávneného prístupu k Službám alebo Vášmu účtu alebo ich používania. Naopak, Vy budete niesť zodpovednosť vzhľadom na spoločnosť OnStar alebo iné strany v súvislosti s takýmto neoprávneným prístupom a/alebo používaním.
 1. Obmedzenie Služieb.
15.1 Služby, ktoré sú k dispozícii v každej krajine, sú uvedené na Webovej stránke. Upozorňujeme, že nie všetky služby sú k dispozícii pre všetky typy modelov vozidiel alebo pre každú krajinu. Niektoré služby sa spoliehajú na bezdrôtové komunikačné siete a satelitnú sieť Globálneho Systému pre lokalizáciu (Global Positioning System, „GPS“). Niektoré Služby nie sú dostupné vždy a všade. Oblasť, v ktorej jazdíte, môže ovplyvňovať Služby, ktoré Vám môžeme poskytnúť, vrátane navigačných Služieb. 15.2 Niektoré Služby môžu fungovať iba na miestach, kde máme poskytovateľa siete tretej strany na Službu v danej oblasti a iba vtedy, ak poskytovateľ siete tretej strany je technicky kompatibilný s Pripojeným zariadením, pokrytím, kapacitou siete a príjmom, v čase a na mieste, kde je Služba potrebná. Služby, ktoré využívajú informácie o polohe, fungujú iba vtedy, ak satelitné signály GPS sú bez prekážok, dostupné na danom mieste a kompatibilné so systémami Vášho Vozidla alebo Pripojeným zariadením. Siete a systémy poskytovateľov sietí tretích strán sa tiež menia kvôli technologickým zmenám a vývoju. Pripojené zariadenie nemusí byť vždy kompatibilné so sieťami a systémami tretích strán alebo samotnými Službami. OnStar Vám neposkytuje pripojenie k žiadnej sieti. Takéto pripojenie poskytuje len poskytovateľ siete tretej strany. 15.3 Vaše Vozidlo a Pripojené zariadenie musia mať funkčný elektrický systém (vrátane dostatočného napájania z batérie), aby Služby mohli fungovať. Aby sa zachovala životnosť batérie, niektoré Služby a funkcie OnStar budú dočasne nedostupné, ak motor svojho vozidla nenaštartujete 10 po sebe idúcich dní. Dostupnosť týchto Služieb a funkcií OnStar sa automaticky obnoví, keď motor svojho vozidla opäť naštartujete. Ďalšie podrobnosti môžete nájsť v príručke pre majiteľa. 15.4 Služby nemusia byť funkčné, ak:
 • vybavenie Vášho Vozidla alebo Softvér na Pripojenom zariadení sa nenainštalovali správne,
 • neudržiavali ste vybavenie alebo svoje Pripojené zariadenie alebo Vozidlo v dobrom prevádzkovom stave,
 • nepostupujete podľa všetkých platných predpisov,
 • pokúšate sa pridať, pripojiť alebo upraviť niektoré vybavenie alebo softvér vo svojom Pripojenom zariadení alebo Vozidle (napríklad pripájate zariadenia do elektrického systému alebo diagnostického portu Vozidla),
 • Vaše Pripojené zariadenie alebo Vozidlo nie sú kompatibilné so Službami alebo bezdrôtovými službami a technológiami, ktoré poskytujú naši poskytovatelia sietí tretích strán (táto bezdrôtová služba a technológia sa časom menia), alebo
 • vznikli ďalšie problémy, ktoré nemôžeme ovplyvniť dodávkou alebo kvalitou Služieb, napr. kopce, vysoké budovy, tunely, počasie, poškodenie dôležitých častí vášho Vozidla pri nehode alebo pri preťažení alebo zablokovaní bezdrôtovej telefónnej siete.
15.5 Nie sme zodpovední za žiadne oneskorenie alebo poruchu pri prevádzke, ktorým (a) ste mohli zabrániť prijatím primeraných opatrení, alebo (b) sú spôsobené prírodou alebo silami alebo príčinami mimo našej primeranej kontroly (napr. prerušenie dodávok zo strany dodávateľov energií, vojna, vládne opatrenia, terorizmus, občianske nepokoje, nedostatok pracovných síl alebo ťažkosti – bez ohľadu na príčiny – alebo poruchy vybavenia vrátane zlyhania internetu, počítačových, telekomunikačných alebo iných zariadení). Nesľubujeme neustálu dostupnosť Služieb. 15.6 Všetky údaje o trasách, ktoré poskytujeme, vychádzajú z informácií najnovších pre nás, ktoré máme k dispozícii, ale tieto informácie môžu byť nepresné alebo neúplné. Napríklad údaje o trasách nemusia obsahovať informácie o jednosmerných cestách, obmedzeniach pre odbočenie, stavebných projektoch, sezónnych cestách alebo nových cestách. Navrhovaná trasa môže využívať cestu, ktorá je uzavretá pre stavbu, alebo zabočenie, ktoré zakazujú značky na križovatke. Navrhované trasy tiež neberú do úvahy, či oblasti pre cestovanie sú obývané, komerčné alebo zmiešané, a neberú do úvahy dostupnosť verejného alebo súkromného tovaru a služieb. Preto by ste mali používať svoj úsudok, dodržiavať zákony a pokyny pre premávku a cestnú dopravu a posúdiť, či v súčasnom stave je sledovanie pokynov systému bezpečné a legálne. 15.7 Odporúčame Vám, aby ste si pred použitím Služieb dôkladne prečítali príslušné podmienky a zásady, ktoré tvoria túto Dohodu vrátane nášho Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Ak používate Služby tretích strán, beriete na vedomie, že príslušné zmluvné podmienky a prehlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré táto tretia strana poskytla, sú dohodou výlučne medzi Vami a touto treťou stranou, nie medzi Vami a nami. Nie sme zodpovední za obchodné podmienky, ktoré poskytuje táto tretia strana, vrátane každého poskytovateľa siete tretej strany a/alebo poskytovateľa bezdrôtových služieb, a nemáme žiadne povinnosti ani záväzky vyplývajúce z týchto podmienok poskytovania služieb. 15.8 Nie sme povinní pre Služby poskytovať technickú alebo inú údržbu alebo podporu. Ak poskytneme pre Služby akúkoľvek údržbu alebo podporu, môžeme takú údržbu, podporu a/alebo služby kedykoľvek zastaviť. 15.9 Diagnostické údaje o Vozidle, ktoré poskytujeme ako súčasť niektorých Služieb, sú obmedzené na konkrétne informácie, ktoré možno získať z Vozidla na diaľku. Aj keď neustále aktualizujeme objem dostupných diagnostických údajov, tiež aj rozsah upozornení, z ktorých si môžete vybrať, diagnostické údaje sú obmedzené a určené na použitie ako doplnok a nie ako náhrada za vykonanie manuálnych kontrol Vášho Vozidla. Nesľubujeme Vám, že zistíme všetky stavy Vozidla, a je Vašou povinnosťou sledovať a udržiavať Vaše Vozidlo v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Niektoré diagnostické funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vozidlách.
 1. Iní používatelia. Táto Dohoda sa vzťahuje na všetkých používateľov Vášho Pripojeného zariadenia alebo Vozidla. Ste zodpovedný/á za všetky činnosti používateľov Vášho Pripojeného zariadenia alebo Vozidla, vrátane každého prístupu k Službám alebo ich využívania. Bez obmedzenia vyššie uvedeného ste zodpovedný/á za:
 • informovanie ostatných používateľov Pripojeného zariadenia alebo Vozidla, že ich prístup k Službám a ich používaniu podlieha tejto Dohode,
 • informovanie ostatných používateľov o prehláseniach o ochrane osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na používanie Služieb, a
 • zabezpečenie, že iní používatelia Vášho Pripojeného zariadenia alebo Vozidla budú postupovať v súlade s platnými podmienkami tejto Dohody.
 1. Aktualizácie softvéru, pozastavenie a odstránenie Služieb. Súhlasíte s tým, že spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ vozidla budú mať prístup do systémov súvisiacich s Vaším Pripojeným zariadením a Vaším Vozidlom (ďalej len „Systémy“) na tieto účely:
 • Aktualizácie softvéru. Vaše Systémy zahŕňajú softvér, dáta, Aplikácie a súvisiace nastavenia, ktoré Vám sprístupnila spoločnosť OnStar alebo Váš Poskytovateľ Vozidla alebo výrobca Pripojeného zariadenia (ďalej spoločne ako „Softvér“). Na Softvér sa udeľuje licencia, nepredáva sa Vám, a z času na čas môže byť potrebné ho aktualizovať alebo zmeniť. Súhlasíte s tým, že spoločnosť OnStar môže na diaľku dodávať určité zásadné aktualizácie alebo zmeny Softvéru do Vášho Pripojeného zariadenia alebo Vozidla bez ďalšieho oznámenia alebo požadovania súhlasu. Tieto aktualizácie alebo zmeny môžu napríklad zvýšiť bezpečnosť alebo zabezpečenie, alebo môžu udržiavať správnu prevádzku Vášho Vozidla alebo Pripojeného zariadenia, prípadne zabezpečiť, aby sme Vám mohli dodávať Služby. Pokiaľ to bude možné, vopred Vás upozorníme na zásadné aktualizácie softvéru, a vopred budeme vyžadovať Váš súhlas s inštalovaním minoritných aktualizácií softvé Spoločnosť OnStar môže tiež na diaľku uskutočňovať aktualizácie alebo zmeny Softvéru vo Vašom Pripojenom zariadení alebo Vozidle podľa požiadaviek Poskytovateľa Vozidla. Aktualizácie alebo zmeny Softvéru môžu ovplyvniť alebo vymazať dáta, ktoré ste uložili vo svojom Pripojenom zariadení alebo Vozidle (napríklad uložené ciele pre navigovanie alebo prednastavené rozhlasové stanice). Nie sme zodpovední za žiaden vplyv na dáta alebo ich vymazanie v dôsledku aktualizácie alebo zmeny Softvéru. Náš poskytovateľ siete a Poskytovatelia bezdrôtových služieb tretích strán nebudú prenášať aktualizácie softvéru do Vášho Pripojeného zariadenia alebo Vozidla a musíte sa uistiť, že Vaše dáta budú vždy zálohované,
 • Z času na čas môžeme musieť pozastaviť alebo obmedziť Váš prístup k Službám alebo ich využívaniu bez toho, aby sme Vás upozornili a bez povinnosti voči Vám riešiť problémy so systémom, problémy s Vaším účtom alebo iné problémy, ktoré môžu ovplyvniť výkonnosť, pôžitok zo Služieb alebo ich bezpečnosť,
 • Odstránenie. Pokiaľ nie je v tejto Dohode uvedené inak, môžeme odstrániť alebo prerušiť poskytovanie akejkoľvek Služ Môže sa to stať ako dôsledok našej snahy vylepšiť Služby, riešiť zhoršenie ich funkčnosti alebo riešiť zmeny v oblasti technológií, záujmov zákazníkov, regulačných požiadaviek alebo obchodných potrieb. Upozorníme Vás na každý takýto krok a všetky nevyužité, predplatené sumy Vám vrátime,
 • Kybernetická bezpečnosť. Súhlasíte s tým, že ako súčasť Služieb na účely kybernetickej bezpečnosti môžeme sledovať Systémy vo Vašom Pripojenom zariadení alebo Vozidle a informácie v rámci týchto Systémov, a že môžeme pre tieto Systémy uplatniť ochranné opatrenia na ochranu týchto Systémov a Vašich práv,
 • Oznámenie a súhlas. Ak pošleme ďalšie upozornenie alebo požiadame o ďalší súhlas s aktualizáciou alebo zmenou softvéru, toto oznámenie alebo súhlas môže prijať alebo poskytnúť každý oprávnený používateľ Pripojeného zariadenia alebo Vozidla alebo Služieb alebo Systémov (ďalej len „Oprávnený používateľ“) vo Vašom mene, vlastník Pripojeného zariadenia alebo Vozidla, sám vo svojom mene, a všetci ostatní Oprávnení používatelia. Používateľ, ktorý prijíma oznámenie alebo poskytuje takýto súhlas, je zodpovedný za oboznámenie všetkých ostatných Oprávnených používateľov s oznámením a jeho sú Súhlasíte však s tým, že v každom prípade môžeme do Softvéru vstupovať, upravovať ho alebo aktualizovať z bezpečnostných dôvodov a na jeho zabezpečenie bez dodatočného oznámenia alebo súhlasu, a
 • Táto Dohoda bude upravovať všetky aktualizácie alebo iné zmeny, ktoré vykonáme pri Službách, Systémoch alebo Softvéri pre všetkých Povolených používateľ
 1. Vaše doplňujúce vyhlásenia a povinnosti. Súhlasíte s tým, že:
 • máte právo a oprávnenie uzavrieť túto Dohodu vo vlastnom mene,
 • použijete svoj účet a Služby iba s Pripojeným zariadením alebo tak, ako sme Vás oprávnili iným spôsobom,
 • budete úplne postupovať v súlade s touto Dohodou a podmienkami poskytovateľa Aplikácií tretích strán,
 • nám a každému poskytovateľovi Aplikácií poskytnete pravdivé a presné informácie a tieto informácie budete aktualizovať,
 • budete sledovať Vaše používanie Služieb a úplne dodržiavať požiadavky tejto Dohody,
 • budete zodpovedný/á za všetky Vaše náklady a výdavky, vrátane daní, strát a záväzkov, ktoré akýmkoľvek spôsobom vzniknú v súvislosti s Vaším používaním Služieb a všetkých činností, ktoré vykonávate v súvislosti so Službami alebo touto Dohodou,
 • Vaša dohoda a dodržiavanie tejto Dohody neporušuje žiadnu z Vašich existujúcich povinností,
 • na prístup k Službám budete využívať iba svoj vytvorený účet,
 • nebudete sa pokúšať porušovať žiadne bezpečnostné opatrenia Služieb,
 • nebudete kopírovať, reprodukovať, rozširovať, dekompilovať, vykonávať spätné inžinierstvo, rozoberať, odstraňovať, meniť, obchádzať ani inak manipulovať so žiadnou bezpečnostnou technológiou, prevádzať ju na akékoľvek použitie, ktoré nie je povolené, alebo si nárokovať vlastníctvo Služieb alebo našich alebo iných Informácií alebo materiálov súvisiacich so Službami,
 • nebudete používať Služby na žiadny nezákonný účel, obťažovanie žiadnej osoby, ani žiadny iný účel, ktorý sme nepovolili,
 • oznámite nám bezodkladne všetky zmeny Vašich kontaktných údajov,
 • nebudete používať Služby ani žiadne Aplikácie na prenos alebo odosielanie informácií alebo údajov, ktoré nemáte právo prenášať alebo posielať,
 • nebudete Služby ďalej predávať,
 • nebudete odstraňovať, upravovať alebo zakrývať žiadne oznámenia o autorských právach, ochranných známkach, ani iné informácie o vlastníckych právach o akejkoľvek časti Služieb alebo obsiahnuté v akejkoľvek časti Služieb, ani žiadne informácie alebo materiály získané o Službách alebo zo Služieb,
 • budete dodržiavať všetky miestne, štátne, provinčné, federálne a vnútroštátne zákony, štatúty, nariadenia, interné predpisy a predpisy, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie Služieb, a
 • nemáte žiadne vlastnícke práva na žiadne číslo priradené Vášmu Pripojenému zariadeniu a uvedomujete si, že každé takéto číslo je možné z času na čas zmeniť.
 1. Odškodnenie. S výhradou miestnych zákonov, vzhľadom na poskytovanie Služieb spoločnosťou OnStar Vašej osobe a práv, ktoré vám boli poskytnuté, v maximálnej možnej miere povolenej zákonom a pokiaľ to nie je zákonom zakázané, súhlasíte s odškodnením spoločnosti OnStar, jej materskej spoločnosti, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, poskytovateľov licencií, poskytovateľov sietí tretích strán, Poskytovateľov bezdrôtových služieb a dodávateľov, ako aj ich príslušných zamestnancov, úradníkov, riaditeľov a zástupcov (ďalej spolu „Osoby OnStar“) a budete chrániť Osoby OnStar pred takými všetkými stratami, škodami, úrazmi (vrátane smrti), príčinami na podanie žaloby, reklamáciami, sankciami, úrokmi, dodatočnými daňami, nárokmi a výdavkami vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov akéhokoľvek druhu alebo povahy, vyplývajúcich z akejkoľvek reklamácie alebo nároku tretej strany voči Osobám OnStar alebo proti nim, alebo na ich základe, ktoré: (i) vyplývajú z Vášho prístupu k Službám a/alebo ich využívania; (ii) vyplývajú z Vášho nedodržania tejto Dohody, (iii) týkajú sa nepresnosti alebo nepravdivosti akýchkoľvek vyjadrení alebo záruk, ktoré ste urobili na základe tejto Dohody, (iv) vyplývajú z akýchkoľvek aktivít iných osôb ako ste Vy v súvislosti so Službami vykonávanými prostredníctvom Vášho účtu, (v) vyplývajú z prístupu a/alebo používania resp. nemožnosti prístupu alebo použitia ktorejkoľvek zo Služieb prostredníctvom Vášho Pripojeného zariadenia, alebo (vi) vyplývajú z akejkoľvek Vašej ďalšej aktivity v rámci tejto Dohody alebo Služieb, alebo v súvislosti s nimi. Táto povinnosť odškodniť sa nevzťahuje na prípady, keď ste situáciu nezavinili a nie ste ani inak zodpovedný/á za straty, škody, úrazy (vrátane smrti), príčiny podania žaloby, reklamácie, sankcie, úroky, dodatočné dane, nároky a výdavky, vrátane primeraných právnych poplatkov a výdavkov.
 2. Neoprávnené použitie alebo úprava Služieb. Nemáte právo na a nesmiete vykonávať žiadnu z týchto činností:
 • prenášať akýkoľvek softvér alebo iné materiály, ktoré obsahujú vírusy, červy, trójske kone, chyby, časované bomby, pavúky, webové roboty (robotické siete), programy na screen-scraping alebo webové crawlery (programy indexujúce stránky) alebo iné položky deštruktívneho alebo rozkladného charakteru,
 • využívať Služby alebo Softvér akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, vrátane zneužívania alebo zaťažovania serverovej alebo sieťovej kapacity alebo infraštruktúry,
 • upravovať, prispôsobovať, sublicencovať, prekladať, predávať, vykonávať spätné inžinierstvo, dekompilovať alebo rozoberať akúkoľvek časť Služieb alebo Softvéru, alebo odstraňovať, meniť, obchádzať alebo inak manipulovať s akoukoľvek bezpečnostnou technológiou,
 • „rámcovať“, „zrkadliť“ alebo predať akúkoľvek časť Služieb alebo Softvéru bez predchádzajúceho písomného súhlasu, alebo
 • zhromažďovať alebo zbierať informácie o používateľ
Každý pokus niektorého používateľa alebo niektorej inej fyzickej alebo právnickej osoby úmyselne poškodiť Služby alebo Softvér alebo narušiť legitímnu prevádzku Služieb alebo Softvéru je porušením tejto Dohody. Spoločnosť OnStar si vyhradzuje právo prešetriť každú podozrivú činnosť a prijať všetky také opatrenia namierené proti týmto osobám a získať také nápravy od každej takej osoby v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Spoločnosť OnStar si vyhradzuje právo zverejniť o Vás všetky informácie, vrátane informácií o Vašom účte a prístupe k Vášmu účtu a jeho používaní, na účely presadzovanie práva, ak je to potrebné na presadzovanie tejto Dohody, na dodržiavanie všetkých prípadných súdnych rozhodnutí alebo ako sa povoľuje v rámci Prehlásenia o ochrane osobných údajov.
 1. Duševné vlastníctvo. Služby a Softvér sa chránia medzinárodnými zákonmi o autorských právach a môžu sa na nich vzťahovať aj iné ochranné prostriedky pre duševné vlastníctvo, vrátane patentových práv a ochranných známok. Pokiaľ to nepovoľuje zákon, nesmiete kopírovať, distribuovať, upravovať, predvádzať, vysielať, zobrazovať, prenášať, opätovne používať, premiestňovať, používať (s výnimkou povolení výslovne uvedených v tomto dokumente) alebo nárokovať si akékoľvek práva v ktoromkoľvek aspekte Služieb alebo Softvéru, vrátane obsahu, textu, obrázkov, zvukového obsahu a videa bez výslovného predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti OnStar.
 2. Oznámenie o porušení autorských práv. Ak Vy alebo iná strana (ďalej v obidvoch prípadoch len „Nárokujúca strana“) veríte, že niektorý obsah alebo akýkoľvek iný aspekt Služieb alebo Softvéru porušuje autorské práva Nárokujúcej strany, Nárokujúca strana musí zaslať písomné oznámenie o porušení autorských práv nášmu určenému zástupcovi pre otázky autorských práv na nižšie uvedenú adresu. Toto oznámenie musí obsahovať tieto informácie:
 • Fyzický alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka výhradných práv, ktoré sú údajne porušené.
 • Identifikáciu diela chráneného autorskými právami, o ktorých sa tvrdí, že boli porušené.
 • Identifikáciu materiálu na Službách alebo Softvéri, o ktorom sa tvrdí, že porušuje práva, s primerane dostatočnými informáciami, aby sme mohli tento materiál nájsť.
 • Informácie primerane dostatočné na to, aby sme mohli kontaktovať Nárokujúcu stranu, napríklad adresu, telefónne číslo a, ak je k dispozícii, adresu elektronickej pošty, na ktorej je možné Nárokujúcu stranu kontaktovať.
 • Vyhlásenie, že Nárokujúca strana je v dobrej viere presvedčená, že použitie materiálu v sťažovanej veci vlastník autorských práv, ani žiadny jeho zástupca nepovolil, rovnako to nepovoľuje zá
 • Vyhlásenie, že informácie uvedené v oznámení sú presné a že Nárokujúca strana je oprávnená konať v mene vlastníka výhradných práv, ktoré sú údajne porušené.
Takéto písomné oznámenie sa musí poslať na adresu: Copyright Agent, General Motors Holdings LLC 400 Renaissance Center Detroit, MI 48265 MC : 482-D24-B48 Telefón: 00-1-313-667-3544 E-mail: Copyright@gm.com   Každá iná spätná väzba, pripomienky, požiadavky na technickú podporu a iné typy komunikácie sa musia adresovať spoločnosti OnStar prostredníctvom kontaktných informácií uvedených v časti „Otázky“ na konci tejto Dohody.  
 1. Ochranné známky. Všetky ochranné známky, logá a servisné značky (ďalej spoločne len „Obchodné známky“) zobrazené v spojení so Službami sú registrované a/alebo neregistrované ochranné známky spoločnosti OnStar, Vášho Poskytovateľa Vozidla alebo inej tretej strany. Nič obsiahnuté v Službách sa nemá vysvetľovať ako implicitné, právnou prekážkou alebo iné udelenie licencie alebo práva používať alebo zobrazovať akúkoľvek ochrannú známku alebo akúkoľvek jej zmenu, bez písomného súhlasu spoločnosti OnStar alebo iného ich vlastníka. Je prísne zakázané, aby ste používali Obchodné známky spoločnosti OnStar alebo Vášho Poskytovateľa Vozidla.
 2. Dodržiavanie pravidiel pre export. Na celom svete budete dodržiavať všetky zákony a predpisy platné pre Služby. Nesmiete používať, exportovať, reexportovať, importovať, predávať ani prenášať akýkoľvek aspekt Služieb, s výnimkou prípadov povolených zákonmi a predpismi platnými vo Vašej krajine. Súhlasíte tiež, že Služby nebudete používať na žiadne účely zakázané zákonmi, vrátane vývoja, návrhu alebo výroby jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní.
 3. Informácie a spätná väzba. V súlade s týmito Podmienky používania možno pre poskytovanie Služieb budete potrebovať uviesť nám niektoré informácie. Chceme tiež, aby ste nám poskytli spätnú väzbu v súvislosti so Službami. Žiadne informácie a materiály, ktoré predložíte v súvislosti s touto Dohodou (ďalej len „Spätná väzba“), sa nebudú, pokiaľ v Prehlásení o ochrane osobných údajov sa neuvádza inak, považovať zo strany spoločnosti OnStar za dôverné a spoločnosť OnStar nie je povinná zachovávať dôvernosť týchto informácií alebo materiálov, ani vrátiť alebo zničiť niektorú Spätnú väzbu. Vašu Spätnú väzbu predkladáte dobrovoľne a bez obmedzenia a spoločnosť OnStar môže slobodne používať, reprodukovať, upravovať, distribuovať, zobrazovať, predvádzať, vysielať, sublicencovať a zverejňovať akúkoľvek Spätnú väzbu akýmkoľvek spôsobom, v akejkoľvek forme a na akomkoľvek médiu, nech už sú teraz známe alebo vyvíjané alebo nie, bez akýchkoľvek záväzkov, výslovne uvádzaných alebo vyplývajúcich, voči Vám, bez akéhokoľvek oznámenia, platby alebo pripísania Vám. Spoločnosť OnStar má právo, ale nie povinnosť sledovať každú Spätnú väzbu, ktorú predložíte.
 4. Zhromažďovanie údajov / ochrana osobných údajov. Spoločnosť OnStar zhromažďuje, používa a zdieľa získané informácie o Vás a o Vašom Pripojenom zariadení a Vozidle. Prehlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti OnStar (ďalej len „Prehlásenie o ochrane osobných údajov“) opisuje, čo spoločnosť OnStar robí s informáciami. Súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a zdieľaním informácií opísaným v Prehlásení o ochrane osobných údajov a vo všetkých revíziách Prehlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré sa môže upraviť rovnakým spôsobom ako táto Dohoda. Ak predáte, prevediete, prenajmete alebo zlikvidujete svoje Vozidlo alebo Pripojené zariadenie, ste výlučne zodpovedný/á za vymazanie informácií o Vás, ktoré sa nachádzajú vo Vozidle alebo v Pripojenom zariadení, prípadne na Vašom súvisiacom účte.
Zhromažďovanie, spracovanie a ukladanie všetkých údajov, ktoré ste nám poskytli v rámci Aplikácie alebo ktoré ste presunuli priamo do Aplikácie Pripojeným zariadením, sa riadi obchodnými podmienkami a prehlásením o ochrane osobných údajov poskytovateľa Aplikácie. Pozorne si prečítajte podmienky a prehlásenie o ochrane osobných údajov poskytovateľa Aplikácie. Pred nainštalovaním Aplikácie Vás požiadajú, aby ste ich prijali. Spoločnosť OnStar nie zodpovedná za používanie Vašich údajov poskytovateľom Aplikácie tretej strany. Ak do Aplikácie vložíte údaje o inej osobe, napríklad telefónne číslo, musíte predtým získať súhlas tejto osoby. Ak máte aktívne Služby OnStar, upozorňujeme, že Tlačidlo pre súkromie nemôže zakrývať Vaše umiestnenie pre Aplikácie. Ak predáte, prevediete, prenajmete alebo inak zlikvidujete svoje Pripojené zariadenie, ste výlučne zodpovedný/á za vymazanie svojho účtu o obchode AppShop a všetkých Aplikáciách, v ktorých používate svoje osobné údaje.
 1. Neposkytovanie záruky zo strany spoločnosti OnStar alebo Poskytovateľa Vozidla.
27.1 SpoločnosťOnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nevydávajú žiadne vyhlásenia, podmienky ani záruky v súvislosti so Službami. Služby sa poskytujú „Ako sa dodávajú“ a „Ako sú dostupné“, vrátane všetkých porúch a chýb, ktoré sa v nich môžu vyskytnúť. 27.2 V rozsahu povolenom zákonmi spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nezaručujú prevádzku, výkonnosť alebo dostupnosť Služieb ani nejaké kroky alebo postupy spoločnosti OnStar alebo Vášho Poskytovateľa Vozidla v súvislosti so Službami alebo touto Dohodou. V rozsahu povolenom zákonmi spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nezaručujú, že Služby budú naďalej existovať ľubovoľne dlhú dobu, a nezaručujú, že budúca prevádzka Služieb bude kompatibilná s aktuálnou prevádzkou alebo aplikáciami. 27.3 V rozsahu povolenom zákonmi spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla na žiadny účel nezaručujú, ani nevytvárajú žiadne podmienky a ani nerobia žiadne prehlásenia týkajúce sa vhodnosti, dostupnosti, presnosti, spoľahlivosti, úplnosti alebo aktuálnosti akýchkoľvek údajov alebo materiálov akéhokoľvek druhu, obsiahnutých v Službách. Spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nerobia žiadne vyhlásenia, že v súvislosti so Službami sa nebudú vyskytovať straty, prerušenia, poškodenie dát, útoky, vírusy, rušenia, hackovanie alebo iné bezpečnostné narušenie, a spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla sa v tejto súvislosti zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za takúto udalosť. Spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla neposkytujú žiadnu záruku, pokiaľ ide o dostupnosť Služieb, ani toho, že Služby budú fungovať bez prerušenia alebo bez chýb. 27.4 V rozsahu povolenom zákonmi spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nie sú zodpovední za prípadné poruchy spôsobené chybami servera, nesprávne odoslanými alebo presmerovanými prenosmi, neúspešným pripojením k internetu, výpadkami alebo poruchami pri prenose dát, akýmkoľvek počítačovým vírusom, činmi alebo nečinnosťou tretích strán, ktoré poškodzujú sieť alebo nepriaznivo ovplyvnia bezdrôtové služby, poškodenie alebo úraz spôsobený zlyhaním alebo oneskorením pri spájaní hovoru s akýmkoľvek subjektom, vrátane pohotovostnej služby, alebo iné technické poruchy, bez ohľadu na to, či sú svojou povahou ľudské alebo technické. 27.5 Spoločnosť OnStar a Váš Poskytovateľ Vozidla nezaručujú, že Služby budú fungovať správne na Vašom zariadení a Vy a len Vy budete zodpovedný/á za všetky opravy svojho vybavenia a všetky ďalšie straty skutočne alebo údajne spôsobené Službami. 27.6 Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo neumožňujú vzdanie sa vyplývajúcich alebo iných záruk, takže niektoré z vyššie uvedených vzdaní sa neplatia v rozsahu, v akom platí právo takýchto jurisdikcií pre túto Dohodu, v takom prípade sa záruky spoločnosti OnStar a Vášho Poskytovateľa Vozidla obmedzia len v takom rozsahu, ako to povoľuje zákon. 27.7 Obmedzenie zodpovednosti. Každá zodpovednosť na strane spoločnosť OnStar alebo Vášho Poskytovateľa Vozidla za škody alebo výdavky spôsobené akýmkoľvek spôsobom bude bez ohľadu na jej právny základ obmedzená v rozsahu povolenom rozhodným právom na sumu predpokladaných škôd typických pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností. Žiadne z obmedzení zodpovednosti obsiahnuté v tomto oddiele alebo na inom mieste tejto Dohody sa neuplatňuje pre žiadnu zodpovednosť za porušenie zo zákona vyplývajúcich podmienok ani žiadnu zodpovednosť, ktorá sa nemôže obmedziť, pretože sa na ňu vzťahujú platné právne predpisy, najmä zodpovednosť za zranenie či smrť osôb spôsobenú nedbanlivosťou, podvodom alebo úmyselným pochybením. Beriete na vedomie, že výhody, ktoré dostanete na základe tejto Dohody, sú sčasti výmenou za obmedzenie zodpovednosti uvedené v tejto Dohode. Spoločnosť OnStar v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť v súvislosti so žiadnymi službami tretích strán, vrátane tých, ktoré ponúkol Váš Poskytovateľa Vozidla. Ste povinný/á prijať všetky primerané opatrenia, ktoré zmierňujú, odvrátia a znížia škody.
 1. Všeobecné informácie.
28.1 Postúpenie. Nemôžete túto Dohodu (ani niektorú jej časť) postúpiť bez písomného súhlasu spoločnosti OnStar a každý pokus o postúpenie bez písomného súhlasu spoločnosti OnStar je neplatný a anuluje sa. Spoločnosť OnStar môže túto Dohodu postúpiť, pričom môže ale nemusí Vám to oznámiť. 28.2 Vzťah. Žiadne ustanovenie tejto Dohody sa nemá vykladať tak, že Vy a spoločnosť OnStar sa stávate partnermi, spoločníkmi, zamestnávateľmi, zástupcami alebo zamestnancami druhej strany. Žiadna zo strán nemá žiadne práva, právomoc ani oprávnenie, výslovné alebo vyplývajúce, zaviazať druhú stranu. 28.3 Neposkytovanie poistenia. Nie sme poisťovňa a neodporúčame ani neschvaľujeme žiadnu poisťovňu. Za poistenie Vášho Vozidla ste zodpovedný/á Vy. Tieto Služby neposkytujú poistenie Vášho vozidla a nie sú poistným produktom. Služby sa poskytujú len pre Vaše pohodlie. Platby, ktoré ste uskutočnili za niektorú zo Služieb, nesúvisia s hodnotou Vášho Vozidla alebo iného majetku, ktorý sa v ňom nachádza, alebo nákladmi za prípadné zranenia alebo škody, ktoré Vám vznikli. Mali by ste si zabezpečiť a udržiavať vhodné poistenie Vášho Vozidla a pre všetky súvisiace riziká. 28.4 Oznámenia. Všetky oznámenia, žiadosti, súhlasy, schválenia, a iné typy komunikácie vyžadované alebo povolené v rámci tejto Dohody, musia byť v písomnej forme, a budú sa posudzovať, ak budú adresované a doručené podľa kontaktných informácií zákazníckeho servisu, uvedených na internetových stránkach. Spoločnosť OnStar môže zmeniť svoju adresu na účely oznámení, o čom Vás upovedomí. Oznámenia môžeme vydať prostredníctvom rôznych kanálov, vrátane umiestnenia správ na Webovú stránku, posielať Vám e-mail, obrátiť sa na Vás prostredníctvom našich poradcov alebo použitím vhodných systémov, ktoré sú k dispozícii vo Vašom Vozidle alebo Pripojenom zariadení. Súhlasíte s tým, že budete dostávať také oznámenia, a súhlasíte s tým, že všetky také oznámenia, ktoré Vám pošle spoločnosť OnStar, budú právne účinné. Súhlasíte s tým, že všetky oznámenia zaslané Vám e-mailom alebo poštou spĺňajú všetky požiadavky, že oznámenia sa majú posielať písomne. Ak nesúhlasíte, neprijímate túto Dohodu. Môžete mať právo odvolať svoj súhlas s prijímaním určitých elektronických správ, a ak to vyžaduje zákon, na vyžiadanie Vám poskytneme papierové kópie všetkých dokladov a záznamov. Môžete to urobiť tak, že sa na nás obrátite pomocou telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej v oddiele „Otázky“ na konci týchto Podmienok používania. Ak odvoláte svoj súhlas, vyhradzujeme si právo v tomto túto Dohodu vypovedať. Na doručovanie alebo prijímanie oznámení, ktoré odosielame e-mailom, musíte mať prístup k internetu a počítač alebo zariadenie s kompatibilným webovým prehliadačom. Okrem toho budete potrebovať aj softvér schopný prezerať súbory vo formáte Portable Document Format („PDF“). Na uchovanie oznámení, ktoré Vám pošleme, Vaše zariadenie alebo počítač musí mať možnosť sťahovať a ukladať elektronickú poštu, vrátane súborov vo formáte PDF. Prijatím týchto podmienok potvrdzujete, že ste schopný/á prijímať, prečítať a uchovať oznámenia, ktoré Vám môžeme poslať. Môžete si zmeniť e-mailovú adresu pre notifikácie tak, že sa na nás obrátite pomocou telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy uvedenej v oddiele „Otázky“ na konci týchto Podmienok používania. 28.5 Oddeliteľnosť. Ak niektorú podmienku alebo niektoré ustanovenie tejto Dohody alebo akéhokoľvek dokumentu zahrnutého v tomto texte formou odkazu považuje príslušný súd za podmienku alebo ustanovenie v rozpore so zákonom, potom sa toto ustanovenie oddelí od tejto Dohody a zostávajúce ustanovenia tejto Dohody alebo uplatňovanie takého ustanovenia pre osoby alebo okolností iné ako tie, pre ktoré je neplatné alebo nevymáhateľné, nesmie byť týmto dotknuté. Každé ustanovenie tejto Dohody je platné a vymáhateľné v rozsahu povolenom zákonom a ak to zákon nezakazuje. 28.6 Zrieknutie sa práv. Žiadnej podmienky tejto Dohody sa nezrieka a žiadne porušenie sa neospravedlňuje, pokiaľ nejde o zrieknutie sa alebo súhlas v písomnej forme a nepodpíše ho strana, ktorá sa zrieka tohto práva alebo súhlasí s porušením. Žiadny súhlas ktorejkoľvek strany alebo zrieknutie sa práv vyplývajúcich z porušenia druhej strany, výslovné alebo implicitné, nebude predstavovať súhlas, zrieknutie sa alebo odpustenie akéhokoľvek iného alebo následného porušenia. 28.7 Odkazy, nadpisy, príklady. V tejto Dohode sú nadpisy článkov a oddielov určené len ako odkaz pre vyššie pohodlie a pri výklade tejto Dohody sa nebude brať na ne zreteľ. Príklady uvedené v tejto Dohode, ktoré sa môžu uvádzať slovami „vrátane“, „napríklad“, „ako“, alebo podobným znením, sú určené výhradne pre ilustráciu a neznamenajú obmedzenie. 28.8 Rozhodné právo. Ak ste spotrebiteľom, táto Dohoda a všetky mimozmluvné záväzky s ňou súvisiace sa majú vykladať a riadiť v súlade s platnými predpismi krajiny, v ktorej žijete. Ak nie ste spotrebiteľom, táto Dohoda a všetky mimozmluvné záväzky s ňou súvisiace sa majú vykladať a riadiť v súlade s platnými predpismi Anglicka. 28.9 Úplnosť Dohody. Táto Dohoda, vrátane dodatočných podmienok a zásad, na ktoré sa odkazuje v tejto Dohode, tvorí úplnú dohodu medzi stranami s ohľadom na jej predmet, a neexistujú žiadne iné prehlásenia, dojednania alebo dohody medzi stranami vo vzťahu k predmetu tejto Dohody. Túto dohodu nemôžete zmeniť, ak so zmenou nesúhlasí písomne spoločnosť OnStar. Ak nie je v tejto Dohode stanovené inak, každý konflikt medzi týmito Podmienkami používania a ďalšími podmienkami, zásadami a inými materiálmi, na ktoré sa odvoláva v tomto dokumente, sa bude riadiť týmito Podmienkami používania. 28.10 Otázky. Služby poskytuje spoločnosť OnStar. Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa tejto Dohody alebo Služieb, neváhajte a kedykoľvek sa na nás obráťte stlačením modrého tlačidla OnStar vo Vašom Vozidle so systémom OnStar, zatelefonujte nám na telefónne číslo uvedené pre Vašu krajinu na Webovej stránke, pošlite nám e-mail na adresu onstar.europe@onstar.com, alebo inak, ako sa uvádza na našej Webovej stránke.           Príloha k Podmienkam používania  Štandardná licencia pre koncových používateľov na Aplikácie     Táto štandardná licencia pre koncových používateľov (ďalej len „Licencia“) platí pre každú Aplikáciu, ku ktorej máte prístup alebo ju používate vo Vašom Vozidle alebo Pripojenom zariadení. Pojmy uvádzané veľkými písmenami, pokiaľ nie sú definované v tejto Licencii, sú definované v Podmienkach používania. Ak Aplikáciu poskytuje spoločnosť OnStar, potom odkazy na „Poskytovateľa“ v tejto Licencii znamenajú spoločnosť OnStar. Ak túto Aplikáciu poskytuje tretia strana, čo sa dozviete tak, že vstúpite do Aplikácie, potom odkazy na „Poskytovateľa“ v tejto Licencii znamenajú tretiu stranu, ktorú zistíte v čase sťahovania. Poskytovateľ môže uviesť dodatočné podmienky, keď vstúpite do Aplikácie, alebo ju budete používať. V takom prípade tieto dodatočné podmienky platia namiesto podmienok tejto Licencie, a táto Licencia prestane platiť pre Váš prístup alebo používanie Aplikácie. Ak s touto Licenciou nesúhlasíte, musíte tieto Aplikácie odinštalovať a nesmiete ich používať.  
 1. Licencia. Poskytovateľ je vlastníkom alebo poskytovateľom licencie pre všetky práva, nároky a podiely pre Aplikáciu, okrem iného vrátane každého obsahu, grafiky, audiovizuálnych súborov, procesov a kódov, spolu so všetkými právami duševného vlastníctva pre Aplikácie. S výhradou Vášho postupu v súlade s touto licenciou Vám Poskytovateľ udeľuje obmedzenú, osobnú a nekomerčnú (pokiaľ nie je povolené použitie v spojení s Vozidlami Flotily), neprenosnú, nesublicencovateľnú, odvolateľnú, nevýhradnú licenciu na inštaláciu a používanie Aplikácie výhradne vo forme objektového kódu na jej zamýšľaný účel, ako sa opisuje v tejto Licencii a v rámci Aplikácie vo Vašom Pripojenom zariadení na Dobu platnosti, (ako sa definuje nižšie v oddiele 6) tejto Licencie. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať túto Licenciu pri Vašej inštalácii a používaní tejto Aplikácie. Udeľujeme Vám licenciu na túto Aplikáciu, ale Vám ju nepredávame.
 2. Aktualizácie, úpravy a odstránenia zo strany Poskytovateľa. Z času na čas Poskytovateľ alebo spoločnosť OnStar môžu Aplikáciu z určitých dôvodov na diaľku aktualizovať, inovovať, upraviť alebo odstrániť, okrem iného vrátane s cieľom zlepšiť funkčnosť alebo stabilitu Aplikácie alebo systému, alebo vyriešiť potenciálne bezpečnostné otázky. Súhlasíte s tým, že Poskytovateľ alebo spoločnosť OnStar môžu Aplikáciu kedykoľvek automaticky aktualizovať, inovovať, meniť, odstraňovať alebo prestať podporovať, alebo môžu spôsobiť, že Aplikácia sa automaticky odstráni z Vášho Pripojeného zariadenia počas synchronizácie s Vašim účtom. V prípade, že sa Aplikácia aktualizuje, inovuje alebo upraví, aby sa zlepšili alebo opravili jej vlastnosti alebo funkcie, potom sa táto Licencia vzťahuje na aktualizácie, inovácie a úpravy spolu so všetkými inými podmienkami, ktoré sa Vám predstavia v súvislosti s aktualizáciou, inováciou alebo úpravou. Ani Poskytovateľ ani spoločnosť OnStar nie sú povinní poskytnúť zákaznícku podporu pre Aplikáciu alebo pre používanie služieb súvisiacich s aplikáciou.
 3. Vplyv Aplikácií na Pripojené zaradenia. Chápete, že stiahnutie, prevádzka a/alebo používanie Aplikácií môže: (i) mať nezamýšľaný alebo nepriaznivý účinok na Pripojené zariadenie, niektorý systém alebo softvér pracujúci na Pripojenom zariadení alebo s ním, a/alebo jednu alebo viacero ďalších Aplikácií, (ii) spôsobiť úpravu alebo zmenu Pripojeného zariadenia, niektorého systému alebo softvéru pracujúceho na Pripojenom zariadení alebo s ním, jednej alebo viacerých ďalších Aplikácií, a/alebo funkčnosť jedného alebo viacerých z vyššie uvedených hardvérových alebo softvérových prvkov, a/alebo (iii) spôsobiť, že celé Pripojené zariadenie, akýkoľvek systém alebo softvér pracujúci Pripojenom zariadení alebo s ním, alebo ich časť, a/alebo jedna alebo viac ďalších Aplikácií budú neprístupné alebo nepoužiteľné. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že sťahovanie, prevádzka a používanie Aplikácií je na Vaše vlastné riziko a na Vašu vlastnú zodpovednosť, a že Poskytovateľ nemá žiadnu povinnosť poskytovať zákaznícku podporu pre Aplikácie, alebo s ohľadom na akýkoľvek vplyv, ktorý môže mať na Pripojené zariadenie, akýkoľvek systém alebo softvér pracujúci v Pripojenom zariadením alebo s ním, a/alebo jednu alebo viac iných Aplikácií.
 4. Žiadne spätné inžinierstvo, ďalšia distribúcia alebo obchádzanie bezpečnosti. Súhlasíte, že nebudete pre Aplikáciu vykonávať spätné inžinierstvo, rozoberať ju, používať v kompilácii, dekompilovať, meniť využitie, distribuovať, predávať alebo upravovať. Aplikáciu môžete kopírovať len na účely prenosu Aplikácie na Vaše Pripojené zariadenie a ovládanie Aplikácie na Vašom Pripojenom zariadení. Nesmiete Aplikáciu ďalej distribuovať iným ľuďom, ktorí nepoužívajú Vaše Pripojené zariadenie alebo Vozidlo. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať a nebudete obchádzať žiadne bezpečnostné opatrenia alebo technológie na riadenie prístupu, ktoré sú súčasťou Aplikácie, alebo sa s ňou poskytujú.
 5. Otvorený zdrojový kód. V prípade, že Aplikácia zahŕňa akýkoľvek Softvér s otvoreným zdrojovým kódom, potom sa Vaše práva a povinnosti s ohľadom na tento Softvér s otvoreným zdrojovým kódom riadia podľa podmienok uvedených v platnej Licencii pre otvorený zdrojový kód. „Otvorený zdrojový kód“ znamená softvér sprístupnený ostatným za podmienok uvedených v licencii pre Otvorený zdrojový kód; „Licencia pre otvorený zdrojový kód“ je softvérová licencia a zahŕňa okrem iného podmienky, že: (a) povoľuje distribúciu alebo ďalšiu distribúciu softvéru, vrátane bezplatného poskytnutia aj na predaj ďalším osobám bez licenčných poplatkov alebo poplatkov, a umožňuje takejto distribúcii/ďalšej distribúcii, aby zahŕňala zdrojový kód a skompilovaný kód, (b) povoľuje úpravy, kompilácie a odvodené diela vytvorené z tohto softvéru a distribuované za rovnakých podmienok ako pôvodný softvér, alebo (c) pripája sa k softvéru a vzťahuje sa na všetky osoby, subjekty, skupiny, organizácie a inštitúcie (ďalej len „Príjemcovia“), pre ktoré sa softvér distribuuje a/alebo ktoré ďalej distribuujú softvér bez toho, aby Príjemcovia potrebovali uzatvoriť alebo inak získať dodatočnú licenciu.
 6. Doba platnosti. Táto Licencia bude účinná, kým ju neukončíte Vy alebo Poskytovateľ, prípadne neukončíte používanie Aplikácie (ďalej len „Doba platnosti“). Kedykoľvek môžete ukončiť platnosť tejto Licencie tak, že Aplikáciu odinštalujete. Táto Licencia sa automaticky skončí vždy, keď porušíte niektoré z podmienok tejto Licencie a v takomto prípade Aplikáciu prestanete používať.
 7. Platia podmienky Služieb a Webovej stránky. Ak používate Aplikáciu na prístup k nejakej službe alebo jej používanie, potom súhlasíte s tým, že sa budete riadiť platnými podmienkami tejto služby a ručíte za to, že tak budete robiť. Ak používate Aplikáciu na prístup alebo k používaniu nejakej webovej stránky, potom súhlasíte s tým, že sa budete riadiť platnými podmienkami tejto služby a ručíte za to, že tak budete robiť.
 8. Zber dát, používanie a zálohovanie. V takom rozsahu, v akom je spoločnosť OnStar Poskytovateľom, spoločnosť OnStar môže o Vás, Vašom Vozidle alebo vašom Pripojenom zariadení zhromažďovať informácie prostredníctvom Vášho používania Pripojeného zariadenia a Aplikácie. Všetky informácie, ktoré spoločnosť OnStar zhromaždila, podliehajú Prehláseniu o ochrane osobných údajov a riadia sa ním, pričom toto Prehlásenie je zahrnuté a umiestnené s Aplikáciou.
Keď používate Aplikáciu, ktorú poskytuje Poskytovateľ iný ako spoločnosť OnStar, Poskytovateľ tiež môže zhromažďovať, uchovávať a spracovávať informácie (tiež tak, že ich poskytne Vám) o Vás, ako sa opisuje v zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa. Odporúčame Vám, aby ste starostlivo preskúmali zásady ochrany osobných údajov tohto Poskytovateľa ešte pred vstúpením do tejto Aplikácie alebo jej použitím. Ste výhradne zodpovedný/á za zálohovanie a archiváciu údajov, ktoré budete používať s Aplikáciou, v tom rozsahu, v akom máte právo tak urobiť. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za udržiavanie, archiváciu alebo poskytovanie akýchkoľvek údajov, ktoré používate s Aplikáciou, a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu prístupu alebo možnosti používať takéto dáta.
 1. Obsah, ktorý poskytuje Poskytovateľ. Aplikácia Vám môže sprístupniť obsah, ktorý je majetkom Poskytovateľa alebo iných osôb, ktoré dali Poskytovateľovi súhlas s ich poskytnutím Vám. Tento obsah sa poskytuje len na použitie prostredníctvom Aplikácie na Pripojenom zariadení a neposkytuje sa Vám takto žiadne právo, a vy súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, distribuovať, upravovať, predvádzať, vysielať, zobrazovať, prenášať, opätovne používať, premiestňovať, využívať alebo uplatňovať nejaký nárok na obsah, ktorý Poskytovateľ poskytol. Tiež súhlasíte s tým, že nebude používať obsah poskytnutý Poskytovateľom alebo prostredníctvom Aplikácie na porušenie akéhokoľvek zákona alebo obťažovanie akejkoľvek osoby, skupiny alebo podniku. Ak sa Aplikácia odkazuje na nejakú webovú stránku alebo službu tretej strany, neposkytuje sa Vám žiadne právo, a vy súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, distribuovať, upravovať, predvádzať, vysielať, zobrazovať, prenášať, opätovné používať, premiestňovať, využívať alebo uplatňovať nejaký nárok na obsah, ktorý sa poskytol prostredníctvom webovej stránky alebo služby tretej strany, pokiaľ nemáte legálne povolenie od tejto tretej strany. Tiež súhlasíte s tým, že nebude používať obsah zo stránok tretích strán služby na porušenie akéhokoľvek zákona alebo obťažovanie akejkoľvek osoby, skupiny alebo podniku.
 2. Vaše prenosy a používanie. Súhlasíte, že nebudete používať Služby ani žiadne Aplikácie na prenos alebo odosielanie informácií alebo údajov, ktoré nemáte právo prenášať alebo posielať. Tiež súhlasíte s tým, že nebude používať Aplikáciu na prenos alebo posielanie žiadnych informácií alebo údajov na akékoľvek nezákonné účely alebo na obťažovanie žiadnych osôb, skupín alebo podnikov.
 3. Odmietnutie zodpovednosti za dáta. Aplikácia používa rôzne typy dát, ktorých úlohou je vykonávať pre Vás určité funkcie. Beriete na vedomie, že dáta, ktoré sa takto poskytujú, nemusia byť presné, a používate tieto dáta na výhradne vlastné nebezpečenstvo. Dáta, ktoré môžu byť nespoľahlivé, zahŕňajú okrem iného tieto: dáta o polohe (t.j. umiestnení), ktoré sa získali z Vozidla, Vášho Pripojeného zariadenia alebo inak, dáta získané z webovej stránky alebo od poskytovateľa služieb tretej strany, a dáta získané zo systémov vo Vozidle.
 4. Obsah poskytovaný tretími stranami. Beriete na vedomie, že pri používaní Aplikácie sa môžete stretnúť s materiálom, ktorý bude urážlivý, vulgárny alebo obscénny. Beriete tiež na vedomie, že ak používate Aplikáciu na prístup k službám alebo webovým stránkam, možno nebudete môcť kontrolovať výsledky vyhľadávania, aby ste nedostali ako odpoveď odkazy alebo „zásahy“, ktorý budú urážlivé, vulgárne alebo obscénne. Aplikáciu používate na Vaše vlastné nebezpečenstvo a ani Poskytovateľ ani spoločnosť OnStar nebudú niesť žiadnu zodpovednosť za obsah, ktorý môže byť urážlivý alebo inak nepríjemný. Spoločnosť OnStar nie je zodpovedná za skúmanie alebo hodnotenie obsahu alebo presnosti, neručí za neho ani ho neschvaľuje a nebude niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne materiály, služby alebo webové stránky tretích strán.
 5. Dodržujte všetky právne predpisy súvisiace s prevádzkou Aplikácie. Beriete na vedomie, že Aplikácia (ak si nezvolíte inštaláciu výrobcom Vozidla alebo Pripojeného zariadenia) nie je súčasťou Vášho Vozidla alebo Pripojeného zariadenia, ktoré Vám dodali, keď ste si kúpili alebo prenajali Vozidlo alebo Pripojené zariadenie. Ak si myslíte, že Vaša Aplikácia nepracuje správne, mali by ste, ak je to možné, použiť funkcie Vášho účtu a odstrániť Aplikáciu z Vášho Pripojeného zariadenia. Súhlasíte s tým a ručíte za to, že budete dodržiavať všetky zákony (vrátane dopravných predpisov a predpisov upravujúcich prevádzku Vášho Vozidla a Služieb) a nebudete používať Aplikáciu žiadnym spôsobom, ktorý porušuje také zákony a nariadenia.
 6. Žiadna záruka na činnosť funkcií/sietí. Pri službách poskytovaných prostredníctvom sietí ste zodpovedný/á za získanie zmluvy s poskytovateľom služby pripojenia k sieti výhradne na svoje vlastné náklady. Pri službách poskytovaných prostredníctvom sietí nemôže Poskytovateľ sľúbiť, že Vašu komunikáciu nebudú môcť zachytiť iné osoby a nemôže sľúbiť, že kontakty na webové stránky a služby prostredníctvom sietí budete mať k dispozícii bez prerušení a bez chýb. Súhlasíte s tým, že ani Poskytovateľ, ani spoločnosť OnStar, nebudú zodpovední za žiadne škody spojené so stratou osobných údajov, ku ktorej došlo pri komunikácii po takýchto sieťach, ani za žiadnu stratu pripojenia alebo stratu, chybu alebo zlyhanie iných funkcií poskytovaných prostredníctvom sietí.
 7. Nefunkčnosť počas niektorých režimov Vozidla. Táto Aplikácia môže poskytovať funkcie a vlastnosti, ktoré nebudú počas prevádzky Vášho Vozidla k dispozícii.
 8. Neposkytnutie záruky. Poskytovateľ neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruky alebo podmienky vo vzťahu k produktu alebo akýmkoľvek službám alebo informáciám, ktoré Vám poskytovateľ alebo produkt sprístupní. Tento produkt, každá služba a všetky informácie, ktoré Vám poskytovateľ alebo produkt sprístupní, sa poskytujú „ako sa dodávajú“ a „ako sú dostupné“, vrátane všetkých porúch a chýb, ktoré sa v nich môžu vyskytnúť.
Poskytovateľ nezaručuje, že produkt bude aj naďalej pracovať, alebo že zostane k dispozícii počas akejkoľvek doby, a nezaručuje, že budúca činnosť bude kompatibilná s aktuálnou činnosťou alebo aplikáciami. Poskytovateľ nezaručuje, že použitie produktu bude neprerušované alebo bezchybné, ani že poruchy produktu sa opravia. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu garanciu, podmienku ani záruku, že produkt bude správne pracovať na Vašom Pripojenom zariadení, a Vy a len Vy bude zodpovedný/á za všetky opravy Vášho vybavenia a všetky ďalšie straty, ktoré produkt skutočne alebo údajne spôsobí. Poskytovateľ neposkytuje žiadnu garanciu, podmienku alebo záruku presnosti žiadnych údajov, dostupných pre tento produkt alebo prostredníctvom tohto produktu, ani pokiaľ ide o lokalizačné údaje ani pre iné údaje dostupné pre tento produkt alebo prostredníctvom tohto produktu. V prípade, že poskytovateľom je tretia strana, potom beriete na vedomie, že produkt poskytuje poskytovateľ, ktorým je tretia strana, a že spoločnosť OnStar neposkytuje vôbec žiadnu záruku (ani takú, ktorá sa uvádza v tomto oddiele, ani inú) v súvislosti s produktom alebo akoukoľvek službou alebo informáciami dostupnými pre produkt poskytnutý Poskytovateľom, ktorým je tretia strana, alebo prostredníctvom tohto produktu. Niektoré jurisdikcie obmedzujú alebo neumožňujú vzdanie sa vyplývajúcich alebo iných záruk, takže niektoré z vyššie uvedených vzdaní sa neplatia v rozsahu, v akom platí právo takýchto jurisdikcií pre túto Dohodu, v takom prípade sa záruky spoločnosti OnStar obmedzia len v takom rozsahu, ako to povoľuje zákon.
 1. Vylúčenie škody a obmedzenie zodpovednosti. Každá zodpovednosť na strane spoločnosť OnStar za škody alebo výdavky spôsobené akýmkoľvek spôsobom bude bez ohľadu na jej právny základ obmedzená v rozsahu povolenom rozhodným právom na sumu predpokladaných škôd typických pre tento typ zmluvy z dôvodu porušenia zmluvných povinností.
Žiadne z obmedzení zodpovednosti obsiahnuté v tomto oddiele alebo na inom mieste tejto Dohody sa neuplatňuje pre žiadnu zodpovednosť za porušenie zo zákona vyplývajúcich podmienok ani žiadnu zodpovednosť, ktorá sa nemôže obmedziť, pretože sa na ňu vzťahujú platné právne predpisy, najmä zodpovednosť za zranenie či smrť osôb spôsobenú nedbanlivosťou, podvodom alebo úmyselným pochybením. Ste povinný/á prijať všetky primerané opatrenia, ktoré zmierňujú, odvrátia a znížia škody.
 1. Odškodnenie. Odškodníte a budete chrániť Poskytovateľa pred všetkými záväzkami, škodami, nákladmi a výdavkami (vrátane právnych poplatkov), ktoré mu vzniknú v dôsledku akéhokoľvek nároku tretej strany v rozsahu vyplývajúcom z Vášho porušenia tejto Licencie, alebo akejkoľvek inej nedbanlivosti alebo úmyselného pochybenia.
 2. Rozhodné právo. Pre rozšírenie povolenia zákonom a ak to nie je zakázané zákonom, ak ste spotrebiteľom, táto Dohoda a všetky mimozmluvné záväzky s ňou súvisiace sa majú vykladať a riadiť v súlade s platnými predpismi krajiny, v ktorej žijete. Ak nie ste spotrebiteľ, táto Dohoda a všetky mimozmluvné záväzky s ňou súvisiace sa budú vykladať v súlade s platnými zákonmi Anglicka a riadiť sa nimi, s výnimkou prípadov všetkých prípadných konfliktov jej ustanovení so zákonom, ktoré by vyžadovali použitie inej voľby práva. Na túto Dohodu sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, jeho uplatnenie je výslovne vylúčené.
 3. Dodržiavanie pravidiel pre export. Na celom svete budete dodržiavať všetky zákony a predpisy platné pre Aplikáciu. Nesmiete používať, exportovať, opätovne exportovať, importovať, predávať ani prenášať Aplikáciu, s výnimkou prípadov povolených zákonmi a predpismi platnými vo Vašej krajine. Súhlasíte tiež, že nebudete Aplikáciu používať na akékoľvek účely zakázané zákonmi, vrátane bez obmedzenia, vývoja, návrhu alebo výroby jadrových, raketových, chemických alebo biologických zbraní.
 4. Oznámenia. Poskytovateľ Vám môže doručiť oznámenia týkajúce Aplikácie, vrátane zmien tejto Licencie, a to e-mailom na Vašu e-mailovú adresu, spojenú s Vaším účtom pre OnStar, ak je k dispozícii, poštou, alebo prostredníctvom umiestňovania oznámení pomocou Aplikácií alebo aplikačnými službami vo Vašom Vozidle alebo Pripojenom zariadení.
 5. Rôzne. Bez povolenia Poskytovateľa túto Licenciu nemôžete postúpiť. Vy, Poskytovateľ a spoločnosť OnStar ste nezávislé zmluvné strany. V prípade, že túto Aplikáciu Vám poskytuje Poskytovateľ, ktorým je tretia strana, súhlasíte s tým, že spoločnosť OnStar a jej dcérske spoločnosti sú oprávnené strany tejto Licencie a tak spoločnosť OnStar alebo jej dcérske spoločnosti môžu vymáhať platnosť tejto Licencie proti Vám, aj keď nie je Poskytovateľom Aplikácie, za predpokladu, že sa zistí, že teória oprávnenej strany, ktorou je tretia strana, z nejakého dôvodu neplatí, zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že pokiaľ spoločnosť OnStar nie je zmluvnou stranou tejto Licencie a nemá žiadne záväzky vyplývajúce z tejto Licencie, Poskytovateľ je zmocnencom spoločnosti OnStar na obmedzený účel zachovania týchto zmlúv pre spoločnosť OnStar v prospech spoločnosti OnStar. Podobne zmluvné strany súhlasia s tým, že spoločnosť OnStar môže plným právom vymáhať také práva a dohody (bez toho, aby sa vyžadovalo pridať Poskytovateľa ako zmluvnú stranu pre prípadné konania na také vymáhanie). Ak niektorá podmienka tejto Dohody je neplatná alebo nevymáhateľná, potom sa odstráni z tejto Dohody a zostávajúca časť dohody zostane v plnej platnosti a účinnosti. Žiadna podmienka tejto Licencie sa nebude považovať za takú, od ktorej sa upustilo, ak to písomne nepotvrdí strana, o ktorej sa verí, že od nej upustila. Táto Dohoda a zvyšok tohto Súhlasu, tvoria úplnú dohodu medzi stranami s ohľadom na jej predmet a neexistujú žiadne iné prehlásenia, dojednania alebo dohody medzi stranami vo vzťahu k predmetu tejto dohody. Túto dohodu nemôžete zmeniť, ak so zmenou nesúhlasí písomne spoločnosť Poskytovateľ služieb. Poskytovateľ môže upraviť túto Licenciu tým, že Vám to oznámi, a ak nesúhlasíte s akoukoľvek zmenou, musíte Aplikáciu prestať používať. Ak Aplikáciu budete ďalej používať, bude sa to považovať za Váš súhlas s takýmito zmenami.
     

Dôležitá
Informácia O
Službe OnStar

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že dňa 31. decembra 2020 prestane vo vozidlách Opel, Vauxhall, Cadillac a Chevrolet fungovať služba OnStar a wifi pripojenie poskytované touto službou (v prípade, že je vo Vašej krajine dostupné).